احکام نماز
مکان نمازگزار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مکان نمازگزار

‏ ‏

مکان نمازگزار

‏مکان نمازگزار چند شرط دارد:‏

‏شرط اول: آن که مباح باشد.‏

‏         مسأله 866- کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند اگرچه روی فرش و تخت و ‏‎ ‎‏مانند اینها باشد،نمازش باطل است ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمۀ ‏‎ ‎‏غصبی مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 867- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازۀ ‏‎ ‎‏کسی که منفعت ملک،مال او می‌باشد باطل است،مثلاً در خانه اجاره‌ای اگر صاحب ‏‎ ‎‏خانه یا دیگری بدون اجازۀ کسی که آن خانه را اجاره کرده نماز بخواند،نمازش باطل ‏‎ ‎‏است،و همچنین است اگر در ملکی که دیگری در آن حقی دارد نماز بخواند،مثلاً اگر ‏‎ ‎‏میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند،تا وقتی ثلث را جدا نکنند ‏‎ ‎‏نمی‌شود در ملک او نماز خواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 157

‏         مسأله 868- کسی که در مسجد نشسته،اگر دیگری جای او را غصب کند و در ‏‎ ‎‏آن‌جا نماز بخواند بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند.‏

‏         مسأله 869- اگر در جایی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز ‏‎ ‎‏بفهمد،یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز ‏‎ ‎‏یادش بیاید،نماز او صحیح است مگر آن که خودش غصب کرده باشد که در این ‏‎ ‎‏صورت به احتیاط واجب نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 870- اگر بداند جایی غصبی است ولی نداند که در جای غصبی نماز باطل ‏‎ ‎‏است و در آن‌جا نماز بخواند،نماز او باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 871- کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند،چنانچه حیوان ‏‎ ‎‏سواری یا زین آن غصبی باشد نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد سواره ‏‎ ‎‏نماز مستحبی بخواند.‏

‏         مسأله 872- کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد، ‏‎ ‎‏بدون اجازۀ شریکش نمی‌تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.‏

‏         مسأله 873- اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد،تصرف او ‏‎ ‎‏در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است،و همچنین است اگر به ذمه بخرد و ‏‎ ‎‏در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.‏

‏         مسأله 874- اگر صاحب ملک به زبان،اجازۀ نماز خواندن بدهد و انسان بداند که ‏‎ ‎‏قلباً راضی نیست،نماز خواندن در ملک او باطل است.و اگر اجازه ندهد و انسان یقین ‏‎ ‎‏کند که قلباً راضی است نماز صحیح است.‏

‏         مسأله 875- تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و نماز ‏‎ ‎‏در آن باطل است مگر آن که بدهکاری او را بدهند،یا بنا داشته باشند بدون مسامحه ‏‎ ‎‏بپردازند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 158

‏         مسأله 876- تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است،حرام و نماز در آن ‏‎ ‎‏باطل است ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد و ‏‎ ‎‏نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون ‏‎ ‎‏مسامحه بدهی او را بدهند تصرف اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 877- اگر میت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثۀ او صغیر یا دیوانه یا ‏‎ ‎‏غایب باشند،تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است ولی تصرفات جزئی که ‏‎ ‎‏برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 878- نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اینها که برای واردین آماده ‏‎ ‎‏است اشکال ندارد و اگر وثوق پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است،ولی ‏‎ ‎‏در غیر این قبیل جاها،در صورتی می‌شود نماز خواند که مالک آن اجازه بدهد،یا ‏‎ ‎‏حرفی بزند که معلوم شود،برای نماز خواندن اذن داده است،مثل این که به کسی ‏‎ ‎‏اجازه دهد در ملک او بنشیند و بخوابد،که از اینها فهمیده می‌شود برای نماز خواندن ‏‎ ‎‏هم اذن داده است.‏

