شرایط وجوب حَجة الاسلام
1و2.بلوغ و عقل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

1و2.بلوغ و عقل

‏ ‏

‏ ‏

1و2.بلوغ و عقل 

‏پس بر کودک و دیوانه حج واجب نیست.‏

‏مسألۀ 1- اگر غیر بالغ حج به جا آورد صحیح است،هر چند از ‏‎ ‎‏حَجة الاسلام کفایت نمی‌کند.‏

‏مسألۀ 2- اگر کودک ممیز برای حج مُحرم شود و در وقت درک ‏‎ ‎‏مشعر الحرام بالغ باشد کفایت از حَجة الاسلام می‌کند و همچنین اگر ‏‎ ‎‏مجنون قبل از درک مشعر عاقل شود.‏

‏مسألۀ 3- کسی که گمان می‌کرد بالغ نشده و قصد حج استحبابی کرد و ‏‎ ‎‏بعد معلوم شد بالغ بوده،حج او کفایت از حَجة الاسلام نمی‌کند مگر در ‏‎ ‎‏صورتی که قصد وظیفۀ فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبی اشتباهاً تطبیق ‏‎ ‎‏کرده باشد.‏

‏مسألۀ 4- از برای بچۀ ممیّز مستحب است حج رفتن،و صحیح است ‏‎ ‎‏حج او اگر چه ولیّ او اذن ندهد،لکن بعد از بالغ شدن اگر استطاعت ‏‎ ‎‏داشت باید حج برود و حج زمان کودکی کافی نیست.‏

‏مسألۀ 5- مستحب است ولیّ طفل غیر ممیّز مُحرم کند او را و لباس ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 3

‏ ‏

‏ ‏

‏احرام به او بپوشاند،و نیت کند که این طفل را مُحرم می‌کنم برای حج یا ‏‎ ‎‏این طفل را معتمر می‌کنم به عمرۀ تمتع،و اگر می‌شود،تلبیه را تلقین کند ‏‎ ‎‏به او،و الّا خودش به عوض او بگوید.‏

‏مسألۀ 6-بعید نیست که ولیّ در این امر کسی باشد که کفیل بچه و ‏‎ ‎‏نگهدار او است،اگر چه ولیّ شرعی نباشد.‏

‏مسألۀ 7-بعد از آنکه طفل مُحرم شد یا او را مُحرم کردند باید ولیّ،او ‏‎ ‎‏را از مُحرّمات احرام بازدارد ،و اگر ممیّز نیست،خود ولیّ حفظ کند او را ‏‎ ‎‏از محرمات.‏

‏مسألۀ 8-بعد از اینکه طفل مُحرم شد اگر محرمات احرام را به جا ‏‎ ‎‏آورد یا ولیّ،او را از آنها بازنداشت ،کفاره بر ولیّ طفل است نه بر مال ‏‎ ‎‏طفل،بنا بر اقوی در صید و بنا بر احتیاط واجب در غیر آن نیز.‏

‏مسألۀ 9- گوسفند قربانی برای حج بر عهدۀ ولیّ طفل است.‏

‏مسألۀ 10- تمام اعمال حج و عمره را باید ولیّ،طفل را وادار کند که ‏‎ ‎‏به جا آورد و اگر نمی‌تواند،ولیّ او به نیابت طفل به جا آورد.‏

‏مسألۀ 11- اگر طفل نابالغ قبل از اینکه در میقات مُحرم شود،بالغ ‏‎ ‎‏شد،حج او حَجة الاسلام است،اگر از همان جا که مُحرم می‌شود مستطیع ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 4