بخش سوم: مردم و قرآن
فصل هشتم: برخورد گروهها و احزاب با قرآن
منافقین و چپ گرایان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زبان اثر : فارسی

منافقین و چپ گرایان

منافقین و چپ گرایان

‏ ‏

‏ ‏

احزاب و گروههای مقابل قرآن 

‏مسلمین توجه داشته باشند که در حزبهایی که صحبتشان از‏‎ ‎‏اسلام نیست، صحبتشان از دمکراتیک است، قشرهایی که به‏‎ ‎‏اسلام کار ندارند، گر چه به آزادی کار دارند، آزادی را می خواهند‏‎ ‎‏اما آزادی به غیر اسلام، ملت ما توجه کنند که لااقل داخل اینطور‏‎ ‎‏حزبها نشوند. شما عزیزانِ خودتان را برای اسلام دادید؛ حالا‏‎ ‎‏که عزیزها را دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر‏‎ ‎‏بدهید خون عزیزان خودتان را؟ توجه بکنید! اینها می خواهند هدر‏‎ ‎‏بدهند خون شما را. اجتماعات اینها بر ضد اسلام است. چند روز‏‎ ‎‏پیش، این اجتماع زیاد داشتند به بهانه، و حرفهایشان به ضد اسلام‏‎ ‎‏بود. با اینها همکاری نکنید. مسلمین! با اینها همکاری نکنید،‏‎ ‎‏خودتان را از آنها دور نگه دارید، از اینها اجتناب کنید؛ اینها آزادی‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏منهای اسلام را می خواهند. این غیر از طریقۀ شماست. شما اسلام‏‎ ‎‏را می خواهید، ما اسلام را می خواهیم که اسلام آزادی به ما بدهد،‏‎ ‎‏نه آزادی منهای اسلام. آنها استقلال منهای قرآن را می خواهند، ما‏‎ ‎‏قرآن را می خواهیم. ما اگر تمام آزادیها را به ما بدهند، تمام‏‎ ‎‏استقلالها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند،‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم‏‎ ‎‏از استقلال منهای اسلام.(335)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گروهکها، طرفدار حذف قرآن 

‏آن موضعی که شما را پیروز کرد که اسلام بود و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏حمله به آن شد. گفتند «اسلامش نه». همین اشخاصی که این کارها‏‎ ‎‏را دارند انجام می دهند؛ همینها بعضی شان از همانها بودند که‏‎ ‎‏می گفتند «اسلامش نه، جمهوری بس است. جمهوری اش را‏‎ ‎‏خوب، پهلویش هم جمهوری دمکراتیک بگذارید! از اسلام کنار‏‎ ‎‏بروید هر چه اسمش را می خواهید بگذارید!» هر اسمی‏‎ ‎‏می گذاشتید با آن مخالفت نمی کردند. برای اینکه از آن ضربه‏‎ ‎‏نخورده بودند. از جمهوری ضربه نخورده بودند. از جمهوری‏‎ ‎‏دمکراتیک ضربه نخورده بودند. از جمهوری اسلامی ضربه‏‎ ‎‏خورده بودند. از «اللّه اکبر» ضربه خورده بودند. اینها می گفتند «اللّه ‏‎ ‎‏اکبر» را بگذار کنار، قرآنش هم بگذار کنار.(336)‏

1 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گروهکها و ارتجاعی دانستن قرآن 

‏بگذار دشمنها هرچه می خواهند بگویند. شما راه خدا را پیش‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

‏بگیرید. شما راهتان واضح است. راه شما، راه خداست. راهی‏‎ ‎‏است که انبیای خدا رفتند. انبیا را هم اینها مرتجع می دانند. اینها‏‎ ‎‏قرآن را هم کتاب ارتجاعی می دانند. لکن مطلب اینها نیست. اینها‏‎ ‎‏برای دیگران دارند زحمت می کشند. جوانهای روشندل ما عواقب‏‎ ‎‏امور را ملاحظه کنند و از اینها سؤال کنند شما چه می گویید؟‏‎ ‎‏شمایی که برای خلق می خواهید فداکاری کنید چرا مانع می شوید‏‎ ‎‏از اینکه این خلق مشغول زراعت باشد؟ چرا مانع می شوید از‏‎ ‎‏اینکه کارخانه های این مردم راه بیفتد؟ چرا خرمنهای حاصل یک‏‎ ‎‏سال عمر یک خانواده را آتش می زنید؟ شمایی که برای خلق‏‎ ‎‏هستید و دیگران را مرتجع می دانید، حساب کار خودتان را بکنید.‏‎ ‎‏اینها برای ملت دارند زحمت می کشند و شما برای دیگران.(337)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات بر ضد قرآن 

