احکام خرید و فروش
معاملات باطل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معاملات باطل

‏ ‏

معاملات باطل

‏         مسأله 2055- در چند مورد معامله باطل است:اول:خرید و فروش عین نجس مثل ‏‎ ‎‏بول و غائط و مسکرات،بنابر اقوا در بعضی و بنابر احتیاط واجب در بعضی.دوم: ‏

‏خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند.سوم:خرید و ‏‎ ‎‏فروش چیزهایی که مال نیست.چهارم:معاملۀ چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، ‏‎ ‎‏مثل آلات قمار و موسیقی.پنجم:معامله‌ای که در آن ربا باشد.‏

‏و حرام است غش در معامله؛یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، ‏‎ ‎‏در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید،مثل فروختن ‏‎ ‎‏روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند،از پیغمبر ‏‎ ‎‏اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود:از ما نیست کسی که در معاملۀ با مسلمانان غش ‏‎ ‎‏کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش ‏‎ ‎‏کند،خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش ‏‎ ‎‏واگذار می‌کند.‏

‏         مسأله 2056- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است ‏‎ ‎‏اشکال ندارد،ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن ‏‎ ‎‏را به او بگوید.‏

‏         مسأله 2057- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست ‏‎ ‎‏نجس شود،چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و ‏‎ ‎‏عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند ‏‎ ‎‏نفت نجس را بسوزانند،فروش آن اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 357

‏         مسأله 2058- باید دوایی را که مثل شراب،عین آن نجس است معامله نکنند،ولی ‏‎ ‎‏معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2059- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر ‏‎ ‎‏اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد،ولی روغنی را که از ‏‎ ‎‏حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند،چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از ‏‎ ‎‏حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند،نجس است و معاملۀ آن ‏‎ ‎‏باطل می‌باشد،بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند معاملۀ آن باطل ‏‎ ‎‏است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.‏

‏         مسأله 2060- اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند،یا ‏‎ ‎‏خودش مرده باشد،خرید و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است.‏

‏         مسأله 2061- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی ‏‎ ‎‏می‌آورند،یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است،ولی اگر انسان بداند که آنها از ‏‎ ‎‏حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2062- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود ‏‎ ‎‏اشکال ندارد،ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق ‏‎ ‎‏نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه،خریدن آن حرام و معاملۀ ‏‎ ‎‏آن باطل است.‏

‏مسأله 2063- خرید و فروش مسکرات حرام و معاملۀ آنها باطل است.‏

‏         مسأله 2064- فروختن مال غصبی باطل است،و فروشنده باید پولی را که از ‏‎ ‎‏خریدار گرفته به او برگرداند.‏

‏         مسأله 2065- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله ‏‎ ‎‏اشکال دارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 358

‏         مسأله 2066- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد،و از اول هم ‏‎ ‎‏قصدش این باشد معامله اشکال دارد.و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح ‏‎ ‎‏است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.‏

‏         مسأله 2067- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2068- اگر چیزی را که می‌شود استفادۀ حلال از آن ببرند به قصد این ‏‎ ‎‏بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن ‏‎ ‎‏شراب تهیه نمایند،معاملۀ آن حرام و باطل است.‏

‏         مسأله 2069- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن ‏‎ ‎‏مجسمه دارد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2070- خریدن چیزی که از قمار،یا دزدی،یا از معاملۀ باطل تهیه شده باطل ‏‎ ‎‏و تصرف در آن مال حرام است.و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی‌اش ‏‎ ‎‏برگرداند.‏

‏         مسأله 2071- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد،چنانچه آن را معیّن کند ‏‎ ‎‏مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم،مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند،ولی ‏‎ ‎‏اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد،بعد روغنی که پیه دارد بدهد، ‏‎ ‎‏مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2072- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر ‏‎ ‎‏از همان جنس بفروشد،مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد.ربا و ‏‎ ‎‏حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ‌تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم ‏‎ ‎‏خود زنا کند،بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب،یا جنس یکی خوب ‏‎ ‎‏و جنس دیگری بد باشد،یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند،چنانچه بیشتر ‏‎ ‎‏از مقداری که می‌دهد بگیرد،باز هم ربا و حرام است،پس اگر مس درست را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 359

‏بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن ‏‎ ‎‏برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد،ربا و ‏‎ ‎‏حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2073- اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد،مثلاً ‏‎ ‎‏یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر ‏‎ ‎‏چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد،ربا و حرام ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 2074- اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند؛مثلاً یک من ‏‎ ‎‏گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد،اگر مقدار کمتر،در قیمت ‏‎ ‎‏مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می‌دهد،برای ‏‎ ‎‏خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس،چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم اعلا و ‏‎ ‎‏یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد،و همچنین است ‏‎ ‎‏اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم ‏‎ ‎‏گندم و یک دستمال بفروشد،ولی اگر چیز علاوه،برای فرار از ربا باشد،مثلاً یک من ‏‎ ‎‏گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن،بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار ‏‎ ‎‏از ربا،چیزی بر یک من گندم علاوه کند،جایز نیست.‏

‏         مسأله 2075- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که ‏‎ ‎‏مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند،بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم ‏‎ ‎‏مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2076- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن،یا پیمانه می‌فروشند و در ‏‎ ‎‏بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه ‏‎ ‎‏می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.‏

‏         مسأله 2077- اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 360

‏نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد،پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد ‏‎ ‎‏معامله صحیح است.‏

‏         مسأله 2078- اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل ‏‎ ‎‏آمده باشد،باید در معامله زیادی نگیرد،پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض ‏‎ ‎‏آن یک من و نیم پنیر بگیرد،ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوۀ ‏‎ ‎‏رسیده را با میوۀ نارس معامله کند زیادی نگیرد.‏

‏         مسأله 2079- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود،پس اگر یک من گندم ‏‎ ‎‏بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد،ربا و حرام است.و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد ‏‎ ‎‏که سر خرمن ده من گندم بدهد،چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، ‏‎ ‎‏مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2080- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و ‏‎ ‎‏نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 361