احکام ضامن شدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ضامن شدن

‏ ‏

احکام ضامن شدن

‏         مسأله 2310- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد،ضامن شدن او ‏‎ ‎‏در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ‏‎ ‎‏ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند،ولی راضی بودن ‏‎ ‎‏بدهکار شرط نیست.‏

‏         مسأله 2311- ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور ‏‎ ‎‏نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای ‏‎ ‎‏بیهوده مصرف کنند،ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از ‏‎ ‎‏تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد،و کسی که به واسطۀ ورشکستگی،حاکم ‏‎ ‎‏شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ‏‎ ‎‏ضامن او شود.‏

‏         مسأله 2312- هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر ‏‎ ‎‏بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم،احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ‏‎ ‎‏ترتیب اثر ندهند.‏

‏         مسأله 2313- کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد،پس اگر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 412

‏کسی بخواهد از دیگری قرض کند،تا وقتی قرض نکرده انسان نمی‌تواند ضامن ‏‎ ‎‏او شود.‏

‏         مسأله 2314- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس ‏‎ ‎‏بدهی همه متمیز باشد؛یعنی مبهم یا مردّد نباشد،پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ‏‎ ‎‏و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم،چون معیّن نکرده که ‏‎ ‎‏طلب کدام را بدهد،ضامن شدن او باطل است.و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و ‏‎ ‎‏انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم،چون معیّن ‏‎ ‎‏نکرده که بدهی کدام را می‌دهد،ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از ‏‎ ‎‏دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از ‏‎ ‎‏دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول،صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2315- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد،ضامن نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد،نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏         مسأله 2316- اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد،نمی‌تواند از ضامن ‏‎ ‎‏شدن خود برگردد.‏

‏         مسأله 2317- ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن ‏‎ ‎‏بودن ضامن را به‌هم بزنند.‏

‏         مسأله 2318- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن،بتواند طلب طلبکار را بدهد ‏‎ ‎‏اگرچه بعد فقیر شود،طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به‌هم زند و طلب خود را از ‏‎ ‎‏بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی ‏‎ ‎‏طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.‏

‏         مسأله 2319- اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود،نتواند طلب طلبکار را بدهد و ‏‎ ‎‏طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود،می‌تواند ضامن بودن او را به‌هم بزند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 413

‏         مسأله 2320- اگر کسی بدون اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.‏

‏         مسأله 2321- اگر کسی با اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد،می‌تواند ‏‎ ‎‏مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید،ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده ‏‎ ‎‏جنس دیگری به طلبکار او بدهد،نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید،مثلاً ‏‎ ‎‏اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد،نمی‌تواند برنج را از او مطالبه ‏‎ ‎‏نماید،اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 414