احکام طهارت
مطهّرات
1-آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-آب

‏ ‏

1-آب

‏         مسأله 149- آب با چهار شرط،چیز نجس را پاک می‌کند:اول:آن که مطلق باشد، ‏‎ ‎‏پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بید،چیز نجس را پاک نمی‌کند،دوم:آن که پاک ‏‎ ‎‏باشد،سوم:آن که وقتی چیز نجس را می‌شویند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزۀ ‏‎ ‎‏نجاست هم نگیرد،چهارم:آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس،عین نجاست در آن ‏‎ ‎‏نباشد.و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل؛یعنی آب کمتر از کر،شرطهای دیگری هم ‏‎ ‎‏دارد که بعداً گفته می‌شود.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 27

‏         مسأله 150- ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست،بلکه در کر و جاری ‏‎ ‎‏هم احتیاط سه مرتبه است،اگرچه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است،ولی ظرفی را ‏‎ ‎‏که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده،باید اول با خاکِ پاک، ‏‎ ‎‏خاک‌مال کرد و بعد بنابر احتیاط واجب،دو مرتبه در کر یا جاری یا با آب قلیل شست، ‏‎ ‎‏و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنابر احتیاط واجب باید پیش از ‏‎ ‎‏شستن خاک‌مال کرد.‏

‏         مسأله 151- اگر دهانۀ ظرفی که سگ دهن زده،تنگ باشد و نشود آن را خاک‌مال ‏‎ ‎‏کرد،چنانچه ممکن است باید کهنه به چوبی بپیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف ‏‎ ‎‏بمالند و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد.‏

‏         مسأله 152- ظرفی را که خوک از آن،چیز روانی بخورد،با آب قلیل باید هفت ‏‎ ‎‏مرتبه شست،و در کر و جاری نیز هفت مرتبه باید شست به احتیاط واجب،و لازم ‏‎ ‎‏نیست آن را خاک‌مال کنند،اگرچه احتیاط مستحب آن است که خاک‌مال شود،و نیز ‏‎ ‎‏لیسیدن خوک ملحق است به آب خوردن آن به احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 153- اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند ‏‎ ‎‏باید سه مرتبه بشویند،و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.‏

‏         مسأله 154- کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته اگر ‏‎ ‎‏در آب کر یا جاری بگذارند به هر جای آن،که آب برسد پاک می‌شود.و اگر بخواهند ‏‎ ‎‏باطن آن هم پاک شود باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو ‏‎ ‎‏رود و فرو رفتن رطوبت کافی نیست.‏

‏         مسأله 155- ظرف نجس را با آب قلیل،دو جور می‌شود آب کشید.یکی آن که سه ‏‎ ‎‏مرتبه پر کنند و خالی کنند،دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه ‏‎ ‎‏آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 28

‏         مسأله 156- اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود،چنانچه سه مرتبه آن ‏‎ ‎‏را از آب پر کنند و خالی کنند پاک می‌شود،و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا،آب ‏‎ ‎‏در آن بریزند،به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد،و در هر دفعه آبی که ته آن جمع ‏‎ ‎‏می‌شود بیرون آورند،و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی را که با آن آب‌ها ‏‎ ‎‏را بیرون می‌آورند آب بکشند.‏

‏         مسأله 157- اگر مِس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند،ظاهرش ‏‎ ‎‏پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 158- تنوری که به بول نجس شده است،اگر دو مرتبه از بالا آب در آن ‏‎ ‎‏بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاک می‌شود.و در غیر بول اگر بعد از ‏‎ ‎‏برطرف شدن نجاست یک مرتبه به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند،کافی ‏‎ ‎‏است.و بهتر است که گودالی ته آن بکنند تا آب‌ها در آن جمع شود و بیرون بیاورند، ‏‎ ‎‏بعد آن گودال را با خاکِ پاک پر کنند.‏

‏         مسأله 159- اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست،یک مرتبه در آب ‏‎ ‎‏کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود.و احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهند که آب ‏‎ ‎‏داخل آن خارج شود.‏

‏         مسأله 160- اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، ‏‎ ‎‏چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود در صورتی که بول در آن چیز ‏‎ ‎‏نمانده باشد،یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می‌شود،ولی در لباس و ‏‎ ‎‏فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه،فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید.و غُساله آبی ‏‎ ‎‏است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خود بخود یا ‏‎ ‎‏به وسیلۀ فشار می‌ریزد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 29

‏         مسأله 161- اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک ‏‎ ‎‏نخورده،نجس شود،چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس ‏‎ ‎‏آن برسد پاک می‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی ‏‎ ‎‏آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.‏

‏         مسأله 162- اگر چیزی به غیر بول نجس شود،چنانچه بعد از برطرف کردن ‏‎ ‎‏نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود،پاک می‌گردد.و نیز اگر در ‏‎ ‎‏دفعۀ اولی که آب روی آن می‌ریزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن ‏‎ ‎‏نجاست هم آب روی آن بیاید،پاک می‌شود.ولی در هر صورت لباس و مانند آن را ‏‎ ‎‏باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.‏

‏         مسأله 163- اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده،در آب کر یا جاری فرو برند، ‏‎ ‎‏بعد از برطرف شدن عین نجاست،پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 164- اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن در ‏‎ ‎‏کر و جاری،پاک می‌گردد.و اگر باطن آنها نجس شود پاک نمی‌گردد.‏

