مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لمّا صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون»

‏سجده  /  24‏

مقدّمه

‏بحث امامت و ولایت از دیرباز مورد توجّه محققان و عالمان اسلامی بوده و آثاری‏‎ ‎‏گرانمایه در این باب فراهم آمده است.‏

‏ولایت و امامت دارای ابعاد مختلف است که هر کس به فراخور خویش و علم و‏‎ ‎‏آگاهی و نیاز به آن دست یازیده و مطالبی را پیرامون آن به رشتۀ تحریر یا تبیین آورده‏‎ ‎‏است. ‏

‏امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ که از عارفان بالله و متمسّکان حقیقی ولایت اهل بیت‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ می باشند در آثار بیانی و بنانی خویش پیرامون این بحث به اجمال و در‏‎ ‎‏پاره ای موارد به تفصیل مطالبی را آورده اند که مهمترین آن رسالۀ «مصباح الهدایة الی‏‎ ‎‏الخلافة و الولایة» است که در آن بحث ولایت با مشرب عرفانی نگارش شده است. و‏‎ ‎‏دیگر «کشف الاسرار» که پاسخ به شبهات و ترّهات نویسندۀ اسرار هزار ساله است و در‏‎ ‎‏آن به دفاع از امامت و اعتقادات تشیّع پرداخته اند. و غیر از این دو، در آثار دیگر ایشان نیز‏‎ ‎‏مطالب گوناگونی راجع به امامت و ولایت در ابعاد عرفانی و سیاسی و اجتماعی وجود‏‎ ‎‏دارد.‏

‏بررسی آثار ایشان در این موضوع بخوبی نشان می دهد که امام(س) در نهایت اعتقاد‏‎ ‎‏به مقامهای معنوی ائمه (ع) و اثبات ولایت کلیّه الهیّه و مظهریّت تام و تمام حق تعالی‏‎ ‎‏برای آنها، از شؤون اجتماعی و سیاسی ائمه ـ علیهم السلام ـ غافل نماندند و جهاد و‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏شهادت و حکومت آنان نیز مورد توجّه ایشان قرار گرفته است. نگاه عرفانی مانع نگاه‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی نشده و همچنین نگاه اجتماعی موجب نگردیده است که امامان را از‏‎ ‎‏مقام و شأن والای الهی پایین آورند. ائمه ـ علیهم السلام ـ را در همه جا اعمّ از زندگی‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی و سیاسی و تربیت نفس و سیر و سلوک الگو و اسوه دانسته اند.‏

‏مجموعه ای که در اختیار دارید، تلاشی است در جهت گردآوری تمامی آثار ایشان‏‎ ‎‏در مبحث «امامت و انسان کامل»، تا برای خوانندگان و جویندگان این موضوع مفید فایده‏‎ ‎‏باشد.‏

***

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه:

‏1. این مجموعه در گروه معارف اسلامی حوزۀ معاونت پژوهشی مؤسسۀ تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار امام خمینی(س) استخراج گردیده و در هفت بخش و بیست و شش فصل تنظیم‏‎ ‎‏گردیده است.‏

‏2. برخی مطالب که در تبیانهای دیگر نیز گرد آمده است به دلیل ضرورت و ایجاد‏‎ ‎‏پیوستگی بین مطالب ـ در حدّ ضرورت ـ در این مجموعه تکرار شده است، و طالبان‏‎ ‎‏اطلاعات بیشتر و کاملتر باید به تبیانهای خاصّ هر موضوع رجوع نمایند.‏

‏3. متن تمامی مطالب از حضرت امام (س) می باشد، ولی مقدّمه، پاورقیها و فهرستها‏‎ ‎‏و ترجمه های متنهای عربی از تهیّه کنندگان می باشد.‏

‏4. ترتیب بابها و فصلها و عناوین آنها با توجّه به پیوستگی لازم بین مباحث امامت و‏‎ ‎‏مطالب موجود در آثار حضرت امام(س)، فراهم گشته است.‏

‏5. در گردآوری و تنظیم این مجموعه سعی بر استقرای تامّ مطالب یک عنوان از‏‎ ‎‏جمیع آثار حضرت امام(س) بوده است، امّا آنچه ارائه شده، جامع و نتیجه نظر ایشان در‏‎ ‎‏هر مورد است به نحوی که در بردارندۀ تمامی نکات اصلی دیدگاههای ایشان باشد. به‏‎ ‎‏این جهت ممکن است خواننده و محقق دیگری، در آثار امام به مطالبی با همین محتوا‏‎ ‎‏برخورد نماید که برای جلوگیری از تکرار در مجموعه ذکر نشده است.‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏6. در برخی فصلها، به طور صریح پاره ای از اشکالها و شبهه ها و سؤالها دربارۀ‏‎ ‎‏امامت آمده، و پاسخ آنها بیان گردیده است؛ امّا پاسخ برخی از مطالب در لابه لای‏‎ ‎‏مباحث حضرت امام(س) آورده شده، بدون اینکه به خود پرسش اشاره شده باشد، از‏‎ ‎‏آنجا که بنای مجموعه های «تبیان» بر ارائۀ خالص مطالب حضرت امام(س) است، چیزی‏‎ ‎‏بر متن اصلی افزوده نشده، و در اینگونه موارد با اشاره ای کوتاه در عناوین یا ـ در صورت‏‎ ‎‏لزوم ـ توضیح در پاورقی، برخی مطالب روشنتر شده است. لکن درک کامل مقصود به‏‎ ‎‏عهدۀ خوانندگان گرامی، و شرح و تفسیر بیشتر مطلب، به عهدۀ صاحبنظران و‏‎ ‎‏اسلام شناسان نهاده شده است.‏

‏7. برخی مباحث مشترک بین نبوت و امامت مانند بحث «عصمت»، «معجزه»، چون‏‎ ‎‏در تبیان نبوّت به تفصیل آمده در این مجموعه تکرار نشده است.‏

‏8. در پایان کتاب برای بهره برداری بهتر و افزونتر، افزون بر فهرست تفصیلی و‏‎ ‎‏اجمالی مطالب، فهرست آیات قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ و منابع و مآخذ‏‎ ‎‏متن و تعلیقات ذکر شده است.‏

‏در پایان لازم می دانیم از همۀ خواهران و برادرانی که در مراحل استخراج و تنظیم‏‎ ‎‏فهرستها و... ما را یاری کرده اند و به ویژه از خانم فروغ السادات رحیم پور که تدوین و‏‎ ‎‏تنظیم مجموعه و نگارش پاورقیها را به عهده داشته اند و در استخراج مطالب و تنظیم‏‎ ‎‏فهرستها نیز سهم بسزایی داشته اند، صمیمانه تشکّر نماییم و همچنین سپاس خود را از‏‎ ‎‏همکاران دفتر نظارت و ارزشیابی، انتشارات و چاپ اعلام نماییم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                       

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‎ ‎

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج