احکام نماز
نماز آیات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز آیات

‏ ‏

نماز آیات

‏         مسأله 1491- نماز آیات که دستور آن بعداً گفته خواهد شد به واسطۀ چهار چیز ‏‎ ‎‏واجب می‌شود:اول:گرفتن خورشید،دوم:گرفتن ماه،اگرچه مقدار کمی از آنها گرفته ‏‎ ‎‏شود و کسی هم از آن نترسد.سوم:زلزله اگرچه کسی هم نترسد.چهارم:رعد و برق و ‏‎ ‎‏بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند که بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید برای اینها هم نماز آیات بخوانند.‏

‏         مسأله 1492- اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی ‏‎ ‎‏اتفاق بیفتد،انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند،مثلاً اگر خورشید ‏‎ ‎‏بگیرد و زلزله هم بشود،باید دو نماز آیات بخواند.‏

‏         مسأله 1493- کسی که چند نماز آیات بر او واجب است،اگر همۀ آنها برای یک ‏‎ ‎‏چیز بر او واجب شده باشد،مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است ‏‎ ‎‏موقعی که قضای آنها را می‌خواند،لازم نیست معیّن کند که برای کدام دفعۀ آنها باشد و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او ‏‎ ‎‏واجب شده باشد ولی اگر برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله،یا برای دو تای اینها ‏‎ ‎‏نمازهایی بر او واجب شده باشد بنابر احتیاط واجب،باید موقع نیت،معیّن کند نماز ‏‎ ‎‏آیاتی را که می‌خواند برای کدام یک آنها است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 261

‏         مسأله 1494- چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است،در هر شهری اتفاق ‏‎ ‎‏بیفتد،فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب ‏‎ ‎‏نیست،ولی اگر مکان آنها به قدری نزدیک باشد که با آن شهر یکی حساب شود،نماز ‏‎ ‎‏آیات بر آنها هم واجب است.‏

‏         مسأله 1495- از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند انسان باید نماز ‏‎ ‎‏آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب،باید به قدری تأخیر نیندازد که شروع به ‏‎ ‎‏بازشدن کند.‏

‏         مسأله 1496- اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه ‏‎ ‎‏شروع به باز شدن کند،باید نیت ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز ‏‎ ‎‏بخواند باید نیت قضا نماید.‏

‏         مسأله 1497- اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک رکعت باشد ‏‎ ‎‏ولی انسان نماز را نخواند،تا به اندازۀ خواندن یک رکعت به آخر وقت آن مانده باشد ‏‎ ‎‏باید نیت ادا کند بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازۀ خواندن یک رکعت هم باشد بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و ادا است.‏

‏         مسأله 1498- موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می‌افتد،انسان باید ‏‎ ‎‏فوراً نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و ‏‎ ‎‏هر وقت بخواند ادا است.‏

‏         مسأله 1499- اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده،باید ‏‎ ‎‏قضای نماز آیات را بخواند.ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1500- اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از ‏‎ ‎‏گفتۀ آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند،در ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 262

‏صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند.و اگر دو نفر که ‏‎ ‎‏عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته،بعد معلوم شود که عادل ‏‎ ‎‏بوده‌اند باید نماز آیات را بخواند بلکه اگر معلوم شود که مقداری از آن گرفته احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که نماز آیات را بخواند.‏

‏         مسأله 1501- اگر انسان به گفتۀ کسانی که از روی قاعدۀ علمی وقت گرفتن ‏‎ ‎‏خورشید و ماه را می‌دانند،اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می‌گیرد و ‏‎ ‎‏فلان مقدار طول می‌کشد و انسان به گفتۀ آنان اطمینان پیدا کند،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید به حرف آنان عمل نماید،مثلاً اگر بگویند آفتاب فلان ساعت شروع به باز شدن ‏‎ ‎‏می‌کند احتیاطاً باید نماز را تا آن وقت تأخیر نیندازد.‏

‏         مسأله 1502- اگر بفهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده،باید دوباره بخواند و اگر ‏‎ ‎‏وقت گذشته قضا نماید.‏

‏         مسأله 1503- اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود،چنانچه ‏‎ ‎‏برای هر دو نماز وقت دارد،هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد.و اگر وقت یکی از ‏‎ ‎‏آن دو تنگ باشد،باید اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد،باید اول نماز ‏‎ ‎‏یومیه را بخواند.‏

‏         مسأله 1504- اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است،چنانچه ‏‎ ‎‏وقت نماز یومیه هم تنگ باشد،باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند.و اگر ‏‎ ‎‏وقت نماز یومیه تنگ نباشد،باید آن را بشکند و اول نماز آیات،بعد نماز یومیه را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1505- اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است،باید نماز ‏‎ ‎‏آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز را تمام کرد پیش از ‏‎ ‎‏انجام کاری که نماز را به‌هم بزند،بقیۀ نماز آیات را از همان جا که رها کرده بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 263

‏         مسأله 1506- اگر در حال حیض یا نفاس زن،آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که ‏‎ ‎‏خورشید یا ماه باز می‌شوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز آیات بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست و قضا هم ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 264