احکام حجّ
[شرایط وجوب حج]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

[شرایط وجوب حج]

‏ ‏

[شرایط وجوب حج]

‏مسأله 2036- حج:زیارت کردن خانۀ خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند ‏‎ ‎‏در آن‌جا به‌جا آورده شود و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد،یک مرتبه ‏‎ ‎‏واجب می‌شود:اول:آن که بالغ باشد.دوم:آن که عاقل و آزاد باشد.سوم:به واسطۀ ‏‎ ‎‏رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است ‏‎ ‎‏انجام دهد،یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید.چهارم:آن که مستطیع ‏‎ ‎‏باشد،و مستطیع بودن به چند چیز است:اول:آن که توشۀ راه و چیزهایی را که بر ‏‎ ‎‏حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتاب‌های مفصل گفته شده دارا باشد،و ‏‎ ‎‏نیز مرکب سواری یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد.دوم:سلامت مزاج و ‏‎ ‎‏توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به‌جا آورد.سوم:در راه مانعی از ‏‎ ‎‏رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد،یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود؛ ‏‎ ‎‏یا مال او را ببرند،حج بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود،اگرچه ‏‎ ‎‏دورتر باشد در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد و خیلی غیر متعارف نباشد،باید از ‏‎ ‎‏آن راه برود.چهارم:به قدر به‌جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.پنجم:مخارج ‏‎ ‎‏کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج کسانی را که مردم ‏‎ ‎‏خرجی دادن به آنها را لازم می‌دانند داشته باشد.ششم:بعد از برگشتن،کسب،یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 352

‏زراعت،یا عایدی ملک،یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به ‏‎ ‎‏زحمت زندگی کند.‏

‏         مسأله 2037- کسی که بدون خانۀ ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود،وقتی حج بر او ‏‎ ‎‏واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.‏

‏         مسأله 2038- زنی که می‌تواند مکه برود،اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته ‏‎ ‎‏باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی ‏‎ ‎‏زندگی کند،حج بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2039- اگر کسی توشۀ راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او ‏‎ ‎‏بگوید حج برو،من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم ‏‎ ‎‏در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‌دهد حج بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2040- اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که ‏‎ ‎‏مکه می‌رود و بر می‌گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند،اگرچه قرض ‏‎ ‎‏داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد باید ‏‎ ‎‏قبول نماید و حج بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2041- اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در مدتی که ‏‎ ‎‏مکه می‌رود و بر می‌گردد به او بدهند و بگویند حج برو ولی ملک او نکنند،در صورتی ‏‎ ‎‏که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی‌گیرند،حج بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2042- اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط ‏‎ ‎‏کنند که در راه مکه خدمت کسی که مال را داده بنماید،حج بر او واجب نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2043- اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود،چنانچه حج ‏‎ ‎‏نماید،هرچند بعداً مالی از خود پیدا کند،دیگر حج بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2044- اگر برای تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که اگر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 353

‏بخواهد از آن‌جا به مکه رود مستطیع باشد،باید حج کند و در صورتی که حج نماید، ‏‎ ‎‏اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود،دیگر حج بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 2045- اگر انسان اجیر شود که از طرف کسی دیگر حج کند،چنانچه خودش ‏‎ ‎‏نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد،باید از کسی که او را اجیر ‏‎ ‎‏کرده اجازه بگیرد.‏

‏         مسأله 2046- اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود،باید اگرچه به ‏‎ ‎‏زحمت باشد بعداً حج کند،و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود،چنانچه کسی او را ‏‎ ‎‏برای حج اجیر کند،باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده به‌جا آورد ‏‎ ‎‏و تا سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید.ولی اگر ممکن باشد که اجیر ‏‎ ‎‏شود و اجرت را نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال ‏‎ ‎‏بعد به‌جا آورده شود،باید سال اول برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده ‏‎ ‎‏حج نماید.‏

‏         مسأله 2047- اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که ‏‎ ‎‏دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد ‏‎ ‎‏حج بر او واجب نیست.ولی اگر از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته اگرچه به ‏‎ ‎‏زحمت باشد باید حج کند.‏

‏         مسأله 2048- اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطۀ پیری یا ‏‎ ‎‏مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و ناامید باشد از این که بعداً خودش حج کند،باید ‏‎ ‎‏دیگری را از طرف خود بفرستد،بلکه اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا ‏‎ ‎‏کرده،به واسطۀ پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند،احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏کسی را از طرف خود بفرستد که حج نماید.‏

‏         مسأله 2049- کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده،باید طواف نساء ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 354

‏را از طرف او یا به نیت مافی‌الذمّه به‌جا آورد و اگر به‌جا نیاورد،زن بر آن اجیر ‏‎ ‎‏حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2050- اگر طواف نساء را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند،چنانچه در بین ‏‎ ‎‏راه یا بعد از مراجعت به وطن،یادش بیاید،باید در صورت امکان دوباره برگردد و آن ‏‎ ‎‏را انجام دهد و در صورت عدم تمکن از بازگشت خودش،دیگری را برای انجام آن ‏‎ ‎‏نایب بگیرد تا زن بر او حلال باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 355