‏         مسأله 165- اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه،باطن آن ‏‎ ‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 166- اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد،چنانچه ‏‎ ‎‏آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود،و ‏‎ ‎‏ظرف آن هم پاک می‌گردد.ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ‏‎ ‎‏ظرفی بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه که آب روی آن می‌ریزند آن را فشار ‏‎ ‎‏دهند و ظرف را کج کنند،تا غساله‌ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.‏

‏         مسأله 167- لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده،اگر در آب کر یا جاری ‏‎ ‎‏فرو برند و آب پیش از آن که به واسطۀ رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 30

‏لباس پاک می‌شود.اگرچه موقع فشار دادن آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید.‏

‏         مسأله 168- اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند و بعد مثلاً لجن آب در آن ‏‎ ‎‏ببینند،چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است.‏

‏         مسأله 169- اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خوردۀ گِل یا اشنان در آن ‏‎ ‎‏دیده شود در صورتی که بداند که خوردۀ گِل یا اشنان با آب شسته شد،پاک است،ولی ‏‎ ‎‏اگر آب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد ظاهر گل و اشنان،پاک و باطن آنها ‏‎ ‎‏نجس است.‏

‏         مسأله 170- هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی‌شود. ‏

‏ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد.پس اگر خون را از لباس ‏‎ ‎‏برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند،پاک می‌باشد،اما چنانچه ‏‎ ‎‏به واسطۀ بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره‌های نجاست در آن چیز مانده، ‏‎ ‎‏نجس است.‏

‏         مسأله 171- اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند بدن پاک می‌شود و ‏‎ ‎‏بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست.‏

‏         مسأله 172- غذای نجسی که لای دندان‌ها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمام ‏‎ ‎‏غذای نجس برسد،پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 173- اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند باید فشار ‏‎ ‎‏دهند که غساله آن جدا شود.‏

‏         مسأله 174- اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل،آب بکشند،اطراف آن‌جا که ‏‎ ‎‏متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آن‌جا نجس می‌شود در صورتی که آبی ‏‎ ‎‏که برای پاک شدن محل نجس می‌ریزند به آن اطراف جاری شود با پاک شدن جای ‏‎ ‎‏نجس پاک می‌شود.و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 31

‏روی هر دو آب بریزند.پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس،روی همۀ ‏‎ ‎‏انگشت‌ها آب بریزند و آب نجس به همۀ آنها برسد،بعد از پاک شدن انگشت نجس، ‏‎ ‎‏تمام انگشت‌ها پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 175- گوشت و دنبه‌ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده ‏‎ ‎‏می‌شود.و همچنین است اگر بدن یا لباس،چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به ‏‎ ‎‏آنها جلوگیری نکند.‏

‏         مسأله 176- اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود که جلوگیری ‏‎ ‎‏از رسیدن آب به آنها کند،چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند،باید چربی را ‏‎ ‎‏برطرف کنند تا آب به آنها برسد.‏

‏         مسأله 177- چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست،اگر زیر شیری که متصل به ‏‎ ‎‏کر است یک دفعه بشویند پاک می‌شود،و نیز اگر عین نجاست در آن باشد،چنانچه ‏‎ ‎‏عین نجاست آن،زیر شیر یا به وسیلۀ دیگر برطرف شود،و آبی که از آن چیز می‌ریزد ‏‎ ‎‏بو یا رنگ یا مزۀ نجاست به خود نگرفته باشد با آن شیر پاک می‌گردد.اما اگر آبی که از ‏‎ ‎‏آن می‌ریزد بو یا رنگ یا مزۀ نجاست گرفته باشد باید به قدری آب شیر روی آن بریزند ‏‎ ‎‏تا در آبی که از آن جدا می‌شود،بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نباشد.‏

‏         مسأله 178- اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین ‏‎ ‎‏نجاست را از آن برطرف کرده یا نه،چنانچه موقع آب کشیدن متوجه برطرف کردن ‏‎ ‎‏عین نجاست بوده آن چیز پاک است و اگر متوجه برطرف کردن عین نجاست نبوده ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط مستحب باید دوباره آن را آب بکشد.‏

‏         مسأله 179- زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود اگر نجس شود با آب قلیل پاک ‏‎ ‎‏نمی‌گردد.ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد-چون آبی که روی آن می‌ریزند از ‏‎ ‎‏آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می‌رود-با آب قلیل پاک می‌شود،اما زیر ریگ‌ها ‏‎ ‎‏نجس می‌ماند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 32

‏         مسأله 180- زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو ‏‎ ‎‏نمی‌رود اگر نجس شود با آب قلیل،پاک می‌گردد،ولی باید به قدری آب روی آن ‏‎ ‎‏بریزند که جاری شود و چنانچه آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون رود همۀ ‏‎ ‎‏زمین پاک می‌شود،و اگر بیرون نرود جایی که آب‌ها جمع می‌شود نجس می‌ماند.و ‏‎ ‎‏برای پاک شدن آن‌جا باید گودالی بکنند که آب در آن جمع شود،بعد آب را بیرون ‏‎ ‎‏بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند.‏

‏         مسأله 181- اگر ظاهر نمکِ سنگ و مانند آن نجس شود،با آب کمتر از کر هم ‏‎ ‎‏پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 182- اگر شکر آب شدۀ نجس را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند ‏‎ ‎‏پاک نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 33