احکام ودیعه(امانت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ودیعه(امانت)

‏ ‏

احکام ودیعه(امانت)

‏         مسأله 2327- اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او ‏‎ ‎‏هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری ‏‎ ‎‏به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری ‏‎ ‎‏که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.‏

‏         مسأله 2328- امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد،باید هر دو بالغ و عاقل ‏‎ ‎‏باشند،پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد،یا دیوانه و بچه،مالی را ‏‎ ‎‏پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2329- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند،باید آن را به ‏‎ ‎‏صاحبش بدهد،و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و ‏‎ ‎‏چنانچه مال تلف شود،باید عوض آن را بدهد،ولی اگر برای این که مال از بین نرود ‏‎ ‎‏آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2330- کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید،بنابر احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏قبول نکند،ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر ‏‎ ‎‏حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.‏

‏         مسأله 2331- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 416

‏نیست،چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف ‏‎ ‎‏شود،کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ‏‎ ‎‏ممکن باشد آن را نگهداری نماید.‏

‏         مسأله 2332- کسی که چیزی را امانت می‌گذارد،هر وقت بخواهد می‌تواند آن را ‏‎ ‎‏پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند،هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به ‏‎ ‎‏صاحبش برگرداند.‏

‏         مسأله 2333- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به‌هم بزند ‏‎ ‎‏باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند،یا به آنان خبر ‏‎ ‎‏دهد که به نگهداری حاضر نیست.و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ‏‎ ‎‏ندهد چنانچه مال تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2334- کسی که امانت را قبول می‌کند،اگر برای آن،جای مناسبی ندارد،باید ‏‎ ‎‏جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت ‏‎ ‎‏کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است،و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد ‏‎ ‎‏و تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2335- کسی که امانت را قبول می‌کند،اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و ‏‎ ‎‏تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود،ضامن نیست.ولی اگر به ‏‎ ‎‏اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، ‏‎ ‎‏چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظتر از ‏‎ ‎‏آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در ‏‎ ‎‏این صورت ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2336- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به ‏‎ ‎‏کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در این‌جا حفظ کنی و اگر احتمال هم ‏‎ ‎‏بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 417

‏آن‌جا از بین برود و بداند چون آن‌جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته ‏‎ ‎‏است که نباید از آن‌جا بیرون ببری می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد،و اگر در آن‌جا ‏‎ ‎‏ببرد و تلف شود ضامن نیست.ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، ‏‎ ‎‏چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود،احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2337- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به ‏‎ ‎‏کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر،چنانچه امانتدار احتمال ‏‎ ‎‏دهد که در آن‌جا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری که مال در آن‌جا محفوظتر ‏‎ ‎‏است ببرد،و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب ‏‎ ‎‏مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن‌جا بدهد که در این صورت کسی که امانت را ‏‎ ‎‏قبول کرده ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2338- اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً ‏‎ ‎‏امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد،و اگر بدون عذر شرعی مال را به ‏‎ ‎‏ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2339- اگر صاحب مال بمیرد،امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به ‏‎ ‎‏وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و ‏‎ ‎‏مال تلف شود ضامن است،ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من ‏‎ ‎‏وارث میتم،راست می‌گوید یا نه،یا میت وارث دیگری دارد یا نه،مال را ندهد و از ‏‎ ‎‏خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2340- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را ‏‎ ‎‏قبول کرده باید مال را به همۀ ورثه بدهد،یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را به ‏‎ ‎‏او واگذار کرده‌اند،پس اگر بدون اجازۀ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن ‏‎ ‎‏سهم دیگران است.‏

‏         مسأله 2341- اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد،یا دیوانه شود،وارث یا ولیّ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 418

‏او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد،یا امانت را به او برساند.‏

‏         مسأله 2342- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید ‏‎ ‎‏امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع ‏‎ ‎‏بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد،در صورتی که وارث او امین است و از ‏‎ ‎‏امانت اطلاع دارد،لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به ‏‎ ‎‏وصی و شاهد،اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.‏

‏         مسأله 2343- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در ‏‎ ‎‏مسألۀ پیش گفته شد عمل نکند،چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، ‏‎ ‎‏اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود،یا بعد از مدتی ‏‎ ‎‏پشیمان شود و وصیت کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 419