فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

جلد اول

کلیات‏··· 1‏

توحید و معرفت حق‏··· 3‏

‏معنای توحید··· 3‏

‏اصل همه اصول··· 4‏

‏ارزشمندترین اصل اعتقادی··· 4‏

‏مقصد عالی انبیا··· 4‏

‏مقصد اعلا··· 5‏

‏غایت القصوای سیر انسانی و سلوک عرفانی··· 5‏

‏علم توحید علمی عملی··· 5‏

‏علم توحید علمی عملی··· 6‏

‏توحید نظری مقدمۀ توحید عملی··· 8‏

‏قصور ادراک از نیل به مرتبه ذات··· 9‏

‏نهی از تفکر در ذات حق تعالی··· 10‏

‏منع تفکر در کنه ذات و ترغیب به معرفت حق··· 11‏

‏بررسی احادیث و آیات پیرامون معرفت ذات··· 13‏

‏ترغیب به معرفت و نهی از تفکر··· 16‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1237

‏احتجاب حق از ادراک خلایق··· 17‏

‏ظاهر در جمیع حقایق محجوب از ادراک افهام··· 18‏

‏مدرک عقول و ابصار واقع نشدن حق تعالی··· 18‏

‏سبب محجوب بودن از معرفت حق تعالی··· 19‏

‏معرفت نفس راه معرفت حق··· 19‏

‏من عرف نفسه فقد عرف ربّه··· 20‏

‏توحید نفس آیه توحید ذاتی حق··· 22‏

‏سرّ معرفت رب از راه معرفت نفس··· 23‏

‏اثبات حق با تکیه بر ایمان نه صِرف برهان··· 24‏

‏واردشدن به حوزه ایمان پس از اثبات با برهان··· 24‏

‏ارکان چهارگانه توحید··· 25‏

‏توحید افعالی··· 25‏

‏توحید صفات··· 26‏

‏توحید ذات··· 26‏

‏تنزیه از توحیدات ثلاث··· 26‏

‏توّغل در توحید··· 27‏

‏حجابهای نور و ظلمت بر ذات حق··· 29‏

‏حجب نورانی و ظلمانی··· 30‏

‏در لقاءالله و کیفیت آن··· 31‏

‏مشاهدۀ حق با خرق حجب بین حق و خلق··· 32‏

‏حجاب بین مطلق و مقیّد··· 36‏

‏امتناع نظر به حق··· 37‏

‏معرفت و تسبیح همه موجودات نسبت به حق تعالی··· 38‏

‏معرفت و ربط موجودات به حق··· 39‏

‏ ‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1238

فصل اول: براهین ذات باریتعالی‏··· ‏‏41‏

دلایل عقلی و فلسفی‏··· ‏‏43‏

‏مراد از «برهان صدیقین»··· 43‏

‏شناخت حق به حق··· 44‏

‏شناخت ذات حق از راه معرفت ذات··· 46‏

‏تفاوت ذات حق تعالی با دیگر موجودات··· 48‏

‏واجب الوجود صرف الوجود است··· 53‏

‏عینیت وجوب و صرافت وجود در حق تعالی··· 54‏

‏راههای اثبات واجب··· 57‏

‏اثبات از راه حقیقت و صرافت وجود··· 58‏

‏مراتب وجود··· 60‏

‏وابستگی وجود و شؤون در ممکن به وجود و شؤون واجب··· 63‏

‏برهان اشرف و اسد، برهان صرافت وجود··· 64‏

‏برهان استقامت··· 65‏

‏نیاز ممکنات به مقوم وجود··· 66‏

‏ضرورت تجرد در فاعل الهی··· 67‏

‏بیان دیگر از برهان··· 67‏

‏نیاز ماهیات امکانیه به علت در اتصاف به وجود··· 69‏

‏نیاز موجودات به علت··· 70‏

‏استدلال از فقر ذاتی موجودات بر وجود حق تعالی··· 72‏

‏فطرت افتقار··· 75‏

براهین طبیعیین بر اثبات واجب‏··· ‏‏77‏

‏اثبات واجب از طریق حرکت مطلق··· 77‏

‏اثبات واجب از طریق حرکت افلاک··· 80‏

‏اثبات واجب از طریق حرکت نفس··· 82‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1239

برهان متکلمین‏··· ‏‏84‏

‏برهان از طریق حدوث عالم و نقد آن··· 85‏

‏مناط نیاز به علت··· 87‏

دو برهان دیگر‏··· ‏‏89‏

‏اثبات ذات واجب با برهان اسد و اخصر··· 89‏

‏برهان اتقان صنع··· 91‏

‏شناخت لطایف خلقت در نفس آدمی··· 94‏

شبهۀ اتفاق و ردّ آن‏··· ‏‏98‏

‏شبهات قائلین به اتفاق و رد آنها··· 99‏

برهان فطرت‏··· ‏‏118‏

‏حقیقت فطرت الله ··· 118‏

‏در تشخیص احکام فطرت··· 121‏

‏اشاره اجمالیه به بعض فطریات··· 122‏

‏ضرورت بازگشت به کتاب فطرت··· 126‏

‏فطری بودن توحید حق و دیگر صفات او··· 127‏

‏فطرت عشق کمال مطلق و متعلق آن··· 128‏

‏فطرت عشق به کمال مطلق و متعلَّق آن··· 130‏

‏خطا در تشخیص مصداق کمال مطلق··· 131‏

‏حق تعالی، مصداق کمال مطلق و جمال علی الاطلاق··· 133‏

‏سرشت جهان خلقت··· 134‏

‏عهد ازلی حق با بشریت··· 135‏

‏ ‏

فصل دوم: ذات و اسما و صفات‏··· ‏‏137‏

توحید حق و بساطت ذات‏··· ‏‏139‏

‏معانی اقسام توحید··· 139‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1240

‏براهین توحید در ذات··· 140‏

‏شرح حدیث فُرجه··· 143‏

‏شبهه ابن کمونه··· 147‏

‏پاسخ به شبهۀ ابن کمونه··· 151‏

‏نفی موجبات کثرت از ذات حق··· 153‏

‏پیوند توحید با اصالت وجود··· 157‏

‏بساطت وجود خداوند··· 159‏

‏اثبات بساطت واجب تعالی··· 159‏

‏انتفای تمام اقسام ترکیب در ذات واجب··· 164‏

‏صرافت و بساطت ذات حق··· 166‏

‏سنخیت بین علت و معلول··· 172‏

‏مرتبه صرف واجد کمالات سایر مراتب و خالی از شوائب آنها··· 176‏

‏وحدت و مغایرت حق تعالی و موجودات··· 177‏

‏وحدت ذات با اوصاف کمالیه··· 178‏

حقیقت ذات حق تعالی‏··· ‏‏179‏

‏اقسام وجودات در عالم و انتزاع مفهوم وجود··· 179‏

‏بشرط لا و لا بشرط و حقیقت واجب··· 181‏

‏اعتبارات در حقیقت وجود··· 183‏

‏تجلی غیبی احدی··· 183‏

‏تجلی به احدیت جمع و مقام اسم الله ··· 183‏

‏حق تعالی خیر محض و خالق خیرات··· 184‏

‏پیرامون وجود مطلق بودن خداوند··· 188‏

‏شبهات پیرامون مطلق··· 189‏

‏چند شبهه دربارۀ واجب بودن وجود مطلق··· 190‏

‏تفاوت وجود حق با وجودات افاضه شده··· 191‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1241

‏غیرقابل اشاره بودن وجود من حیث هو··· 192‏

‏حکم به عدم حکم در باب ذات الهی··· 192‏

‏تقدس مرتبۀ اطلاقیه ذات حق از جمیع احکام··· 192‏

‏شش حکم دربارۀ صرف الوجود و هویت مطلقه··· 193‏

‏اعتبارات مختلف ذات حق··· 195‏

‏محجوبیت ذات به حجب اسماء··· 197‏

‏غیب مطلق بودن «ذات»··· 197‏

‏معنای بطون هویت غیبیۀ احدیه و تفاوت آن با اسم باطن··· 198‏

‏اشتراک و تباین ذات حق با مخلوقات··· 199‏

‏نفی تعطیل و تشبیه، مذهب صحیح در توحید··· 200‏

‏برتر بودن مقام ذات از اسم و رسم و اشاره··· 202‏

‏عدم اعتبار احدیت و واحدیت در ذات من حیث هی··· 203‏

پیرامون اسمای خداوند‏··· ‏‏203‏

‏معنای اسم··· 203‏

‏اسمای حق، علامت ذات حق··· 204‏

‏انحصار علم بشر به اسمای حق··· 204‏

‏گسترۀ اسم الله ··· 204‏

‏اسم اعظم دارای همۀ کمالات حق··· 205‏

‏میزان بهرۀ موجودات از کمالات··· 206‏

‏بهرۀ موجودات ناقص از کمالات حق··· 207‏

‏فنای مسمّی در اسم··· 207‏

‏مراتب اسما در علامت··· 208‏

‏بیانی از تعریف اسم از حضرت امام··· 209‏

‏معنای اسم بر مسلک عرفا··· 209‏

‏اسم، یعنی ذات با تعین··· 210‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1242

