احکام نماز
واجبات نماز
سجود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سجود

‏ ‏

سجود

‏         مسأله 1045- نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب،بعد از ‏‎ ‎‏رکوع دو سجده کند و سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر دو زانو و سر ‏‎ ‎‏دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد.‏

‏         مسأله 1046- دو سجده روی هم یک رکن است که اگر کسی در نماز واجب عمداً ‏‎ ‎‏یا از روی فراموشی هر دو را ترک کند،یا دو سجدۀ دیگر به آنها اضافه نماید،نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 1047- اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند،نماز باطل می‌شود و اگر سهواً ‏‎ ‎‏یک سجده کم کند حکم آن بعداً گفته خواهد شد.‏

‏         مسأله 1048- اگر پیشانی را عمداً یا سهواً به زمین نگذارد،سجده نکرده است، ‏‎ ‎‏اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد و سهواً جاهای ‏‎ ‎‏دیگر را به زمین نرساند،یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است.‏

‏         مسأله 1049- در سجده هر ذکری بگوید کافی است،ولی احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که مقدار ذکر از سه مرتبه‏

‏«سُبْحانَ اللّٰهِ» یا یک مرتبه‏

‏«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْاَعْلیٰ وَبِحَمْدِه» کمتر نباشد.و مستحب است‏

‏«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْاَعْلیٰ وَبِحَمدِهِ» را سه یا پنج یا هفت ‏‎ ‎‏مرتبه بگوید.‏

‏         مسأله 1050- در سجود باید به مقدار ذکر واجب،بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکر ‏‎ ‎‏مستحب هم،اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده‌اند بگوید،آرام بودن ‏‎ ‎‏بدن لازم است.‏

‏         مسأله 1051- اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمداً ذکر ‏‎ ‎‏سجده را بگوید،یا پیش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1052- اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد،سهواً ذکر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 186

‏سجده را بگوید و پیش از آن که سر از سجده بردارد،بفهمد اشتباه کرده باید دوباره در ‏‎ ‎‏حال آرام بودن،ذکر را بگوید.‏

‏         مسأله 1053- اگر بعد از آن که سر از سجده برداشت،بفهمد که پیش از آرام ‏‎ ‎‏گرفتن بدن،ذکر را گفته یا پیش از آن که ذکر سجده تمام شود سر برداشته نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1054- اگر موقعی که ذکر سجده را می‌گوید،یکی از هفت عضو را عمداً از ‏‎ ‎‏زمین بردارد،نماز باطل می‌شود ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست،اگر غیر ‏‎ ‎‏پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1055- اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهواً پیشانی را از زمین بردارد ‏‎ ‎‏نمی‌تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند،ولی اگر جاهای ‏‎ ‎‏دیگر را سهواً از زمین بردارد،باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید.‏

‏         مسأله 1056- بعد از تمام شدن ذکر سجدۀ اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره ‏‎ ‎‏به سجده رود.‏

‏         مسأله 1057- جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست‌تر و بلندتر از ‏‎ ‎‏چهار انگشت بسته نباشد،بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای ‏‎ ‎‏انگشتانش پست‌تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد.‏

‏         مسأله 1058- در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشت‌های پا و سر زانوهای او ‏‎ ‎‏بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد.‏

‏         مسأله 1059- اگر پیشانی را سهواً به چیزی بگذارد که از جای انگشت‌های پا و سر ‏‎ ‎‏زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است،چنانچه بلندی آن به قدری است که ‏‎ ‎‏نمی‌گویند در حال سجده است،می‌تواند سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن به ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 187

‏اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد و می‌تواند سر را به روی آن که به اندازۀ ‏‎ ‎‏چهار انگشت یا کمتر است بکشد،و اگر بلندی آن به قدری است که می‌گویند در حال ‏‎ ‎‏سجده است احتیاط واجب آن است که پیشانی را از روی آن به روی چیزی که بلندی ‏‎ ‎‏آن به اندازۀ چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد،و اگر کشیدن پیشانی ممکن ‏‎ ‎‏نیست،بنابر احتیاط واجب باید پیشانی را بلند کند و بر موضعی که بلندی زایدی ندارد ‏‎ ‎‏بگذارد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1060- باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می‌کند چیزی نباشد پس اگر مهر ‏‎ ‎‏به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد،سجده باطل است ولی اگر مثلاً ‏‎ ‎‏رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1061- در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولی در حال ناچاری ‏‎ ‎‏پشت دست هم مانعی ندارد،و اگر پشت دست ممکن نباشد،باید مچ دست را ‏‎ ‎‏بگذارد،و چنانچه آن را هم نتواند،باید تا آرنج هر جا که می‌تواند بر زمین بگذارد و ‏‎ ‎‏اگر آن هم ممکن نیست،گذاشتن بازو کافی است.‏

