بخش دوم: شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
فصل دوم: احتمال تأثیر
احتمال تأثیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1394

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

احتمال تأثیر

‏ ‏

احتمال تأثیر

‏ ‏

لزوم احتمال تأثیر

‏ ‏

‏احتمال تأثیر امر و نهی را بدهید، پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند‏‎ ‎‏که تأثیر ندارد، واجب نخواهد بود.(195)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم گمان بر عدم تأثیر

‏ ‏

‏گمان به بی تأثیری هر چند قوی باشد، موجب سقوط وجوب‏‎ ‎‏نیست، پس هرگاه احتمال قابل اعتنا پیش عقلا در بین باشد،‏‎ ‎‏واجب است.(196)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

احتمال وجوب در صورت تأثیر

‏ ‏

‏اگر دو شاهد عادل (بیّنه) گواهی بر بی تأثیری دادند، با وجود‏‎ ‎‏احتمال تأثیر، ظاهر این است که وجوب ساقط نمی شود.(197)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏ ‏

وجوب نصیحت در صورت تأثیر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که انکار و امر و نهی جز با همراهی، خواهش و موعظه،‏‎ ‎‏تأثیر ندارد، ظاهر وجوب انکار به این نحو است، و اگر بداند تنها‏‎ ‎‏نصیحت و خواهش تأثیر دارد نه امر و نهی، وجوب آن دو دور‏‎ ‎‏نیست.(198)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت اهم و مهم در موارد

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر شخصی مرتکب دو حرام شود یا دو واجب را ترک کند و بداند‏‎ ‎‏که امر نسبت به هر دو مؤثر نیست، ولی احتمال تأثیر نسبت به‏‎ ‎‏یکی از آن دو به طور مشخص وجود داشته باشد، امر نسبت به آن‏‎ ‎‏یکی نه دیگری واجب است؛ و اگر احتمال تأثیر در مورد یکی از‏‎ ‎‏آن دو به طور غیر مشخص باشد، رعایت مورد اهم واجب است،‏‎ ‎‏مثلاً اگر کسی نماز و روزه را ترک می کند و بداند که امر به نماز در‏‎ ‎‏مورد این شخص مؤثر نیست، ولی امر به روزه مؤثر است، امر به‏‎ ‎‏روزه واجب است، و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آن دو‏‎ ‎‏می دهد، امر به نماز واجب است (چون مهمتر است) و اگر هر دو‏‎ ‎‏یکسان هستند و یکی مهمتر از دیگری نیست بین آن دو، مخیر‏‎ ‎‏است؛ بلکه می توان به یکی از آن دو به صورت اجمال امر کند، اگر‏‎ ‎‏احتمال تأثیر در این نوع امر کردن وجود داشته باشد.(199)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تکرار در صورت احتمال تأثیر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی او با تکرار اثر می کند، تکرار‏‎ ‎‏واجب است.(200)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

 

حکم احتمال تأثیر علنی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند یا احتمال دهد که انکار در حضور مردم نه در تنهایی، مؤثر‏‎ ‎‏است، پس اگر مرتکب منکر، آشکارا اقدام به چنین عملی کرده‏‎ ‎‏باشد، انکار در حضور مردم جایز و واجب است و اگر آشکارا‏‎ ‎‏مرتکب نشده در جواز، بلکه در وجوب آن اشکال است.‏‏(201)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم تأثیر در صورت اجازه به انجام خلاف

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند امر و نهی در صورتی مؤثر است که به او اجازه ترک‏‎ ‎‏واجب دیگری یا ارتکاب حرام دیگری را بدهد، اگر مورد اجازه‏‎ ‎‏اهمیت داشته باشد، در جایز نبودن اجازه اشکالی نیست و وجوب‏‎ ‎‏(امر و نهی) هم ساقط خواهد شد؛ و اگر مورد اجازه با مورد امر و‏‎ ‎‏نهی از نظر اهمیت و ملاک مساوی باشند، باز هم امر و نهی واجب‏‎ ‎‏نیست، بلی اگر امر و نهی مهمتر از مورد اجازه باشد و اهمیت به‏‎ ‎‏اندازه ای باشد که شارع هیچ گاه راضی به مخالفت با آن نیست،‏‎ ‎‏مانند کشتن نفس محترمه، در این صورت اجازه واجب است؛ ولی‏‎ ‎‏اگر اهمیت به این اندازه نباشد، وجوب اجازه جای تأمل دارد هر‏‎ ‎‏چند در مورد اهمیت، وجوب اجازه بی وجه نیست.(202)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم احتمال تأثیر در آینده

