گزارش دبیر کنگره، دکتر سید منصور خلیلی عراقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

گزارش دبیر کنگره، دکتر سید منصور خلیلی عراقی

‏ ‏

گزارش تحلیلی دبیر کنگره

‏ ‏

دکتر سید منصور خلیلی عراقی

‏ ‏

‏     ‏‏حضرت امام خمینی(س) از جمله متفکران بزرگ تاریخ است که در‏‎ ‎‏مباحث مختلفی ارائه نظر کرده اند. ایشان نه فقط به عنوان یک اندیشمند،‏‎ ‎‏بلکه به عنوان یک رهبر مذهبی که دیدگاههای دین اسلام را بیان می کنند‏‎ ‎‏و به عنوان یک رهبر انقلابی که رهبری فکری مردم را برعهده داشته اند و‏‎ ‎‏دیدگاههای آنان را تشریح می کنند و همچنین به عنوان یک زمامدار که‏‎ ‎‏وظیفه اجرای امور جامعه بزرگی را برعهده داشته اند، نظرهای مختلفی‏‎ ‎‏در مورد مباحث گوناگون اجتماعی مطرح ساخته اند. البته دیدگاههای‏‎ ‎‏حضرت امام(ره) در همه زمینه ها به نحو منسجم و یکجا مطرح نشده‏‎ ‎‏است. از جمله این زمینه ها، موضوع اقتصاد است که مجموعه منسجم و‏‎ ‎‏مجزایی وجود ندارد که نظر امام(ره) از سوی خود ایشان در آن ارائه شده‏‎ ‎‏باشد. دیدگاههای حضرت در زمینه اقتصاد را می توان در مجموعه‏‎ ‎‏مفصلی از اندیشه ها و نظرهای مختلف ایشان که در قالب متون یا‏‎ ‎‏سخنرانیها بیان شده است یا از روی مبانی اندیشه ای حضرت جستجو‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 7

کرد.‏

‏     بررسی و تبیین این دیدگاهها مستلزم این گونه جستجو است. اهمیت‏‎ ‎‏این بررسی و تبیین از این نظر است که می توان گفت حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) به عنوان معمار و پایه گذار تجدیدحیات نظام اسلامی،‏‎ ‎‏همچنین به عنوان یک اسلام شناس معتبر که هم در عمل و هم در نظریه‏‎ ‎‏اجرای اسلام را ملاحظه کرده اند، بهترین قرائت و برداشت از اسلام را‏‎ ‎‏دارا هستند. بر این اساس، برای تدوین جوانب مختلف نظام از جمله نظام‏‎ ‎‏اقتصادی اسلام می توان به این دیدگاهها اتکا کرد. اندیشه ها و دیدگاههای‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی نه فقط راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی ـ‏‎ ‎‏اجتماعی نظام اسلامی ایران در دوران زعامت آن حضرت بود، بلکه‏‎ ‎‏بهترین و متقن ترین مبانی برای حل مسائل و مشکلات نظری نظام‏‎ ‎‏اقتصادی اسلام است. بی گمان حضرت امام(ره)، نقشی اساسی در‏‎ ‎‏طراحی و اجرای نظام اسلامی در ایران داشته اند و هر طرحی در این نظام‏‎ ‎‏و برای پیشبرد آن ـ اگر بخواهد با اصول انقلاب اسلامی هماهنگ باشد ـ‏‎ ‎‏باید بر اساس دیدگاههای اصولی ایشان استوار شود.‏

‏     با توجه به این نکات، دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی (س) توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت‏‎ ‎‏مدرس و ستاد یکصدمین سالگرد تولد حضرت امام(ره) با همکاری ستاد‏‎ ‎‏سالگرد رحلت حضرت امام(ره) تدارک دیده شد. اقدامات اجرایی از‏‎ ‎‏تابستان سال 1378 آغاز و در مجموع قریب به 80 مقاله به دبیرخانه‏‎ ‎‏واصل شد. پس از ارزیابی داوران 12 مقاله برگزیده شد که به خواست‏‎ ‎‏خدا در ادامه نشستهای کنگره ارائه خواهد شد. در این کنگره پس از ارائه‏‎ ‎‏مقالات هر نشست، پرسش و پاسخ و مباحثه در خصوص مقالات نشست‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 8

با حضور هیأت رئیسه و ارائه کنندگان مقاله نیز برگزار می شود که امید‏‎ ‎‏است مفید واقع شود.‏

