احکام مُساقات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مُساقات

‏ ‏

احکام مُساقات

‏         مسأله 2238- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درخت‌های میوه‌ای را که ‏‎ ‎‏درخت‌ها یا منافع آن،مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن ‏‎ ‎‏کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوۀ آن ‏‎ ‎‏بردارد،این معامله را مساقات می‌گویند.‏

‏         مسأله 2239- معاملۀ مساقات در درخت‌هایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد ‏‎ ‎‏صحیح نیست،ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از ‏‎ ‎‏گُل آن استفاده می‌کنند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2240- در معاملۀ مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب ‏‎ ‎‏درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل ‏‎ ‎‏بگیرد معامله صحیح است.‏

‏         مسأله 2241- مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد،باید مکلف و ‏‎ ‎‏عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف ‏‎ ‎‏در مال خودشان منع نکرده باشد،بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگرچه حاکم ‏‎ ‎‏شرع منع نکرده باشد معاملۀ ایشان صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2242- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معیّن کنند و آخر آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 397

‏را موقعی قرار دهند که میوۀ آن سال به دست می‌آید صحیح است.‏

‏         مسأله 2243- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار ‏‎ ‎‏بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، ‏‎ ‎‏معامله باطل است.‏

‏         مسأله 2244- باید قرار معاملۀ مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر ‏‎ ‎‏بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا ‏‎ ‎‏کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد،معامله ‏‎ ‎‏صحیح است،وگرنه اشکال دارد،اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری ‏‎ ‎‏آن داشته باشد.‏

‏مسأله 2245- معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2246- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری ‏‎ ‎‏احتیاج ندارد،اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد،معاملۀ ‏‎ ‎‏مساقات در آن صحیح است،ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه ‏‎ ‎‏اثری نداشته باشد معاملۀ مساقات اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2247- دو نفری که مساقات کرده‌اند،با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را ‏‎ ‎‏به‌هم بزنند،و نیز اگر در ضمن خواندن صیغۀ مساقات شرط کنند که هر دو،یا یکی از ‏‎ ‎‏آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند،مطابق قراری که گذاشته‌اند،به‌هم زدن ‏‎ ‎‏معامله اشکال ندارد،بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود،کسی که برای نفع ‏‎ ‎‏او شرط کرده‌اند،می‌تواند معامله را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2248- اگر مالک بمیرد،معاملۀ مساقات به‌هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای ‏‎ ‎‏او هستند.‏

‏         مسأله 2249- اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 398

‏شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند،ورثه‌اش به جای او هستند،و چنانچه ‏‎ ‎‏خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند،حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد ‏‎ ‎‏و حاصل را بین ورثۀ میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او ‏‎ ‎‏درخت‌ها را تربیت نماید،پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند،با مردن ‏‎ ‎‏او معامله به‌هم می‌خورد،و اگر قرار نگذاشته‌اند مالک می‌تواند عقد را به‌هم بزند،یا ‏‎ ‎‏راضی شود که ورثۀ او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند،درخت‌ها را تربیت نماید.‏

‏         مسأله 2250- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد،مساقات باطل است، ‏‎ ‎‏و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبۀ اجرت نماید ولی اگر ‏‎ ‎‏باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد،مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به ‏‎ ‎‏مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد.‏

‏         مسأله 2251- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه ‏‎ ‎‏عمل می‌آید مال هر دو باشد،معامله باطل است،پس اگر درخت‌ها مال صاحب زمین ‏‎ ‎‏بوده،بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد،و اگر ‏‎ ‎‏مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را ‏‎ ‎‏بکند،ولی باید گودال‌هایی را که به واسطۀ کندن درخت‌ها پیدا شده پر کند و اجارۀ ‏‎ ‎‏زمین را از روزی که درخت‌ها را کاشته به صاحب زمین بدهد،و مالک هم می‌تواند او ‏‎ ‎‏را مجبور نماید که درخت‌ها را بکند و اگر به واسطۀ کندن درخت عیبی در آن پیدا ‏‎ ‎‏شود،باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور کند که ‏‎ ‎‏با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 399