‏تعریفی برای صفت و بیان حقیقت اسما··· 210‏

‏وقوع تفاضل در اسمای الهی··· 211‏

‏حدیثی در باب تسمیه خداوند به اسما··· 212‏

‏نکاتی در باب «تسمیه» با تکیه بر سوره حمد··· 212‏

‏تفاوت اسم مطلق و اسم متعین در بسم الله ··· 213‏

‏مصادیق اسماء الله ··· 215‏

‏مراتب اسماء الله ··· 216‏

‏تناهی و عدم تناهی اسما و صفات الهی··· 217‏

نفی و اثبات اسما و صفات برای ذات‏··· ‏‏219‏

‏نفی صفات و کمال توحید··· 219‏

‏توضیح حدیث شریف نفی صفات از خداوند··· 220‏

‏به وصف در نیامدن خداوند··· 223‏

‏میزان در توصیف حق تعالی به صفات··· 226‏

‏تنزیه حق از تمام توصیفها··· 228‏

‏توضیحی دربارۀ برخی احادیث وارده در نفی صفات··· 229‏

‏تحدید بودن تنزیه خداوند··· 231‏

‏مخالفت تنزیه و تشبیه با توحید··· 231‏

‏جمع تنزیه و تشبیه در آیه «لیس کمثله شی ء»··· 232‏

‏عدم تحدید در صفات حق··· 233‏

‏نحوۀ ثبوت کمالات برای حق··· 233‏

‏بسیط الحقیقه، کمال و جمال مطلق··· 234‏

مراتب و مقامات اسما‏··· ‏‏235‏

‏مقامات سه گانه اسما··· 235‏

‏ملاک تقسیم سه گانه اسما··· 236‏

‏اشارۀ قرآن به اسمای ثلاثه··· 239‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1243

‏بحثی در اشاره آیات به اسمای ذات و صفات و افعال··· 239‏

‏حقیقت اسما و صفات ذاتی··· 240‏

‏ثبوت جمیع اسما در مظهر اتمّ··· 242‏

‏ظهور اسمای ذاتی در موجودات··· 242‏

‏حقیقت اسما و صفات فعلی··· 242‏

‏نسبت نامیدن اسمای ذات··· 243‏

‏تعریف «اسم» از جناب شاه آبادی··· 243‏

‏تعریف اسم ذات از ابن عربی··· 243‏

‏تفاوت اسما در منشئیت آثار··· 244‏

‏کلام حکما در تقسیم صفات حق تعالی و نقد آن··· 245‏

‏دو مرتبه برای اوصاف··· 246‏

‏مبدأ اسمای فعلیه و ذاتیه··· 247‏

‏ارجاع صفات حق به امور عدمی··· 247‏

‏مقام ذاتی و فعلی اسمای حق··· 247‏

صفات ثبوتی و سلبی و توقیف در اسمای الهی‏··· ‏‏249‏

‏ملاک ثبوتی یا سلبی صفات··· 249‏

‏نقد نظر مشهور در اثبات و سلب صفات··· 249‏

‏میزان در اوصاف لایق حق تعالی··· 250‏

‏اوصاف خداوند، اوصاف مرتبۀ تام و تمام وجود··· 251‏

‏نفی اوصاف سلبیه در واجب الوجود··· 254‏

‏سلب حد و عدم از ذات··· 255‏

‏نفی اعتباریت در صفات کمالی··· 255‏

‏توهّم ارجاع صفات سلبیه به سلب واحد··· 257‏

‏رفع توهّم··· 257‏

‏تنزیه از نقص و عدم و حدّ و تقیید··· 260‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1244

‏نظر حضرت امام در تقسیم صفات··· 260‏

‏میزان در صفات جمالیه و جلالیه حق تعالی··· 262‏

‏حقیقت صفات جمال و جلال··· 264‏

‏صفات ثبوتی و تنزیهی در سوره توحید··· 265‏

‏توضیحی پیرامون توقیفی بودن اسما··· 265‏

‏ضابطه عقلی برای ثبوتی و سلبی و توقیفی بودن اسما··· 267‏

‏اثبات صفات صرف الوجود برای خداوند··· 268‏

‏سبب عدم توصیف حق به کثرت··· 269‏

‏سبب اثبات علم برای خداوند··· 270‏

‏معیار اعتبار صفت برای خداوند··· 272‏

‏سر توقیفی بودن اسما··· 273‏

وحدت و کثرت اسما و اندراج آنها در یکدیگر‏··· ‏‏274‏

‏تعین، اثر تجلیات اسمایی··· 274‏

‏تعین به اسمای جمالیه و جلالیه··· 274‏

‏اسم اعظم، صاحب احدیت جمع تعینات··· 274‏

‏نظر وحدت و کثرت به اسما··· 275‏

‏حقیقت تکثر اسمایی و صفاتی··· 276‏

‏تکثر به حسب مراتب سلوک··· 276‏

‏کمال توحید و نفی کثرت از خداوند··· 277‏

‏ذات بسیط حق کلّ الاسماء··· 278‏

‏عدم تقابل اسما در مقام احدیت··· 279‏

‏رابطه بساطت وجود و اشتمال بر کثرات··· 279‏

‏جمع صفات متقابل در وجود واحد··· 280‏

‏اجتماع همۀ اسما در هر اسم··· 281‏

‏جامع بودن هر یک از اسما نسبت به حقایق جمیع اسما··· 281‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1245

‏سرّ اختصاص هر اسم بر وصف خاص··· 282‏

‏آیاتی دربارۀ اتحاد ذات با اسما··· 283‏

‏اشتمال اسما بر یکدیگر و احاطه اسم الله بر جمیع آنها··· 284‏

‏مکنون بودن همۀ اسما و حقایق در هر اسم··· 284‏

‏ظهور ذات به حقیقت جمعی در هر یک از اسما··· 287‏

‏اشتمال هر اسم بر جمیع اسما··· 287‏

‏کمالات تمام اسما در هر اسم··· 288‏

‏جلوۀ واحد بودن جمیع اسما··· 290‏

‏نظر توحید و تکثیر در اسما··· 290‏

‏انطوای کل صفات در کل··· 291‏

‏تفاوت اسما در احاطه و سعه··· 291‏

‏الله ، اسم جامع مطلق··· 292‏

‏معنای محیط و محاط بودن اسما··· 292‏

نسبت میان ذات و صفات‏··· ‏‏294‏

‏غنای ذات از اسما و صفات··· 294‏

‏مقام ذات، مقام لا اسمی و لا رسمی··· 294‏

‏قابل اشاره نبودن وجود مطلق··· 295‏

‏عدم اعتبار صفات در ذات من حیث هی··· 295‏

‏امتناع ظهور حضرت ذات احدیّۀ غیبیّه··· 295‏

‏عدم ارتباط اسما و صفات با مقام غیب ذات··· 296‏

‏اسما، مبدأ اثر موجودات، ذات مبدأ اثر اسما··· 297‏

‏استهلاک کثرات در وحدت ذات و نفی صفات··· 300‏

‏معنای توحید حقیقی··· 302‏

‏جلوه اسمی، اولین مرتبه تکثر··· 304‏

‏دشوار بودن بیان حقایق الهی··· 306‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1246

‏منبع سرشار معارف حقّه··· 307‏

‏غنای حق از تعینات و نیاز آنها به حق··· 308‏

‏آینه ظهور ذات از غیب هویت··· 309‏

‏منزه بودن ذات حق از تجلیات و اشارات··· 309‏

‏مظاهر و مجالی غیب مصون و سرّ مکنون··· 310‏

‏حجابهای دائمی ذات··· 311‏

‏خفای ذات در حجاب اسما و صفات··· 312‏

‏حجابهای نورانی و ظلمانی ذات··· 313‏

‏اسباب ظهور ذات در آینه اسما··· 313‏

‏حجب نوریه ذات احدی··· 314‏

‏مقام لا اسمی و لا رسمی و مرتبۀ توصیف حق به صفات··· 315‏

‏تجلی اسمایی، مفتاح باب وجود··· 319‏

‏ضرورت وقوع تکثر اسمایی··· 319‏

‏وسایط ضروری برای افاضه فیض··· 320‏

‏علت اختلاف اسما در انعکاس وجه حضرت غیب··· 320‏

‏صرف کمالات و عین اسمای جمالیه و جلالیه··· 321‏

‏حضور اسما و صفات ذات به عین حضور ذات نزد ذات··· 321‏

‏اعتباری بودن تفاوت ذات و اسما··· 323‏

‏عینیت ذات حق با صفات کمالیه حقیقیه··· 323‏

‏بازگشت جمیع کمالات به اصل وجود··· 325‏

‏بساطت حقیقت وجود··· 325‏

‏بسیط مطلق، جامع اسما و صفات کمالیه از حیثیت واحده··· 325‏

‏نقص، لازمۀ ترکیب··· 326‏

‏صرف جمیع کمالات··· 326‏

‏عینیت اوصاف حقیقیۀ محضه و حقیقیه ذات الاضافه··· 327‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1247

‏زاید بودن اوصاف اضافی··· 327‏

‏دیدگاههای متکلمین در اتصاف حق تعالی به اوصاف··· 330‏

‏بیان صفات زاید بر ذات و صفات عین ذات··· 331‏

‏عامل عینیت ذات با صفات حقیقیه··· 332‏

‏برهان بر عینیت صفات کمالیه با ذات حق··· 333‏

‏اتحاد صفات با یکدیگر و با ذات··· 336‏

‏احتمالات متصور، پیرامون رابطه ذات و صفات··· 337‏

‏اشکال بر قائلین به اتحاد مصداقی و اختلاف مفهومی··· 338‏

‏پاسخ اشکالات··· 339‏

‏سخن قائلین به زیادت صفات بر ذات··· 342‏

‏ردّ کلام قاضی سعید در نفی صفات··· 344‏

‏توضیحی پیرامون بعض احادیث وارده در نفی صفات··· 347‏

‏بیان حقایق معارف الهی در ادعیه··· 349‏

‏تقریر عرفانی بر وحدت ذات و صفات··· 349‏

‏اشتمال ذات حق به نحو بساطت بر همۀ کمالات··· 351‏

‏نقل و نقد کلام قاضی سعید قمی در باب عینیت ذات و صفات··· 356‏

‏قول به اشتراک لفظی میان صفات خالق و مخلوق··· 357‏

‏نقد کلام قاضی سعید(ره)··· 358‏

‏شمول ذات بر تمام حقایق به وحدت جمعی··· 358‏

‏زیادت صفات بر ذات و تعطیل ذات··· 361‏

‏عدم نیاز اسما و صفات به «سبب»··· 362‏

‏کیفیت انتزاع صفات بدون لزوم ترکب در ذات··· 362‏

‏وجه صحت انتزاع مفاهیم متعدد از منشأ واحد··· 365‏

‏یکی بودن حقیقت صفات کمالیه با حقیقت متأصل وجود··· 367‏

‏منشأ واحد برای اخذ صفات متعدد··· 370‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1248

