احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏ ‏

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏         مسأله 1619- اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند،یا اگر وظیفۀ او تیمم است ‏‎ ‎‏عمداً تیمم ننماید،روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1620- اگر در روزۀ واجبی که مثل روزۀ ماه رمضان وقت آن معیّن است تا ‏‎ ‎‏اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1621- کسی که جنب است و می‌خواهد روزۀ واجبی بگیرد که مثل روزۀ ‏‎ ‎‏رمضان وقت آن معیّن است،چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود،می‌تواند با ‏‎ ‎‏تیمم روزه بگیرد و صحیح است.‏

‏         مسأله 1622- اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز ‏‎ ‎‏یادش بیاید،باید روزۀ آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید،باید ‏‎ ‎‏روزۀ هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید مثلاً اگر نمی‌داند سه روز ‏‎ ‎‏جنب بوده یا چهار روز،باید روزۀ سه روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 1623- کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ‏‎ ‎‏ندارد،اگر خود را جنب کند،روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود، ‏‎ ‎‏ولی اگر برای تیمم وقت دارد،چنانچه خود را جنب کند،با تیمم روزۀ او صحیح است ‏‎ ‎‏ولی گناهکار است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 281

‏         مسأله 1624- اگر گمان کند که به اندازۀ غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد ‏‎ ‎‏بفهمد وقت تنگ بوده چنانچه تیمم کند روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1625- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا ‏‎ ‎‏صبح بیدار نمی‌شود،نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود،روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 1626- هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود اگر احتمال ‏‎ ‎‏بدهد که اگر دوباره بخوابد بیدار می‌شود برای غسل،می‌تواند بخوابد.‏

‏         مسأله 1627- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد ‏‎ ‎‏از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند روزه‌اش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1628- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از ‏‎ ‎‏بیدار شدن باید غسل کند،در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزه‌اش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1629- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن ‏‎ ‎‏غسل کند،یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه،در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1630- اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال ‏‎ ‎‏دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که ‏‎ ‎‏بعد از بیدار شدن غسل کند،چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود،باید روزۀ آن ‏‎ ‎‏روز را قضا کند و همچنین است اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبۀ سوم ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 282

‏بخوابد،و کفاره بر او واجب نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1631- خوابی را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد بلکه اگر ‏‎ ‎‏از آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد خواب اول حساب می‌شود.‏

‏مسأله 1632- اگر روزه‌دار در روز محتلم شود،واجب نیست فوراً غسل کند.‏

‏         مسأله 1633- هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، ‏‎ ‎‏اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده،روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 1634- کسی که می‌خواهد قضای روزۀ رمضان را بگیرد،هرگاه تا اذان صبح ‏‎ ‎‏جنب بماند،اگرچه از روی عمد نباشد روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 1635- کسی که می‌خواهد قضای روزۀ رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان ‏‎ ‎‏صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است،چنانچه ‏‎ ‎‏وقت قضای روزه تنگ است مثلاً پنج روز روزۀ قضای رمضان دارد و پنج روز هم به ‏‎ ‎‏رمضان مانده است،بعد از رمضان عوض آن را به‌جا آورد و اگر وقت قضای روزه ‏‎ ‎‏تنگ نیست باید روز دیگر روزه بگیرد،و در هر صورت این روز را لازم نیست ‏‎ ‎‏روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1636- اگر در روزۀ واجبی غیر روزۀ رمضان و قضای آن تا اذان صبح جنب ‏‎ ‎‏بماند،روزه‌اش صحیح است چه وقت آن معیّن باشد و چه نباشد.‏

‏         مسأله 1637- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل ‏‎ ‎‏نکند،یا اگر وظیفۀ او تیمم است عمداً تیمم نکند روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1638- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل ‏‎ ‎‏وقت نداشته باشد،چنانچه بخواهد روزۀ ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد باید ‏‎ ‎‏تیمم نماید و روزه‌اش صحیح است،و اگر بخواهد روزۀ مستحب یا روزۀ واجب ‏‎ ‎‏مثل روزۀ کفاره و روزۀ نذری بگیرد اگرچه بدون تیمم هم روزه‌اش صحیح است ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 283

‏ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند.‏

‏         مسأله 1639- اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ ‏‎ ‎‏کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد،یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، ‏‎ ‎‏روزۀ او صحیح است،ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را گرفته باشد صحیح ‏‎ ‎‏بودن آن اشکال دارد.‏

‏         مسأله 1640- اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود،یا در بین ‏‎ ‎‏روز خون حیض یا نفاس ببیند اگرچه نزدیک مغرب باشد،روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 1641- اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند ‏‎ ‎‏روز یادش بیاید،روزه‌هایی که گرفته صحیح است.‏

‏         مسأله 1642- اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و ‏‎ ‎‏در غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل است.ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه ‏‎ ‎‏شود،اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند،در صورتی که تیمم کند روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1643- اگر زنی که در حال استحاضه است،غسل‌های خود را به تفصیلی که ‏‎ ‎‏در احکام استحاضه در مسأله 418 به بعد گفته شد به‌جا آورد،روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 1644- کسی که مس میت کرده؛یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت ‏‎ ‎‏رسانده،می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد،و اگر در حال روزه هم میت را ‏‎ ‎‏مس نماید،روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 284