احکام تقلید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تقلید

‏ ‏

احکام تقلید

‏         مسأله 1- عقیدۀ مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد،ولی در احکام غیر ‏‎ ‎‏ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد،یا از ‏‎ ‎‏مجتهد تقلید کند؛یعنی به دستور او رفتار نماید،یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود ‏‎ ‎‏عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است،مثلاً اگر عده‌ای از مجتهدین ‏‎ ‎‏عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر می‌گویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد،و اگر ‏‎ ‎‏عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را به‌جا آورد،پس کسانی که ‏‎ ‎‏مجتهد نیستند و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.‏

‏         مسأله 2- تقلید در احکام،عمل کردن به دستور مجتهد است،و از مجتهدی باید ‏‎ ‎‏تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال‌زاده و زنده و عادل باشد. ‏

‏و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از ‏‎ ‎‏مجتهدین دیگر اعلم باشد؛یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود ‏‎ ‎‏استادتر باشد.‏

‏مسأله 3- مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت:‏

‏اول:آن که خود انسان یقین کند،مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم ‏‎ ‎‏را بشناسد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 3

‏دوم:آن که دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد ‏‎ ‎‏بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند،به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ ‏‎ ‎‏آنان مخالفت ننمایند.‏

‏سوم:آن که عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند،و از ‏‎ ‎‏گفتۀ آنان اطمینان پیدا می‌شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.‏

‏         مسأله 4- اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتیاط واجب،باید از کسی تقلید کند ‏‎ ‎‏که گمان به اعلم بودن او دارد،بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و ‏‎ ‎‏بداند دیگری از او اعلم نیست به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در ‏‎ ‎‏نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.‏

‏مسأله 5- به دست آوردن فتوا؛یعنی دستور مجتهد،چهار راه دارد:‏

‏اول:شنیدن از خود مجتهد.دوم:شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل ‏‎ ‎‏کنند.سوم:شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست.چهارم:دیدن در رسالۀ ‏‎ ‎‏مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله،اطمینان داشته باشد.‏

‏         مسأله 6- تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است می‌تواند به آنچه ‏‎ ‎‏در رساله نوشته شده عمل نماید،و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده ‏‎ ‎‏جست‌وجو لازم نیست.‏

‏         مسأله 7- اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد،مقلد آن مجتهد؛یعنی کسی که از ‏‎ ‎‏او تقلید می‌کند،نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند،ولی اگر فتوا ‏‎ ‎‏ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود،مثلاً بفرماید احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه؛یعنی‏

‏«سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ ‏‎ ‎‏وَلاٰ الٰهَ الّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اکْبَرُ» بگویند،مقلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش می‌گویند ‏‎ ‎‏عمل کند و سه مرتبه بگوید،یا بنابر احتیاط واجب به فتوای مجتهدی که علم او از ‏‎ ‎‏مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید،پس اگر او یک مرتبه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 4

‏گفتن را کافی بداند می‌تواند یک مرتبه بگوید و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید ‏‎ ‎‏مسأله محل تأمل یا محل اشکال است.‏

‏         مسأله 8- اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله فتوا داده احتیاط کند-مثلاً بفرماید ‏‎ ‎‏ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود،اگرچه احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏سه مرتبه بشویند-مقلد او نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند، ‏‎ ‎‏بلکه باید یا به فتوا عمل کند،یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏می‌گویند عمل نماید،مگر آن که فتوای آن مجتهد نزدیک‌تر به احتیاط باشد.‏

‏         مسأله 9- تقلید میت ابتدائاً جایز نیست،ولی بقای بر تقلید میت اشکال ندارد و باید ‏‎ ‎‏بقای بر تقلید میت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای ‏‎ ‎‏مجتهدی عمل کرده،بعد از مردن آن مجتهد می‌تواند در همه مسائل از او تقلید کند.‏

‏         مسأله 10- اگر در مسأله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کند،و بعد از مردن او در همان ‏‎ ‎‏مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید،دوباره نمی‌تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی ‏‎ ‎‏که از دنیا رفته است انجام دهد.ولی اگر مجتهد زنده در مسأله‌ای فتوا ندهد و احتیاط ‏‎ ‎‏نماید و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند،دوباره می‌تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا ‏‎ ‎‏رفته عمل نماید.مثلاً اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه‏

‏«سُبحٰانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاٰ الٰهَ الَّا اللّٰهُ ‏‎ ‎‏وَاللّٰهُ اکْبَرُ» را در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور عمل ‏‎ ‎‏نماید و یک مرتبه بگوید،چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب ‏‎ ‎‏را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید ‏‎ ‎‏دوباره می‌تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته برگردد و یک مرتبه بگوید.‏

‏مسأله 11- مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد.‏

‏         مسأله 12- اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند می‌تواند صبر ‏‎ ‎‏کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد،یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 5

‏نماید بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل،محذوری لازم نیاید، ‏‎ ‎‏می‌تواند عمل را به‌جا آورد.پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده ‏‎ ‎‏دوباره باید انجام دهد.‏

‏         مسأله 13- اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید،چنانچه فتوای آن مجتهد ‏‎ ‎‏عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوا ‏‎ ‎‏بفهمد اشتباه کرده در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.‏

‏         مسأله 14- اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال ‏‎ ‎‏او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است،یا عمل او با فتوای ‏‎ ‎‏مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده،یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند ‏‎ ‎‏مطابق باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 6