‏عدم دلالت انتزاع مفاهیم متخالف بر ترکّب منشأ انتزاع··· 371‏

‏وحدت ذات و کثرت اسما··· 373‏

‏ ‏

فصل سوم: امهات سبعه‏··· ‏‏375‏

علم‏··· ‏‏377‏

‏علم، وصف موجود بما هو موجود··· 377‏

‏سعه و احاطه علمی حق··· 378‏

‏عالم به خلوت و جلوت··· 379‏

‏علم ذاتی و علم فعلی··· 379‏

‏نظام وجود علم فعلی تفصیلی حق··· 379‏

‏دربارۀ علم فعلی خداوند··· 380‏

‏تجلی فعلی حق و مقام علم فعلی··· 380‏

‏تقدم علم بر معلوم در علم فعلی··· 381‏

‏مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت··· 382‏

‏عینیت علم با ذات در مرتبۀ احدیت··· 383‏

‏مراتب قضا و قدر و دگرگونی در علم حق··· 384‏

‏پیرامون قضا و قدر علمی و عینی··· 386‏

‏کلام محقق داماد(ره) در باب قضا و قدر··· 387‏

‏علم مخزون یا بداء و علم غیرمخزون··· 389‏

‏مرتبه نفس الامر یا نشئۀ علم ربوبی··· 391‏

‏تقدیر و بداء از عالم علم ربوبی··· 391‏

‏اثبات علم حق به مخلوقات··· 393‏

‏برهان اول··· 393‏

‏برهان دوم··· 394‏

‏معلوم حق بودن مخلوقات به نحو یکسان··· 395‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1249

‏برهان سوم··· 398‏

‏احاطۀ علمی علت به معلول··· 401‏

‏علم تفصیلی در مرتبۀ ذات··· 403‏

‏رأی متکلمین پیرامون علم خدا به ذات و ماسوای ذات··· 405‏

‏رأی مشائیان··· 406‏

‏رأی اشراقیون··· 406‏

‏رأی ملاصدرا··· 408‏

‏ردّ رأی مشائین در باب علم الهی··· 409‏

‏دو جواب از حاجی در ردّ مشائین··· 412‏

‏جواب امام به استدلال مشائین··· 413‏

‏انطوای علم به اشیاء در علم به ذات··· 414‏

‏اثبات علم حضوری خداوند به مخلوقات··· 415‏

‏اندراج علم تفصیلی در علم ذاتی··· 418‏

‏برهان حاجی و صدر المتألهین بر علم ذاتی حق··· 418‏

‏مراد از علم تفصیلی واجب تعالی··· 422‏

‏وجود صرف، کشف اشیاء است، نه عین آنها··· 424‏

‏عدم تغیّر در ذات و در علم الهی با تغیّر معلومات··· 425‏

‏تطبیق مطالب بر عبارات منظومه··· 427‏

‏تقریر عرفانی مطلب··· 429‏

‏اشتمال حق تعالی به نحو بساطت بر تمام کمالات··· 430‏

‏انکشاف اشیاء نزد خداوند به واسطه تعقل ذات حق لذاته··· 437‏

‏علم حق به اسما و صفات و لوازم آنها··· 438‏

‏سخن ملاصدرا در علم قبل الایجاد··· 439‏

‏ربط تام موجودات به خدا و ظلیّت عوالم خمسه از حضرات خمس··· 439‏

‏نفوذ همه جانبه علم حق··· 440‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1250

‏علم قبل الایجاد به معلومات··· 444‏

‏رأی مقبول امام··· 444‏

‏بیان فلاسفه در این باب··· 444‏

‏بیان عرفا··· 445‏

‏اثبات علم قبلی از راه علم حق به ذات··· 445‏

‏تحقق بالعرض و علم بالعرض خداوند به اشیاء··· 447‏

‏مبرّا بودن علم فعلی حق از حدوث و تغییر و تحدید··· 448‏

‏معنای علم کلی حق به جزئیات··· 448‏

‏توهّم عدم علم حق تعالی به جزئیات··· 449‏

‏وجود منبسط فعل حق است یا عین او؟··· 452‏

‏امر خدا وجه او، وجه خدا عین ذات او··· 453‏

‏عالم تعین تجلی ذاتی حق به اسم اعظم··· 454‏

‏ظهور بدون حجاب خدا در آینه های خلقی و احاطۀ علمی او به جزئیات··· 455‏

‏علم به جزئیات به احاطۀ وجودی··· 458‏

‏احاطه علمی یکسان به جزئی و کلی··· 458‏

‏عدم تابعیت علم ذاتی و علم ظهوری فعلی از معلوم··· 458‏

‏پیرامون علم تفصیلی و علم اجمالی··· 459‏

‏اتفاق جمیع حکما بر علم اجمالی حق تعالی··· 460‏

‏مقدمات اثبات علم اجمالی واجب تعالی··· 462‏

‏صرافت و ذو مراتب بودن ذات··· 465‏

‏سنخیت بین علت و معلول··· 467‏

‏مرتبۀ صرف، واجد کمالات سایر مراتب و خالی از شوائب آنها··· 469‏

‏ماهیت، امر عدمی است··· 473‏

‏ماهیت، متعلَّق علم نیست··· 477‏

‏تقریر مطلب با ذکر چند مثال··· 479‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1251

‏اختصاص تحقق به وجود··· 480‏

‏لزوم تعلق علم به امر متحقق··· 480‏

‏توهّم لزوم تکثر، در علم تفصیلی··· 484‏

‏عاری بودن حق تعالی از کمالات وهمی··· 487‏

‏ردّ توهّم عدم امکان تعلق علم تفصیلی به غیر از موجودات فعلی··· 490‏

‏اختلاف نظر فلاسفه، دربارۀ علم تفصیلی خداوند··· 493‏

سمع و بصر‏··· ‏‏495‏

‏سمیع و بصیر بودن خداوند··· 495‏

‏بی نیازی حقیقت سمع و بصر از آلات جسمانی··· 496‏

‏بررسی سه احتمال پیرامون کیفیت سمع و بصر الهی··· 497‏

‏ردّ نظریۀ مشهور و نظریه شیخ اشراق در باب سمع و بصر··· 499‏

‏تحقق سمع و بصر حق به سمع و بصر مظاهر··· 503‏

‏حدیث قرب نوافل و دیدن حق به گوش و چشم بنده··· 504‏

‏قرب فرایض و دیدن بنده به سمع و بصر حق··· 506‏

‏تفسیر شیخ بهایی از حدیث قرب نوافل··· 507‏

‏کلام محقق طوسی··· 508‏

‏سخن محقق مجلسی··· 509‏

‏بنده، سمع و بصر خدا، خدا، سمع و بصر بنده··· 509‏

‏عدم ارجاع صفات و اسما به یکدیگر در مقام کثرت اسمایی··· 510‏

‏مساوقت وحدت وجود با جامعیت آن··· 511‏

‏حق تعالی، صرف وجود و صرف وحدت··· 512‏

اراده‏··· ‏‏513‏

‏ارجاع اراده به علم··· 513‏

‏اراده، صفت کمالیۀ حقیقت وجود··· 514‏

‏عینیت مشیّت با اراده در مقام ظهور··· 516‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1252

‏ارادۀ ذاتی و ارادۀ فعلی··· 517‏

‏اراده، صفت فعل یا ذات··· 518‏

‏شبهۀ عینیت اراده و علم··· 519‏

‏پاسخ فلاسفه به شبهه··· 519‏

‏پاسخ حضرت امام به اشکال··· 519‏

‏اراده از صفات ذات··· 520‏

‏سبب و کیفیت تعلق ارادۀ خداوند به اشیاء··· 521‏

‏عینیت اراده با ذات و نفی، موجبیت حق در افعال··· 522‏

‏ازلی بودن ارادۀ حق و حدوث عالم··· 523‏

‏جمع بین ارادۀ ازلی و اختیار انسان··· 531‏

‏پاسخ شبهه در باب ارادۀ حق··· 532‏

‏رابطه اختیار و وجوب در حق تعالی··· 534‏

‏بداء و تغییر در اراده الهی··· 535‏

‏حقیقت بداء، و معنی صحیح روایت··· 538‏

‏معنی دیگر بداء··· 539‏

‏دلایل قرآنی··· 540‏

قدرت ـ حیات‏··· ‏‏542‏

‏قدرت مطلق··· 542‏

‏حقیقت قدرت بر مبنای حکما··· 543‏

‏معنای قدرت از دیدگاه متکلم··· 543‏

‏مناط اختیار··· 544‏

‏سلسله وجود، تجلی قدرت خداوند··· 545‏

‏تفاوت قدیر، قادر و مقتدر··· 545‏

‏اقوال متکلمین در باب قدرت باری تعالی··· 546‏

‏ردّ کلام متکلمین··· 548‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1253

