احکام طهارت
وضو
احکام وضوی جبیره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام وضوی جبیره

‏ ‏

احکام وضوی جبیره

‏چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن ‏‎ ‎‏می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود.‏

‏         مسأله 324- اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد،چنانچه ‏‎ ‎‏روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد،باید به طور معمول وضو گرفت.‏

‏         مسأله 325- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دست‌ها است و روی آن ‏‎ ‎‏باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد،اگر اطراف آن را بشوید کافی است،ولی ‏‎ ‎‏چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد،بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد ‏‎ ‎‏پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد.و اگر این مقدار هم ‏‎ ‎‏ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی‌شود آب کشید،باید اطراف زخم را به طوری که ‏‎ ‎‏در وضو گفته شد،از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی زخم ‏‎ ‎‏بگذارد و دست تر روی آن بکشد،و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست شستن اطراف ‏‎ ‎‏زخم کافی است و در هر صورت تیمم لازم نیست.‏

‏         مسأله 326- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی ‏‎ ‎‏آن باز است،چنانچه نتواند آن را مسح کند،باید پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و روی ‏‎ ‎‏پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند،و بنابر احتیاط مستحب تیمم ‏‎ ‎‏هم بنماید،و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد،باید به جای وضو تیمم کند و بهتر است ‏‎ ‎‏یک وضو بدون مسح هم بگیرد.‏

‏         مسأله 327- اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد،چنانچه باز کردن آن ‏‎ ‎‏ممکن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم برای آن ضرر ندارد،باید روی آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 57

‏را باز کند و وضو بگیرد،چه زخم و مانند آن در صورت و دست‌ها باشد،یا جلوی سر ‏‎ ‎‏و روی پاها.‏

‏         مسأله 328- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دست‌ها باشد و بشود ‏‎ ‎‏روی آن را باز کرد،چنانچه ریختن آب،روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ‏‎ ‎‏ندارد،واجب است دست تر روی آن بکشد.‏

‏         مسأله 329- اگر نمی‌شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن ‏‎ ‎‏گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ‏‎ ‎‏ندارد،باید آب را به روی زخم برساند،و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس ‏‎ ‎‏است،چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد بدون زحمت و ‏‎ ‎‏مشقت،باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند،و در صورتی که آب ‏‎ ‎‏برای زخم ضرر دارد،یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست،یا زخم نجس ‏‎ ‎‏است و نمی‌شود آن را آب کشید،باید اطراف زخم را بشوید،و اگر جبیره پاک است ‏‎ ‎‏روی آن را مسح کند،و اگر جبیره نجس است یا نمی‌شود روی آن را دست تر کشید، ‏‎ ‎‏مثلاً دوایی است که به دست می‌چسبد،پارچه پاکی را به طوری که جزء جبیره حساب ‏‎ ‎‏شود،روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد،و اگر این هم ممکن نیست احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.‏

‏         مسأله 330- اگر جبیره،تمام صورت یا تمام یکی از دست‌ها را فرا گرفته باشد باز ‏‎ ‎‏احکام جبیره جاری،و وضوی جبیره‌ای کافی است،ولی اگر معظم اعضای وضو را ‏‎ ‎‏گرفته باشد،بنابر احتیاط،باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم،اگرچه کفایت تیمم ‏‎ ‎‏در این صورت بعید نیست.‏

‏مسأله 331- اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد،باید تیمم بنماید.‏

‏         مسأله 332- کسی که در کف دست و انگشت‌ها جبیره دارد و در موقع وضو دست ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 58

‏تر روی آن کشیده است،می‌تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند یا از جاهای ‏‎ ‎‏دیگر وضو رطوبت بگیرد.‏

‏         مسأله 333- اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان ‏‎ ‎‏و مقداری از طرف بالای پا باز است،باید جاهایی که باز است روی پا را،و جایی که ‏‎ ‎‏جبیره است روی جبیره را مسح کند.‏

‏         مسأله 334- اگر در صورت یا دست‌ها چند جبیره باشد،باید بین آنها را بشوید و ‏‎ ‎‏اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها باشد،باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره ‏‎ ‎‏است باید به دستور جبیره عمل نماید.‏

‏         مسأله 335- اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن ‏‎ ‎‏نیست،باید به دستور جبیره عمل کند،و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید،و اگر ‏‎ ‎‏برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد،پس اگر زخم در صورت و دست‌ها ‏‎ ‎‏است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند و برای ‏‎ ‎‏جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.‏

‏         مسأله 336- اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست،ولی به جهت ‏‎ ‎‏دیگری آب برای همه دست و صورت ضرر دارد،باید تیمم کند و احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است که وضوی جبیره‌ای هم بگیرد،ولی اگر برای مقداری از دست و صورت ‏‎ ‎‏ضرر دارد چنانچه اطراف آن را بشوید کافی بودن بعید نیست،ولی احتیاط به ‏‎ ‎‏تیمم ترک نشود.‏

‏         مسأله 337- اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی‌تواند آن را آب ‏‎ ‎‏بکشد یا آب برای آن ضرر دارد اگر روی آن بسته است،باید به دستور جبیره عمل ‏‎ ‎‏کند،و اگر معمولاً باز است شستن اطراف آن کافی است.‏

‏         مسأله 338- اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 59

‏نیست،یا به قدری مشقت دارد که نمی‌شود تحمل کرد،باید به دستور جبیره عمل کند.‏

‏         مسأله 339- غسل جبیره‌ای مثل وضوی جبیره‌ای است،ولی بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید آن را ترتیبی به‌جا آورند نه ارتماسی.‏

‏         مسأله 340- کسی که وظیفه او تیمم است،اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا ‏‎ ‎‏دمل یا شکستگی باشد باید به دستور وضوی جبیره‌ای،تیمم جبیره‌ای نماید.‏

‏         مسأله 341- کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند،چنانچه بداند که تا ‏‎ ‎‏آخر وقت عذر او برطرف نمی‌شود،می‌تواند در اول وقت نماز بخواند،ولی اگر امید ‏‎ ‎‏دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند و اگر ‏‎ ‎‏عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‌ای به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 342- اگر انسان برای مرضی که در چشم او است موی چشم خود را ‏‎ ‎‏بچسباند،باید وضو و غسل را جبیره‌ای انجام دهد و احتیاط آن است که تیمم هم ‏‎ ‎‏بنماید.‏

‏         مسأله 343- کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش تیمم است یا وضوی جبیره‌ای بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید هر دو را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 344- نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده صحیح است و بعد ‏‎ ‎‏از آن که عذرش برطرف شد،برای نمازهای بعد هم نباید وضو بگیرد،ولی اگر برای ‏‎ ‎‏آن که نمی‌دانسته تکلیفش جبیره است یا تیمم هر دو را انجام داده باشد باید برای ‏‎ ‎‏نمازهای بعد وضو بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 60