احکام شرکت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام شرکت

‏ ‏

احکام شرکت

‏         مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند،چنانچه قبل از خواندن عقد ‏‎ ‎‏شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط ‏‎ ‎‏کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را ‏‎ ‎‏بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند،شرکت آنان ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 2143- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت ‏‎ ‎‏کنند،مثل دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2144- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی ‏‎ ‎‏بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در ‏‎ ‎‏استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند ‏‎ ‎‏که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش ‏‎ ‎‏بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.‏

‏         مسأله 2145- کسانی که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک می‌شوند،باید مکلف ‏‎ ‎‏و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند،و نیز باید بتوانند در مال خود ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 375

‏تصرف نمایند،پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، ‏‎ ‎‏اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2146- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک ‏‎ ‎‏دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد،یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند،یا کمتر کار ‏‎ ‎‏می‌کند بیشتر منفعت ببرد،باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند.‏

‏         مسأله 2147- اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی ‏‎ ‎‏اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 2148- اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه ‏‎ ‎‏سرمایۀ آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایۀ ‏‎ ‎‏آنان یک اندازه نباشد،باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند،مثلاً اگر ‏‎ ‎‏دو نفر شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از ‏‎ ‎‏منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است،چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی ‏‎ ‎‏کمتر کار کند،یا هیچ کار نکند.‏

‏         مسأله 2149- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، ‏‎ ‎‏یا هر کدام به تنهایی معامله کنند،یا فقط یکی از آنان معامله کند،باید به قرارداد ‏‎ ‎‏عمل نمایند.‏

‏         مسأله 2150- اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، ‏‎ ‎‏هیچ‌یک آنان بدون اجازۀ دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.‏

‏         مسأله 2151- شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرارداد شرکت ‏‎ ‎‏عمل کند،مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد،یا جنس را از ‏‎ ‎‏محل مخصوصی بخرد،باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 376

‏باشند،باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به ‏‎ ‎‏طوری که متعارف است انجام دهد،پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال ‏‎ ‎‏شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین‌طور عمل نماید و اگر معمول ‏‎ ‎‏است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین‌طور عمل کند.‏

‏         مسأله 2152- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند،اگر بر خلاف قراردادی ‏‎ ‎‏که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ‏‎ ‎‏ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است،و نیز اگر با او قراردادی ‏‎ ‎‏نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند،ضامن می‌باشد،اما اگر بعداً مطابق معمول ‏‎ ‎‏معامله کند معاملۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 2153- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید ‏‎ ‎‏و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ‏‎ ‎‏ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2154- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف ‏‎ ‎‏شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد،باید حرف او را قبول کرد.‏

‏         مسأله 2155- اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند ‏‎ ‎‏برگردند،هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند،و اگر یکی از آنان از اجازۀ ‏‎ ‎‏خود برگردد،شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند،ولی کسی که از اجازۀ خود ‏‎ ‎‏برگشته،می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.‏

‏         مسأله 2156- هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت ‏‎ ‎‏کنند،اگرچه شرکت مدت داشته باشد،باید دیگران قبول نمایند.مگر آن که قسمت ‏‎ ‎‏مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد،که در این صورت نمی‌تواند او را ‏‎ ‎‏وادار به قبول قسمت نماید.‏

‏         مسأله 2157- اگر یکی از شریک‌ها بمیرد،یا دیوانه،یا بیهوش شود یا سفیه شود و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 377

‏حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک‌های دیگر نمی‌توانند در ‏‎ ‎‏مال شرکت تصرف کنند.‏

‏         مسأله 2158- اگر شریک،چیزی را نسیه برای خود بخرد،نفع و ضررش مال خود ‏‎ ‎‏او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، ‏‎ ‎‏نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.‏

‏         مسأله 2159- اگر با سرمایۀ شرکت معامله‌ای کنند،بعد بفهمند شرکت باطل بوده ‏‎ ‎‏چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست،به تصرف در مال ‏‎ ‎‏یکدیگر راضی بودند،معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود،مال همۀ ‏‎ ‎‏آنان است،و اگر این‌طور نباشد،در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی ‏‎ ‎‏نبوده‌اند،بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد.و در ‏‎ ‎‏هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است،اگر به قصد مجانی کار ‏‎ ‎‏نکرده باشد،می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازۀ معمول از شریک‌های دیگر ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 378