‏مبنای نزاع حکما و متکلمین··· 550‏

‏بیان عمومیت قدرت حق تعالی··· 552‏

‏برهان بر عمومیت قدرت بنا بر اصالت ماهیت··· 552‏

‏ادله عمومیت قدرت بنا بر اصالت وجود··· 556‏

‏دلیل اول··· 556‏

‏دلیل دوم··· 557‏

‏دلیل سوم··· 562‏

‏دلیل چهارم··· 563‏

‏دلیل پنجم··· 564‏

‏ازلی بودن قدرت خداوند و شبهۀ موجب بودن حق··· 568‏

‏ازلی بودن قدرت خداوند و فاعل موجب بودن او··· 568‏

‏عدم تعلق قدرت به ممتنعات··· 570‏

‏ملاک مقدوریت اشیاء··· 571‏

‏حیات واجب تعالی و توابع آن··· 572‏

کلام ـ تکلّم‏··· ‏‏574‏

‏وضع الفاظ برای مفاهیم عامه··· 574‏

‏معنای تکلّم··· 575‏

‏بیان تکلّم حق تعالی··· 576‏

‏ماهیت کلام··· 578‏

‏کلامهای الهی··· 578‏

‏مراتب کلام باری تعالی··· 580‏

‏کلمات تامّات خداوند··· 581‏

‏نفی تکلّم عرفی از خداوند··· 582‏

‏کلام صفت کمالیۀ وجود··· 583‏

‏کلام حق و متکلم و سامع آن··· 583‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1254

‏دیدگاههای مختلف پیرامون تکلم··· 584‏

‏ردّ قول معتزله··· 584‏

‏ردّ سخن اشاعره··· 585‏

‏مجاز شمردن تکلم خداوند··· 587‏

‏کلام ذاتی··· 588‏

‏السنۀ خمسه حضرت حق··· 588‏

‏معنای کلام ذاتی و ظهوری··· 589‏

‏فرق کلام با صفات دیگر··· 589‏

‏کلام نفسی در حضرت علمی··· 589‏

‏مراد از عینیت کلام با ذات··· 590‏

‏کلام فعلی ظهوری و کلام ذاتی نفسی··· 591‏

‏تکلم حق در مقام احدیت و واحدیت··· 591‏

‏کلام، جلوۀ ذات··· 592‏

‏سرّ اختلاف در کلام حق··· 593‏

‏کلام جامع خداوند··· 593‏

‏کلام ذاتی و کلام ظلّی··· 594‏

‏قول تکوینی و تشریعی··· 595‏

‏پسندیده ترین سخن در تکوین و تشریع··· 595‏

‏ ‏

فصل چهارم: اسم اعظم‏··· ‏‏597‏

حقایقی پیرامون اسم اعظم‏··· ‏‏599‏

‏معنای لفظی الله ··· 599‏

‏حدیثی در معنای اسم شریف الله ··· 600‏

‏اکمل اسمای حق··· 600‏

‏الله ، اسم محیط تام ازلی ابدی··· 600‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1255

‏اسم ذات جامع اسما و صفات··· 601‏

‏وحدت اسم اعظم در عین اشتمال بر کثرات··· 601‏

‏جامع بودن هر اسم بر حقایق جمیع اسما··· 602‏

‏سر اختصاص یافتن هر اسم به وصفی خاص··· 602‏

‏عظمت اسم اعظم··· 602‏

‏الله ، صفت جمال یا جلال؟··· 604‏

‏اولین تجلی احدیت حق··· 605‏

‏اسم الله بودن همۀ تعینات··· 605‏

مقامات اسم الله ‏··· ‏‏606‏

‏اسم اعظم در مقام حقیقت غیبیۀ محضه··· 607‏

‏اسم اعظم به حسب مقام الوهیت و واحدیت··· 607‏

‏تجلی گاه اسم اعظم··· 608‏

‏اسم اعظم به حسب مقام عینی··· 608‏

‏حدیثی پیرامون مقام خلق عینی اسم اعظم··· 609‏

‏شرح فیض کاشانی بر حدیث··· 611‏

‏توصیفات حدیث درباره مشیت··· 612‏

‏تعلق عقل به عالم امر و تعلق نفس و طبع و خیال به عالم خلق··· 612‏

‏ظهور خداوند در پوشش اسما··· 615‏

‏حقیقت اسم اعظم به حسب لفظ و عبارت··· 616‏

‏مقامات اسم الله ··· 622‏

‏سه مقام در الله به اعتبار سه معنا در اسم··· 623‏

‏الله ، جلوۀ جامع حق، رحمان و رحیم، جلوۀ الله ··· 624‏

‏اعتبار الله به عنوان جلوۀ جامع در مقام ذات و صفات و افعال··· 624‏

‏الله ، تجلی حق به اسم اعظم··· 625‏

‏اسم جامعِ مقام ذات··· 625‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1256

‏ظهور احدیت جمع اسمایی در عالم اسما و صفات··· 626‏

‏فیض مقدس، باطن الوهیت و اسم الله ··· 626‏

نسبت میان اسم اعظم و سایر اسما‏··· ‏‏627‏

‏همه اسما، مظاهر اسم اعظم··· 627‏

‏اولین ظهور کثرت و واسطه در ظهور اسما··· 627‏

‏احدیتِ جمع حقایق اسمای جمالیه و جلالیه··· 628‏

‏تجلی الله به دو اسم حکم و عدل بر سایر اسما··· 628‏

‏نبی مطلق بر اسما··· 629‏

‏جلوه به اسم اعظم··· 629‏

‏تحقق بخش افعال و اعیان و اعراض··· 629‏

‏تابعیت مظاهر اسم الله در همه احکام از اسم الله ··· 630‏

‏اسم اعظم دانستن هر یک از موجودات··· 631‏

‏اندراج جمیع اسما در هر اسم و اسم اعظم بودن هر یک··· 631‏

‏توحید اسما··· 632‏

‏حقیقت محمدیه(ص) صورت اسم الله ··· 633‏

‏وجهۀ غیبی قدسی اسم الله ··· 633‏

‏رب محمد(ص) و مبدأ خلقت انسان کامل··· 633‏

‏معصومین ـ علیهم السلام ـ و احاطه بر هفتاد و دو حرف اسم اعظم··· 634‏

اسم مستأثر‏··· ‏‏635‏

‏حقیقت اسم مستأثر··· 635‏

‏تأثیر اسم مستأثر در عالم عین··· 635‏

‏ارتباط حضرت احدیث با سرّ وجودی اشیاء··· 636‏

‏مستأثر بودن مظاهر اسم مستأثر··· 636‏

‏مرجع اسم مستأثر··· 637‏

‏ظهور و مظهر نداشتن اسم مستأثر··· 638‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1257

‏لیلة القدر، مظهر اسم اعظم··· 638‏

‏اطلاع پیامبر(ص) از اسم مستأثر··· 638‏

‏تجلی اسم مستأثر در قرآن و مظهریت اهل بیت برای آن··· 638‏

‏ ‏

جلد دوم

‏ ‏

فصل پنجم: مباحثی پیرامون برخی اسماءالله ‏··· ‏‏642‏

رحمانیت ـ رحیمیت‏··· ‏‏643‏

‏صفات خاصه ربوبی··· 643‏

‏معانی وضعیۀ رحمان و رحیم··· 643‏

‏معنای رحمان و رحیم··· 644‏

‏اطلاق حقیقت صرف رحمان و رحیم بر خداوند··· 646‏

‏حقیقت رحمت و نحوه اتصاف حق به آن··· 647‏

‏جهت وجوب رحمت··· 648‏

‏احاطه رحمان و رحیم بر تمامی دار تحقق··· 648‏

‏مفتاح وجود··· 649‏

‏سر تکرار اسم رحمت در سور قرآن··· 649‏

‏بیان عام و خاص بودن رحمان و رحیم··· 649‏

‏سرّ تقدم رحمان بر رحیم··· 651‏

‏دو تجلی رحمت رحمانیه و رحیمیه··· 653‏

‏وجه تابعیت رحمان و رحیم از «الله » و «اسم»··· 654‏

‏صفت «اسم» واقع شدن رحمانیت و رحیمیت··· 655‏

‏مقام تجلی به ظهور و تجلی به باطنیت··· 656‏

‏ظهور وجود و ایصال موجود به کمالات··· 656‏

‏رحمان و رحیم در دنیا و آخرت··· 656‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1258

‏رحمانیت و رحیمیت ذاتی و فعلی··· 657‏

‏معنای بسم الله با توجه به رحمان و رحیم··· 658‏

‏مرتبه دو اسم رحمان و رحیم··· 659‏

‏مرتبه بسط وجود و بسط کمال وجود··· 661‏

‏اجمالی از معارف اسمایی در سورۀ حمد··· 663‏

‏بقای سلطنت اسما در عالم ملک و رب و مالک··· 663‏

‏کثرت عرضی و طولی رحمت··· 664‏

‏تطهیر آب رحمت در عوالم وجود··· 665‏

‏بسط رحمت حق در عالم آخرت··· 666‏

‏بنای عالم آخرت بر تفضّل و بسط رحمت··· 667‏

‏تبعی بودن غضب··· 667‏

‏تقدم رحمت حق بر غضب··· 667‏

‏غلبۀ شأن هدایت حق بر ضلالت··· 668‏

‏آتش، صورت رحمت حق··· 668‏

‏رحمت غیر مشوب به انتقام··· 669‏

‏بسته شدن باب رحمت··· 670‏

جلوه و تجلیات رحمت‏··· ‏‏670‏

‏مفتاح کتاب تکوین و تدوین··· 670‏

‏فراهم کردن وسایل حیات ملکی و ملکوتی··· 671‏

‏اعطای حق بدون سابقۀ استحقاق··· 671‏

‏انسان کامل، مظهر اسم رحمان··· 672‏

‏رأفت انسان جلوۀ رحمت حق··· 672‏

‏رأفت انبیا و اولیا··· 673‏

‏جلوۀ رحمت در پوشش غضب··· 673‏

‏انبیا، جلوۀ رحمت حق··· 674‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1259

