هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : معانی، محمود

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) 

نوشته: محمود معافی 

‏بسمه تعالی‏

‏مقدمه: ‏

‏بنده نخست مایل هستم بعنوان مقدمه درباره ویژگیهای اساسی اندیشه امام خمینی(ره) و‏‎ ‎‏اینکه چرا مربیان تعلیم و تربیت، سیاستگذاران آموزش و پرورش، اساتید و نیز برنامه ریزان‏‎ ‎‏درسی لازم است که از افکار امام بویژه، در تدوین اهداف تعلیم و تربیت سود جویند، بحث کنم.‏‎ ‎‏ویژگیهای اساسی اندیشه های امام خمینی(ره): ‏

‏ ‏

‏1) همسویی نظرات امام با اعتقادات و باورهای اسلامی مردم‏

‏معمولاً اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ارزشهای‏‎ ‎‏مورد توافق یک جامعه تدوین شود. ‏

‏باورهای امام(ره) جهان بینی مشترک افراد جامعه است که در شکلی متعالی تر عرضه شده‏‎ ‎‏است. بینش او همان بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است. ارزشهای معنوی، سیاسی‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام در شخصیت او متبلور شده است. امام(ره) نه تنها به‏‎ ‎‏انتقال و بسط میراث فرهنگی اسلام در سراسر عمر خود اهتمام داشته است، بلکه پایه گذار یک‏‎ ‎‏فرهنگ نیز محسوب می شود. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 341

2) امام یک فیلسوف الهی به معنای اعم و یک صاحب نظر در فلسفه آموزش و پرورش به معنای اخص‏

‏برای درک هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه یک فیلسوف باید از تفکرات فلسفی او در مورد‏‎ ‎‏ماهیت قضایای واقعی فلسفی یعنی (نظریاتی که توسط فیلسوف در مورد انسان و هستی) اظهار‏‎ ‎‏می شود و نیز قضایای دستوری و تجویزی که توسط یک فیلسوف در زمینه مسائل آموزش و‏‎ ‎‏پرورش صادر می شود آگاهی پیدا کنیم، چون مسائل تعلیم و تربیت رابطه نزدیکی با مسائل‏‎ ‎‏فلسفی دارد. غالباً اهداف نظام های مختلف آموزش و پرورش و نیز محتوای برنامه های درسی‏‎ ‎‏در جهان عمیقاً تحت تاثیر دیدگاهها یمختلف فلسفی است. ‏

‏با مراجعه به آثار مکتوب، مجموعه بیانات، نامه ها و اعلامیه های امام که امروزه به صورت‏‎ ‎‏مدون و طبقه بندی شده در اختیار ما قرار دارد می توانیم از نظرات امام در مورد انسان و هستی و‏‎ ‎‏قضایای دستوری و تجویزی که در زمینه های مختلف از ناحیه آن حکیم الهی صادر شده است،‏‎ ‎‏آگاه شویم. ‏

‏از مقدمات واقعی برای تدوین اهداف غایی تعلیم و تربیت و فلسفه آموزش و پرورش‏‎ ‎‏اسلامی، و از قضایای تجویزی برای تنظیم اهداف آرمانی، اهداف آموزشی در حیطه های‏‎ ‎‏مختلف، اهداف عمومی یا اختصاصی، تغییر در برنامه های درسی، ضوابط انتخاب محتوی،‏‎ ‎‏گزینش معلم و تربیت معلم و غیره سود جست. قضایای دستوری و تجویزی بویژه در زمانی که‏‎ ‎‏یک جامعه به تازگی انقلابی را پشت سر گذاشته باشد یا به استقلال رسیده باشد کاربرد بیشتری‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏یک نمونه از قضایای دستوری و تجویزی ‏

‏ «باید جوانان روحانی و دانشگاهی قسمتی از وقت را صرف کنند در شناخت اصول اساسی‏‎ ‎‏اسلام که در رأس آن توحید و عدل و شناخت انبیاء بزرگ و پایه گذاران عدالت و آزادی است. از‏‎ ‎‏ابراهیم خلیل الله تا رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و علیهم اجمعین) ‏

‏و در شناخت طرز تفکر آنها از نقطه اقصای معنویت و توحید تا تنظیم جامعه و نوع‏‎ ‎‏حکومت و شرایط امام و اولی الامر و طبقات دیگر از امرا و ولات و قضات و فرهنگیان که علما‏‎ ‎‏هستند، و متصدیان مالیات اسلامی و شرایط آنها تا برسد به شرطه و کارمندان شهربانی و ببینند‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 342

‏اسلام چه کسانی را برای حکومت و کارمندان آن برسمیت شناخته و چه کسانی از شغل‏‎ ‎‏حکومت و شاخه های آن مطرود هستند» ‏‎[1]‎

‏بهر حال روشن بودن دیدگاه امام بعنوان یک فیلسوف و حکیم الهی به معنای اعم آن در‏‎ ‎‏زمینه ماهیت انسان، ابعاد وجودی انسان، سرنوشت غایی انسان، ماهیت وجود، مراتب وجود ـ ‏‎ ‎‏روابط خدا و هستی ـ خدا و انسان، منابع معرفت، جامعه مطلوب ماهیت علم و نیز در زمینه‏‎ ‎‏فلسفه تجویزی آموزش و پرورش نظیر مقصد غایی تعلیم و تربیت، ارزش ها، اخلاقیات،‏‎ ‎‏نیازهای انسان مراتب رشد در انسان، اهداف تعلیم و تربیت، دانشگاه مطلوب، انتظار از معلم،‏‎ ‎‏محصول تعلیم و تربیت و غیره، امام را در زمره مربیان برجسته تعلیم و تربیت در جهان قرار‏‎ ‎‏می دهد. بدین لحاظ برنامه ریزان با اطمینان می توانند از افکار و اندیشه ها و آثار آن ولی خدا بهره‏‎ ‎‏برگیرند. ‏

