احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)

‏ ‏

احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)

‏         مسأله 57- واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر،عورت خود را از کسانی ‏‎ ‎‏که مکلفند،اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند،و همچنین از دیوانه ممیز و ‏‎ ‎‏بچه‌های ممیز که خوب و بد را می‌فهمند،بپوشاند ولی زن و شوهر لازم نیست عورت ‏‎ ‎‏خود را از یکدیگر بپوشانند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 13

‏         مسأله 58- لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند،و اگر مثلاً با ‏‎ ‎‏دست هم آن را بپوشاند،کافی است.‏

‏         مسأله 59- موقع تخلّی باید طرف جلوی بدن؛یعنی شکم و سینه،رو به قبله و ‏‎ ‎‏پشت به قبله نباشد.‏

‏         مسأله 60- اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و ‏‎ ‎‏عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی‌کند،و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏نباشد،احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.‏

‏         مسأله 61- در موقع تطهیرِ مخرجِ بول و غائط،رو به قبله و پشت به قبله بودن ‏‎ ‎‏اشکالی ندارد،ولی اگر در موقع استبراء،بول از مخرج بیرون آید،در این حال رو به ‏‎ ‎‏قبله و پشت به قبله بودن حرام است.‏

‏         مسأله 62- اگر برای آن که نامحرم او را نبیند،مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏بنشیند،باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند،و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به ‏‎ ‎‏قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 63- احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به ‏‎ ‎‏قبله ننشانند،ولی اگر خود بچه بنشیند،جلوگیری از او واجب نیست.‏

‏مسأله 64- در چهار جا تخلّی حرام است:‏

‏اول:در کوچه‌های بن‌بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند.دوم:در ‏‎ ‎‏ملک کسی که اجازۀ تخلّی نداده است.سوم:در جایی که برای عدۀ مخصوصی وقف ‏‎ ‎‏شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها.چهارم:روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌احترامی ‏‎ ‎‏به آنان باشد.‏

‏مسأله 65- در سه صورت،مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:‏

‏اول:آن که با غائط،نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.دوم:آن که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 14

‏نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد.سوم:آن که اطراف مخرج بیشتر از ‏‎ ‎‏مقدار معمول آلوده شده باشد،و در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب ‏‎ ‎‏شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، ‏‎ ‎‏اگرچه شستن با آب بهتر است.‏

‏         مسأله 66- مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود،و مردها اگر بعد از برطرف شدن ‏‎ ‎‏بول یک مرتبه بشویند کافی است،ولی زن‌ها و همچنین کسانی که بولشان از غیر ‏‎ ‎‏مجرای طبیعی می‌آید،احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.‏

‏         مسأله 67- اگر مخرج غائط را با آب بشویند،باید چیزی از غائط در آن نماند،ولی ‏‎ ‎‏باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد،و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ‏‎ ‎‏ذره‌ای از غائط در آن نماند،دوباره شستن لازم نیست.‏

‏         مسأله 68- هرگاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند، ‏‎ ‎‏اگرچه پاک شدنش محل تأمل است ولی نماز خواندن مانعی ندارد و چنانچه چیزی ‏‎ ‎‏هم به آن برسد نجس نمی‌شود و ذره‌های کوچک و لزوجت محل،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 69- لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند،بلکه با ‏‎ ‎‏اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است،بلکه اگر با یک مرتبه هم غائط ‏‎ ‎‏برطرف شد کفایت می‌کند،ولی با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها لازم ‏‎ ‎‏است،مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته،اگر پاک کند محل را،نماز نمی‌تواند ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 70- اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه،اگرچه همیشه بعد از بول یا ‏‎ ‎‏غائط فوراً تطهیر می‌کرده،باید خود را تطهیر نماید.‏

‏         مسأله 71- اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، ‏‎ ‎‏نمازی که خوانده صحیح است،ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 15