‏رفق و مدارا، جلوۀ رحمت··· 674‏

مالکیت‏··· ‏‏674‏

‏مالک، اسم باطن جلالی··· 674‏

‏کیفیت مالکیت حق تعالی··· 675‏

‏ظهور مالکیت در یوم الجمع··· 677‏

‏رجوع مطلق و مالکیت··· 678‏

‏قبضۀ مالکیت در یوم الدین··· 678‏

‏مالکیت خداوند و فاخر بودن آن··· 679‏

‏انتساب احیا و اماته به اسم مالک··· 680‏

‏برگردانندۀ دایره وجود به سوی حق··· 681‏

‏مالکیت و تصرف در قلوب اولیا··· 681‏

ظاهر و باطن‏··· ‏‏682‏

‏همه ظهورها، ظهور اوست··· 682‏

‏باطن به عزّ جلال، ظاهر به نور جمال··· 683‏

‏ظهور در عین بطون، بطون در عین ظهور··· 683‏

‏حضور خداوند در ظاهر و باطن عوالم··· 684‏

‏ظهور و بطون حق و ظهور و بطون عالم··· 684‏

‏تفاوت اسم باطن با بطون هویت غیبیه احدیه··· 685‏

‏نفی ظهور از غیر حق··· 686‏

ربّ‏··· ‏‏687‏

‏رب، اسم ظاهر جمالیه··· 687‏

‏ظهور اسم الله در آینه طبیعت··· 687‏

‏ظهور مقام ربوبیت··· 688‏

‏سه اعتبار برای اسم رب··· 688‏

‏معنای صفتی، فعلی و ذاتی ربّ در «ربّ العالمین»··· 688‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1260

‏معانی مختلف عالَمین··· 689‏

‏تفاوت ربوبیت و الوهیت··· 691‏

‏ارتباط اسم رب با فیض اقدس و مقدس··· 691‏

‏فیض اقدس و مقدس··· 692‏

‏ربوبیت ذاتیۀ خداوند··· 692‏

‏ربوبیت عامه و ربوبیت تشریعی··· 693‏

نور، بهاء‏··· ‏‏694‏

‏پیرامون نور الهی··· 694‏

‏نور، اسم ذات یا فعل یا صفت؟··· 696‏

‏کلّ النور بودن ذات حق تعالی··· 698‏

‏مبدأ انوار معنوی در عالم ملک و ملکوت··· 699‏

‏نور خداوند، اصل حقیقت وجود··· 700‏

‏پیرامون بهاء خداوند··· 700‏

‏نور حق و نور اضلال نور حق··· 704‏

احد، واحد‏··· ‏‏704‏

‏اقسام وحدت··· 704‏

‏حدیثی در باب معنای اسم احد و واحد··· 705‏

‏معنای وحدانیت عددی··· 706‏

‏اثبات وحدانیت عدد و نفی وحدت عددی··· 707‏

‏اعتبار مقام واحدیت و احدیت در ذات··· 708‏

‏تفاوت وحدانیت و فردانیت··· 709‏

‏حقیقت مقام احدیت··· 710‏

‏عینیت و غیریت مرتبه احدیت با مرتبه ذات··· 711‏

‏فرق احدیت ذاتی با احدیت غیبی··· 712‏

‏عدم امکان بهره وری از مقام احدیت··· 712‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1261

‏وحدت در عین ظهور و در کثرت··· 713‏

‏مقام واحدیت، مقام کثرت اسما··· 714‏

‏عدم حضور کثرات در مقام احدیت··· 714‏

‏مقام ادراک و امتیاز اسما··· 714‏

‏تکثر در حضرت واحدیت··· 715‏

‏تجلیات اسمایی در حضرت واحدیت··· 716‏

‏تجلیّات عینیۀ حضرت حق··· 716‏

‏نفی صفات از حضرت احدیت و اثبات آن در حضرت واحدیت··· 717‏

‏کنز مخفی و تفاوت آن با مقام اطلاق··· 718‏

‏مقام فنا در احدیت و بقا در واحدیت··· 719‏

‏حوض کوثر··· 719‏

اسما و صفات مختلف‏··· ‏‏719‏

‏قرب و بعد حق تعالی و احاطۀ قیومی او··· 720‏

‏ازلیت و ابدیت··· 722‏

‏حق صرف تمام کمالات··· 724‏

‏اختصاص کمال به حق تعالی··· 725‏

‏«کمال» صفت جمالیه··· 725‏

‏کامل علی الاطلاق··· 725‏

‏ابتلا، لطف ظاهر به قهر··· 727‏

‏غنا، صفت ذاتی حق تعالی··· 727‏

‏در بیان حقیقت غنا··· 727‏

‏بی نیازی از همۀ مخلوقات··· 728‏

‏عزت خداوند و معانی مختلف عزیز··· 728‏

‏سلطنت مطلقه از حضرت غیب تا هویات جزئیه··· 732‏

‏بسط سلطنت الهی بر موجودات··· 733‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1262

‏عظمت حق تعالی··· 734‏

‏انقهار موجودات در برابر تجلّی حق به عظمت··· 734‏

‏روز تجلی خداوند به عظمت··· 734‏

‏آمیخته بودن عظمت با رحمت··· 735‏

‏عظمت در ذات و صفت و فعل··· 735‏

‏«علی» اولین اسم ذاتیه خداوند··· 737‏

‏علوّ ذاتی و تسبیح در آن مقام··· 737‏

‏اولین تجلی ذات برای ذات··· 738‏

‏عالی در عین دنو··· 738‏

‏اعتبار اسم ذات و صفت برای علوّ··· 739‏

‏اختصاص حقیقت علوّ به خداوند··· 739‏

‏هو، مقام غیب ذات یا غیب هویت یا اسمای ذاتیه··· 740‏

‏هو، اسم ذات··· 741‏

‏هویت مطلقه من حیث هی··· 741‏

‏مشارالیه هو··· 743‏

‏حدیثی در باب اسم شریف هو··· 743‏

‏استدلال از هویت مطلقه ذات بر الله و احد و صمد··· 744‏

‏مقام صمدیت··· 745‏

‏تفسیری بر الله الصمد··· 745‏

‏حدیثی در باب اسم شریف صمد··· 746‏

‏نزادن و زاییده نشدن··· 747‏

الوهیت‏··· ‏‏748‏

‏مقام الوهیت··· 748‏

‏مأخذ و معنای «إله»··· 749‏

‏دو مقام الوهیت··· 750‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1263

‏الوهیت فعلی و قیومیت مطلق خداوند··· 751‏

‏نسبت دادن حب و بغض به حق تعالی··· 752‏

‏هیبت و انس··· 753‏

‏توضیحی پیرامون حب و عشق··· 754‏

‏معرفت و عشق نسبت به خداوند··· 754‏

‏قدیم بودنِ فعل و فیض الهی··· 757‏

‏عفو و صفت جمالیه حق··· 758‏

‏ستّاریت خداوند··· 758‏

‏ستّار و غیور··· 759‏

‏حلم··· 759‏

‏ ‏

فصل ششم: توحید افعالی‏··· ‏‏761‏

فاعلیت حق تعالی‏··· ‏‏763‏

‏فاعلیت حق تعالی به اعمال اراده··· 763‏

‏وجوب و دوام فیض حق تعالی··· 764‏

‏تفاوت فاعلیت خداوند با دیگر فاعلها··· 765‏

‏نحوۀ ارتباط موجودات با فاعلیت الهی··· 768‏

‏تعبیر تجلّی و ظهور در فاعلیت حق··· 769‏

‏رابطه خالق و مخلوق و احاطه قیومی حق تعالی··· 770‏

‏ابداع در تمام ایجادهای خداوند··· 771‏

‏حاکمیت نظام مندی بر افعال دو جهان··· 772‏

‏استقلال در ایجاد لازمه استقلال در وجود··· 772‏

‏استقلال، یعنی خروج از امکان··· 772‏

‏انتساب اثر هر فاعل به ربّ ظاهر آن··· 773‏

‏ذات مستقل در علیت و تأثیر··· 773‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1264

‏منسوب بودن افعال به تعینات اسمایی··· 774‏

‏انحصار تأثیرگذاری در عالم تحقق به خداوند··· 774‏

‏حجاب کثرت افعالی··· 775‏

‏در دست حق بودن زمام جمیع امور··· 776‏

‏حصر حقیقی استعانت به خداوند··· 776‏

‏فرق استعانت حقیقی و صوری··· 777‏

‏توکل خالص زاییدۀ توحید افعالی··· 778‏

‏لا حول و لا قوة الاّ بالله ··· 778‏

‏همه چیز از خداست··· 780‏

‏همه چیز از خداست··· 780‏

‏حافظ ملک و ملکوت··· 780‏

‏عجز موجودات از تصرف در امور··· 780‏

‏مقدر امور، مسبب اسباب··· 781‏

‏فعل حق و دخالت غیر··· 781‏

‏تمامی افعال از خداست··· 781‏

‏قاهریت حق تعالی بر همۀ اراده ها و افعال··· 782‏

‏قیومیت اسم الهی در همۀ افعال··· 783‏

‏اثبات توحید فعلی با برهان عقلی··· 783‏

‏نفی دو فاعل تام الفاعلیه··· 784‏

‏نفی شریک در فاعلیت··· 785‏

‏بیان امام در توحید فعلی··· 786‏

‏جمع قاعدۀ «الواحد» با خلق اشیاء از ذات بسیط··· 788‏

‏عدم تفویض امر خلقت به عقل اول··· 790‏

‏فاعلیت نفس، نمونه ای از فاعلیت حق··· 790‏

‏بیان عرفا در این مسأله··· 793‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1265

