احکام نماز
واجبات نماز
رکوع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رکوع

‏ ‏

رکوع

‏         مسأله 1022- در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست ‏‎ ‎‏را به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می‌گویند.‏

‏         مسأله 1023- اگر به اندازۀ رکوع خم شود،ولی دست‌ها را به زانو نگذارد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 1024- هرگاه رکوع را به طور غیر معمول به‌جا آورد،مثلاً به چپ یا راست ‏‎ ‎‏خم شود،اگرچه دست‌های او به زانو برسد،صحیح نیست.‏

‏         مسأله 1025- خم شدن باید به قصد رکوع باشد،پس اگر به قصد کار دیگر مثلاً ‏‎ ‎‏برای کشتن جانور خم شود،نمی‌تواند آن را رکوع حساب کند بلکه باید بایستد دوباره ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 182

‏برای رکوع خم شود و به واسطۀ این عمل،رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1026- کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد،مثلاً ‏‎ ‎‏دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می‌رسد یا زانوی او پایین‌تر از ‏‎ ‎‏مردم دیگر است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد،باید به اندازۀ ‏‎ ‎‏معمول خم شود.‏

‏         مسأله 1027- کسی که نشسته رکوع می‌کند،باید به قدری خم شود که صورتش ‏‎ ‎‏مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای ‏‎ ‎‏سجده برسد.‏

‏         مسأله 1028- انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که به قدر سه مرتبه‏

‏«سُبْحٰانَ اللّٰهِ» یا یک مرتبه‏

‏«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ» ‎‏کمتر نباشد.‏

‏         مسأله 1029- ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود و مستحب است ‏‎ ‎‏آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند.‏

‏         مسأله 1030- در رکوع باید به مقدار ذکر واجب،بدن آرام باشد و در ذکر مستحب ‏‎ ‎‏هم اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور داده‌اند بگوید بنابر احتیاط واجب، ‏‎ ‎‏آرام بودن بدن لازم است.‏

‏         مسأله 1031- اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید،بی‌اختیار به قدری ‏‎ ‎‏حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب دوباره ذکر را بگوید،ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن ‏‎ ‎‏خارج نشود،یا انگشتان را حرکت دهد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1032- اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عمداً ذکر ‏‎ ‎‏رکوع را بگوید،نمازش باطل است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 183

‏         مسأله 1033- اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب،عمداً سر از رکوع بردارد نمازش ‏‎ ‎‏باطل است و اگر سهواً سر بردارد،چنانچه پیش از آن که از حال رکوع خارج شود، ‏‎ ‎‏یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده باید در حال آرامی بدن دوباره ذکر را بگوید و ‏‎ ‎‏اگر بعد از آن که از حال رکوع خارج شد،یادش بیاید نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 1034- اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند،در صورتی که بتواند پیش از ‏‎ ‎‏آن که از حد رکوع بیرون رود ذکر را بگوید،باید در آن حال تمام کند و اگر نتواند در ‏‎ ‎‏حال برخاستن ذکر را به قصد رجا بگوید.‏

‏         مسأله 1035- اگر به واسطۀ مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد نماز صحیح است ‏‎ ‎‏ولی باید پیش از آن که از حال رکوع خارج شود ذکر واجب؛یعنی‏

‏«سُبْحانَ رَبِّی‌العَظِیمِ ‏‎ ‎‏وَبِحَمْدِه» یا سه مرتبه‏

‏«سُبْحانَ اللّٰهِ» را بگوید.‏

‏         مسأله 1036- هرگاه نتواند به اندازۀ رکوع خم شود،باید به چیزی تکیه دهد و رکوع ‏‎ ‎‏کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید به هر اندازه ‏‎ ‎‏می‌تواند،خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع ‏‎ ‎‏کند و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن با سر ‏‎ ‎‏اشاره نماید.‏

‏         مسأله 1037- کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند اگر در حال ایستاده یا نشسته ‏‎ ‎‏نتواند رکوع کند،باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر نتواند ‏‎ ‎‏اشاره کند،باید به نیت رکوع چشم‌ها را هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت ‏‎ ‎‏برخاستن از رکوع،چشم‌ها را باز کند و اگر از این هم عاجز است باید در قلب،نیت ‏‎ ‎‏رکوع کند و ذکر آن را بگوید.‏

‏         مسأله 1038- کسی که نمی‌تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط ‏‎ ‎‏می‌تواند در حالی که نشسته است کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر ‏‎ ‎‏اشاره کند،باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 184

‏آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می‌تواند برای ‏‎ ‎‏رکوع خم شود.‏

‏         مسأله 1039- اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو ‏‎ ‎‏مرتبه به قصد رکوع به اندازۀ رکوع خم شود،نمازش باطل است،و نیز اگر بعد از آن که ‏‎ ‎‏به اندازۀ رکوع خم شد و بدنش آرام گرفت،به قصد رکوع به قدری خم شود که از ‏‎ ‎‏اندازۀ رکوع بگذرد و دوباره به رکوع برگردد،بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است و ‏‎ ‎‏بهتر آن است که نماز را تمام کند و از سر بخواند.‏

‏         مسأله 1040- بعد از تمام شدن ذکر رکوع،باید راست بایستد و بعد از آن که بدن ‏‎ ‎‏آرام گرفت به سجده رود و اگر عمداً پیش از ایستادن،یا پیش از آرام گرفتن بدن به ‏‎ ‎‏سجده رود نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1041- اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آن که به سجده برسد،یادش بیاید، ‏‎ ‎‏باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد،نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 1042- اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد،یادش بیاید که رکوع نکرده ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را به‌جا آورد و نماز را تمام کند و دوباره ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 1043- مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده ‏‎ ‎‏تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگه دارد و گردن را ‏‎ ‎‏بکشد و مساوی پشت نگه دارد و بین دو قدم را نگاه کند و پیش از ذکر یا بعد از آن ‏‎ ‎‏صلوات بفرستد و بعد از آن که از رکوع برخاست و راست ایستاد،در حال آرامی بدن ‏‎ ‎‏بگوید:‏

‏«سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه».‏

‏         مسأله 1044- مستحب است در رکوع زن‌ها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها ‏‎ ‎‏را به عقب ندهند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 185