آمد به دستگیری این باغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : هراتی، سلمان

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

آمد به دستگیری این باغ

آمد به دستگیری این باغ

 

 سلمان هراتی

برزیگر قدیمی این دشت

وقتی که کشت را به خطر دید

در باغ، بذر حادثه افشاند

گاه سفر، به غربت تبعید

 این  کاروان  برای  رسیدن

 یک  چند، بی بهانه  سفر  کرد 

  بی ماهتاب روشن رویش 

  خون خورد و بی سپیده، سحر کرد

این باغ، بی حضور قدومش 

یک چند بی شکوفه به سر برد

گاهی، که گاه رویش گل بود

دیدیم وای! تیشه به سر خورد

 یک روز بعد همهمۀ آب

  در باغ، دار حادثه رویید

 در دشت، باد فاجعه می خواند: 

  این راه را سواره بپویید

 آمد صدای مرد سواری

 از منتهای خشم بیابان


کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 120


کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 121

ای تشنگان جرعۀ آغاز

در چشم او نهان شده باران

£

 ای تشنگان! هزارۀ باران

 آیینه را غبار بشوییم

 پیغام آب را به سواران

 در روزهای بدرقه گوییم

£

آمد به دستگیری این باغ

آمیخت با سلیقۀ باران

در زَمهریر بهمن آن سال 

گل کاشت پا به پای بهاران

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 122