‏دردهای حالا هم زیاد است. دردهایی که به واسطۀ خیانتهایی که‏‎ ‎‏به ما کردند و به ملت ما کردند تتمۀ آن باقی است. خیانتها و‏‎ ‎‏تبلیغاتی که بر ضد اسلام و بر ضد قرآن کریم کردند و قشرها را‏‎ ‎‏خواستند از قرآن کریم جدا کنند و خواهران و برادران ما را‏‎ ‎‏خواستند از اسلام دور کنند، اینها باز یک مقدارشان هست با‏‎ ‎‏صورتهای مختلف.(338)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

با نام قرآن، قیام علیه قرآن 

‏اعلام قیام مسلحانه در مقابل کیست؟ اعلام قیام مسلحانه در مقابل‏‎ ‎‏ملتی است که قریب بیست سال، و اخیراً دو سه سال، خون‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

‏خودش را داده است و دست امریکا و بلوک او را و شوروی و‏‎ ‎‏بلوک او را از این کشور کوتاه کرده است. شما در مقابل این ملت‏‎ ‎‏می خواستید قیام بکنید! شما را وادار کردند به آن کارهایی که روی‏‎ ‎‏تاریخ را سیاه کرد؛ فکر این را کردید که شما دارید چه می کنید و‏‎ ‎‏متحرک به تحریک چه اشخاصی هستید؟ آنهایی که شما را به قیام‏‎ ‎‏و استقامت دعوت کردند و جا را خالی گذاشتند و رفتند! قیام و‏‎ ‎‏استقامت در مقابل کی؟ در مقابل اسلام؟در مقابل جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی؟در مقابل قرآن کریم؟ با اسم قرآن، مجاهده در مقابل‏‎ ‎‏اسلام و قرآن؟! با اسم اسلام، قیام بر ضد اسلام؟! با اسم آزادی،‏‎ ‎‏قیام بر ضد آزادی؟! بیدار بشوید! جوانهای خودتان را نصیحت‏‎ ‎‏کنید.(339)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

1 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفسیرهای نادرست از قرآن و نهج البلاغه 

‏جوانان دبیرستانی با هوشیاری کامل توجه داشته باشند که عمال‏‎ ‎‏اجنبی آنان را، حتی با اسم اسلام راستین به دام شرق و غرب‏‎ ‎‏نیندازند، و توجه کنند آنان که از اسلام راستین دم می زنند‏‎ ‎‏خودشان از اسلام چه می دانند و از قوانین و احکام اسلام چه‏‎ ‎‏اطلاعی دارند و به اوامر و نواهی قرآن کریم و اسلام بزرگ تا چه‏‎ ‎‏اندازه پایبند هستند.‏

‏     ‏‏جوانان عزیز دبیرستانی و دانشگاهی توجه کنند که سران و‏‎ ‎‏سردمداران گروهها که می خواهند با اسم اسلام پایه های آن را‏‎ ‎‏سست کنند و جوانان را به دام اندازند هیچ اطلاعی از اسلام و‏‎ ‎‏اهداف قوانین آن ندارند؛ و با خواندن چند آیه از قرآن و چند‏‎ ‎‏جمله از نهج البلاغه و تفسیرهای جاهلانه و غلط نمی شود‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

‏اسلام شناس شد. اینان با تفسیر انحرافی چند جمله و چند آیه،‏‎ ‎‏آیات و جملات صریح را که مخالفت واضح با مرام انحرافی و‏‎ ‎‏التقاطی آنان دارد انکار می نمایند، و در حقیقت تمسک به قرآن و‏‎ ‎‏نهج البلاغه برای کوبیدن اسلام و قرآن است تا راه را برای رهبران‏‎ ‎‏غربی و شرقی خود باز کنند، و شما جوانان عزیز و سرمایه های‏‎ ‎‏کشور را بر ضد مصالح کشور خودتان بسیج نمایند.‏