‏در مطالبی که بعداً به استحضار خواهد رسید ما با استناد به آثار مدون از مکتوبات‏‎ ‎‏اعلامیه ها، نامه ها و بیانات آن بزرگوار، بخش هایی از مباحث فوق را روشن خواهیم کرد. ‏

‏3) توجه به مسائل جامعه و نیازهای گذشته، حال و آینده در افکار و اندیشه های‏‎ ‎‏امام(ره) ‏

‏امام(ره) بر خلاف پاره ای از روشنفکران که تنها با واژه مردم آشنایند، اما در عمل از آنها‏‎ ‎‏بریده اند، فردی است مردمی. زندگی با مردم، توانایی برقراری ارتباط با مردم، موقعیت‏‎ ‎‏مرجعیت، موجب شده است که از نیازها و مسائل مردم عمیقاً آگاهی یابد. همین آگاهی از دردها‏‎ ‎‏و نیازهاست که سرانجام را به عصیانی مقدس وا می دارد. در آثار مکتوب امام(ره) نظیر کشف‏‎ ‎‏الاسرار و کتاب حکومت اسلامی، موضوعات فراوانی را می توان یافت که انعکاسی از دردها و‏‎ ‎‏نیازهای جامعه است. ‏

‏اینک به یک فراز از سخنان امام(ره) در ارتباط با موارد فوق که در عین حال اشاره به اهداف‏‎ ‎‏غایی تعلیم و تربیت دارد، گوش فرا می دهیم: ‏

‏"اگر مهندس و طبیب دارید، فرهنگ دارید، اگر می گوئید فرهنگ داریم، ذخایر داریم، محصل‏‎ ‎‏داریم، طبیب و مهندس داریم، پس چرا از خارج استخدام می کنید؟ چرا ماهی صد هزار تومان به‏‎ ‎‏یک خارجی می دهید؟ جواب بدهید. اگر ندارید وا اسفا به این مملکت که صد سال است‏‎ ‎‏فرهنگ و دانشگاه دارد ولی دکتر ندارد، مهندس ندارد."‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 343

از بیانات امام(ره) خطاب به حکومت طاغوت (سخنرانی در مسجد اعظم قم 12 / 9 / 41)‏‎ ‎‏توجه به میراث فرهنگی گذشته و نیازهای حال و آینده جامعه اسلامی یک شاخص برجسته در‏‎ ‎‏افکار و اندیشه های امام(ره) است. علیرغم پای بندی عمیق ایشان به سنن اسلامی او از نیازهای‏‎ ‎‏حال و آینده غافل نیست. موضع گیری ها و نگرانی های او برای حال و آینده جامعه است، اما در‏‎ ‎‏این بین از گذشته کمک می گیرد. ‏

‏او آینده را شکل می دهد و اجازه نمی دهد که خود و جامعه اش درآینده فرو روند و بلعیده‏‎ ‎‏شوند. مربیان بزرگ تعلیم و تربیت نیز اعتقاد دارند که کار مهم تعلیم و تربیت شکل دهی به آینده‏‎ ‎‏است. امام(ره) از معدود افرادی است که یک پای در گذشته و یک گام در آینده دارد نگاه او به‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت و اهداف و منابع آن نگاهی چند بعدی است، که می توان آن را بصورت یک‏‎ ‎‏جریان دو سویه نشان داد. (شکل 1) ‏

‏ ‏

‏شکل (1) نمودار جریان تعلیم و تربیت برگرفته از سخنان امام(ره)‏

‏تعلیم و تربیت با چنین نگاهی، دیگر آماده کردن فرد برای آینده و یا ادامه راه گذشتگان‏‎ ‎‏نیست. بلکه همان جریان زندگی است که مبدء آن خدا، ادامه آن برای خدا و نهایت آن پیوستن‏‎ ‎‏به خداست. ‏

‏حال به فرازهایی از بیانات امام(ره) که حاکی از توجه ایشان به میراث فرهنگی گذشته و‏‎ ‎‏نیازهای حال و آینده است گوش فرا می دهیم. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 344

‏نیازهای گذشته‏

‏"همه انبیاء از آدم تا خاتم موضوع بحثشان انسان است و به چیز دیگری هیچ فکر نمی کنند،‏‎ ‎‏فقط به انسان فکر می کنند، برای اینکه همه عالم هم خلاصه اش همین انسان است. همه ادیان‏‎ ‎‏برای همین مساله آمده اند که انسانها را درست کنند و این مطلب موضوع بحث انبیاء بوده‏‎ ‎‏است"‏‎[2]‎

‏* "فرهنگ ما طوری بوده است که به خارج صادر شده است و آنها از ما گرفته اند ... فرهنگ شرق‏‎ ‎‏یعنی شرق اواسط که ما در آن هستیم. فرهنگ مسلمین غنی ترین فرهنگها بوده و هست."‏ ‎[3]‎

‏* "امروزه در تمام کشورهای ایران که به قول شما دانشگاهی مانند جندی شاپور داشته یک نفر‏‎ ‎‏که "قانون" ابوعلی را بفهمد معلوم نیست باشد، و این ضربتی است که این کشور از دست اجانب‏‎ ‎‏به وسیله زمامداران بی خرد ما خورد" کتاب کشف الاسرار ص 279)" ‏

