احکام خمس
[در هفت چیز خمس واجب میشود:]
5-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

5-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید

‏ ‏

5-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

‏         مسأله 1819- اگر به واسطۀ غواصی؛یعنی فرو رفتن در دریا،لؤلؤ و مرجان یا ‏‎ ‎‏جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند،روییدنی باشد،یا ‏‎ ‎‏معدنی،چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند،قیمت آن ‏‎ ‎‏به 18 نخود طلا برسد،باید خمس آن را بدهند،چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون ‏‎ ‎‏آورده باشند یا در چند دفعه،آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس،ولی ‏‎ ‎‏اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا ‏‎ ‎‏برسد فقط او باید خمس بدهد.‏

‏         مسأله 1820- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد ‏‎ ‎‏از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏خمس آن واجب است.ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد،در ‏‎ ‎‏صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا ‏‎ ‎‏با منفعت‌های دیگر زیاد بیاید.‏

‏         مسأله 1821- خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا ‏‎ ‎‏می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت‌های ‏‎ ‎‏دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.‏

‏         مسأله 1822- اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو ‏‎ ‎‏رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد ‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1823- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن ‏‎ ‎‏جواهری پیدا کند که قیمتش هجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند ‏‎ ‎‏صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است،باید خمس آن را بدهد،و اگر اتفاقاً ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 315

‏جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.‏

‏         مسأله 1824- اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری ‏‎ ‎‏بیرون آورد،چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید،باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1825- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود ‏‎ ‎‏طلا یا بیشتر باشد،باید خمس آن را بدهد.و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به ‏‎ ‎‏دست آورد،اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار ‏‎ ‎‏کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید ‏‎ ‎‏خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1826- کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها ‏‎ ‎‏را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید،لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1827- اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد،یا مال حلال مخلوط به حرام داشته ‏‎ ‎‏باشد،یا گنجی پیدا کند،یا به واسطۀ فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد،ولیّ او ‏‎ ‎‏باید خمس آنها را بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 316