احکام طهارت
غسل های واجب
نفاس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نفاس

‏ ‏

نفاس

‏         مسأله 508- از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید هر خونی که زن ‏‎ ‎‏می‌بیند،اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود خون نفاس است.و زن را در حال ‏‎ ‎‏نفاس،نفساء می‌گویند.‏

‏مسأله 509- خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‌بیند نفاس نیست.‏

‏         مسأله 510- لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد،بلکه اگر خون بسته‌ای هم از ‏‎ ‎‏رحم زن خارج شود و خود زن بداند،یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می‌ماند ‏‎ ‎‏انسان می‌شد،خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.‏

‏         مسأله 511- ممکن است خون نفاس،یک آن،بیشتر نیاید،ولی بیشتر از ده روز ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 512- هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه،یا چیزی که سقط شده اگر ‏‎ ‎‏می‌ماند انسان می‌شد یا نه لازم نیست وارسی کند،و خونی که از او خارج می‌شود ‏‎ ‎‏شرعاً خون نفاس نیست.‏

‏         مسأله 513- توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای ‏‎ ‎‏دیگری که بر حائض حرام است،بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و ‏‎ ‎‏مستحب و مکروه است،بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می‌باشد.‏

‏         مسأله 514- طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‌باشد باطل است و نزدیکی کردن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 92

‏با او حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند احتیاط واجب آن است به ‏‎ ‎‏دستوری که در احکام حیض گفته شد کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 515- وقتی زن از خون نفاس پاک شد،باید غسل کند و عبادت‌های خود را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.و اگر دوباره خون ببیند چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در ‏‎ ‎‏وسط پاک بوده،روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد،تمام آن نفاس است،و اگر ‏‎ ‎‏روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 516- اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ‏‎ ‎‏باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است،برای عبادت‌های ‏‎ ‎‏خود غسل کند.‏

‏         مسأله 517- اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد،چنانچه در حیض عادت دارد به ‏‎ ‎‏اندازۀ روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز ‏‎ ‎‏نفاس و بقیه استحاضه می‌باشد،و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد از ‏‎ ‎‏روز بعد از عادت،و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان، ‏‎ ‎‏کارهای استحاضه را به‌جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.‏

‏         مسأله 518- زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است،اگر بیشتر از روزهای ‏‎ ‎‏عادتش خون نفاس ببیند،باید به اندازۀ روزهای عادت خود نفاس قرار دهد،و بعد از ‏‎ ‎‏آن تا روز دهم می‌تواند عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد،ولی ‏‎ ‎‏ترک عبادت،یک روز یا دو روز خیلی خوب است پس اگر از ده روز بگذرد روزهای ‏‎ ‎‏عادتش حیض است و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.‏

‏         مسأله 519- زنی که در حیض عادت دارد،اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از ‏‎ ‎‏یک ماه پی در پی خون ببیند به اندازۀ روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی ‏‎ ‎‏که بعد از نفاس می‌بیند اگرچه در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد،استحاضه است، ‏‎ ‎‏مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است،اگر روز دهم ماه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 93

‏زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید،تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ‏‎ ‎‏ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است ‏‎ ‎‏می‌بیند،استحاضه می‌باشد،و بعد از گذشتن ده روز،اگر خونی را که می‌بیند در ‏‎ ‎‏روزهای عادتش باشد،حیض است چه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته ‏‎ ‎‏باشد و اگر در روزهای عادتش نباشد اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد،باید آن ‏‎ ‎‏را استحاضه قرار دهد.‏

‏         مسأله 520- زنی که در حیض عادت ندارد،اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر ‏‎ ‎‏از یک ماه خون ببیند،ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و ‏‎ ‎‏خونی که بعد از آن می‌بیند،اگر نشانۀ حیض را داشته باشد حیض وگرنه آن هم ‏‎ ‎‏استحاضه می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 94