‏     ای جوانان عزیز، هوشیار باشید و با تفکر و تعقل فعالیت این‏‎ ‎‏منافقین بلندگوی غرب و منحرفین بلندگوی شرق را بررسی‏‎ ‎‏نمایید. امروز بزرگترین دلیل بر بطلان راه آنان همبستگی تمامی‏‎ ‎‏نیروهای ضدانقلاب و کوشش همۀ آنان در مخالفت با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است که خواست ملت می باشد، و ملت مجاهد و شریف‏‎ ‎‏جان خود و فرزندان عزیز خود را فدای تحقق آن کرده و می کنند.‏‎ ‎‏اینان همان اندازه در دعوی اسلامی بودن خود صادقند که در‏‎ ‎‏دعوی مخالفت با غرب و امریکا؛ که اکنون صداقتشان در دامن‏‎ ‎‏غرب و طرفداری بی چون ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ چرای غرب از آنان به ثبت رسید. و‏‎ ‎‏همان اندازه در دعوی طرفداری از ملت، راستگو که صداقتشان‏‎ ‎‏در کشتار خلق مستضعف و آتش زدن اموال ملت و غارت بانکها‏‎ ‎‏ثابت گردید. اینان از اول تاکنون اسلام را وسیلۀ اهداف شوم خود‏‎ ‎‏کرده و قرآن و نهج البلاغه را به بازی گرفته و جوانان پاکدل را به دام‏‎ ‎‏خود انداخته بودند تا جوانی شان را در راه اهداف استعماری آنان‏‎ ‎‏به تباهی کشند.(340)‏

31 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تمسک به قرآن و نهج البلاغه برای از بین بردن قرآن 

‏البته باید مسائل روز گفته بشود. باید در همۀ منابر به این جوانهایی‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏که گول خورده اند ـ از این منافقین و امثال آنها ـ نصیحت بشود،‏‎ ‎‏دعوت به حق بشود. باید آنها را فهماند که اینهایی که شما را‏‎ ‎‏دعوت می کنند که به ضد جمهوری اسلامی قیام کنید، اینها با‏‎ ‎‏اسلام بَدند؛ با اسم اسلام، می خواهند اسلام را از بین ببرند. اینها‏‎ ‎‏یک روز با مقاصد اسلامی همراه نبوده اند. اینها نهج البلاغه و قرآن‏‎ ‎‏را اسباب دست قرار دادند، برای اینکه نهج البلاغه و قرآن را از بین‏‎ ‎‏ببرند. و این جوانهای بی اطلاع، این دخترهای بی اطلاع، این‏‎ ‎‏پسرهای بی اطلاع ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏دستخوش این تبلیغات سوء اینها شده اند‏‎ ‎‏و در مقابل ملت ایستاده اند و در مقابل ملت می خواهند کاری‏‎ ‎‏انجام بدهند، حالا باید بفهمند اینها که نمی توانند کاری انجام‏‎ ‎‏بدهند.(341)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منافقین و محکوم کردن احکام قرآن 

‏ملت شریف ایران باید اذعان کند که منافقان سیه بخت و هم قطاران‏‎ ‎‏آنان، گوی سبقت را از جنایتکاران تاریخ، و گوی رذالت و خباثت‏‎ ‎‏را از سفلگان جهان ربوده اند. و گمان ندارم شما بتوانید گروه و یا‏‎ ‎‏دسته ای را بیابید که جنایات و سفلگی شان به ابعاد این گروهک‏‎ ‎‏منافقین باشد که مدعی اسلام راستین باشند و قرآن کریم و آیات‏‎ ‎‏حدود آن را محکوم کنند، آن هم با تعبیری جسارت بار و کفر،‏‎ ‎‏شعار مدعی طرفداری از خلق باشند، و اینگونه با بندگان مستمند‏‎ ‎‏و کارگر و طبقۀ ضعیف رفتار کنند.(342)‏

17 / 6 / 61 

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244