‏نیازهای حال ‏

‏* "باید کوشش کنید مفاسد فرهنگ حاضر را بررسی کرده و به اطلاع ملتها برسانید و با خواست‏‎ ‎‏خداوند متعال آن را عقب زده و به جای آن فرهنگ اسلامی ـ انسانی را جایگزین کنید تا نسلهای آینده‏‎ ‎‏با روش آن، که انسان سازی و عدل پروری است تربیت شوند."‏ ‎[4]‎

‏نیازهای آینده ‏

‏* "ما نباید فقط بفکر خودمان و زمان حال باشیم باید به فکر آینده کشور باشیم تا آینده اسلام و‏‎ ‎‏کشور محفوظ بماند.» ‏‎[5]‎

‏* "اسلام همه نسلها را مکلف می داند، پیغمبر اسلام مکلف بودند برای همه نسلها همچنین‏‎ ‎‏مکلفیم که برای نسلهای آینده کار کنیم»، وصیت نامه الهی و سیاسی امام(ره) سرشار از‏‎ ‎‏آینده نگری است.‏‎[6]‎

‏4) جامعیت امام ‏

‏امام فیلسوفی است آگاه ازمسائل واقعی انسان و جامعه، انقلابی است جامعه شناس معلمی‏‎ ‎‏است تربیت یافته، مراتب رشد انسانی را طی کرده است و از این رو مفهوم تعلیم و تربیت را نیک‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 345

می داند. حتی در اوج اقتدار سیاسی با دیدی تربیتی به مسائل مختلف جامعه نگاه می کند. کلاس‏‎ ‎‏او کشور شمول و آموزش او جهت دار است. ‏

‏وقتی می فرماید: "عالم مدرسه است و معلمین این مدرسه انبیا و اولیا هستند و مربیان این‏‎ ‎‏معلمین، خدای تبارک و تعالی است" (فرهنگ و تعلیم و تربیت ص 366) تعلیم و تربیت را‏‎ ‎‏جریانی همه جایی و زندگی مدار و در اوج اعتلای آن تصور می کند. ‏

‏بینش فرهنگی او، با دستاوردهای فرهنگ جهانی نظیر (فرهنگ فرودگاه ها و راه های ارتباطی‏‎ ‎‏کاربرد رایانه، کنترل موالید، آموزش های رسمی و تبعیض ستیزی) سازگاری دارد. اما برخلاف‏‎ ‎‏فرهنگ جهانی که به دلیل عدم توجه به نیازهای معنوی و عاطفی انسان سرانجام با همه‏‎ ‎‏پیشرفتش به سوی فروپاشی می رود، عناصر مثبت را از فرهنگ جهانی با توجه به ارزشهایش‏‎ ‎‏می گیرد و بدین طریق راه را برای ایجاد نظام معنوی، اخلاقی و فرهنگی پر توانی هموار می کند.‏

‏ مطالعه و بررسی مجموعه کتبی چون صحیفه نور و مجموعه 21 جلدی در جستجوی راه، از‏‎ ‎‏کلام امام که (مورد اخیر به صورت موضوعی طبقه بندی شده است) این نظر را بر هر محقق‏‎ ‎‏منصفی روشن خواهد ساخت که چرا برنامه ریزان در زمینه های مختلف از جمله آموزش و‏‎ ‎‏پرورش باید در تدوین فلسفه آموزش و پرورش اسلامی، تدوین اهداف آموزشی، سیاست ‏‎ ‎‏ذاریها و برنامه ریزی ها از اندیشه های او بهره جویند.‏‎[7]‎‏ ‏

‏اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) ‏

‏برای شناخت اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه امام لازم است که از بینش ایشان در مورد‏‎ ‎‏انسان و هستی، مراتب رشد در انسان، مقصود از بعثت انبیا، ماهیت علم، مقصود از علم آموزی،‏‎ ‎‏انتظار امام از مدرسه به معنای اعم آن (دبستان، راهنمایی، دبیرستان، حوزه و دانشگاه)، ماهیت‏‎ ‎‏برنامه های تحصیلی و تعریفی که از آموزش و پرورش ارائه می کنند آگاه شویم. تنها با تحلیل این‏‎ ‎‏دیدگاههاست که قادر خواهیم بود به تصویر روشنی از هدفهای تعلیم و تربیت با توجه به افکار،‏‎ ‎‏اندیشه ها و بیانات این ولی خدا دست یابیم. ‏

‏حال با استفاده از بیانات امام یا به عبارت دیگر (قضایای حقیقی و دستوری) به بیان اهداف‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت از دیدگاه ایشان و تحلیل آنها می پردازیم. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 346

ماهیت انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) ‏

‏انسان موضوع تعلیم و تربیت است و انسان سازی هدف غایی تعلیم و تربیت، اما خود‏‎ ‎‏انسان کیست؟ ‏

‏الف: انسان موجودی ناشناخته‏

‏* امام می فرماید: " ... انسان موجودی است که شناخته نشده الا برای خدا و کسانی که علم را‏‎ ‎‏از خدای تبارک و تعالی اتخاذ کردند و انسان یک موجود پیچیده ای است که حتی خودش از‏‎ ‎‏خودش اطلاع ندارد و شاید کلمه ای که وارد شده است که "‏من عرف نفسه فقد عرف ربه"‏تعلیق‏‎ ‎‏به یک امر محالی باشد که برای نوع بشر ... و این از اموری است که یا محال است یا نظیر محال،‏‎ ‎‏الا هر کسی که اسماءالله تعالی است.» ‏

