احکام طهارت
وضو
شرایط وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط وضو

‏ ‏

شرایط وضو

‏شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است:‏

‏شرط اول:آن که آب وضو پاک باشد.‏

‏شرط دوم:آن که مطلق باشد.‏

‏         مسأله 265- وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است،اگرچه انسان نجس بودن ‏‎ ‎‏یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد،و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده ‏‎ ‎‏باشد،باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.‏

‏         مسأله 266- اگر غیر از آب گل‌آلود مضاف،آب دیگری برای وضو ندارد،چنانچه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 46

‏وقت نماز تنگ است باید تیمم کند،و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود و ‏‎ ‎‏وضو بگیرد.‏

‏شرط سوم:آن که آب وضو مباح باشد.و همچنین بنابر احتیاط باید فضایی که در ‏‎ ‎‏آن وضو می‌گیرد مباح باشد،اگرچه اباحۀ فضا لازم نیست.‏

‏         مسأله 267- وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا ‏‎ ‎‏نه،حرام و باطل است،ولی اگر سابقاً راضی بوده و انسان نمی‌داند که از رضایتش ‏‎ ‎‏برگشته یا نه،وضو صحیح است،و نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای ‏‎ ‎‏غصبی بریزد،وضوی او صحیح است.‏

‏         مسأله 268- وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن حوض را برای ‏‎ ‎‏همۀ مردم وقف کرده‌اند یا برای محصلین همان مدرسه،در صورتی که معمولاً مردم از ‏‎ ‎‏آب آن وضو بگیرند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 269- کسی که نمی‌خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را ‏‎ ‎‏برای همۀ مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آن‌جا نماز می‌خوانند،نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏حوض آن وضو بگیرد،ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی‌خواهند در آن‌جا نماز ‏‎ ‎‏بخوانند از حوض آن وضو می‌گیرند،می‌تواند از حوض آن وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 270- وضو گرفتن از حوض تیمچه‌ها و مسافرخانه‌ها و مانند اینها برای ‏‎ ‎‏کسانی که ساکن آن‌جاها نیستند،در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که ‏‎ ‎‏ساکن آن‌جاها نیستند،با آب آنها وضو بگیرند.‏

‏         مسأله 271- وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها ‏‎ ‎‏راضی است،اشکال ندارد ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که با آب آنها وضو نگیرند.‏

‏مسأله 272- اگر فراموش کند آب،غصبی است،و با آن وضو بگیرد صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 47

‏شرط چهارم:آن که ظرف آب وضو مباح باشد.‏

‏شرط پنجم:آن که ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.‏

‏         مسأله 273- اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن،آب دیگری ندارد ‏‎ ‎‏باید تیمم کند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد باطل است.و اگر آب مباح دیگری دارد ‏‎ ‎‏چنانچه در آن ظرف غصبی،وضوی ارتماسی بگیرد و یا با آن ظرف،آب به صورت و ‏‎ ‎‏دست‌ها بریزد وضویش باطل است،ولی اگر با کف دست،آب از آن ظرف بردارد و به ‏‎ ‎‏صورت و دست‌ها بریزد وضویش صحیح است،اگرچه از جهت تصرف در ظرف ‏‎ ‎‏غصبی،فعل حرام،مرتکب شده است،و وضوی او از ظرف طلا و نقره،به احتیاط ‏‎ ‎‏واجب مثل وضوی از ظرف غصبی است.‏

‏         مسأله 274- اگر در حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است وضو ‏‎ ‎‏بگیرد صحیح است ولی اگر وضوی او تصرف در غصب حساب شود گناهکار است.‏

‏         مسأله 275- اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده ‏‎ ‎‏حوض یا نهری بسازند،چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف ‏‎ ‎‏کرده‌اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.‏

‏شرط ششم:آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن،پاک باشد.‏

‏         مسأله 276- اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس ‏‎ ‎‏شود،صحیح است.‏

‏         مسأله 277- اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد،وضو صحیح است. ‏

‏ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد اولیٰ آن است که اول آن را تطهیر ‏‎ ‎‏کند بعد وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 278- اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش ‏‎ ‎‏از وضو آن‌جا را آب کشیده یا نه،چنانچه در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 48

‏بودن آن‌جا نبوده وضو باطل است،و اگر می‌داند ملتفت بوده،یا شک دارد که ملتفت ‏‎ ‎‏بوده یا نه،وضو صحیح است.و در هر صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.‏

‏         مسأله 279- اگر در صورت یا دست‌ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند ‏‎ ‎‏نمی‌آید و آب برای آن ضرر ندارد،باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد ‏‎ ‎‏که خون بند بیاید،بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.‏

‏شرط هفتم:آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد.‏

‏         مسأله 280- هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد،تمام نماز یا ‏‎ ‎‏مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود،باید تیمم کند،ولی اگر برای وضو و تیمم ‏‎ ‎‏یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 281- کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند،اگر وضو بگیرد صحیح ‏‎ ‎‏است چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر.‏

‏شرط هشتم:آن که به قصد قربت؛یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم،وضو ‏‎ ‎‏بگیرد،و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است.‏

