بخش دوم: شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
فصل سوم: اصرار بر گناه
اصرار بر گناه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1396

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اصرار بر گناه

‏ ‏

‏ ‏

اصرار بر گناه

‏ ‏

اصرار بر گناه

‏ ‏

‏گناهکار بر استمرار گناه اصرار داشته باشد، پس اگر بداند که او‏‎ ‎‏گناه را ترک خواهد کرد، وجوب ساقط می شود.(222)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم حصول یقین و اطمینان

‏ ‏

‏اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود و از این علامت و یقین‏‎ ‎‏حاصل شود، اشکالی در سقوط وجوب نیست. حصول و اطمینان‏‎ ‎‏هم در حکم یقین است، همچنین اگر دو شاهد عادل بر آن شهادت‏‎ ‎‏دهند به شرط اینکه مستند آن دو امر محسوس یا نزدیک به آن‏‎ ‎‏باشد و اگر شخص اظهار پشیمانی و توبه کند، باز وجوب ساقط‏‎ ‎‏است.(223)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم حصول گمان و شک

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر نشانۀ ترک گناهی که از گناهکار آشکار می شود، موجب گمان‏‎ ‎‏شود نه یقین، آیا امر و نهی واجب است؟ یا نه عدم وجوب امر و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏نهی دور نیست، و همچنین اگر شک در استمرار و یا ترک آن عمل‏‎ ‎‏داشته باشد؛ بله اگر بداند او قصد استمرار و ارتکاب عمل را‏‎ ‎‏داشته است، ولی در بقای قصد او شک و تردید پیدا کرد، احتمال‏‎ ‎‏وجوب هست، هر چند در آن اشکال است.(224)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم وجود دلیل معتبر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر دلیل معتبری بر استمرار شخص بر گناه قائم شد، انکار (امر و‏‎ ‎‏نهی) واجب است؛ اما اگر دلیل معتبر نباشد، در وجوب انکار‏‎ ‎‏تردید است، و اَشبه عدم وجوب است.(225)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

مراد از اصرار بر گناه

‏ ‏

‏ ‏

‏مقصود از استمرار بر گناه ارتکاب کار است، هر چند برای یک بار‏‎ ‎‏دیگر، نه استمرار به معنی گناه کردن دائم باشد؛ پس اگر مسکری‏‎ ‎‏نوشید و فقط برای دومین بار قصد خوردن کرد، نهی واجب‏‎ ‎‏است.(226)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

وجوب توبه از گناه

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از واجبات، توبه از گناه است، پس اگر مرتکب حرام شد یا‏‎ ‎‏واجبی را ترک کرد، باید فوراً توبه کند، و اگر توبه او معلوم نشد،‏‎ ‎‏واجب است او را امر به توبه کند. همچنین اگر شک در توبه او کند‏‎ ‎‏[‏‏باید او را امر به توبه کند.‏‏]‏‏ و امر به توبه غیر از امر و نهی نسبت به‏‎ ‎‏دیگر گناهان است به طوری که اگر در پافشاری او شک داشته، یا‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏بداند پافشاری ندارد، امر و نهی نسبت به آن واجب نیست، لکن‏‎ ‎‏نسبت به ترک توبه، واجب است.(227)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

نهی از ارتکاب منکر در آینده

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر از روی علم یااطمینان یا دلیل معتبری دریابد شخص در پی‏‎ ‎‏ارتکاب گناهی است که تاکنون انجام نداده است، ظاهر آن است‏‎ ‎‏که نهی او واجب است.(228)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

سقوط وجوب به عدم استمرار

‏ ‏

‏ ‏

‏در واجب نبودن انکار، اظهار پشیمانی و توبه گناهکار شرط‏‎ ‎‏نیست، بلکه با علم و مانند آن بر عدم استمرار انکار واجب نیست،‏‎ ‎‏هر چند بداند از کار خود پشیمان نشده است، و گذشت امر به توبه‏‎ ‎‏غیر از وجوب نهی از گناه است.(229)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

سقوط وجوب به ناتوانی فاعل

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند یا دلیل معتبری به پا شود که او ناتوان از پافشاری بر گناه‏‎ ‎‏خواهد بود، ولی خود او چون نمی داند ناتوان است، قصد و‏‎ ‎‏تصمیم بر پافشاری دارد، در این صورت نهی از کار غیر مقدور‏‎ ‎‏واجب نیست، بله نسبت به ترک توبه و تصمیم بر گناه، اگر تصمیم‏‎ ‎‏بر گناه را حرام بدانیم، نهی واجب است.(230)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

 

وجوب نهی در صورت وجود قدرت در آینده

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر الآن از انجام حرام ناتوان است، ولی تصمیم دارد در صورت‏‎ ‎‏پیدا شدن توانایی، انجام دهد، در این حالت اگر هر چند از راه‏‎ ‎‏معتبر بداند که قدرت بر انجام گناه پیدا خواهد کرد، ظاهر وجوب‏‎ ‎‏انکار است وگرنه واجب نیست مگر نهی و انکار نسبت به تصمیم‏‎ ‎‏بر گناه، اگر معتقد به حرمت آن باشیم.(231)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم انکار در صورت اعتقاد فاعل به ناتوانی 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر خود شخص معتقد به ناتوانی از استمرار به گناه باشد، ولی در‏‎ ‎‏حقیقت بر آن توانا باشد و انکار کننده می داند اگر به توانایی خود‏‎ ‎‏آگاه شود، مرتکب معصیت خواهد شد، بنابراین اگر بداند اعتقاد‏‎ ‎‏او به ناتوانی از بین خواهد رفت، ظاهر وجوب نهی و انکار است‏‎ ‎‏به گونه ای که او را به خطای در «اعتقادش» آگاه نکند؛ و اگر نداند‏‎ ‎‏که اعتقاد او از بین می رود، انکار واجب نیست.(232)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم انکار نسبت به فرد غیرمعیّن

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر می داند که یکی از دو شخص یا یکی از اشخاص بر ارتکاب‏‎ ‎‏گناه پافشاری دارد، در ظاهر واجب است خطاب را به عنوانی که‏‎ ‎‏منطبق بر اوست متوجه کند، مثل اینکه بگوید: هر کس شرابخوار‏‎ ‎‏است باید آن را ترک کند، ولی نهی همه افراد یا بعضی از آنان‏‎ ‎‏به طور معیّن واجب نیست؛ بلکه جایز نیست، و اگر نهی عنوان‏‎ ‎‏منطبق بر گناهکار موجب هتک حرمت آن اشخاص شود، ظاهر‏‎ ‎‏آن است که نهی از منکر واجب، بلکه جایز نیست.(233)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏ ‏

حکم انکار نسبت به موضوع مهم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند که شخص، حرامی را انجام داده، یا واجبی را ترک کرده،‏‎ ‎‏ولی مشخصاً نمی داند، انکار به نحو ابهام واجب است؛ و اگر‏‎ ‎‏می داند واجبی را ترک می کند یا حرامی را انجام می دهد، امر و‏‎ ‎‏نهی به صورت اجمال یا ابهام واجب است.(234)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏ ‏

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134