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که انکار او در زمان حاضر بی تأثیر است، ولی بداند یا‏‎ ‎‏احتمال دهد که امر الآن نسبت به آینده مؤثر است، امر و نهی‏‎ ‎‏واجب است؛ و همچنین اگر بداند نهی او از شراب خوردن نسبت‏‎ ‎‏به جام معین بی اثر است، اما نهی او در نخوردن شراب در آینده‏‎ ‎‏به طور کلی یا تا حدودی مؤثر است، نهی واجب است.(203)‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏ ‏

حکم احتمال تأثیر در شخص سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند امر و نهی او نسبت به مرتکب حرام و یا تارک واجب‏‎ ‎‏مؤثر نیست، ولی نسبت به دیگری اثر دارد، اگر خطاب خود را‏‎ ‎‏متوجه او نکند در این صورت واجب است خطاب را به انگیزۀ‏‎ ‎‏تأثیر در نفر دوم، متوجه شخص اول کند.(204)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

امر به دیگری برای امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که امر فرد خاصی در او مؤثر است و امر خود او اثر‏‎ ‎‏ندارد، واجب است به آن شخص امر کند تا او را امر به معروف و‏‎ ‎‏نهی از منکر کند، البته اگر شرایط برای شخص دوم قرار فراهم‏‎ ‎‏باشد.(205)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تأثیر نهی در جلوگیری

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که شخصی تصمیم به ارتکاب حرام دارد و احتمال‏‎ ‎‏می دهد نهی او در وی تأثیر داشته باشد، نهی واجب است.(206)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم توقف امر و نهی بر انجام حرام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر تأثیر امر و نهی متوقف برای ارتکاب حرام یا ترک واجبی‏‎ ‎‏باشد، امر و نهی واجب نیست و وجوب ساقط است، مگر اینکه از‏‎ ‎‏مواردی باشد که شارع به هیچ وجه به مخالفت آن راضی نیست،‏‎ ‎‏مانند کشتن نفس محترمه؛ و از آن طرف آنچه امر و نهی بر آن‏‎ ‎‏توقف دارد، در این درجه از اهمیت نباشد. پس، اگر جلوگیری از‏‎ ‎‏قتل نفس متوقف بر وارد شدن در خانۀ غصبی و مانند آن باشد،‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏واجب است.(207)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

امر و نهی به خلاف در صورت تأثیر به صلاح 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر شخص به گونه ای است که اگر او را نهی از منکر کنند، بر کار‏‎ ‎‏خود پافشاری می ورزد، ولی اگر او را امر به منکر کنند، ترک‏‎ ‎‏خواهد کرد، امر کردن واجب است، اگر محذور دیگری وجود‏‎ ‎‏نداشته باشد؛ و در معروف نیز چنین است.(208)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

وجوب امر و نهی و احتمال کم شدن معصیت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند یا احتمال دهد امر و نهی در کم کردن معصیت نه از بین‏‎ ‎‏بردن آن مؤثر است، امر و نهی واجب است؛ بلکه اگر در تبدیل‏‎ ‎‏مهمتر به مهم تأثیر داشته باشد، دور نیست واجب باشد؛ بلکه اگر‏‎ ‎‏مهمتر در درجه ای از اهمیت باشد که مولی هیچ گاه راضی به انجام‏‎ ‎‏آن نیست، در وجوب اشکالی نیست.(209)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم تأثیر در ترک مخالفت قطعی 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر احتمال دهد که انکار او در ترک مخالفت قطعی نسبت به‏‎ ‎‏اطراف علم اجمالی نه در موافقت قطعی، مؤثر است، انکار واجب‏‎ ‎‏است.‏‎[1]‎‏(210)‏


‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏ ‏

حکم تأثیر نهی در انجام اطراف علم اجمالی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که نهی او در ترک حرامی که حرام بودن آن روشن است،‏‎ ‎‏مؤثر است هر چند باعث ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی در‏‎ ‎‏مورد حرام می شود، در این صورت نهی واجب است، مگر اینکه‏‎ ‎‏حرام اجمالی به نحوی باشد که مولی به هیچ وجه راضی به انجام‏‎ ‎‏آن نیست و حرام تفصیلی در این حد نباشد، و آیا می توان گفت‏‎ ‎‏اهمیت به هرگونه که باشد موجب وجوب نهی خواهد شد؟ در‏‎ ‎‏این نظر اشکال است.(211)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم احتمال تأثیر و عدم تأثیر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر هم احتمال تأثیر و هم احتمال تأثیر خلاف بدهد، ظاهر آن‏‎ ‎‏است که امر و نهی واجب نیست.(212)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم نهی در صورت احتمال تأخیر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر احتمال دهد نهی در تأخیر وقوع منکر و عقب افتادن آن مؤثر‏‎ ‎‏است، پس اگر احتمال دهد در آینده توانایی انجام ندارد، نهی‏‎ ‎‏واجب است و اگر این احتمال وجود ندارد، بنابر احتیاط نهی‏‎ ‎‏واجب است؛ بلکه وجوب دور نیست.(213)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

وجوب کفایی نهی از منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر دو نفر می دانند که انکار یکی از آن دو تأثیر دارد، بر هر دو‏‎ ‎‏انکار واجب است، و اگر یکی از آن دو انکار کرد، مؤثر واقع شد،‏‎ ‎‏از دیگری ساقط خواهد شد وگرنه بر او واجب است.(214)‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏ ‏

حکم تعارض در انکار

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بدانند که انکار یکی از آن دو ‏‏[‏‏در ترک‏‏]‏‏ مؤثر است و انکار‏‎ ‎‏دیگری در اصرار بر گناه تأثیر دارد، انکار بر هیچ یک واجب‏‎ ‎‏نیست.(215)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تأثیر اعتراض دسته جمعی

‏ ‏

‏ ‏

‏آن مردمی را که دارند حیثیت اسلام را از بین می برند، حقوق‏‎ ‎‏ضعفا را پایمال می کنند و... باید نهی از منکر کرد. اگر یک اعتراض‏‎ ‎‏دسته جمعی به ظلمه، که خلافی مرتکب می شوند، یا جنایتی‏‎ ‎‏می کنند، بشود، اگر چند هزار تلگراف از همۀ بلاد اسلامی به آنها‏‎ ‎‏بشود که این کار خلاف را انجام ندهید، یقیناً دست برمی دارند.‏‎ ‎‏وقتی که برخلاف حیثیت اسلام و مصالح مردم کاری انجام دادند،‏‎ ‎‏نطقی ایراد کردند، اگر از سراسر کشور، از تمام قراء و قصبات، از‏‎ ‎‏آنان استنکار شود، زود عقب نشینی می کنند. خیال می کنید،‏‎ ‎‏می توانند عقب نشینی نکنند؟ هرگز نمی توانند. من آنها را‏‎ ‎‏می شناسم. من می دانم که چکاره اند! خیلی هم ترسو هستند!‏‎ ‎‏خیلی زود عقب نشینی می کنند. لیکن وقتی که دیدند ما از آنها‏‎ ‎‏بی عرضه تریم، جولان می دهند.(216)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تأثیر اعتراض علما و طلاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏آقا به هوش بیایید؛ نجف را بیدار کنید. اعتراض کنید. اگر صدتا‏‎ ‎‏تلگراف از نجف برود که با کمال ادب، آقای کذا و کذا ـ «اعلیٰ کذا» ـ‏‎ ‎‏با کمال ادب برود که آقا این گرسنه ها را سیر کنید؛ این مقدار خرجی‏‎ ‎‏که برای این امور می خواهی بکنی خرج این ملت بیچارۀ گرسنه‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏بکن؛ خرج این ورشکسته های بیچاره بکن که بعضی شان فرار کردند‏‎ ‎‏از ایران؛ در همین جا هستند، در نمی دانم جاهای دیگر هم بعضی.‏‎ ‎‏اگر یکصدتا تلگراف از اینجا، از علمای اینجا، از فضلای اینجا، از‏‎ ‎‏طلاب اینجا برود، احتمال تأثیر دارد لکن کو که یک همچو چیزی‏‎ ‎‏بشود؟ اگر اعتراض نکنند که چرا اعتراض می کنید خیلی ما متشکر‏‎ ‎‏هستیم! ما تکلیف نداریم واقعاً؟! ما باید به حال این ملت بنشینیم‏‎ ‎‏نگاه کنیم هر چه سر ملت می آید؟! همان برویم حرم حضرت امیر و‏‎ ‎‏یک دعایی بکنیم؛ همین مقدار کافی است برای ما؟! یا مایی که‏‎ ‎‏داریم در پناه اسلام و با بودجۀ اسلام، این بودجه ای که یک جزئی‏‎ ‎‏جزئی اش را به ما می دهند مع ذلک با بودجۀ اسلام داریم زندگی‏‎ ‎‏می کنیم، برای اسلام یک قدم نباید برداریم؟‏‏(217)‏