‏از این سخن چنین نتیجه گرفته می شود که ابعاد وجودی انسان و ماهیت انسان تنها برای‏‎ ‎‏خداوند و انبیاء روشن هست و به همین علت تنها برنامه های انبیاء می تواند پاسخگوی نیاز‏‎ ‎‏انسان باشد. کوشش فلاسفه در شناخت انسان اگرچه ارزشمند است اما ناکافی است و لذا‏‎ ‎‏مکاتب غیر الهی به دلیل ضعف در مبانی نمی توانند مرجع مطمئنی برای تعیین اهداف تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت محسوب شوند. ‏

‏ب: انسان عصاره وجود‏

‏* ـ «اساس عالم در تربیت انسان است، انسان عصارۀ همه موجودات و فشرده تمام عالم است،‏‎ ‎‏انبیاء آمده اند برای اینکه این عصاره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی بشود، که این‏‎ ‎‏موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است.»‏‎[8]‎‏ ‏

‏هدف (1) شکوفایی استعدادهای بالقوه در انسان و تبدیل انسان این جهانی به موجودی الهی. ‏

‏ج: انسان موجودی مادی و معنوی‏

‏* ـ «انسان دو جنبه دارد: جنبه معنوی و جنبه ظاهری. جنبه ظاهری همین است که می بینید و‏‎ ‎‏همین دنیاست که می بینید و همین مادیات است که مشهود است و جنبه معنوی جنبه دیگری‏‎ ‎‏است که ماوراء این عالم است، در انسان است، اما انسان مجموعه همه عالم است، یگانه خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی دو نسخه موجود فرموده اند، یک نسخه تمام عالم و یک نسخه کوچک این‏‎ ‎‏(انسان) است، انسان عصاره همه موجودات عالم است. یعنی در انسان همه چیز است.» ‏‎[9]‎

‏* ـ "انسان اگر به همین حد طبیعت بود و بیشتر از این چیزی نبود، دیگر احتیاج به اینکه یک‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 347

چیزی از عالم غیب برای انسان فرستاده بشود تا انسان را تربیت بکند، ... چون آن ورق نبود‏‎ ‎‏احتیاج هم نبود. لکن چون انسان مجرد از این عالم طبیعت، یک حقیقتی است، همین خود‏‎ ‎‏خصوصیاتی که در انسان هست دال بر این است که یک ماورائی از برای این طبیعت هست،‏‎ ‎‏چون انسان یک ماورائی دارد و به حسب براهینی که در فلسفه ثابت است، ماوراء این طبیعت در‏‎ ‎‏انسان هست. و انسان دارای یک عقل بالامکان مجرد و بعد هم مجرد تام خواهد شد. تربیت آن‏‎ ‎‏ورق که ورق معنوی انسان باشد، باید کسی این تربیت را بکند (بر عهده گیرد) که علم به آن‏‎ ‎‏طرف، علم حقیقی به آن طرف داشته باشد و علم به روابطی که مابین انسان وآن طرف طبیعت‏‎ ‎‏آن روابط را بتواند ادراک کند، و آن بشر نیست، بشر ندارد. همین قدر مورد (از) طبیعت را او‏‎ ‎‏می تواند ادراک بکند، هر چه ذره بین بیندازند ماوراء طبیعت با ذره بین دیده نمی شود. آن محتاج‏‎ ‎‏به آن است که یک معانی دیگری در کار باشد و چون این روابط بر بشر مخفی است و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی که خالق همه چیز است این روابط را می داند از این جهت به وحی الهی برای یک‏‎ ‎‏عده ای از اشخاص که کمال پیدا کرده اند و کمالات معنوی را دنبالش کردند و فهمیدند، روابطی‏‎ ‎‏حاصل می شود و مابین انسان و عالم وحی، به او وحی می شود و برای تربیت آن ورق دوم‏‎ ‎‏انسان بعث می شوند، اینها می آیند در بین مردم و مردم را می خواهند تربیت کنند.» ‏‎[10]‎ 

‏انسان موجودی کمال طلب و غیر محدود‏

‏ ـ " ... این بشر یک خاصیتهایی دارد که در هیچ موجودی نیست. منجمله این است که در‏‎ ‎‏فطرت، بشر طلب قدرتمطلق است. نه قدرت محدود، طلب کمال مطلق است نه کمال‏‎ ‎‏محدود. علم مطلق را می خواهد. قدرت مطلقه را می خواهد و چون قدرت مطلق در غیر حق‏‎ ‎‏تعالی تحقق ندارد، بشر به فطرت، حق را می خواهد و خودش نمی فهمد" ... ‏‎[11]‎

‏ ـ "انسان غیر محدود است و مربی انسان غیرمحدود است، نه محدود به عالم طبیعت و ماده‏‎ ‎‏است، نه محدود به عالم غیب است و نه محدود به عالم تجرّد است، همه چیز است.» ‏‎[12]‎

‏ ـ "این طوری انسان خلق شده است. غیر متناهی، در غضب غیر متناهی، در شهوت غیر‏‎ ‎‏متناهی در خودخواهی (غیرمتناهی)، هیچ چیز انسان را سیر نمی کند مگر اینکه تربیت بشود که‏‎ ‎‏با این تربیت به منتهای مسیری که در این مسیر آن منتهای تمام چیزهایی است که انسان‏‎ ‎‏می خواهد و آن رسیدن به کمال مطلق است. به کمال مطلق اگر رسید آن اطمینان و طمأنینه‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 348