‏     مقالاتی که به دبیرخانه واصل شد از جنبه های مختلف حایز اهمیت‏‎ ‎‏بودند و هر یک از زاویه ای موضوع را پیگیری کرده اند. با توجه به‏‎ ‎‏ضرورت تداوم این مباحث به نظر رسید جا دارد در مقدمه کنگره به نحو‏‎ ‎‏گذرا به برخی مبانی تحلیل اندیشه های حضرت امام (ره) پرداخته شود.‏

‏ ‏

اشاره ای به مبانی تحلیل اندیشه های حضرت امام خمینی (س) 

‏     ‏‏اندیشه های حضرت امام خمینی (س) همراه با شخصیت ایشان‏‎ ‎‏دارای ویژگیهای خاصی است که این اندیشه ها را نسبت به دیدگاههای‏‎ ‎‏سایر اندیشمندان متفاوت کرده است. برای بررسی و تحلیل این اندیشه ها‏‎ ‎‏باید ویژگیهای خاص روش شناختی آنها را مورد توجه قرار داد و تحلیل‏‎ ‎‏لازم را در چارچوب این ویژگیها و بر مبنای آنها انجام داد. در این مقاله‏‎ ‎‏تلاش شده این مبانی در قالب 4 محور زیر مورد بحث قرار گیرد.‏

‏ ‏

1ـ ویژگیهای شخصیتی حضرت امام (ره)

‏     ‏‏حضرت امام خمینی (ره) شخصیتی برجسته بین شخصیتهای‏‎ ‎‏دورانهای مختلف و جوامع گوناگون است، شخصیتی کامل و دارای ابعاد‏‎ ‎‏مختلف مذهبی، سیاسی، علمی، اجتماعی، اخلاقی و نظیر اینها.‏‎ ‎‏شخصیت او از ابعاد گوناگون دارای ویژگیهای منحصر به فرد است. برخی‏‎ ‎‏از این ویژگیها به طور مشخص در شناخت اندیشه های آن حضرت مؤثرند‏‎ ‎‏که از میان مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:‏

‏     الف) پای بندی شدید و خالصانه به دین اسلام و مبانی اعتقادی آن،‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 9

‏  

  ب) وجود سیر تکاملی دراندیشه های حضرت امام (ره)،‏

‏     ج) وقوع تحولات و حوادث فراوان در زندگی حضرت امام (ره)،‏

‏     د) جامعیت و وحدت شخصیت امام (ره).‏

‏ ‏

2ـ اهداف تحلیل 

‏     ‏‏اندیشه های حضرت امام خمینی (س) را می توان از ابعاد گوناگونی‏‎ ‎‏بررسی کرد. چون این اندیشه ابعاد گوناگون دارد، می توان همه ابعاد‏‎ ‎‏مختلف آن را مدنظر قرار داد و به صورتهای مختلف تحلیل کرد. در این‏‎ ‎‏تحلیل می توان از روشهای گوناگونی نیز استفاده کرد. اما از نظر روش‏‎ ‎‏شناختی این اندیشه ها از سه جهت کلی مورد توجه قرار می گیرد، سه‏‎ ‎‏جهتی که ممکن است در ابتدا آشکار نباشد و برای معلوم کردن آن نیاز به‏‎ ‎‏پژوهش باشد. این سه جهت، اهداف کلی تحلیل را بیان می کنند. در ادامه‏‎ ‎‏به این جهات اشاره می کنیم.‏

‏     ‏الف) مبانی اندیشه ـ‏ از آنجا که هر اندیشه بر مبنایی استوار شده و‏‎ ‎‏ممکن است این مبنا روشن و واضح نباشد یا ابعادی از آن نیاز به شناخت‏‎ ‎‏بهتر و بیشتر داشته باشد، برای پی بردن به واقعیتهای موجود در این‏‎ ‎‏زمینه، بررسی این اندیشه ها ضرورت دارد. می توان برای شناخت این مبنا‏‎ ‎‏یا ابعاد مجهول آن از روشهای پژوهشی متداول استفاده کرد. بر این اساس‏‎ ‎‏شناخت مبانی اندیشه و ابعاد آن می تواند هدفی برای تحلیل اندیشه‏‎ ‎‏باشد. اندیشه و دیدگاههای حضرت امام(ره) نیز از این مجموعه جدا‏‎ ‎‏نیست. با این وجود نکته مهم این است که اندیشه های حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏بر مبنای دین الهی اسلام استوار است. از این لحاظ، مبانی این اندیشه تا‏‎ ‎‏حدودی روشن است، اما از آنجا که از اسلام قرائتهای گوناگونی وجود‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 10