‏         مسأله 282- لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ولی ‏‎ ‎‏باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می‌گیرد.به طوری که اگر از او بپرسند چه ‏‎ ‎‏می‌کنی بگوید وضو می‌گیرم.‏

‏شرط نهم:آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به‌جا آورد؛یعنی اول صورت و بعد ‏‎ ‎‏دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید، ‏‎ ‎‏و باید پای راست را پیش از پای چپ مسح کند،و اگر به این ترتیب وضو نگیرد ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏شرط دهم:آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.‏

‏         مسأله 283- اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می‌خواهد جایی ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 49

‏را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده ‏‎ ‎‏باشد،وضو باطل است.و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که ‏‎ ‎‏می‌خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می‌خواهد دست ‏‎ ‎‏چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد،وضو ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 284- اگر کارهای وضو را پشت سر هم به‌جا آورد ولی به واسطۀ گرمای هوا ‏‎ ‎‏یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت خشک شود وضوی او صحیح است.‏

‏         مسأله 285- راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد،پس اگر بعد از شستن صورت و ‏‎ ‎‏دست‌ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند،وضوی او صحیح است.‏

‏شرط یازدهم:آن که شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها را خود انسان ‏‎ ‎‏انجام دهد،و اگر دیگری او را وضو دهد،یا در رساندن آب به صورت و دست‌ها و ‏‎ ‎‏مسح سر و پاها به او کمک نماید،وضو باطل است.‏

‏         مسأله 286- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد.و ‏‎ ‎‏چنانچه مزد هم بخواهد،در صورتی که بتواند باید بدهد.ولی باید خود او نیت وضو ‏‎ ‎‏کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمی‌تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای ‏‎ ‎‏مسح او بکشد،و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرند و با آن ‏‎ ‎‏رطوبت،سر و پای او را مسح کنند.و احتیاط واجب در صورت امکان ضمّ تیمم است.‏

‏         مسأله 287- هر کدام از کارهای وضو را که می‌تواند به تنهایی انجام دهد،نباید در ‏‎ ‎‏آن کمک بگیرد.‏

‏شرط دوازدهم:آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.‏

‏         مسأله 288- کسی که می‌ترسد که اگر وضو بگیرد،مریض شود یا اگر آب را به ‏‎ ‎‏مصرف وضو برساند تشنه بماند،نباید وضو بگیرد.ولی اگر نداند که آب برای او ضرر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 50

‏دارد،و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته،وضویش صحیح است،اگرچه احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که با آن وضو نماز نخواند،و تیمم کند و چنانچه با آن وضو نماز ‏‎ ‎‏خوانده دوباره آن را اعاده نماید.‏

‏         مسأله 289- اگر رساندن آب به صورت و دست‌ها به مقدار کمی که وضو با آن ‏‎ ‎‏صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد،باید با همان مقدار وضو بگیرد.‏

‏شرط سیزدهم:آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.‏

‏         مسأله 290- اگر می‌داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از ‏‎ ‎‏رسیدن آب جلوگیری می‌کند یا نه،باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.‏

‏         مسأله 291- اگر زیر ناخن چرک باشد،وضو اشکال ندارد،ولی اگر ناخن را بگیرند ‏‎ ‎‏باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند،و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، ‏‎ ‎‏باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.‏

‏         مسأله 292- اگر در صورت و دست‌ها و جلوی سر و روی پاها به واسطۀ سوختن ‏‎ ‎‏یا چیز دیگر،برآمدگی پیدا شود،شستن و مسح روی آن کافی است.و چنانچه سوراخ ‏‎ ‎‏شود رساندن آب،به زیر پوست لازم نیست،بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده ‏‎ ‎‏شود،لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند ولی چنانچه پوستی که ‏‎ ‎‏کنده شده گاهی به بدن می‌چسبد و گاهی بلند می‌شود باید آن را قطع کند یا آب را به ‏‎ ‎‏زیر آن برساند.‏

‏         مسأله 293- اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، ‏‎ ‎‏چنانچه احتمال او در نظر مردم به‌جا باشد،مثل آن که بعد از گل‌کاری شک کند گل به ‏‎ ‎‏دست او چسبیده یا نه،باید وارسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که ‏‎ ‎‏اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.‏

‏         مسأله 294- جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 51

‏مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد.و همچنین است اگر بعد از گچ‌کاری و ‏‎ ‎‏مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی‌نماید بر دست بماند، ‏‎ ‎‏ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می‌رسد یا نه،باید آنها را برطرف کند.‏

‏         مسأله 295- اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن ‏‎ ‎‏آب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آن‌جا رسانده یا نه، ‏‎ ‎‏وضوی او صحیح است،ولی اگر بداند که موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده،باید دوباره ‏‎ ‎‏وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 296- اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود ‏‎ ‎‏زیر آن می‌رسد و گاهی نمی‌رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده ‏‎ ‎‏یا نه،چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده،باید دوباره ‏‎ ‎‏وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 297- اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ‏‎ ‎‏ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده،وضوی او صحیح است،ولی اگر بداند ‏‎ ‎‏که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده،احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 298- اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای ‏‎ ‎‏وضو بوده یا نه،وضو صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 52