‏پاسخ حکما··· 794‏

‏صدور کثرات از ذات بسیط واحد··· 795‏

‏تقریب مطلب با تبیین انتساب افعال به نفس··· 796‏

‏ترتب امور هستی بر یکدیگر و نفی تفویض به غیر··· 797‏

‏نحوه حصول کثرت در عالم از دیدگاه شیخ اشراق··· 799‏

‏کلام خواجه طوسی در قبول طریقه اشراقیون··· 801‏

‏جمع میان قاعدۀ الواحد و وقوع تکثر و تفویض امر خلقت··· 803‏

‏یکی شدن فعل خدا و فعل ما··· 804‏

‏جبر و تفویض و مراد از آن دو··· 805‏

‏دلیل اول بر ابطال جبر··· 807‏

‏دلیل دوم بر ابطال جبر··· 808‏

‏دلیل بر ابطال تفویض··· 809‏

‏تقریری دیگر در نفی جبر و تفویض··· 813‏

‏تقریری دیگر در اثبات امر بین الأمرین··· 817‏

‏تقریر مطلب با مثال··· 820‏

‏تقریر امر بین الأمرین بنا بر مذاق عقلایی و کلامی··· 825‏

‏تطبیق مطلب با ید مرتعشه و ید مختاره··· 828‏

‏تتمیم مطلب با استناد به آیات··· 830‏

‏حمد برای غیر خدا واقع نمی شود··· 831‏

‏قضیۀ موسی و خضر در قرآن··· 832‏

‏پیرامون ترتّب اثر بر فعل فاعلهای غیر الهی··· 834‏

‏نیازمندی در ذات، نیازمندی در فعل··· 836‏

‏استحالۀ استقلال ممکنات در فعل··· 836‏

‏ابطال جبر··· 837‏

‏علّت عدم صدور بلاواسطه متغیرات از ذات حق··· 837‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1266

‏استحاله صدور بلاواسطه کثیر از واحد··· 838‏

‏کیفیت تأثیر حق و خلق در صدور افعال اختیاری··· 838‏

‏شرک تفویضی و کفر جبری··· 839‏

‏اثبات یا نفی تفویض··· 844‏

‏تفویض مستحیل··· 847‏

‏تفویض امور به ارادۀ ولی در ظلّ ارادۀ حق··· 848‏

‏حدیثی در تفویض امور خلقت به معصومین علیهم السلام··· 848‏

‏فاعلیت مطلق خداوند و مباشرت وسایط··· 849‏

‏استهلاک جمیع تصرفات و تدبیرات در تصرف حق··· 851‏

‏انتساب افعال حق به خلق··· 851‏

‏نکته ای لطیف در تبیین امر بین الامرین··· 852‏

‏نفوذ ارادۀ انسان و تفویض علل··· 853‏

‏نسبت دادن «تردید» در فعل به خداوند··· 854‏

‏معنای تردید حق در میراندن مؤمنین··· 855‏

‏نفی فاعلیت مستقل مخلوقات و اثبات فاعلیت ظلّی آنان··· 856‏

‏سبب انتساب افعال ابداعی و عدم انتساب افعال ملکی به خدا··· 858‏

‏بیان نظر حضرت امام در باب «تردید» خداوند··· 859‏

فاعلیت خداوند نسبت به خیر و شر‏··· ‏‏860‏

‏انتساب کمالات و سلب نقایص از حق تعالی··· 861‏

‏انتساب کمال و سلب نقایص از حق تعالی··· 861‏

‏در بیان ماهیت خیر و شر··· 861‏

‏فاعلیت حق نسبت به خیرات و شرور··· 863‏

‏رجوع خیر و کمال به حقیقت وجود··· 865‏

‏عدم صدور نواقص و ماهیت از ذات حق··· 866‏

‏خارج بودن شرور از حیطه جعل··· 866‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1267

‏ردّ استقلال موجودات در ایجاد··· 867‏

‏ابطال جبر و سلب فاعلیت از غیر خدا··· 868‏

‏مسلک امر بین الامرین در فاعلیت حق و عبد··· 870‏

‏سه رأی، پیرامون مبدأ صدور نفع و ضرر··· 872‏

‏سبب عدم انتساب نواقص به حق تعالی··· 872‏

‏انتساب خیرات به واجب الوجود و شرور به ممکنات··· 873‏

‏تمثیلی برای تقریب مطلب··· 874‏

‏فاعلیت نفس و قوای آن··· 875‏

‏تأییدات نقلی··· 876‏

‏امکان، منبع نواقص و شرور··· 880‏

‏نسبت دادن حسنات به خداوند و سیئات به خلایق··· 881‏

‏چگونگی تعلق اراده خداوند به شرور··· 882‏

‏شبهه ثنویه در توحید افعالی و جواب آن··· 884‏

‏جواب اعتباری از شبهۀ ثنویه··· 886‏

‏جواب برهانی از شبهۀ ثنویه··· 890‏

‏توضیحی در باب آثار منتسب به شرور··· 893‏

ظهور تجلّی‏··· ‏‏894‏

‏تفاوت تعبیر علت و معلول با ظاهر و مظهر و جلوه و متجلی··· 894‏

‏معیت حق با اشیاء و احاطه قیومی نسبت به آنها··· 896‏

‏معنی صرف الوجود کل الاشیاء··· 897‏

‏معنایی برای رنگ گرفتن بی رنگی··· 897‏

‏تعابیر عرفانی ادعیه پیرامون ذات حق··· 898‏

‏بهترین تعبیر در مورد رابطۀ خالق و مخلوق··· 899‏

‏سبب به کار بردن تعابیر دور از ذهن در وحدت خالق و مخلوق··· 901‏

‏حضور حق در جمیع مراتب وجود··· 904‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1268

‏تجلی خداوند، اصل حقیقت وجود··· 905‏

‏عالم، جلوۀ خدا··· 905‏

‏رابطه جلوه و متجلی··· 906‏

‏رابطه ای نزدیکتر از رابطه ظلّ و ذی ظلّ··· 907‏

‏صرف الوجود··· 907‏

‏وجود مطلق جامع جمیع کمالات··· 908‏

‏یک تجلی، هزاران تعین··· 909‏

‏جلوه، واجد کمالات متجلی··· 909‏

‏غلبه یک اسم در مظهریت بر اسمای دیگر··· 912‏

‏اضافه اشراقی بین حق و خلق و ظاهر و مظهر··· 913‏

‏ظلیت عالم و اعتباریت وجود ظل··· 913‏

‏ظهور حق در مظاهر خلقی و تنزه از مخلوقات··· 914‏

‏شدت اتصال میان ذات حق و امور صادر از ذات··· 916‏

‏ظاهر در اشیاء و منزه از آنها··· 917‏

‏ظهور ذات در مظاهر خلقی··· 917‏

‏عینیت و غیریت خداوند و عالم··· 917‏

‏تجلی حق و عالم در صورت یکدیگر··· 919‏

‏مقایسه ظهور حق با کلی طبیعی··· 919‏

‏نسبت مراتب وجود به حق تعالی··· 919‏

‏تعیّن وجودی و عدمی و فردی و جمعی··· 920‏

‏منشأ ظهور عوالم··· 920‏

‏تعین اول و دوم ذات··· 921‏

‏فیض اقدس و مقدس، تجلی اول و دوم خداوند··· 921‏

‏مقام او ادنی، قاب قوسین و تدلی··· 922‏

‏تفاوت تجلی به فیض اقدس و فیض مقدس··· 923‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1269

‏تجلی قولی و فعلی و حالی به حسب فیض اقدس و مقدس··· 925‏

‏مقام قیومیت و تجلی فعلی··· 925‏

‏تجلیات مراتب ظهور ذات و اظهار عوالم مختلف··· 925‏

‏تجلی ذات و اشراق جمیع مراتب وجود··· 926‏

‏ظهور محض و بطون تام··· 927‏

‏معنای حضرت و عدم اطلاق آن بر ذات من حیث هی··· 929‏

‏تربیت عوالم و حضرات از نظر حضرت امام··· 929‏

‏عوالم خمسه ظل حضرات خمس الهی··· 931‏

‏تعینات وجودی مظاهر شئون الهی··· 932‏

‏تجلی ذات و طلب کلیدهای غیب··· 932‏

‏تجلیات حق و مظاهر تجلیات··· 933‏

‏ترتیب کلمات الهی و عوالم وجودی در قوس صعود و نزول··· 934‏

‏مراتب سبعه کلیه در عالم وجود··· 937‏

‏کتابهای تکوینی الهی··· 938‏

‏کتاب محو و اثبات··· 938‏

‏جامع بودن همۀ کتب الهی··· 938‏

‏عامل تعین و ظهور ماهیات··· 939‏

‏مراتب ظهور حسب استدعا برای وجود··· 940‏

‏مراتب ظهور محبت الهی در عوالم··· 942‏

‏کلید ظهور··· 942‏

‏خلوص وجود و بهاء عوالم مختلف··· 943‏

‏منازل وجود در قوس صعود و نزول··· 944‏

‏سلسله طولی وجود و عوالم گوناگون··· 945‏

‏مراتب ظهور اسما و تعین عوالم··· 946‏

‏لوح محفوظ و عالم قضا و قدر··· 948‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1270

‏عالم امر، عالم جبروت··· 950‏

‏نبودن نواقص امکانی در عالم جبروت··· 953‏

‏عالم خلق··· 953‏

‏تعینات فیض اقدس و فیض قیومی حق··· 954‏

‏تفسیری در باب خلق شش روزه آسمانها و زمین··· 955‏

‏ظاهر دانستن عالم، کفر در ظهور··· 957‏

مراتب ظهور‏··· ‏‏959‏

‏مجلای بروز سلطنت الهیه··· 959‏

‏عرش الله و عرش استوای حق··· 960‏

‏عرش در مقام ذات صفات و ظهور··· 960‏

‏عرش و حاملان آن··· 961‏

‏حقیقت عرش و حاملان آن··· 962‏

‏حقیقت نور عرش··· 963‏

‏مقام عنقای مُغرب و غیب مطلق··· 964‏

‏وجهۀ غیبی اسم الله ··· 964‏

‏حقیقت حضرت عماء··· 965‏

‏باطن و ظاهر حقیقت عمائیه··· 965‏

‏نفس الرحمان، جوهر جواهر··· 966‏

‏محجوب بودن نفس رحمانی··· 966‏

‏آرای مختلف پیرامون حقیقت عماء··· 966‏

‏اختلاف در تفسیر مقام «عماء»··· 968‏

‏نظر حضرت امام··· 968‏

‏رأی قونوی··· 968‏

‏نقش تعین در اثرگذاری فیض اقدس و وجود مطلق··· 969‏

‏اسما و اعیان، مقام بسط فیض اقدس و مقدس··· 970‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1271

