احکام نماز
نماز جماعت
احکام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام جماعت

‏ ‏

احکام جماعت

‏         مسأله 1460- موقعی که مأموم نیت می‌کند،باید امام را معیّن نماید.ولی دانستن ‏‎ ‎‏اسم او لازم نیست،مثلاً اگر نیت کند اقتدا می‌کنم به امام حاضر،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1461- مأموم باید غیر از«حمد»و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند، ‏‎ ‎‏ولی اگر رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چهارم امام باشد،باید«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏را بخواند.‏

‏         مسأله 1462- اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای ‏‎ ‎‏«حمد»و سورۀ امام را بشنود،اگرچه کلمات را تشخیص ندهد،باید«حمد»و سوره را ‏‎ ‎‏نخواند و اگر صدای امام را نشنود،مستحب است«حمد»و سوره بخواند ولی باید ‏‎ ‎‏آهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1463- اگر مأموم بعضی از کلمات«حمد»و سورۀ امام را بشنود،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که«حمد»و سوره را نخواند.‏

‏         مسأله 1464- اگر مأموم سهواً«حمد»و سوره بخواند،یا خیال کند صدایی را که ‏‎ ‎‏می‌شنود صدای امام نیست و«حمد»و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1465- اگر شک کند که صدای امام را می‌شنود یا نه،یا صدایی بشنود و نداند ‏‎ ‎‏صدای امام است یا صدای کس دیگر،می‌تواند«حمد»و سوره بخواند.‏

‏         مسأله 1466- مأموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.‏

‏         مسأله 1467- مأموم نباید تکبیرةالاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 257

‏آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.‏

‏مسأله 1468- اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سلام دهد نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1469- اگر مأموم غیر از تکبیرةالاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش از ‏‎ ‎‏امام بگوید اشکال ندارد.ولی اگر آنها را بشنود،یا بداند امام چه وقت می‌گوید،احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که پیش از امام نگوید.‏

‏         مسأله 1470- مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود،کارهای دیگر آن، ‏‎ ‎‏مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به‌جا آورد.و اگر عمداً پیش از امام یا ‏‎ ‎‏مدتی بعد از امام انجام دهد،معصیت کرده ولی نمازش صحیح است اما اگر در دو رکن ‏‎ ‎‏پشت سر هم از امام جلو یا عقب بیفتد بنابر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و ‏‎ ‎‏دوباره بخواند اگرچه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادا شود.‏

‏         مسأله 1471- اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد،چنانچه امام در رکوع باشد، ‏‎ ‎‏باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن ‏‎ ‎‏است نماز را باطل نمی‌کند ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع برسد،امام ‏‎ ‎‏سر بردارد نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1472- اگر اشتباهاً سر بردارد و ببیند امام در سجده است باید به سجده ‏‎ ‎‏برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زیاد شدن دو سجده که رکن ‏‎ ‎‏است نماز باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1473- کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده ‏‎ ‎‏برگردد،و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد،نمازش صحیح است ولی اگر در هر ‏‎ ‎‏دو سجده این اتفاق بیفتد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1474- اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال این که به ‏‎ ‎‏امام نمی‌رسد،به رکوع یا سجده نرود،نمازش صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 258

‏         مسأله 1475- اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال ‏‎ ‎‏این که سجدۀ اول امام است،به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد ‏‎ ‎‏سجدۀ دوم امام بوده،باید بنابر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند.و اگر به خیال ‏‎ ‎‏این که سجدۀ دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجدۀ اول امام بوده،احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که نماز را فرادا تمام نماید اگرچه می‌تواند متابعت امام را بکند و به سجده رود و ‏‎ ‎‏نماز را تمام کند.‏

‏         مسأله 1476- اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به ‏‎ ‎‏مقداری از قرائت امام می‌رسد،چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1477- اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به ‏‎ ‎‏چیزی از قرائت امام نمی‌رسد،واجب است سر بردارد و با امام نماز را تمام کند و ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است اگرچه احوط استحبابی در این صورت اعاده نماز است،و اگر ‏‎ ‎‏سر برندارد تا امام برسد نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1478- اگر پیش از امام به سجده رود،واجب است که سر بردارد و با امام به ‏‎ ‎‏سجده رود و نمازش صحیح است اگرچه احتیاط استحبابی در این صورت اعاده نماز ‏‎ ‎‏است.و اگر برنداشت نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1479- اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند،یا در رکعتی ‏‎ ‎‏که تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت و تشهد را ‏‎ ‎‏بخواند ولی نمی‌تواند پیش از امام به رکوع رود،یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه ‏‎ ‎‏باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 259