احکام عاریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عاریه

‏ ‏

احکام عاریه

‏         مسأله 2344- عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن ‏‎ ‎‏استفاده کند و در عوض،چیزی هم از او نگیرد.‏

‏         مسأله 2345- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند،و اگر مثلاً لباس را به قصد ‏‎ ‎‏عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.‏

‏         مسأله 2346- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن ‏‎ ‎‏را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده،در صورتی صحیح است که مالک چیز ‏‎ ‎‏غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.‏

‏         مسأله 2347- چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند ‏‎ ‎‏عاریه بدهد.ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.‏

‏         مسأله 2348- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست،اما اگر ولیّ ‏‎ ‎‏بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به ‏‎ ‎‏عاریه کننده برساند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2349- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفادۀ از ‏‎ ‎‏آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست،ولی چنانچه شرط ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 420

‏کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد،یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره ‏‎ ‎‏باشد،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2350- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن ‏‎ ‎‏نباشد،چنانچه تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2351- اگر عاریه دهنده بمیرد،عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ‏‎ ‎‏ورثۀ او بدهد.‏

‏         مسأله 2352- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند ‏‎ ‎‏مثلاً دیوانه شود،عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.‏

‏         مسأله 2353- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس ‏‎ ‎‏بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.‏

‏         مسأله 2354- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اتاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏ولی اگر برای استفادۀ حرام بدهند باطل است.‏

‏         مسأله 2355- عاریه دادن گوسفند برای استفادۀ از شیر و پشم آن،و عاریه دادن ‏‎ ‎‏حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.‏

‏         مسأله 2356- اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن ‏‎ ‎‏چیز تلف شود،عاریه کننده ضامن نیست،و در غیر این صورت ضامن است اگرچه ‏‎ ‎‏مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آن‌جا می‌برده مثلاً اسب را در اصطبلی ‏‎ ‎‏که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.‏

‏         مسأله 2357- اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد،باید ‏‎ ‎‏نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.‏

‏         مسأله 2358- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازۀ صاحب آن نمی‌تواند به دیگری ‏‎ ‎‏اجاره،یا عاریه دهد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 421

‏         مسأله 2359- اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازۀ صاحب آن به دیگری عاریه ‏‎ ‎‏دهد،چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود،عاریۀ دومی ‏‎ ‎‏باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2360- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است،باید آن را به صاحبش ‏‎ ‎‏برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.‏

‏         مسأله 2361- اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد ‏‎ ‎‏و در دست او از بین برود،مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را ‏‎ ‎‏غصب کرده مطالبه کند،و نیز عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده برده می‌تواند از ‏‎ ‎‏او مطالبه نماید،و یا از غاصب بگیرد.و اگر عوض مال یا استفادۀ آن را از عاریه کننده ‏‎ ‎‏بگیرد،او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2362- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین ‏‎ ‎‏برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد،او هم می‌تواند آنچه را به صاحب ‏‎ ‎‏مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید،ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره ‏‎ ‎‏باشد،یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد،از عاریه دهنده مطالبه نماید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 422