‏اعیان ثابته، صورت اسمای الهیه··· 971‏

‏تعین تجلیات ذات در جلوه اسما در حضرت علمی··· 971‏

‏فتح باب ظهور اسما به وسیلۀ اعیان ثابته··· 972‏

‏اولین اسم طالبِ ظهور··· 972‏

‏ظهور سایر اعیان و لوازم اسما··· 972‏

‏تقدیر استعدادها و ظهور اعیان··· 973‏

‏نحوه صدور اعیان ثابته و اعیان خارجیه··· 974‏

‏تجلیات عینیۀ حق··· 974‏

‏رأی قیصری درباره حصول اعیان ثابته و اعیان خارجیه··· 975‏

‏نظر امام: اعیان، تجلی دوم فیض اقدس··· 975‏

‏سخن جناب قمشه ای در باب تجلی عین ثابت انسان کامل··· 976‏

‏رأی حضرت امام در این باب··· 977‏

‏نسبت عین ثابت انسان کامل به سایر اعیان··· 980‏

‏ظهور اسم الله بر عین ثابت انسان کامل··· 981‏

‏عدم ورود تکثر و غیریت به حضرت اعیان و اسما··· 981‏

‏تناسب ظهور اعیان خارجی با اقتضای اسمای الهی··· 982‏

‏نقد نظر قیصری در باب میزان بهره مندی اعیان ثابته از وجود··· 983‏

‏آینه تجلیات در عین تجلیات··· 983‏

‏بیان ترتیب ظهور اعیان ثابته و حقایق خارجیه··· 984‏

‏ضرورت تأمل در فهم حقایق عرفانی··· 986‏

‏عالم، ظهور اسم اعظم و مظهر مشیت مطلقه··· 990‏

‏اول مستفیض از فیض اقدس··· 991‏

‏انحصار جمیع تجلیات در تجلی به اسم اعظم··· 991‏

‏مبدأ ظهور همه موجودات··· 991‏

‏باطن الوهیت و اسم الله ··· 992‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1272

‏تفاوت نحوۀ تجلی به اسم الله بر وجودات مختلف··· 993‏

‏اسم جامع، ظهور اول··· 994‏

‏نخستین مظهر اسم اعظم··· 994‏

‏کعبه تجلیگاه اسم اعظم··· 994‏

‏هویت عقل··· 995‏

‏وجود منبسط، صادر اول··· 995‏

‏ایضاح مقصود فلاسفه از سوی حضرت امام··· 997‏

‏صدور یا تجلی و ظهور··· 998‏

‏حقیقت ظهور حق از منظر شهود کثرت و وحدت··· 998‏

‏بررسی موجودات و تعیین صادر اول··· 1002‏

‏صادر اول، صرف الفعلیه و بسیط الهویه··· 1003‏

‏اختلاف فلاسفه و عرفا در صادر اول··· 1003‏

‏صادر اول (وجود سعی بسیط)··· 1006‏

‏چشمِ محاط ناچار از دیدن ماهیت است··· 1008‏

‏وجود صادر اول··· 1010‏

‏تبیین مقدمات مطلب··· 1010‏

‏بسایط خارجیه و ترکیب عقلی··· 1011‏

‏اقسام چهارگانه ترکیب··· 1012‏

‏صدور امر واحد از مبدأ بسیط··· 1014‏

‏ترکیب صادر اول از وجود و عدم··· 1015‏

‏اشکال فخر رازی پیرامون نحوه صدور کثرت از عقل اول··· 1017‏

‏شبهه ای دیگر از فخر رازی··· 1020‏

‏عقول عشره، یادگاری از هیأت قدیم··· 1022‏

‏نحوه تعلق صادر اول به مبدأ خود··· 1023‏

‏وجود منبسط، ظهور ذات حق تعالی··· 1024‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1273

‏تفاوت در «متعلّق به» در مراتب صدور··· 1026‏

‏اول مخلوق از روحانیین··· 1027‏

‏عقل عالم کبیر و آدم اول··· 1028‏

‏عقل، از عالم امر است یا خلق··· 1029‏

‏تعین اول فیض منبسط··· 1030‏

‏تجلی به اسم اعظم در مرآت عقل اول··· 1031‏

‏نبی خاتم، عقل اول··· 1031‏

‏اول مخلوق از روحانیین··· 1031‏

‏خلق حقیقت عقلیه از یمین عرش··· 1032‏

‏جلوه تام و اولین تجلی فیض منبسط··· 1032‏

‏تقدم و تأخر خلقت عقل بر جهل··· 1033‏

‏احاطۀ مظهر اول حق به عوالم و سریان آن··· 1034‏

‏شرح یک حدیث پیرامون عقل و تعیّن اول··· 1036‏

‏خلافت عقل کلی در ظهور و اظهار اسما و صفات··· 1039‏

‏کیفیت احاطه عقل مجرد و مظهر اول بر مادون خود··· 1040‏

‏ارتباط عقل با موجودات··· 1041‏

‏نیاز به خلیفة الله در ظهور··· 1043‏

‏وجود ظاهر و غیرظاهر خلیفه حق··· 1044‏

‏خلافت در ظهور و افاضه و تعین به اسما و صفات··· 1044‏

‏کیفیت سریان خلیفه الهی به اسما··· 1045‏

‏مُظهِر اولین تکثر و اصل اختلاف مراتب··· 1045‏

‏باب ظهور و سبب بروز صفات و اسما··· 1046‏

‏ارتباط اولین مظهر ذات با اسما و صفات··· 1048‏

‏خلیفه حق در ظهور··· 1048‏

‏خلیفه حق در ظهور اسما··· 1048‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1274

‏مظهر اظهار کنزهای مخفی از حضرت غیب به عالم شهادت··· 1049‏

‏تعابیر گوناگون از اولین ظهور··· 1049‏

‏مظهر جامع ظهور اول··· 1050‏

‏آینۀ تمام نمای خداوند··· 1051‏

‏اتم کلمات الهی··· 1051‏

‏جامع جمیع تجلیات اسمایی به طریق فرق و جمع··· 1052‏

‏تجلی به جمیع شئون در انسان کامل··· 1052‏

‏عدم غلبه اسمی بر اسم دیگر در انسان کامل··· 1054‏

‏کشف مطلق اعیان ثابته و لوازم آنها··· 1055‏

‏اولین مرتبه ظهور کثرت در عالم اسما و اولین وجود در همه عوالم··· 1055‏

‏مظهر ذات به اعتبار الوهیت··· 1056‏

‏مظهر اسم الله و مظهر انسان کامل در عالم ظهور··· 1057‏

‏صورت مجموع عوالم و جامع جمیع مراتب··· 1057‏

‏بر صورت عالَم بودن خلیفۀ حق··· 1058‏

‏مظهر احدیت جامع و حضرت واحدیت··· 1059‏

‏علوّ ذاتی عین ثابت انسان کامل··· 1059‏

‏ظهور جمیع اسما و صفات در مظهر تام··· 1060‏

‏ودیعه، مسمیات اسما در طینت انسان کامل··· 1062‏

‏وابستگی ظهور موجودات به ظهور انسان کامل··· 1062‏

‏ولی مطلق، سرّ روح و نفس و جسم کامل··· 1063‏

‏ولیّ مطلق، مفتاح و ختام سلسله وجود··· 1064‏

‏مظاهر تامه و آیات جمال و جلال حق··· 1065‏

‏آینه های تجلی ذاتیِ اولی··· 1066‏

‏اولین ظهور و اولین مخلوق··· 1066‏

‏ترتیب امهات مراتب وجود··· 1068‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1275

‏تقدم نور مقدس اولیاء(ع) بر عالم وجود··· 1069‏

‏مراتب ظهور حضرات معصومین در عوالم پایین··· 1069‏

‏اولین تعین در عالم خلق··· 1073‏

‏جایگاه رسول الله (ص) نسبت به سایر مظاهر حق··· 1073‏

‏وسایط میان حق و خلق در اصل و کمالات وجود··· 1074‏

‏رابط بین حادث و قدیم و موجِد رابطه کونیه نزولیه··· 1075‏

‏وسایط رابطۀ روحانیه عروجیه··· 1076‏

‏مقام برزخیت و جامع وحدت و کثرت··· 1076‏

‏صاحب مقام اقدم در مقام جمع اسمایی··· 1077‏

‏حیطه وجود رسول اکرم(ص)··· 1077‏

‏اشتمال عین ثابت و عین خارجی رسول اکرم(ص) بر جمیع اعیان··· 1077‏

‏واسطه فیض حق و رابطۀ حق و خلق··· 1078‏

‏عالم، ظهور حقیقت محمدی(ص)··· 1078‏

‏امیرالمؤمنین، لوح و قلم و عرش و کرسی··· 1078‏

‏ولایت، تعین اول حق··· 1079‏

‏صادر اول واسطه خلق موجودات··· 1080‏

‏یگانه موجود حقیقی در مراتب خلقت··· 1080‏

‏معنای شمول مشیت··· 1080‏

‏بسط و احاطۀ مشیت و عینیت آن با فعل حق··· 1081‏

‏تعابیری از مقام مشیت··· 1082‏

‏جهان پرتو مشیت··· 1085‏

‏خلق بی واسطه مشیت و وساطت مشیت در خلق جهان··· 1085‏

‏حقیقت خلق بنفسه مشیت··· 1086‏

‏مشیت فعلیه و مشیت ذاتیه··· 1087‏

‏احاطه قیومیه مشیت فعلیه مطلقه··· 1089‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1276