‏         مسأله 1062- در سجده بنابر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به ‏‎ ‎‏زمین بگذارد،و اگر انگشت‌های دیگر پا،یا روی پا را به زمین بگذارد،یا به واسطۀ ‏‎ ‎‏بلند بودن ناخن،سر شست به زمین نرسد نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1063- کسی که مقداری از شست پایش بریده،باید بقیۀ آن را به زمین ‏‎ ‎‏بگذارد،و اگر چیزی از آن نمانده،یا اگر مانده خیلی کوتاه است باید بقیۀ انگشتان را ‏‎ ‎‏بگذارد و اگر هیچ انگشت ندارد،باید هر مقداری از پا باقی مانده به زمین بگذارد.‏

‏         مسأله 1064- اگر به طور غیر معمول سجده کند،مثلاً سینه و شکم را به زمین ‏‎ ‎‏بچسباند،بنابر احتیاط مستحب باید نماز را دوباره بخواند،ولی اگر پاها را دراز کند، ‏‎ ‎‏اگرچه هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد،بنابر احتیاط واجب،باید نماز را ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 188

‏         مسأله 1065- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می‌کند،باید پاک باشد،ولی اگر ‏‎ ‎‏مثلاً مهر را روی فرش نجس بگذارد،یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به ‏‎ ‎‏طرف پاک آن بگذارد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1066- اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد،چنانچه ممکن است باید با جای ‏‎ ‎‏سالم پیشانی سجده کند،و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و ‏‎ ‎‏جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد.‏

‏         مسأله 1067- اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف ‏‎ ‎‏پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست باید به ‏‎ ‎‏هر جای از صورت که ممکن است سجده کند و اگر به هیچ جای از صورت ممکن ‏‎ ‎‏نیست باید با جلو سر سجده نماید.‏

‏         مسأله 1068- کسی که نمی‌تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که ‏‎ ‎‏می‌تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز ‏‎ ‎‏بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است،ولی باید ‏‎ ‎‏کف دست‌ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد.‏

‏         مسأله 1069- کسی که هیچ نمی‌تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر ‏‎ ‎‏اشاره کند و اگر نتواند باید با چشم‌ها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که اگر می‌تواند به قدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد و اگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند احتیاط مستحب آن است که مهر را بلند کند و به پیشانی بگذارد،و اگر با سر ‏‎ ‎‏یا چشم‌ها هم نمی‌تواند اشاره کند،باید در قلب نیت سجده کند،و بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید.‏

‏         مسأله 1070- کسی که نمی‌تواند بنشیند،باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه ‏‎ ‎‏می‌تواند،برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند،با چشم‌ها اشاره نماید و اگر این ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 189

‏را هم نمی‌تواند،در قلب نیت سجده کند،و بنابر احتیاط واجب با دست و مانند آن ‏‎ ‎‏برای سجده اشاره نماید.‏

‏         مسأله 1071- اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود،چنانچه ممکن باشد ‏‎ ‎‏باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد،و این یک سجده حساب می‌شود،چه ذکر ‏‎ ‎‏سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی‌اختیار دوباره به جای سجده ‏‎ ‎‏برسد،روی هم یک سجده حساب می‌شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید.‏

‏         مسأله 1072- جایی که انسان باید تقیه کند می‌تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید ‏‎ ‎‏و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود.‏

‏         مسأله 1073- اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی‌گیرد سجده کند باطل است ‏‎ ‎‏ولی روی تشک پَر،یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام ‏‎ ‎‏می‌گیرد سجده کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1074- اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید در حالی که ایستاده است،برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند.‏

‏         مسأله 1075- در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد،مثل رکعت سوم نماز ‏‎ ‎‏ظهر و عصر و عشا اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد ‏‎ ‎‏برخیزد نمازش صحیح است،ولی بنابر احتیاط واجب باید بعد از سجدۀ دوم قدری ‏‎ ‎‏بی‌حرکت بنشیند و بعد برخیزد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 190