احکام نماز
احکام قبله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام قبله

‏ ‏

احکام قبله

‏         مسأله 776- خانۀ کعبه که در مکۀ معظمه می‌باشد قبله است،و باید رو به روی آن ‏‎ ‎‏نماز خواند،ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز ‏‎ ‎‏می‌خواند کافی است و همچنین است کارهای دیگری که مانند سر بریدن حیوانات، ‏‎ ‎‏باید رو به قبله انجام گیرد.‏

‏         مسأله 777- کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند،باید طوری بایستد که ‏‎ ‎‏بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد.‏

‏         مسأله 778- کسی که باید نشسته نماز بخواند،اگر نمی‌تواند به طور معمول بنشیند ‏‎ ‎‏و در موقع نشستن،کف پاها را به زمین می‌گذارد،باید در موقع نماز صورت و سینه و ‏‎ ‎‏شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.‏

‏         مسأله 779- کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند،باید در حال نماز به پهلوی ‏‎ ‎‏راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد،و اگر ممکن نیست باید به ‏‎ ‎‏پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد،و اگر این را هم نتواند ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 142

‏باید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.‏

‏         مسأله 780- نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را باید رو به قبله به‌جا ‏‎ ‎‏آورد و در سجدۀ سهو هم احتیاط مستحب همین است.‏

‏         مسأله 781- نماز مستحبی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند و اگر ‏‎ ‎‏انسان در این دو حال،نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد.‏

‏         مسأله 782- کسی که می‌خواهد نماز بخواند،باید برای پیدا کردن قبله کوشش ‏‎ ‎‏نماید،تا یقین کند که قبله کدام طرف است،و می‌تواند به گفتۀ دو شاهد عادل که از ‏‎ ‎‏روی نشانه‌های حسی شهادت می‌دهند یا به قول کسی که از روی قاعدۀ علمی قبله را ‏‎ ‎‏می‌شناسد و محل اطمینان است عمل کند،و اگر اینها ممکن نشد باید به گمانی که از ‏‎ ‎‏محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید ‏‎ ‎‏حتی اگر از گفتۀ فاسق یا کافری که به واسطۀ قواعد علمی قبله را می‌شناسد گمان به ‏‎ ‎‏قبله پیدا کند کافی است.‏

‏         مسأله 783- کسی که گمان به قبله دارد،اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند ‏‎ ‎‏نمی‌تواند به گمان خود عمل نماید،مثلاً اگر میهمان از گفتۀ صاحب خانه گمان به قبله ‏‎ ‎‏پیدا کند ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی‌تری پیدا کند نباید به حرف او عمل نماید.‏

‏         مسأله 784- اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد،یا با این که کوشش کرده، ‏‎ ‎‏گمانش به طرفی نمی‌رود،چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز به چهار ‏‎ ‎‏طرف بخواند و اگر به اندازۀ چهار نماز وقت ندارد،باید به اندازه‌ای که وقت دارد،نماز ‏‎ ‎‏بخواند،مثلاً اگر فقط به اندازۀ یک نماز وقت دارد،باید یک نماز به هر طرفی که ‏‎ ‎‏می‌خواهد بخواند.و باید نمازها را طوری بخواند که یقین کند یکی از آنها رو به قبله ‏‎ ‎‏بوده یا اگر از قبله کج بوده،به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسیده است.‏

‏         مسأله 785- اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است،باید به هر دو ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 143

‏طرف نماز بخواند ولی احتیاط مستحب آن است که در صورت گمان،به چهار طرف ‏‎ ‎‏نماز بخواند.‏

‏         مسأله 786- کسی که باید به چند طرف نماز بخواند،اگر بخواهد نماز ظهر و عصر ‏‎ ‎‏یا مغرب و عشا را بخواند بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب ‏‎ ‎‏است بخواند،بعد نماز دوم را شروع کند.‏

‏         مسأله 787- کسی که یقین به قبله ندارد،اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید ‏‎ ‎‏رو به قبله انجام داد،مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد،باید به گمان عمل نماید و اگر ‏‎ ‎‏گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 144