کتاب یمین و نذر
احکام نذر
مخالفت با نذر و کفارۀ آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مخالفت با نذر و کفارۀ آن

مخالفت با نذر و کفارۀ آن

[سؤال 8944]‏ ‏ ‏ 4925‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏اگر شخصی نذر کند: اگر از زندان آزاد شوم مادام العمر پنج شنبه و جمعه را روزه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 560

‏بگیرم، در صورت تخلف، آیا یک کفاره لازم است یا هر پنج شنبه و جمعه تخلف به‏‎ ‎‏شمار می رود؟‏

بسمه تعالی، یک کفاره بیشتر لازم نیست و در صورت تخلف در یک روز، حنث نذر شده و بعد از آن عمل به نذر واجب نیست.

[سؤال 8945]‏ ‏ ‏ 4926‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. حضرت امام چه می فرمایند در مورد شخصی که اظهار می دارد، در ابتدای‏‎ ‎‏تکلیف با خدا تعهد کرده اصلاً گناه انجام ندهد؛ اما بعداً علم به هم رسانده که از وی‏‎ ‎‏گناه صادر شده؛ با توجه به این که تعهد مزبور را هم به صیغۀ عهد و هم به صیغۀ نذر و‏‎ ‎‏هم به صورت قسم انجام داده است، وظیفۀ وی را در مورد کفارۀ او بیان فرمایند.‏

‏2. آیا در صورت تکرار گناه، چه وظیفه ای خواهد داشت؟‏

بسمه تعالی، اگر عمداً مخالفت نذر یا عهد یا قسم نموده، کفاره دارد؛ ولی تکرار نمی شود.

‏3. آیا خانه و مغازه و یا دیگر اشیا که موروثی باشد، اگر فروخت متعلق خمس است؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

‏4. آنچه را که هدیه گرفته و مشروط به عوض ناچیزی باشد و یا مورد صلح، مشابه این مشمول خمس‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

[سؤال 8946]‏ ‏ ‏ 4927‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. کسی که نذر کرده است چند عمل را با هم انجام بدهد، مثلاً سه روز، هم روزه‏‎ ‎‏بگیرد، هم با وضو باشد و مثلاً سه جزء قرآن هم بخواند و به فقیر اطعام کند، حال‏‎ ‎‏اگر  یکی از این ها را انجام ندهد، مثلاً قرآن نخواند یا وضو نگیرد (در حالی که‏‎ ‎‏می توانسته بخواند) چه کار باید بکند؟ آیا باید نذر خود را به هم بزند و کفاره‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 561

‏بدهد؟  کفاره اش چقدر است؟‏

بسمه تعالی، حنث نذر شده و کفارۀ مخالفت نذر دارد که در رساله ذکر شده است.

‏2. کسی که موقع نذر کردن و خواندن صیغه، به تمام جوانب مسأله توجه نداشته، مثلاً توجه نداشته که‏‎ ‎‏وضوی همیشگی در طول این مدت امکان ندارد و موردی برایش بیاید که طبق نذر عمل نکند، تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟ ‏

بسمه تعالی، اگر نذری که کرده، امکان عمل بر طبق آن نبوده، نذر، صحیح نبوده است.

[سؤال 8947]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 692

‏5. کسی که نذر می کند یک هفته نافلۀ شب به جا آورد اگر نصف شب بیدار شد و‏‎ ‎‏صدایی شنید و به خیال این که این صدا صدای اذان است نافلۀ شب را به جا نیاورد ولی‏‎ ‎‏بعداً فهمید که این صدا صدای قرآنی بوده که قبل از اذان پخش می شود، در این‏‎ ‎‏صورت آیا کفاره دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله کفاره ندارد.

[سؤال 8948]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2033

‏2. زنی که مقلد حضرت آیت اللهی است، در وقت مریضی نذر کرده که در هفته،‏‎ ‎‏یک نوبت درس مجّانی به افراد بدهد؛ البته صیغۀ نذر را هم جاری کرده و بعد، ادای‏‎ ‎‏نذر را نکرده و برای حضرت آیت اللهی نامه فرستاده؛ در جواب نامه دستور فرمودید‏‎ ‎‏که باید کفاره بدهد. چون این زن مریض است و نمی تواند روزها را روزه بگیرد، آیا با‏‎ ‎‏دادن کفاره، بری ءالذمّه می شود یا خیر بعداً هم هفته ای یک نوبت درس را به افراد‏‎ ‎‏بدهد؟‏

بسمه تعالی، در کفارۀ حنث نذر، مخیر است بین روزه گرفتن و اطعام فقیر و اگر نمی تواند روزه بگیرد، نوبت به اطعام شصت فقیر می رسد و اگر یک نذر بوده و حنث شده، دیگر وجوب وفا ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 562