احکام روزه
احکام روزۀ قضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام روزۀ قضا

‏ ‏

احکام روزۀ قضا

‏         مسأله 1694- اگر دیوانه عاقل شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 1695- اگر کافر مسلمان شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده ‏‎ ‎‏قضا نماید.ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد روزه‌های وقتی را که ‏‎ ‎‏کافر بوده باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 1696- روزه‌ای که از انسان به واسطۀ مستی فوت شده،باید قضا نماید، ‏‎ ‎‏اگرچه چیزی را که به واسطۀ آن مست شده،برای معالجه خورده باشد،بلکه اگر نیت ‏‎ ‎‏روزه کرده و مست شده و در حال مستی روزه را ادامه داده تا از مستی خارج شده ‏‎ ‎‏باشد بنابر احتیاط واجب باید روزۀ آن روز را تمام کند و بعداً قضا نماید.‏

‏         مسأله 1697- اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت ‏‎ ‎‏عذر او برطرف شده می‌تواند مقدار کمتر را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 293

‏نماید،مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند پنجم رمضان از سفر ‏‎ ‎‏برگشته یا ششم،می‌تواند پنج روز روزه بگیرد و نیز کسی هم که نمی‌داند چه وقت ‏‎ ‎‏عذر برایش پیدا شده،می‌تواند مقدار کمتر را قضا نماید،مثلاً اگر در آخرهای ماه ‏‎ ‎‏رمضان مسافرت کند و بعد از رمضان برگردد و نداند که بیست و پنجم رمضان ‏‎ ‎‏مسافرت کرده،یا بیست و ششم،می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 1698- اگر از چند ماه رمضان روزۀ قضا داشته باشد،قضای هر کدام را که ‏‎ ‎‏اول بگیرد مانعی ندارد.ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد،مثلاً پنج روز از ‏‎ ‎‏رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد باید اول،قضای ‏‎ ‎‏رمضان آخر را بگیرد.‏

‏         مسأله 1699- اگر قضای روزۀ چند رمضان بر او واجب باشد و در نیت معیّن نکند ‏‎ ‎‏روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام رمضان است،قضای سال اول حساب می‌شود.‏

‏         مسأله 1700- کسی که قضای روزۀ رمضان را گرفته،اگر وقت قضای روزه او تنگ ‏‎ ‎‏نباشد می‌تواند پیش از ظهر روزۀ خود را باطل نماید.‏

‏         مسأله 1701- اگر قضای روزۀ ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.‏

‏         مسأله 1702- اگر به واسطۀ مرض،یا حیض،یا نفاس،روزۀ رمضان را نگیرد و پیش ‏‎ ‎‏از تمام شدن رمضان بمیرد،لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند، ‏‎ ‎‏اگرچه مستحب است.‏

‏         مسأله 1703- اگر به واسطۀ مرضی روزۀ رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال ‏‎ ‎‏بعد طول بکشد قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست،و باید برای هر روز ‏‎ ‎‏یک مد که تقریباً ده سیر است طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها،به فقیر بدهد،ولی ‏‎ ‎‏اگر به واسطۀ عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 294

‏بعد باقی بماند،روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط مستحب آن است که ‏‎ ‎‏برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1704- اگر به واسطۀ مرضی روزۀ رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او ‏‎ ‎‏برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد ‏‎ ‎‏باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید و نیز اگر در ماه رمضان،غیر مرض عذر دیگری ‏‎ ‎‏داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطۀ ‏‎ ‎‏مرض نتواند روزه بگیرد روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند.‏

‏         مسأله 1705- اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر ‏‎ ‎‏او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد باید روزه را قضا کند و ‏‎ ‎‏برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1706- اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت ‏‎ ‎‏عذری پیدا کند،باید قضا را بگیرد و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به ‏‎ ‎‏فقیر بدهد بلکه اگر موقعی که عذر دارد تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن ‏‎ ‎‏عذر روزه‌های خود را قضا کند و پیش از آن که قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند ‏‎ ‎‏باید قضای آن را بگیرد،و احتیاط واجب آن است که برای هر روز هم یک مد غذا به ‏‎ ‎‏فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1707- اگر مرض انسان چند سال طول بکشد،بعد از آن که خوب شد اگر تا ‏‎ ‎‏رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای ‏‎ ‎‏هر روز از سال‌های پیش یک مد که تقریباً ده سیر است،طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند ‏‎ ‎‏اینها،به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1708- کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می‌تواند کفارۀ ‏‎ ‎‏چند روز را به یک فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1709- اگر قضای روزۀ رمضان را چند سال تأخیر بیندازد باید قضا را بگیرد ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 295

‏و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1710- اگر روزۀ رمضان را عمداً نگیرد،باید قضای آن را به‌جا آورد و برای ‏‎ ‎‏هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد،یا یک بنده آزاد کند،و چنانچه ‏‎ ‎‏تا رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد برای هر روز نیز دادن یک مد طعام ‏‎ ‎‏لازم است.‏

‏         مسأله 1711- اگر روزۀ رمضان را عمداً نگیرد و در روز کاری که روزه را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند انجام دهد،مثلاً چند مرتبه جماع کند یک کفاره کافی است.‏

‏         مسأله 1712- بعد از مرگ پدر،پسر بزرگ‌تر باید قضای نماز و روزۀ او را به ‏‎ ‎‏تفصیلی که در مسأله 1390 گفته شد به‌جا آورد ولی قضای روزۀ مادر،بر پسر ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1713- اگر پدر غیر از روزۀ رمضان،روزۀ واجب دیگری را مانند روزۀ نذر ‏‎ ‎‏نگرفته باشد باید پسر بزرگ‌تر قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 296