دارد و حضرت امام (ره) نیز فقط یک قرائت را پذیرفته اند و به تعبیری‏‎ ‎‏یک قرائت ویژه از اسلام را ارائه کرده اند، شناخت مبانی و ریشه های این‏‎ ‎‏قرائت و نحوه شکل گیری اندیشه های حضرت امام می تواند یک هدف‏‎ ‎‏پژوهشی مهم برای بررسی آن اندیشه های ایشان باشد. واقعیت این مبانی‏‎ ‎‏یا ویژگیهای مختلف آن نیز می توانند از اهداف پژوهشی این گونه‏‎ ‎‏پژوهشها باشند.‏

‏     ‏ب) شناخت ویژگیهای اندیشه ها ـ‏ یکی از اهدافی که برای بررسی‏‎ ‎‏هر پدیده وجود دارد، شناخت بهترین و صحیح تر آن اندیشه می باشد.‏‎ ‎‏اندیشه های حضرت امام(ره) اندیشه هایی منسجم و واحد است، اما‏‎ ‎‏بسیاری از ابعاد این اندیشه اعم از کمی و کیفی ناشناخته باقی مانده است.‏‎ ‎‏شناخت این ابعاد و نیز سایر ویژگیهای کیفی و کمّی اندیشه های حضرت‏‎ ‎‏امام (ره) می تواند در این گونه پژوهشها، هدف باشد و در این راه طیف‏‎ ‎‏گسترده ای از وسایل و روشها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ‏

‏     ‏ج) شناخت آثار و نتایج اندیشه ها ـ‏ هر اندیشه ای می تواند متناسب‏‎ ‎‏با نحوه به کارگیری و اشاعه اش، آثار ونتایج خاص خود را به بار بیاورد.‏‎ ‎‏حضرت امام(ره) در موارد مختلف به بیان دیدگاهها و اندیشه های خود‏‎ ‎‏می پرداختند. برخی از این دیدگاهها و اندیشه ها، ثبت شده و بعضی‏‎ ‎‏امکان ثبت نداشته اند. برخی از این دیدگاهها و اندیشه ها نیز در عمل‏‎ ‎‏توسط ایشان به کار گرفته شده اند. البته این به کار گیری یا در سطح فردی‏‎ ‎‏بوده یا در سطح اجتماعی. به هنگام رهبری انقلاب یا در زمان حاکمیت‏‎ ‎‏ایشان بر نظام اسلامی، زمامداری حضرت امام (ره) جایگاه ویژه ای به آن‏‎ ‎‏حضرت بخشید که اثرگذاری اندیشه های ایشان را افزایش داد. ‏

‏     برخی از آثار و نتایج اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) را می توان‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 11

در رفتار ایشان ملاحظه کرد. رفتاری که در یک چارچوب منسجم و نظام‏‎ ‎‏یافته شکل گرفته باشد، آسانتر شناخته می شود. برخی از دیدگاههای‏‎ ‎‏حضرت امام (ره) هنگامی که در جامعه اشاعه می شدند به طور وسیع تر‏‎ ‎‏مورد استفاده عموم مردم و سایر مدیران قرار گرفته است. مردم به تبعیت‏‎ ‎‏از رهبر خود این اندیشه ها را به کار می گرفته اند. اشاعه این اندیشه ها یا با‏‎ ‎‏پی بردن مردم به عمل حضرت امام(ره) و یا با انتشار سخنان و نوشته های‏‎ ‎‏آن حضرت صورت می گرفته است. ما می توانیم متناسب با نحوه اشاعه‏‎ ‎‏این اندیشه ها و نوع اثرگذاری شان در جامعه به بررسی آنها اقدام کنیم. ‏

‏     هنگامی که آثار و نتایج یک پیام بررسی می شود، هم محتوای پیام و‏‎ ‎‏هم ویژگیهای زمانی، مکانی، محیطی و اجتماعی و علل صدور آن مورد‏‎ ‎‏توجه قرار می گیرد تا بر این اساس بهتر بتوان آثار ثبت و ضبط شده یا‏‎ ‎‏مشاهده شده را تجزیه و تحلیل کرد. ‏

