احکام نذر و عهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نذر و عهد

‏ ‏

احکام نذر و عهد

‏         مسأله 2640- نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به‌جا ‏‎ ‎‏آورد،یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.‏

‏         مسأله 2641- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند ‏‎ ‎‏پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود،برای خدا بر من است که ده تومان به ‏‎ ‎‏فقیر بدهم نذر او صحیح است.‏

‏         مسأله 2642- نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، ‏‎ ‎‏بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند،یا به واسطۀ عصبانی شدن بی‌اختیار ‏‎ ‎‏نذر کرده صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2643- آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، ‏‎ ‎‏چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ‏‎ ‎‏جلوگیری کرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست.‏

‏مسأله 2644- نذر زن بی‌اجازه شوهرش باطل است.‏

‏         مسأله 2645- اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی‌تواند نذر او را به‌هم ‏‎ ‎‏بزند،یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 477

‏         مسأله 2646- هرگاه فرزند،نذری کند اگرچه بدون اجازۀ پدر هم باشد باید به آن ‏‎ ‎‏نذر عمل نماید.‏

‏         مسأله 2647- انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد ‏‎ ‎‏بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود،اگر نذر کند که پیاده برود،نذر او صحیح ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 2648- اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد،یا کار واجب یا ‏‎ ‎‏مستحبی را ترک کند،نذر او صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2649- اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید.چنانچه به‌جا ‏‎ ‎‏آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد،نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از ‏‎ ‎‏جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند،مثلاً نذر کند غذایی را بخورد ‏‎ ‎‏که برای عبادت قوّت بگیرد نذر او صحیح است.و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد ‏‎ ‎‏و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلاً برای این که دود مضر است ‏‎ ‎‏نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد.‏

‏         مسأله 2650- اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ‏‎ ‎‏ثواب نماز در آن‌جا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند،چنانچه نماز ‏‎ ‎‏خواندن در آن‌جا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطۀ این که خلوت است انسان حضور ‏‎ ‎‏قلب پیدا می‌کند،نذر صحیح است.‏

‏         مسأله 2651- اگر نذر کند عملی را انجام دهد،باید همان طور که نذر کرده به‌جا ‏‎ ‎‏آورد پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد،یا روزه بگیرد،یا نماز اول ماه ‏‎ ‎‏بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند.و نیز اگر نذر کند ‏‎ ‎‏که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد،چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را ‏‎ ‎‏بدهد کافی نیست.‏

‏         مسأله 2652- اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند چنانچه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 478

‏یک روز روزه بگیرد کافی است.و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن ‏‎ ‎‏را معیّن نکند،اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد ‏‎ ‎‏و جنس و مقدار آن را معیّن نکند اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده،به نذر عمل ‏‎ ‎‏کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد،در صورتی که یک نماز بخواند یا ‏‎ ‎‏یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.‏

‏         مسأله 2653- اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد،باید همان روز را روزه بگیرد ‏‎ ‎‏و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است.‏

‏         مسأله 2654- اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند،باید کفاره بدهد؛ ‏‎ ‎‏یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 2655- اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند،بعد از گذشتن آن ‏‎ ‎‏وقت می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ‏‎ ‎‏ناچاری انجام دهد،چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن ‏‎ ‎‏عمل را به‌جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را ‏‎ ‎‏انجام دهد،باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 2656- کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معیّن نکرده ‏‎ ‎‏است.اگر از روی فراموشی،یا ناچاری،یا ندانستن،آن عمل را انجام دهد کفاره بر ‏‎ ‎‏او واجب نیست.ولی چنانچه از روی اختیار آن را به‌جا آورد برای دفعه اول باید ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 2657- اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد ‏‎ ‎‏چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند ‏‎ ‎‏حیض برای او پیدا شود،باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 2658- اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه ‏‎ ‎‏بمیرد،باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 479

‏         مسأله 2659- اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد نمی‌تواند آن را به فقیر ‏‎ ‎‏دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد،بنابر احتیاط باید به ورثۀ او بدهد.‏

‏         مسأله 2660- اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت ‏‎ ‎‏ابا عبداللّٰه علیه السلام مشرّف شود،چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست و اگر ‏‎ ‎‏به واسطۀ عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2661- کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر ‏‎ ‎‏نکرده،لازم نیست آنها را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 2662- اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به ‏‎ ‎‏مصارف حرم برساند از قبیل فرش و پرده و روشنایی و اگر برای امام علیه السلام یا امامزاده ‏‎ ‎‏نذر کند می‌تواند به خدامی که مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه می‌تواند به ‏‎ ‎‏مصارف حرم یا سایر کارهای خیر به قصد بازگشت ثواب آن به منذورله برساند.‏

‏         مسأله 2663- اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند،چنانچه مصرف معینی را قصد ‏‎ ‎‏کرده باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده،باید به فقرا و ‏‎ ‎‏زوار بدهد،یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیۀ آن امام نماید و همچنین ‏‎ ‎‏است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند.‏

‏         مسأله 2664- گوسفندی را که برای صدقه،یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند پشم ‏‎ ‎‏آن و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است،و اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد ‏‎ ‎‏شیر بدهد،یا بچه بیاورد باید به مصرف نذر برسانند.‏

‏         مسأله 2665- هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود،یا مسافر او بیاید عملی ‏‎ ‎‏را انجام دهد،چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده،یا مسافر ‏‎ ‎‏آمده است،عمل کردن به نذر لازم نیست.‏

‏         مسأله 2666- اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد بعد از ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 480

‏آن که دختر به تکلیف رسید احتیاط آن است که اگر بتوانند او را راضی نمایند که به ‏‎ ‎‏سید شوهر کند.‏

‏         مسأله 2667- هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری ‏‎ ‎‏را انجام دهد،بعد از آن که حاجتش برآورده شد باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر ‏‎ ‎‏بدون آن که حاجتی داشته باشد،عهد کند که عمل خیری را انجام دهد،آن عمل بر او ‏‎ ‎‏واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2668- در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود،و نیز کاری را که عهد ‏‎ ‎‏می‌کند انجام دهد،باید نکردنش بهتر از انجام آن نباشد.‏

‏         مسأله 2669- اگر به عهد خود عمل نکند،باید کفاره بدهد؛یعنی شصت فقیر را ‏‎ ‎‏سیر کند،یا دو ماه روزه بگیرد،یا یک بنده آزاد کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 481