أقسام الأرضین وأحکامها الکلام حول ذلک یقع فی مباحث:
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

أقسام الأرضین وأحکامها الکلام حول ذلک یقع فی مباحث:

أقسام الأرضین وأحکامها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حیث وصلت نوبة الـبحث هنا إلـی أحکام الأرضین ‏‎ ‎‏وأقسامها، وقد تعرّض لها الأصحاب قدّست أسرارهم فلا ‏‎ ‎‏بأس بأن نشیر إلـیها مع رعایة الاختصار؛ لعدم تناسب ‏‎ ‎‏الـباب لجملة منها فنقول: الـکلام حول ذلک یقع فی ‏‎ ‎‏مباحث:‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 347

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 348