‏برایش حاصل می شود."‏ ‎[13]‎

‏انسان از نظر امام یک موجود مادی نیست، یک موجود عقلانی هم نیست، یک موجود‏‎ ‎‏ملکوتی هم نیست، همه چیز است، یک موجود الهی است. پس اهداف و محتوای تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت را نباید به گونه ای تنظیم کرد که انسان را تنها در محدوده طبیعت نگهدارد زیرا پاسخگوی‏‎ ‎‏نیازهای ماورائی و بی نهایت طلبی او نیست و خلاصه تربیت انسانی که خداخواهی به جای‏‎ ‎‏خودخواهی و نیل به کمال مطلق مقصدش باشد مورد نظر است (هدف 2) ‏

‏رشد ابعاد وجودی انسان‏

‏ ـ "اسلام برای این انسانی که همه چیز است، یعنی از طبیعت تا ماوراءالطبیعه و تا عالم‏‎ ‎‏الوهیت مراتب دارد. اسلام تز دارد، برنامه دارد، اسلام می خواهد انسان را یک انسانی بسازد‏‎ ‎‏جامع، یعنی رشد به آن طور که هست بدهد، از حظ طبیعت دارد، رشد طبیعی به او بدهد. حظ‏‎ ‎‏بر زخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد، حظ روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد، حظ‏‎ ‎‏عقلانیت دارد، رشد عقلانیت به او بدهد و حظ الوهیت دارد، رشد الوهیت به او بدهد، همه‏‎ ‎‏حظوظی که انسان دارد و به طور نقص است الان به آن نرسیده است، ادیان آمده اند که این میوه‏‎ ‎‏نارس را رسیده اش کنند، این میوه ناقص را کاملش کنند.» ‏‎[14]‎

‏نتیجه: ‏

‏چون انسان نامحدود است، پس جریان رشد نیز نامحدود است. چون عالم الوهیت‏‎ ‎‏غیرمحدود است پس اهداف تعلیم و تربیت و جریان آن باید از شناخت طبیعت تا به الوهیت‏‎ ‎‏بسط پیدا کند. ‏

‏ (هدف 3) رشد ابعاد انسانی در زمینه های مادی، عقلانی، ملکوتی، روحانی و الوهیت به منظور‏‎ ‎‏کامل شدن انسان. ‏

‏انسان سازی مقصود غایی تعلیم و تربیت (هدف 4) ‏

‏مقصد غایی تعلیم و تربیت از نظر امام اساساً همان مقصود از بعثت انبیاء است. امام در این‏‎ ‎‏زمینه به گونه ای سخن می گوید که گویی می خواهد تعلیم و تربیت و اهداف آن را از دید انبیاء‏‎ ‎

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 349

‏تشریح کند و یا به عبارتی گویا که سخنگوی انبیاست. حال از زبان امام مقصود بعثت را که همان‏‎ ‎‏غایت تعلیم و تربیت است می شنویم: ‏

‏ ـ "تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انسان است. آمده اند‏‎ ‎‏انسان را تربیت کنند، آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به رتبه عالی مافوق‏‎ ‎‏الطبیعت و مافوق الجبروت برسانند."‏ ‎[15]‎

‏پرورش انسان مهذب (هدف 5) ‏

‏ ـ "تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است (یزکیهم) پیغمبر آمده است اینها را تزکیه بکند پرورش‏‎ ‎‏بدهد، نفوس را مهیا کند و بعد "‏یعلمهم الکتاب و الحکمه‏". بعد تعلیم کتاب و حکمت بکند، که‏‎ ‎‏اگر کتاب و حکمت با پرورش توام نباشد و با تزکیه توام نباشد، موجودی که از آن بیرون می آید‏

‏همین موجوداتی می شود که در مجلس سنا و مجلس شورای قبل از انقلاب بود."‏ ‎[16]‎

‏ ـ "غایت بعثت این تزکیه است، غایت آمدن انبیاء این تزکیه است و دنبالش آن تعلیم، اگر‏‎ ‎‏فوس تزکیه نشده و تربیت نشده وارد بشوند در صحنه، در صحنه توحید، در صحنه معارف‏‎ ‎‏الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست و در صحنه ای که وارد بشود‏‎ ‎‏اشخاصی که تزکیه نشدند، تصفیه نشدند و از این شیطان رها نشدند خطر اینها بر بشر از‏‎ ‎‏خطرهای بزرگ است."‏ ‎[17]‎

‏ ـ "انبیاء می خواهند که این انسان را از این لجنزار بیرون بیاورند و یک انسان الهی یک انسانی که‏‎ ‎‏سر تا پایش معرفت الله باشد، توحید باشد. حرکتی نکند الا به حرکت الهی ... "‏‎[18]‎ 

‏تقدم تزکیه و تهذیب علم و حکمت در واقع تقدم ارزشی است و تأکید بیشتر بر روی نتایج‏‎ ‎‏علم و حکمت است تا نفس یادگیری علم و حکمت. بزبان برنامه ریزی هدف مهمتر از محتوا‏‎ ‎‏است. امام(ره) نیز به تبعیت از قرآن می خواهد چنین نتیجه بگیرد که علم و حکمت وسیله و‏‎ ‎‏ابزار برای تحقق تزکیه و تهذیب نفس در انسان است در اینصورت است که خود کتاب و حکمت‏‎ ‎‏در درون انسان محقق خواهد شد. تهذیب و تزکیه نفس انسان و پرورش انسان متقی و آگاه از‏‎ ‎‏کتاب و حکمت از جمله اهداف تعلیم و تربیت است. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 350