‏ ‏

3ـ مواد تحلیل

‏     ‏‏برای بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی (س) 3 دسته از مواد‏‎ ‎‏می توانند در جایگاه خاص خود مورد استفاده قرار گیرند. چون شخصیت‏‎ ‎‏حضرت امام (ره) شخصیتی واحد و جامع بوده است، در اغلب موارد‏‎ ‎‏برای پی بردن صحیح به اندیشه های آن حضرت لازم است همه این مواد‏‎ ‎‏به صورت جامع مورد توجه و تحلیل قرار گیرند. ‏

‏     در اینجا موادی که می توانند برای تجزیه و تحلیل اندیشه ها و‏‎ ‎‏دیدگاههای حضرت امام خمینی (س) مورد استفاده قرار گیرند، بیان‏‎ ‎‏می گردند. ‏

‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 12

1ـ3ـ مبانی عقیدتی حضرت امام خمینی (س)

‏     به طور کلی اساسی ترین بخش سازنده اندیشه های هر فرد، مبانی‏‎ ‎‏اعتقادی او است. این مبانی هم می توانند به طور مستقل هدف تحلیل قرار‏‎ ‎‏گیرند و هم می توانند مواد تحلیل اندیشه های افراد واقع شوند؛ اما آنچه‏‎ ‎‏در اینجا مدنظر است جنبه دوم است. چون در اینجا بحث از مواد تحلیل‏‎ ‎‏است و از روی این مواد باید به دنبال اندیشه ها و زوایای آن بود، این مبانی‏‎ ‎‏اعتقادی می توانند به عنوان مواد تحلیل درباره اندیشه های حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی (س) مورد استفاده قرار گیرند.‏

‏ ‏

2ـ3ـ پیامها، سخنرانیها و نوشته ها

‏     مهمترین موادی که در تحلیلهای مختلف اندیشه های هر شخصیت به‏‎ ‎‏کار می رود نوشته ها و گفتار ثبت و ضبط شده او است، البته نوشته ها و‏‎ ‎‏گفته هایی که از روی اراده و اختیار بیان شده اند. هر فرد می تواند آنچه را‏‎ ‎‏در ذهن دارد و به آن می اندیشد بگوید یا به رشته تحریر دربیاورد و‏‎ ‎‏می توان گفت آنچه فرد به صورت رسمی می نویسد با بیان می کند نیز آن‏‎ ‎‏چیزی است که به آن اندیشیده و باور کرده است. بر این اساس این‏‎ ‎‏نوشته ها و گفته ها می توانند گویای اندیشه ها و دیدگاههای افراد باشند.‏‎ ‎‏حضرت امام (ره) نیز بسیاری از دیدگاهها و اندیشه های خود را به این‏‎ ‎‏صورت بیان داشته اند. موادی از این نوع را که حضرت امام باقیمانده‏‎ ‎‏است می توان به 3 دسته تقسیم کرد. ‏

‏     الف) کتابها،‏

‏     ب) سخنرانیها،‏

‏     ج) پیامها و نامه ها.‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 13

3ـ3ـ عمل و سیره

‏     عملکرد افراد و رفتار و سلوک آنان بر مبنای باورها و اعتقاداتشان‏‎ ‎‏شکل می گیرد از این رو می توان گفت رفتار و عمل انسانها انعکاسی از‏‎ ‎‏مبانی اندیشه آنان است. بر این اساس، رفتار و عمل حضرت امام(ره) در‏‎ ‎‏موارد مختلف می تواند مبین اندیشه های آن حضرت باشد. این مبحث را‏‎ ‎‏از دو جنبه می توان مورد توجه قرار داد: یکی اینکه رفتارهای شخصی‏‎ ‎‏حضرت امام (ره) مورد مطالعه قرار گیرند و دیگر اینکه به رفتارهای‏‎ ‎‏حضرت امام (ره) در مقابل عملکرد و گفتار دیگران توجه شود. ‏

‏     هنگامی که حضرت امام (ره) یک رفتار مشخص و معین یا عمل‏‎ ‎‏خاصی را انجام می دهند، می توان گفت بر صحت و درستی این عمل باور‏‎ ‎‏دارند. لذا می توان این عمل را مطابق اندیشه های آن حضرت دانست.‏‎ ‎‏برای مثال وقتی حضرت امام دارای یک زندگیِ همراه با قناعت، صبر،‏‎ ‎‏ساده زیستی و نظیر اینها هستند، می توان نتیجه گرفت ایشان این باور را‏‎ ‎‏دارند که باید در زندگی قناعت کرد، صبر داشت و ساده زیست. البته‏‎ ‎‏می توان در بعضی موارد سخنان امام (ره) در این موارد را نیز مورد توجه‏‎ ‎‏قرار داد.‏