‏         مسأله 879- در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و چراگاه حیوانات است اگرچه ‏‎ ‎‏صاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و در ‏‎ ‎‏زمین‌های زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار ندارد اگرچه در مالکین آنها صغیر و ‏‎ ‎‏دیوانه باشد نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد،ولی اگر یکی از صاحبانش ‏‎ ‎‏ناراضی باشند تصرف در آن حرام و نماز باطل است.‏

‏شرط دوم:‏

‏مسأله 880- مکان نمازگزار باید بی‌حرکت باشد و اگر به واسطۀ تنگی وقت یا ‏‎ ‎‏جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد،مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز ‏‎ ‎‏بخواند،به قدری که ممکن است باید در حال حرکت چیزی نخواند و اگر آنها از قبله ‏‎ ‎‏به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 159

‏         مسأله 881- نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و ترن و مانند اینها،وقتی ایستاده‌اند ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 882- روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمی‌شود بی‌حرکت ماند نماز ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 883- در جایی که به واسطۀ احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند ‏‎ ‎‏اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند،اگر به امید تمام کردن شروع کند ‏‎ ‎‏اشکال ندارد و اگر به مانعی برنخورد نمازش صحیح است و در جایی که ماندن در ‏‎ ‎‏آن حرام است،مثلاً زیرسقفی که نزدیک است خراب شود باید نماز نخواند،ولی ‏‎ ‎‏اگر خواند باطل نیست،و همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام ‏‎ ‎‏است،مثل فرشی که اسم خدا بر آن نوشته شده باید نماز نخواند ولی اگر خواند ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏شرط سوم:‏

‏آن که در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند در آن‌جا راست بایستد،یا ‏‎ ‎‏به اندازه‌ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد،نماز نخواند و اگر ناچار شود ‏‎ ‎‏که در چنین جایی نماز بخواند باید به قدری که ممکن است قیام و رکوع و سجود را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 884- انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر و امام علیه السلام ‏‎ ‎‏نماز نخواند چنانچه نماز خواندن بی‌احترامی باشد حرام است ولی نماز باطل نیست.‏

‏         مسأله 885- اگر در نماز چیزی مانند دیوار بین او و قبر مطهر باشد که بی‌احترامی ‏‎ ‎‏نشود اشکال ندارد،ولی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‌ای که روی آن ‏‎ ‎‏افتاده کافی نیست.‏

‏شرط چهارم:‏

‏آن که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 160

‏لباس او برسد ولی جایی که پیشانی را بر آن می‌گذارد اگر نجس باشد در صورتی که ‏‎ ‎‏خشک هم باشد نماز باطل است،و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً ‏‎ ‎‏نجس نباشد.‏

‏         مسأله 886- بنابر احتیاط مستحب باید زن عقب‌تر از مرد بایستد و جای سجدۀ او ‏‎ ‎‏از جای ایستادن مرد کمی عقب‌تر باشد.‏

‏         مسأله 887- اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند،بهتر آن ‏‎ ‎‏است که نماز را دوباره بخوانند.‏

‏         مسأله 888- اگر بین مرد و زن،دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد نمازشان صحیح ‏‎ ‎‏است،و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست.‏

‏شرط پنجم:‏

‏آن که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او،بیش از چهار انگشت بسته، ‏‎ ‎‏پست‌تر یا بلندتر نباشد،و احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از این ‏‎ ‎‏پست و بلندتر نباشد.‏

‏         مسأله 889- بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جایز نیست،و احتیاط در نماز ‏‎ ‎‏نخواندن در آن‌جا است لیکن اگر خواند نمازش باطل نیست.‏

‏         مسأله 890- نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن استعمال می‌کنند باطل نیست ‏‎ ‎‏ولی گوش دادن به آنها حرام است.‏

‏         مسأله 891- در خانۀ کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است ولی در حال ‏‎ ‎‏ناچاری مانع ندارد.‏

‏         مسأله 892- خواندن نماز مستحب در خانۀ کعبه و بر بام آن اشکال ندارد،بلکه ‏‎ ‎‏مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 161