رشد مکارم اخلاقی در انسان ‏

‏ ـ "برای مکارم اخلاق همه انبیاء آمده اند "‏بعثت لاتمم مکارم الاخلاق‏" برای تقوا و آدم سازی‏‎ ‎‏آمده اند.» ‏‎[19]‎

‏با تبدیل انسان طبیعی به انسان ماورائی و مافوق جبروتی تدریجاً خلق و خوی الهی در‏‎ ‎‏انسان ظاهر می شود و در نهایت انسان متخلق به صفات الهی می گردد. ‏

‏ (نتیجه) رشد مکارم اخلاقی در انسان، پرورش انسان متقی و تحقق انسانیت انسان از جمله‏‎ ‎‏اهداف تربیتی مورد نظر امام(ره) است. ‏

‏پرورش انسانی برخوردار از توازن و هماهنگی درونی‏

‏*تمام کوشش انبیا بر این بوده است که انسان را بسازند، تعدیل کنند، انسان طبیعی را مبدل‏‎ ‎‏کنند به یک انسان الهی ... اینها طبیعت را قبول دارند، لکن طبیعت را مهار می کنند، بطوری که در‏‎ ‎‏تحت الوهیت مهار بشود، در تحت عالم بالاتر باشد"‏ ‎[20]‎

‏نتیجه: ‏

‏ساختن انسانی الهی که ابعاد وجود او از توازن و هماهنگی برخوردار است ساختن انسانی‏‎ ‎‏که توانایی کنترل تمایلات نفسانی از قبیل دنیا دوستی و غیره را در نتیجه ایمان الهی ا زخود‏‎ ‎‏نشان می دهد، از دیگر اهداف مورد نظر امام(ره) است. ‏

‏پرورش انسان پویا ‏

‏ ـ «علم یک حقیقت غیر متناهی است و انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم کند باز به آخر‏‎ ‎‏نرسانده است و لهذا سزاوار است که انسان در تمام مراحل عمر مشغول تحصیل علم باشد،‏‎ ‎‏یعنی همه محتاجیم به اینکه از یکدیگر چیز یاد بگیریم و همه محتاج به تعلیم و تربیت علمی‏‎ ‎‏هستیم و هیچوقت نیست که انسان از این مستثنی بشود و کسی که بخواهد خودش را بسازد‏‎ ‎‏درجهت علم، نباید در یک حدی که رسید بگوید این بس است، کسی که این معنا را توهم کند که‏‎ ‎‏این مقدار بس است، این ادراک نکرده است ماهیت علم را. علم یک معنایی است، یک حقیقتی‏‎ ‎‏است در هر رشته ای، که آخر ندارد و غیرمتناهی است. از این جهت ما باید در تمام مدت‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 351

عمرمان علم را تحصیل کنیم، مطالعات را داشته باشیم و دیگران را تربیت کنیم.» ‏‎[21]‎

‏امروزه یادگیری مداوم تنها اساس بقا در جهان متغیر امروز است. فرد نیاز دارد که همواره‏‎ ‎‏بیاموزد. کتب درسی و جریان آموزش باید جهت دهنده عمل یادگیری باشد. با این روش فرد از‏‎ ‎‏کوته بینی های خاص زمانها و مکانها رها می شود و قادر به خلق ونوسازی خویشتن و آفرینش‏‎ ‎‏جامعه خود می گردد. از طرفی نیاز امروزین جامعه نیز ایجاب می کند که آموزش و پرورش افراد‏‎ ‎‏را به گونه ای بار آورد تا به فراگیرانی خود ـ رهبر تبدیل شوند. تنها تحت چنین شرایطی است که‏‎ ‎‏افراد قادر به زندگی در دنیای همیشه متغیر خواهند بود. ‏

‏ (نتیجه) تربیت افرادی که بطور مداوم و تا لحظه مرگ فراگیرنده باشند. ‏

‏پرورش انسان مستقل و غیر وابسته ‏

‏* ـ "امیدوارم همه آقایان کمک کنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسلامیمان، فرهنگی که شیخ‏‎ ‎‏الرئیس را درست کرده است بازیابیم، تکرار می کنم ما باید باورمان شود که چیزی هستیم، اگر‏‎ ‎‏اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم توانا می شویم."‏‎[22]‎

‏ ـ من معتقدم که شما و همه کسانی که اشتغال به کاری دارید باید دو جهت را مراعات کنید:‏‎ ‎‏یکی اتکا به خدا و تلاش برای کسب رضایت او و دیگر قطع هر گونه وابستگی این مملکت به‏‎ ‎‏اجانب."‏ ‎[23]‎

‏ (نتیجه) شناخت میراث فرهنگی اسلام و درک هویت اسلامی خویشتن، ایجاد اعتماد و اطمینان‏‎ ‎‏به توانائیهای خویشتن و مقابله با از خود باختگی و بالاخره دستیابی به استقلال فرهنگی،‏‎ ‎‏سیاسی و اقتصادی از جمله اهدافی است که نظام و تعلیم و تربیت باید تعقیب کند. ‏

‏د ـ انتظار امام از مدرسه یا محصول تعلیم و تربیت ‏

‏*ما می خواهیم یک جمعیت نورانی پیدا بکنیم، یک قشرهای نورانی که وقتی (فرد) وارد‏‎ ‎‏می شود در یک دانشگاهی عملش نورانی، علمش نورانی اخلاقش نورانی، همه چیزش نورانی‏‎ ‎‏باشد، الهی باشد"‏‎[24]‎ 

