احکام ارث
[کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:]
ارث دسته سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارث دسته سوم

‏ ‏

ارث دسته سوم

‏         مسأله 2755- دستۀ سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که ‏‎ ‎‏گفته شد که اگر از طبقۀ اول و دوم کسی نباشد،اینها ارث می‌برند.‏

‏         مسأله 2756- اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است،چه پدر و مادری ‏‎ ‎‏باشد؛یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد،یا پدری باشد یا مادری،همۀ مال به او ‏‎ ‎‏می‌رسد.و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری،یا همه پدری باشند، ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 500

‏مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر ‏‎ ‎‏و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد مثلاً اگر وارث میت دو عمو و ‏‎ ‎‏یک عمه باشد،مال را پنج قسمت می‌کنند،یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار ‏‎ ‎‏قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.‏

‏         مسأله 2757- اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمۀ مادری باشد مال ‏‎ ‎‏به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته ‏‎ ‎‏باشد بنابر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.‏

‏         مسأله 2758- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و ‏‎ ‎‏بعضی پدر و مادری باشند،عمو و عمۀ پدری ارث نمی‌برند،پس اگر میت یک عمو یا ‏‎ ‎‏یک عمه مادری دارد،مال را شش قسمت می‌کنند،یک قسمت را به عمو یا عمۀ ‏‎ ‎‏مادری و بقیه را به عمو و عمۀ پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر ‏‎ ‎‏عمۀ پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو و هم عمۀ مادری دارد،مال را سه قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمۀ پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد ‏‎ ‎‏و یک قسمت را به عمو و عمۀ مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم ‏‎ ‎‏با یکدیگر صلح کنند.‏

‏         مسأله 2759- اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد،همۀ مال به او ‏‎ ‎‏می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری،یا پدری،یا مادری باشند، ‏‎ ‎‏مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر ‏‎ ‎‏صلح کنند.‏

‏         مسأله 2760- اگر وارث میت فقط یک دایی،یا یک خالۀ مادری و دایی و خالۀ پدر ‏‎ ‎‏و مادری و دایی و خالۀ پدری باشد،دایی و خالۀ پدری ارث نمی‌برد،و مال را شش ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند،یک قسمت را به دایی یا خالۀ مادری و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و ‏‎ ‎‏مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 501

‏         مسأله 2761- اگر وارث میت فقط دایی و خالۀ پدری و دایی و خالۀ مادری و دایی ‏‎ ‎‏و خالۀ پدر و مادری باشد،دایی و خالۀ پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت ‏‎ ‎‏کنند،یک قسمت آن را دایی و خالۀ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت ‏‎ ‎‏نمایند و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان ‏‎ ‎‏قسمت کنند.‏

‏         مسأله 2762- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد ‏‎ ‎‏مال را سه قسمت می‌کنند،یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.‏

‏         مسأله 2763- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه ‏‎ ‎‏عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند،مال را سه قسمت می‌کنند،یک قسمت را ‏‎ ‎‏دایی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می‌دهند،بنابراین ‏‎ ‎‏اگر مال را نُه قسمت کنند،سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو ‏‎ ‎‏قسمت را به عمه می‌دهند.‏

‏         مسأله 2764- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمۀ مادری و ‏‎ ‎‏عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری باشد،مال را سه قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را ‏‎ ‎‏به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند،یک قسمت را ‏‎ ‎‏به عمو یا عمۀ مادری و بقیه را به عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو ‏‎ ‎‏برابر عمه می‌برد.بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند،سه قسمت را به دایی یا خاله و ‏‎ ‎‏یک قسمت را به عمو یا عمۀ مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمۀ پدر و مادری ‏‎ ‎‏یا پدری می‌دهند.‏

‏         مسأله 2765- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمۀ مادری و عمو و ‏‎ ‎‏عمۀ پدر و مادری یا پدری باشد،مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله ‏‎ ‎‏می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند:یک سهم آن را به عمو و عمۀ مادری ‏‎ ‎‏می‌دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 502

‏عمۀ پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنابراین مال را ‏‎ ‎‏نُه قسمت کنند،سه قسمت آن،سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمۀ مادری ‏‎ ‎‏و چهار قسمت سهم عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری می‌باشد.‏

‏         مسأله 2766- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا ‏‎ ‎‏پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد،مال سه سهم می‌شود،دو سهم آن ‏‎ ‎‏به دستوری که در مسأله پیش گفته شد،عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و ‏‎ ‎‏یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.‏

‏         مسأله 2767- اگر وارث میت دایی یا خالۀ مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری ‏‎ ‎‏یا پدری و عمو و عمه باشد،مال سه سهم می‌شود،و دو سهم آن را به دستوری که ‏‎ ‎‏سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند،پس اگر میت یک دایی یا یک ‏‎ ‎‏خالۀ مادری دارد،یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند،یک قسمت را به دایی یا ‏‎ ‎‏خالۀ مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به طور ‏‎ ‎‏تساوی قسمت می‌کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خالۀ مادری یا هم دایی مادری و ‏‎ ‎‏هم خالۀ مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند،یک قسمت را دایی‌ها و ‏‎ ‎‏خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به دایی و خالۀ ‏‎ ‎‏پدر و مادری یا پدری می‌دهند که به طور مساوی قسمت کنند.‏

‏         مسأله 2768- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد،مقداری که به عمو ‏‎ ‎‏و عمه می‌رسد،به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد،به اولاد آنان داده ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 2769- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خالۀ پدر و عمو و عمه و دایی و ‏‎ ‎‏خالۀ مادر او باشند،مال سه سهم می‌شود،یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خالۀ ‏‎ ‎‏مادر میت است به طور مساوی،ولی احتیاط واجب در عمو و عمۀ مادری مادر میت ‏‎ ‎‏آن است که با هم صلح کنند،و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 503

‏دایی و خالۀ پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت ‏‎ ‎‏دیگر آن را به عمو و عمۀ پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 504