احکام طهارت
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
اول:از موارد تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول:از موارد تیمم

‏ ‏

اول:از موارد تیمم

‏آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد.‏

‏         مسأله 648- اگر انسان در آبادی باشد،باید برای تهیۀ آب وضو و غسل،به قدری ‏‎ ‎‏جست‌وجو کند که از پیدا شدن آن نا امید شود،و اگر در بیابان باشد،چنانچه زمین آن ‏‎ ‎‏پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل است ‏‎ ‎‏باید در هر یک از چهار طرف به اندازۀ پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب ‏‎ ‎‏می‌کردند ‏‎[1]‎‏در جست‌وجوی آب برود و اگر زمین آن این‌طور نیست،باید در هر ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 118

‏طرف به اندازۀ پرتاب دو تیر جست‌وجو نماید.‏

‏         مسأله 649- اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعضی دیگر پست و بلند یا عبور در ‏‎ ‎‏آن مشکل باشد،باید در طرفی که هموار است به اندازۀ پرتاب دو تیر و در طرفی که ‏‎ ‎‏این‌طور نیست به اندازۀ پرتاب یک تیر جست‌وجو کند.‏

‏         مسأله 650- در هر طرفی که یقین دارد آب نیست،در آن طرف جست‌وجو ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏         مسأله 651- کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیۀ آب وقت دارد،اگر یقین ‏‎ ‎‏دارد،در محلی دورتر از مقداری که باید جست‌وجو کند آب هست در صورتی که ‏‎ ‎‏مانعی نباشد و مشقت هم نداشته باشد باید برای تهیۀ آب برود،و اگر گمان دارد آب ‏‎ ‎‏هست رفتن به آن محل لازم نیست ولی اگر اطمینان داشته باشد،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید برای تهیۀ آب به آن محل برود.‏

‏         مسأله 652- لازم نیست خود انسان در جست‌وجوی آب برود،بلکه می‌تواند ‏‎ ‎‏کسی را که به گفتۀ او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند ‏‎ ‎‏نفر برود کافی است.‏

‏         مسأله 653- اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود،یا در منزل یا در قافله آب ‏‎ ‎‏هست باید به قدری جست‌وجو نماید که به نبودن آب یقین کند یا از پیدا کردن آن ‏‎ ‎‏ناامید شود.‏

‏         مسأله 654- اگر پیش از وقت نماز جست‌وجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت ‏‎ ‎‏نماز همان‌جا بماند،لازم نیست که دوباره در جست‌وجوی آب برود.‏

‏         مسأله 655- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جست‌وجو کند و آب پیدا نکند و تا ‏‎ ‎‏وقت نماز دیگر در همان‌جا بماند،جست‌وجو لازم نیست.‏

‏         مسأله 656- اگر از درنده بترسد،یا جست‌وجوی آب به قدری سخت باشد که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 119

‏نتواند تحمل کند یا وقت نماز به قدری تنگ باشد که هیچ نتواند جست‌وجو کند، ‏‎ ‎‏جست‌وجو لازم نیست ولی اگر بتواند مقداری جست‌وجو کند به همان مقدار ‏‎ ‎‏جست‌وجو لازم است،و اگر از دزد بر جان یا مال خودش بترسد نباید در ‏‎ ‎‏جست‌وجوی آب برود،ولی اگر مالی که احتمال می‌دهد از بین برود به حسب حال او ‏‎ ‎‏قابل اعتنا نباشد و ترس دیگری هم نداشته باشد جست‌وجوی آب واجب است.‏

‏         مسأله 657- اگر در جست‌وجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده، ‏‎ ‎‏ولی نمازش با تیمم صحیح است.‏

‏         مسأله 658- کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند،چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم ‏‎ ‎‏نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جست‌وجو می‌کرد آب پیدا می‌شد نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 659- اگر بعد از جست‌وجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و بعد از ‏‎ ‎‏نماز بفهمد،در جایی که جست‌وجو کرده آب بوده نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 660- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز،وضو داشته باشد و بداند که اگر ‏‎ ‎‏وضوی خود را باطل کند نمی‌تواند وضو بگیرد چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت ‏‎ ‎‏وضوی خود را نگه دارد،نباید آن را باطل نماید،و همچنین است اگر بداند یا دو شاهد ‏‎ ‎‏عادل خبر دهند که تهیۀ آب برای او ممکن نیست بلکه اگر احتمال صحیح عقلایی هم ‏‎ ‎‏بدهد احتیاط واجب آن است که وضوی خود را باطل نکند.‏

‏         مسأله 661- اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند یا احتمال عقلایی دهد ‏‎ ‎‏یا دو شاهد عادل خبر دهند که اگر وضوی خود را باطل کند،تهیۀ آب برای او ممکن ‏‎ ‎‏نیست چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت وضوی خود را نگه دارد احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که آن را باطل نکند.‏

‏         مسأله 662- کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد اگر بداند یا دو ‏‎ ‎‏شاهد عادل خبر دهند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‌کند،چنانچه وقت نماز داخل ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 120

‏شده باشد،ریختن آن حرام است،و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز ‏‎ ‎‏هم آن را نریزد،بلکه خالی از قوّت نیست و هرگاه احتمال عقلایی هم بدهد که اگر ‏‎ ‎‏آب را بریزد دیگر آب پیدا نمی‌کند احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم ‏‎ ‎‏آب را نریزد.‏

‏         مسأله 663- کسی که می‌داند یا دو شاهد عادل خبر دهند که آب پیدا نمی‌کند،اگر ‏‎ ‎‏بعد از داخل شدن وقت نماز وضوی خود را باطل کند یا آبی که دارد بریزد معصیت ‏‎ ‎‏کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است،اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن ‏‎ ‎‏نماز را بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 121

  • -مجلسی قدس سره در کتاب«شرح من لایحضره الفقیه»مقدار پرتاب تیر را دویست گام معیّن‌فرموده است.