‏نتیجه ساختن انسانهایی که علم و عمل و اخلاقشان نورانی باشد. حصول چنین هدفی مواد‏‎ ‎‏درسی چون قرآن، اصول کافی و سایر برنامه های اخلاقی و تهذیبی خاص خود را طلب می کند،‏‎ ‎‏یعنی برنامه ها هم باید از نور باشد، معلم نیز باید از سنخ ملکوت و ما فوق آن باشد. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 352

در اینجا ممکن است تصور شود که امام(ره) بسیار ایده آل گرایانه می اندیشیده اند و حصول این‏‎ ‎‏اهداف غیر ممکن است. واقعیت این است که امام(ره) به سرنوشت نهایی انسان فکر می کند. اگر‏‎ ‎‏علم و عمل اخلاق انسان نورانی نشود. محال است انسان را بعوالم نورانی و برترین راه دهند. ‏

‏ذ ـ انتظار از معلم‏

‏* ـ "کار معلم دعوت به نور، دعوت به اخلاق صالحه و دعوت به ارزش های انسانی است‏‎ ‎‏ارزش ها آنهایی هستند که عندالله ارزش است."‏‎[25]‎

‏ (هدف 19) پرستش خداوند ترویج اخلاق نیک و گسترش ارزشهای انسانی. ‏

‏ر ـ ماهیت برنامه های تحصیلی‏

‏* ـ "باید در دانشگاه همانطوری که علوم مادی تدریس می شود، علوم معنوی (نیز) تدریس‏‎ ‎‏بشود.» ‏‎[26]‎

‏متاسفانه امروزه نظام های آموزش و پرورش جهان از پرورش بعد معنوی انسان غفلت‏‎ ‎‏می ورزند و به همین علت استعداد معنوی انسان بواقع شکوفا نمی شود. دلائل متعددی برای این‏‎ ‎‏غفلت وجود دارد: ‏

‏1 ـ بینش بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان در جهان عموماً مادی است. ‏

‏2 ـ اهداف آموزش و پرورش در دوره پیش دانشگاهی غالباً متوجه آماده کردن فرد برای ورود به‏‎ ‎‏دانشگاه است. هدف دانشگاه نیز تربیت متخصص برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه‏‎ ‎‏است. ‏

‏3 ـ ماهیت برنامه های درسی غالباً متوجه آموزش علوم مادی است. ‏

‏4 ـ معلمان تنها خود را ملزم به انتقال اطلاعات، تجربیات و مهارتهای مربوط به رشته درسی‏‎ ‎‏خود می دانند و از پرورش بعد معنوی انسان غفلت می ورزند، بعبارتی آموزش می دهند اما‏‎ ‎‏تربیت نمی کنند. ‏

‏5 ـ متاسفانه شاگرد و دانشجو نیز پذیرفته اند که مثلاً معلم فیزیک باید فیزیک تدریس کند و معلم‏‎ ‎‏ریاضی نیز باید ریاضی تدریس کند و اگر زمانی معلمی سخن از معنویات گفت، دانشجو تصور‏‎ ‎‏می کند که استاد از موضوع درس خارج شده است و یا مسائل دیگری در کار است. ‏

‏6 ـ بینش غالب، بویژه در دانشگاهها یک بینش علمی است. و بینش معنوی هنوز جایی برای‏‎ ‎‏خود پیدا نکرده است. علوم مادی و معنوی در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه عرصه های جداگانه‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 353

‏معرفت هستند که یکی ریشه در طبیعت دارد و دیگر به عوالم فوق طبیعت تعلق دارد و‏‎ ‎‏ریشه های آن در وحی و عرفان و پرستش خداوند، اخلاق صالح، جهاد درونی و بیرونی و غیره‏‎ ‎‏نهفته است. تمایز بین این دو نوع اطلاعات که دانستن هر دوی آن برای انسان ضروری است به‏‎ ‎‏معنای تقابل بین این دو نوع دانش نیست. تضاد هنگامی ظاهر می شود که با معیارهای علمی‏‎ ‎‏بخواهیم جهان معنوی را ارزیابی بکنیم. ‏

‏بهر حال بینش امام بخاطر تأکید بر آموزش علوم مادی و معنوی در کنار یکدیگر، یک بینش‏‎ ‎‏دو خطی در آموزش و پرورش است. از نظر امام برنامه های درسی هم باید ماهیت دنیایی داشته‏‎ ‎‏باشد و هم آخرتی. یعنی برنامه درسی باید به هر دو نیاز توجه کند. ‏

‏در کنار این بینش، بینش های یک خطی و کثرت گرا نیز وجود دارد. برای مثال بینش متصوفه‏‎ ‎‏یا بینش مارکسیست ها و فاشیست ها از نوع اول است. اولی به معنویات صرف توجه دارد و‏‎ ‎‏دومی ها به دنیای صرف توجه می کنند و سرانجام بینش چند خطی کشورهای غربی است که در‏‎ ‎‏آنها انواع تفکرات فلسفی در تعلیم و تربیت رواج دارد. ‏