‏ ‏

4ـ3ـ نقل قولها

‏     حضرت امام (ره) به صراحت در وصیتنامه خود می فرمایند آنچه از‏‎ ‎‏قول من نقل می شود نپذیرید، مگر اینکه دستخط من یا صدا و تصویر‏‎ ‎‏ضبط شده من در آن خصوص وجود داشته باشد. بیان حضرت در این‏‎ ‎‏زمینه چنین است: «اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی واقعیت به من‏‎ ‎‏داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود. لهذا‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 14

عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق‏‎ ‎‏نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق‏‎ ‎‏کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم».‏‎[1]‎‏ با این‏‎ ‎‏وجود، این گونه نیست که اگر از طریق دیگر، صحت این اقوال تأیید شود‏‎ ‎‏نتوان به آنها درباره اندیشه های حضرت امام استناد کرد. در این مورد،‏‎ ‎‏آنچه اهمیت دارد چگونگی پی بردن به اعتبار این اقوال است. ‏

‏ ‏

4ـ معیارها یا متغیرهای تحلیل 

‏     ‏‏موادی که باید تحلیل شوند، اولاً باید برای تحقق هدفی تحلیل شوند‏‎ ‎‏که این هدف در یکی از گروههای سه گانه اهداف تحلیل یاد شده قرار‏‎ ‎‏گیرد. ثانیاً این اهداف یا اهداف مشخص، ممکن است کیفی باشند یا کمی‏‎ ‎‏و به علاوه ضرورت دارد به صورتی مشخص در قالب شرایط قابل قبول و‏‎ ‎‏غیرقابل قبول و متناسب با فرضیه یا فرضیه های تحقیق رتبه بندی یا‏‎ ‎‏اندازه گیری شوند تا بتوان آنها را در قالب متغیر، وارد تحلیل کرد و معیار‏‎ ‎‏تصمیم گیری برای آزمون فرضیه قرار داد. ‏

‏     ثالثاً ما باید معیارهایی برای تصمیم گیری در دست داشته باشیم. این‏‎ ‎‏معیارها در قالب متغیرهایِ توضیح دهنده وارد الگوی تحلیلی خواهند‏‎ ‎‏شد. مهمترین معیار، مضمون و محتوای مواد تحلیل است. آنچه را‏‎ ‎‏مضمون و محتوای موادی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، بیان‏‎ ‎‏کند، دیدگاه، نظر و اندیشه حضرت امام (ره) است. ‏

‏     با استناد به مضمون و محتوای نظرهای ارائه شده از حضرت امام (ره)‏‎ ‎‏خواهیم دید که دیدگاههای ایشان در بعضی موارد کلی، عام الشمول‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 15

است، اما در بعضی موارد، خاص و برای مورد ویژه است که در سایر‏‎ ‎‏مصادیق معتبر تلقی نمی شود. همچنین بعضی نظرهای امام(ره) اصلی‏‎ ‎‏هستند و بعضی فرعی. گاه نیز دیدگاههای حضرت امام (ره) ثابت هستند‏‎ ‎‏و گاه متغیر. البته موارد دیگر نیز قابل ذکر و تشخیص است. بر این اساس‏‎ ‎‏به معیارهای بیشتری نیاز داریم تا در قالب متغیرهای تحلیل، وارد الگوی‏‎ ‎‏تحلیلی شوند و اندیشه های صحیح تر را مشخص سازند. برخی از‏‎ ‎‏معیارهای اصلی در این زمینه عبارتند از:‏

‏     الف) زمان بیان،‏

‏     ب) مخاطبان و ویژگیهای آنها،‏

‏     ج) علت صدور بیان،‏

‏     د) مکان ارائه مطلب،‏

‏     ه) نتایج قابل پیش بینی مترتب بر بیان مطلب از طرف حضرت‏‎ ‎‏امام(س).‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 16

  • )) زیرنویس شماره «1» وصیت نامه الهی ـ سیاسی حضرت امام خمینی (س)