ملحقات توضیح المسائل
بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
معاملات بانکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معاملات بانکی

‏ ‏

معاملات بانکی

‏         مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانک‌ها می‌گیرند به عنوان معاملۀ قرض یا غیر ‏‎ ‎‏قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، ‏‎ ‎‏اگرچه بداند که در بانک‌ها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته ‏‎ ‎‏است از حرام است،ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است،یا بعض از آن ‏‎ ‎‏حرام است،تصرف در آن جایز نیست،و باید با اذن فقیه معامله مجهول‌المالک با آن ‏‎ ‎‏بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند،و در این مسأله فرقی میان بانک‌های خارجی و ‏‎ ‎‏داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.‏

‏         مسأله 2854- سپرده‌های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار ‏‎ ‎‏نشود،اشکال ندارد،و جایز است از برای بانک‌ها که در آن تصرف کنند،و اگر نفع، ‏‎ ‎‏قرارداد شود،قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانک‌ها ‏‎ ‎‏می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند.‏

‏         مسأله 2855- فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً ‏‎ ‎‏قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک ‏‎ ‎‏آن باشد که به قرض‌هایی که می‌گیرد سود بدهد،و قرض مبنی بر این قانون باشد ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2856- اگر در موردی قرض،بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به ‏‎ ‎‏غیر آن،قرض صحیح است،و اگر چیزی بدون قرار،به قرض دهنده بدهند حلال است.‏

‏         مسأله 2857- سپرده‌های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ‏‎ ‎‏ندهد که بانک در آنها تصرف کند،جایز نیست تصرف،و اگر تصرف کند،ضامن است ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 527

‏و اگر اذن بدهد یا راضی باشد،جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، ‏‎ ‎‏حلال است،مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض؛یعنی تملک به ضمان،در ‏‎ ‎‏این صورت اگر چیزی با قرار بدهد،حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است ‏‎ ‎‏اگرچه به اسم ودیعه باشد.‏

‏         مسأله 2858- جایزه‌هایی که بانک‌ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده ‏‎ ‎‏می‌دهند،یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با قرعه‌کشی، ‏‎ ‎‏حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها در جوف جنس‌های خود می‌گذارند برای ‏‎ ‎‏جلب مشتری،و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن،حلال است و ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2859- حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ‏‎ ‎‏ندارد،پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا ‏‎ ‎‏طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده ‏‎ ‎‏چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است،مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و ‏‎ ‎‏بانک حواله بدهد که شعبۀ اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد.و در مقابل ‏‎ ‎‏این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد،اشکال ندارد،و اگر هزار تومان بگیرد و حواله ‏‎ ‎‏بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد،چه آن پول را که بانک ‏‎ ‎‏می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان ‏‎ ‎‏حق‌العمل بگیرد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2860- اگر بانک یا مؤسسۀ دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این ‏‎ ‎‏شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به ‏‎ ‎‏عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد،و همین‌طور اگر به عنوان فروش اسکناس به ‏‎ ‎‏زیادتر باشد،مانع ندارد،و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد،حرام است،اگرچه قرار ‏‎ ‎‏نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد،ولی اصل قرض صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 528

‏         مسأله 2861- بانک‌های رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع،و چیزی را ‏‎ ‎‏رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود ‏‎ ‎‏را بردارند،این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است،ولی اصل قرض و ‏‎ ‎‏رهن و وکالت در فروش صحیح است،و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر ‏‎ ‎‏کسی آن را بخرد مالک می‌شود،و اگر قرار نفع نباشد و حق‌الزحمه بگیرد و در مقابل ‏‎ ‎‏قرض رهن بگیرد،مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 529