‏تعریف آموزش و پرورش از نظر امام(ره) ‏

‏* "آموزش چیزهائی است که ملت ما به آن احتیاج دارد، آموزش علومی است که ما را بعد از‏‎ ‎‏چندی خود کفا کند ... انسانهایی که در اینجا (مدارس، دانشگاهها و غیره) آموزش می بینند،‏‎ ‎‏اشخاصی هستند که در جهت آموزش برای وطن خودشان مفید و در جهت پرورش صاحب‏‎ ‎‏اخلاق کریمه، آداب صحیح، عقاید صحیح، عقاید صحیح و این طور چیزها (گردیده اند)‏‎[27]‎‎ ‎‏مام در جای دیگری می فرمایند: ‏

‏* "دو رکن بزرگ، آموزش و پرورش است ... اسلام در هر دو رکن سفارش اکید فرموده است،‏‎ ‎‏پرورش سفارشش بیشتر شده است و اهمیتش هم بیشتر است ... علمای دانشگاه و علمای‏‎ ‎‏حوزه های علمی و قدیمی و استادها در هر جا هستند با این دو رکن مواجهند: رکن آموزندگی‏‎ ‎‏علمی و رکن پرورش و تربیت اخلاقی و تهذیب نفس.» ‏‎[28]‎

‏معمولاً تعاریفی که توسط صاحبنظران امر تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش ارائه شده است،‏‎ ‎‏یا با توجه به فرآیند آموزش و پرورش، یا اهداف غایی و یا فرآیند ـ هدف صورت گرفته است،‏‎ ‎‏امام آموزش و پرورش را با توجه به اهداف آن تعریف کرده است. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 354

‏سخن را با دو بیت از اشعار امام(ره) به پایان می برم. ‏

آنروز که عاشق جمالت گشتم دیوانه روی بی مثالت گشتم

دیدم نبود در دو جهان جز تو کسی بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

‏توصیه ها: ‏

‏1 ـ از آنجا که بیان اهداف تعلیم و تربیت از نظر امام اعم از (عمومی، اختصاصی، کلی، جزئی و‏‎ ‎‏آرمانی) در زمینه های مختلف، خارج از توان یک مقاله است، لذا توصیه می شود گروهی‏‎ ‎‏متشکل از دانشگاه تربیت معلم، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جهاد دانشگاهی و‏‎ ‎‏حوزه علمیه قم امر استخراج اهداف تعلیم و تربیت را با استفاده از قرآن، منابع اسلامی و آثار و‏‎ ‎‏اندیشه های امام(ره) در قالب یک پروژه تحقیقاتی بر عهده گیرند. ‏

‏2 ـ تحقیق در زمینه میزان انطباق ماهیت برنامه های تحصیلی در آموزش و پرورش و دانشگاهها‏‎ ‎‏با اهداف مورد نظر امام(ره)، بویژه در بعد معنوی. ‏

‏3 ـ استفاده از آثار و اندیشه های امام(ره) در تدوین اهداف آموزشی، سیاستگذاریها و برنامه های‏‎ ‎‏درسی پیش دانشگاهی، دانشگاهی و حوزه، بصورت صریح و غیرصریح و همچنین‏‎ ‎‏آموزش های همگانی. ‏

‏4 ـ ارجاع دانشجویان توسط اساتید دانشگاه و حوزه به آثار مدون از افکار و اندیشه های امام‏‎ ‎‏قدس الله روحه العزیز فی جنات النعیم در مقاصد مختلف تحقیقاتی. ‏

‏ ‏

 یادداشت ها 

‏ ـ نمودار جریان تعلیم و تربیت ص (1344) با استفاده از فرمایشات امام و با دید برنامه ریزی‏‎ ‎‏درسی تهیه شده است. ‏

 

منابع

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 355

 • . دانشگاه و انقلاب فرهنگی، از سری کتب در جستجوی راه از کلام امام، دفتر بیست و یکم انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362، / ص 64 /
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت، از سری کتب در جستجوی راه از کلام امام، دفتر بیست و دوم انتشارات امیر کبیر، تهران 1364 ص / 67، 409
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت، از سری کتب در جستجوی راه از کلام امام، دفتر بیست و دوم انتشارات امیر کبیر، تهران 1364 ص / 67، 409
 • . دانشگاه و انقلاب فرهنگی / ص 40 و 36 /
 • . دانشگاه و انقلاب فرهنگی / ص 40 و 36 /
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 469 /
 • . مجموع فیش ها درباره هدفهای تعلیم و تربیت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) دانشگاه تربیت معلم و جهاد دانشگاهی / ص 213 / خردادماه 1373
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 80، 315، 43، 44
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 80، 315، 43، 44
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 80، 315، 43، 44
 • . مجموع فیش ها / ص 172
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 38، 39، 51، 316 و 336 /   انتشارات امیر کبیر، تهران 1364
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 66، 349، 62، 44، 188، 231
 • . دانشگاه و انقلاب فرهنگی / ص 204
 • . فرهنگ و تعلیم و تربیت / ص 369
 • . دانشگاه و انقلاب فرهنگی / ص 234
 • . فرهنگ و تعلیم وتربیت / ص 140
 • . دانشگاه، و انقلاب فرهنگی / ص 25229 ـ ذکاوتی قراگزلو، علی ـ آموزش و پرورش (مبانی و نظریه ها)، شرکت احیاء کتاب زمستان 137130 ـ خوی نژاد ـ دکتر غلامرضا، برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر (ترجمه) موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 137231 ـ شریعتمداری ـ دکتر علی، جامعه و تعلیم و تربیت و مبانی تربیت جدید، موسسه انتشارات امیرکبیر تهران 136532 ـ تجربیات تحقیقی و حرفه ای نویسنده در زمینه برنامه ریزی درسی