1/4/50

*  *  *

‏ ‏

تأثیر اعلام خلافها

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر اعتراض بشود، خواهش بشود، تمنا بشود، به ممالک دیگر‏‎ ‎‏اسلام، به اینهایی که می خواهند در این جشن‏‎[2]‎‏ زهرماری شرکت‏‎ ‎‏کنند و در خون ملت ایران شرکت کنند، به اینها نوشته بشود که‏‎ ‎‏آقا نروید در این جشن؛ این جشنْ جشن کثیفی است، نروید در این‏‎ ‎‏جشن، شاید تأثیر بکند. به این ممالک اسلامی بگویید که نروید در‏‎ ‎‏این جشنی که اسرائیل دارد بساط جشنش را بپا می کند و درست‏‎ ‎‏می کند. کارشناسهای اسرائیل در اطراف شیراز دارند بساط جشن‏‎ ‎‏را درست می کنند. در این جشنی که کارشناسهای اسرائیل دارند‏‎ ‎‏این عمل را می کنند، نروید.(218)‏

1/4/50


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

 

تأثیر در صورت اتفاق علما

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر امروز علمای ایران، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، سایر اَرْجاء‏‎ ‎‏مملکت، اگر چنانچه اعتراض کنند به این مطلب‏‎[3]‎‏ و به این‏‎ ‎‏کثافتکاریهایی که اینها دارند می کنند، این جنایتکاریهایی که اینها‏‎ ‎‏دارند می کنند، این عیاشیهایی که اینها می خواهند راه بیندازند و‏‎ ‎‏مملکت را به باد فنا بدهند، ملت را به باد فنا بدهند برای شهوات‏‎ ‎‏نفسانی خودشان، اگر اینها اعتراض بکنند، اعتراض دسته جمعی‏‎ ‎‏بکنند، شک نکنید که تأثیر می کند.(219)‏

1/4/50

*  *  *

‏ ‏

‏س ـ‏‏ ‏‏[‏‏در شرایط امروز وظیفۀ ما نسبت به امر به معروف افرادی‏‎ ‎‏ناشناس که نمی دانیم اثر دارد یا نه، چیست؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏در فرض احتمال اثر و اجتماع سایر شرایط واجب است.(220)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏س ـ‏‏ ‏‏[‏‏اینجانب پدری دارم که خوش اخلاق نیست و مغرور و‏‎ ‎‏خودپرور می باشد. در حق خانوادۀ خود ظلم روا می دارد و من از‏‎ ‎‏وقتی که به تکلیف رسیده ام در حال مبارزه با پدرم هستم، اگر‏‎ ‎‏جوابش را همان موقع در حضور دیگران بدهم که کار نادرست و‏‎ ‎‏ناشایست انجام داده ام و اگر تنها با پدرم صحبت نمایم، حرفم را‏‎ ‎‏قبول نمی کند و می گوید: در مقابل پدرت درشتی نکن، خلاصه‏‎ ‎‏نمی دانم چه کنم؟ آیا شما صلاح می دانید که من این صحبتها را‏‎ ‎‏بنمایم یا نه؟‏‏]‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏ج ـ ‏‏حفظ احترام والدین و مراعات ادب در صحبت با آنان لازم‏‎ ‎‏است و در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر، اگر مأیوس از‏‎ ‎‏تأثیر باشید، تکلیف ساقط است.(221)‏


‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128


  • )) برای توضیح اطراف علم اجمالی و دو اصطلاح موافقت و مخالفت قطعیه، رجوع شود به پاورقی صفحه 115.
  • )) مراد، جشن 2 هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی است.
  • )) مراد، جشن 2 هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی است.