‏مشیت در مقام لا تعین و وحدت و مقام تعین و کثرت··· 1090‏

‏دو مقام مشیت مطلق··· 1091‏

‏مشیت رحمانی و رحیمی، مشیت ربوبی و مالکی··· 1091‏

‏مشیت مطلقه، مقام تدلی··· 1092‏

‏مشیت مطلق، ظهور ذات احدی در ممکنات··· 1092‏

‏مشیت مطلقه معنای حرفی··· 1093‏

‏غیریت فواعل ممکن با فعل و اثرشان··· 1095‏

‏عدم ورود نقصان به عالم عقل و مجردات··· 1095‏

‏ظهور حق در اشیاء و بطون او در آنها··· 1096‏

‏واحد متکثر··· 1099‏

‏ظهور و تجلی وحدت حق در کثرت موجودات··· 1099‏

‏مشیت مطلقه، واحد متکثر··· 1100‏

‏تکثر مشیت مطلقه··· 1103‏

‏مشیت مطلق، مقام فاعلیت حق··· 1105‏

‏استهلاک تعینات فعلی در مشیت مطلق··· 1106‏

‏یکسان بودن نسبت مشیت به جمیع اسما··· 1107‏

‏مشیت و عرش··· 1109‏

‏مجهول بودن کنه مشیت در عین ظهور··· 1109‏

‏عینیت مشیت با اراده در مقام ظهور··· 1110‏

‏مشیت، ظهور حضرت جمع··· 1112‏

‏تکرار تجلّی یا استمرار فیض··· 1112‏

‏عدم تکرار تجلی در یک صورت··· 1113‏

‏کل یوم هو فی شأن··· 1114‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1277

‏تجلی دائمی علی سبیل تجدد··· 1114‏

‏انسان مظهر اسم «کل یوم هو فی شأن»··· 1114‏

‏دوام تجدد و تبدل در ملک و ملکوت··· 1116‏

‏تجلی بر حسب مقام فنای سالک··· 1117‏

‏مراتب سلوک و تجلیات سه گانه خداوند··· 1117‏

‏گونه های تجلیات اسمایی بر قلوب اولیا··· 1118‏

‏مراتب تجلی به مقام الوهیت و ظهور اسما و صفات··· 1119‏

‏تجلیات جمالیه و جلالیه در قلوب اولیا··· 1120‏

‏حال سالک پس از وصول به حق و درک تجلیات··· 1122‏

ربط حادث به قدیم‏··· ‏‏1123‏

‏مرجع حدوث عالم در لایزال··· 1123‏

‏مرجع حدوث در نظر متکلمین··· 1127‏

‏بیان اقوال در مرجع حدوث··· 1130‏

‏چگونگی ربط حادث به قدیم··· 1133‏

‏چگونگی ربط متغیر به ثابت··· 1134‏

‏حل اشکال بنابر طریقۀ مشائین··· 1135‏

‏حل مشکل از سوی صدرالمتألهین··· 1137‏

‏تقریر دوبارۀ کلام مشائین در حل اشکال··· 1138‏

‏تقریر سوم از بیان حکمای مشاء··· 1139‏

‏تقریر مجدد از پاسخ صدرالمتألهین··· 1142‏

‏مسلک سوم در حل اشکال··· 1144‏

‏مسلک چهارم در حل اشکال··· 1145‏

‏بررسی متن منظومه در ربط حادث به قدیم··· 1148‏

غایت خلقت‏··· ‏‏1152‏

‏غایت حق و غایت خلق··· 1152‏

‏بطلان سؤال از کمیت و غرض در فعل خداوند··· 1153‏

‏غایت تجلی و خلقت··· 1154‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1278

‏حب ذاتی برای ظهور··· 1155‏

‏اثر غایت بر فاعل و تأثیر فاعل از آن··· 1155‏

‏اتحاد فاعل و غایت در ذات حق··· 1156‏

‏حصول معرفت نسبت به ذات حق··· 1157‏

‏تنزیه از شرک و حصول توحید··· 1157‏

‏انسان، غایت خلقت··· 1158‏

‏غایت خلقت انسان··· 1158‏

‏رساندن انسان به مقام اصلی خود··· 1159‏

‏ ‏

فصل هفتم: توحید عبادی‏··· ‏‏1161‏

عبادت و اقسام آن‏··· ‏‏1163‏

‏حقیقت عبادت و عبودیت··· 1163‏

‏باب ثنای ربوبیت··· 1164‏

‏عبادت فرع بر معرفت··· 1164‏

‏نعمت فتح باب عبودیت··· 1165‏

‏معبودیت ذات در لباس اسما··· 1165‏

‏خردی عبادات و نقصان ذاتی انسان··· 1166‏

‏دور از دسترسی عبادت حقیقی··· 1167‏

‏انقطاع الی الله و تحقق به مقام عبادت··· 1168‏

‏عبودیت، نردبان رسالت··· 1169‏

‏مقام عبودیت، مقدمه نیل به مقام حامدیت··· 1169‏

‏عبادت اهل خلوص··· 1170‏

‏عبادت موجودات به هویت وجودی··· 1171‏

‏فطرت تحمید و ثنای معبود··· 1171‏

‏حقیقت حمد و اقسام آن··· 1174‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1279

‏عبادات، حمد فعلی حق تعالی··· 1174‏

‏حمد ذات خداوند بر ذات خود در مقام جمعی··· 1174‏

‏اختصاص جمیع محامد به ذات حق تعالی··· 1176‏

‏رجوع همۀ حمدها به حمد حق··· 1178‏

‏عدم تعلق مدح به غیر خدا··· 1179‏

‏تهلیل و نفی معبود غیر حق··· 1180‏

‏توحید عبادی، ثمرۀ توحید در ذات و افعال··· 1181‏

‏حقیقت تسبیح··· 1181‏

‏جمیع موجودات، مسبّح حق تعالی··· 1182‏

‏تسبیح نطقی و ارادی و شعوری موجودات··· 1182‏

‏تناسب نحوه تسبیح با میزان ادراک و سعۀ وجود··· 1185‏

‏مقام قرب نوافل و فرایض، حاصل عبادت··· 1185‏

شرک عبادی و اقسام آن‏··· ‏‏1186‏

‏حقیقت شرک در عبادت··· 1186‏

‏تصرف شیطان در قلب··· 1188‏

‏توجه قلب به غیر معبود حقیقی··· 1188‏

‏اعتماد و تکیه بر غیر حق··· 1188‏

‏حب دنیا و حب نفس··· 1189‏

‏توجه به غیر و غیریت··· 1190‏

‏قسمی دقیق و خفی از شرک خفی··· 1190‏

‏مشاهده حق در کثرت فعلی و در آینۀ مخلوقات··· 1190‏

شبهاتی در باب شرک و پاسخ آن‏··· ‏‏1192‏

‏سؤالاتی در مورد شرک بودن برخی امور··· 1192‏

‏یک مقدمه برای روشن کردن مقصود··· 1192‏

‏بیان شرک مجوسیها و ذکر طوایف آنها··· 1193‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1280

‏بیان مذهب ثنویه··· 1193‏

‏مزدک و آرای مزدکیه··· 1194‏

‏بیان عقاید اهل اهوا و نحل··· 1194‏

‏بیان عقاید و آرای حرنانیون··· 1195‏

‏آرای اصحاب هیاکل: شرک در عبادت··· 1195‏

‏آرای اصحاب اشخاص··· 1196‏

‏آرای عرب در زمان جاهلیت··· 1197‏

‏آرا و عقاید نصارا··· 1197‏

‏آیات قرآن در بیان توحید··· 1198‏

‏رد قائلین به دو خدا··· 1198‏

‏رد ستاره پرستان··· 1199‏

‏رد بت پرستان··· 1199‏

‏آیاتی دربارۀ بتهای عرب··· 1200‏

‏آیاتی دربارۀ نصارا··· 1201‏

‏دستاویز ماجراجویان··· 1201‏

‏فرق میان عبادت و تواضع··· 1202‏

‏گواه از قرآن دربارۀ این سخن··· 1204‏

‏گواه دیگری از گفته خداوند··· 1206‏

‏یک حکمیت از خوانندگان··· 1207‏

‏ملاک کارهای خدایی··· 1208‏

‏گواه از گفتۀ قرآن در این مقصود··· 1209‏

‏گواه دیگری از گفتۀ خدا··· 1210‏

‏گواه دیگری از گفتۀ قرآن··· 1210‏

‏از مردگان حاجت خواستن شرک نیست··· 1211‏

‏گواه از قرآن بر زنده بودن روح··· 1212‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1281

‏حکمیت از خوانندگان این اوراق··· 1213‏

‏طلب شفا از تربت··· 1213‏

‏یک گواه از قرآن··· 1214‏

‏عوام فریبی و طراری··· 1214‏

‏یک علاج روحانی··· 1216‏

‏خاک پای زندگان زندگی بخش است··· 1217‏

‏شرک پنداشتن سجده بر تربت··· 1218‏

‏گواه از قرآن بر گفتۀ خود··· 1219‏

‏ساختن مزار و مقبرۀ باشکوه··· 1220‏

‏گواه گفتۀ ما از قرآن··· 1221‏

‏گنبد و بارگاه را تنها ما نساختیم··· 1223‏

‏شرک پنداشتن فقراتی از زیارت جامعه کبیره··· 1224‏

‏گواه گفتار ما از قرآن خدا··· 1225‏

‏خیانت نویسنده در نقل زیارت جامعه··· 1226‏

‏یک نظر به زیارت جامعه کبیره··· 1227‏

‏پرستش پیامبران به جای خداوند··· 1228‏

‏خیانت در نقل روایت کافی··· 1229‏

‏شرک شمردن شفاعت··· 1231‏

‏شفاعت و دخالت غیر در فعل خداوند··· 1232‏

‏منافات شفاعت با اراده ازلی خداوند··· 1233‏

‏پاره ای از گفته های قرآن برای گواهی··· 1233‏

‎ ‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1282