بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل اول: مرتبه غیر زبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1402

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل اول: مرتبه غیر زبانی

‏ ‏

فصل اول: مرتبۀ غیر زبانی

‏ ‏

لزوم رعایت مراتب

‏ ‏

‏امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که با به دست آمدن‏‎ ‎‏مقصود از مرتبۀ پایین تر، بلکه با احتمال آن، تعدی به مرتبه دیگر‏‎ ‎‏جایز نیست.(279)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

درجات امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏مرتبۀ اول، کاری انجام دهد که نشان دهندۀ بیزاری قلبی از منکر‏‎ ‎‏باشد و با این بیزاری، از او می خواهد معروف را انجام دهد و منکر‏‎ ‎‏را ترک کند، این بیزاری قلبی درجاتی دارد؛ مانند چشم از او‏‎ ‎‏برداشتن، اخم کردن و روترش کردن، و یا مانند روگرداندن یا پشت‏‎ ‎‏کردن به او، و کناره گیری از او، ترک معاشرت با او و امثال آن.(280)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت درجات در مرتبه اول

‏ ‏

‏ ‏

‏اکتفا به مرتبۀ اول (آنچه در بالا آمد) در صورت احتمال تأثیر و رفع‏‎ ‎‏منکر به واسطۀ آن واجب است، همچنین واجب است در خود این‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

‏مرتبه هم، به درجۀ پایین تر اکتفا کند و در صورت مؤثر نبودن، به‏‎ ‎‏مرتبۀ بعدی برود بخصوص اگر موقعیت شخص، به گونه ای است‏‎ ‎‏که به امثال این کارها مورد هتک قرار می گیرد؛ بنابراین، تعدی از‏‎ ‎‏مقدار لازم جایز نیست. پس، اگر احتمال دهد مقصود با چشم‏‎ ‎‏برداشتن از او به گونه ای که مقصود را بفهماند به دست آید، تعدی‏‎ ‎‏به مرتبۀ برتر از آن جایز نیست.(281)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

شرط اکتفا به روگرداندن و ترک معاشرت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر روگرداندن و ترک معاشرت با او، موجب کاستن از منکر بشود‏‎ ‎‏از بین بردن آن، و احتمال نمی دهد که امر و نهی زبانی او در‏‎ ‎‏ریشه کن کردن آن تأثیر داشته باشد و غیر از این، راه دیگری برای‏‎ ‎‏انکار نداشته باشد، همان مقدار واجب است.(282)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

روگرداندن علما و تأثیر آن در کاستن ظلم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر در روگرداندن علمای دین و پیشوایان مذهب از ستمکاران و‏‎ ‎‏پادشاهان ستم پیشه، احتمال تأثیر ولو در کاستن ظلم باشد،‏‎ ‎‏روگرداندن از آنان بر ایشان واجب است و اگر عکس آن باشد،‏‎ ‎‏رفت و آمد و معاشرت علما با ایشان موجب کاستن از ظلم آنان‏‎ ‎‏خواهد شد، باید ملاحظۀ جهات مختلف و ترجیح جانب مهمتر‏‎ ‎‏نشود، و اگر محذور دیگری موجود نباشد، مانند آنکه احتمال‏‎ ‎‏داده شود معاشرت علما، باعث شوکت و تقویت آنان و گستاخی و‏‎ ‎‏جرأت آنان بر هتک حرمتهای الهی، یا هتک مقام علم و روحانیت‏‎ ‎‏و بدگمان شدن مردم نسبت به علما می شود، در این صورت رفت‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏و آمد و معاشرت با آنان به خاطر کاستن از ظلم آنان، واجب‏‎ ‎‏است.(283)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

شرط معاشرت علما با ستمگران 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر معاشرت علمای دین و پیشوایان مذهب، مصلحت برتری که‏‎ ‎‏رعایت آن لازم باشد، نداشته باشد، این کار برای آنان جایز نیست‏‎ ‎‏بویژه اگر موجب اتهام و انتساب ایشان به خشنودی از اعمال‏‎ ‎‏پادشاهان ستمگر باشد.(284)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم رد هدایای ستمگران

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر در رد هدایای ستمکاران و پادشاهان ستمگر، احتمال تأثیر در‏‎ ‎‏کاستن از ظلم یا کاستن از گستاخی آنان، در مورد بدعت گذاریهای‏‎ ‎‏آنان باشد، رد آن واجب است، و قبول جایز نیست و اگر برعکس‏‎ ‎‏باشد، لازم است جهات مختلف ملاحظه، و رعایت جانب مهمتر‏‎ ‎‏بشود. چنانکه گذشت.(285)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم پذیرش هدایای ستمگران

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر پذیرفتن هدایای آنان موجب تقویت شوکت آنان و جرأت بر‏‎ ‎‏ظلم یا بدعتهایشان بشود، قبول آن حرام است؛ و در صورت‏‎ ‎‏احتمال تقویت، احتیاط در نپذیرفتن است، و اگر عکس باشد‏‎ ‎‏ملاحظه اهم و جهات مختلف لازم است.(286)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‏ ‏

حکم ناخوشایندی درونی به منکرات

‏ ‏

‏ ‏

‏رضایت به انجام منکر و ترک معروف جایز نیست؛ بلکه دور‏‎ ‎‏نیست ناخوشایندی قلبی نسبت به آنها واجب باشد؛ ولی این‏‎ ‎‏کراهت غیر از امر به معروف و نهی از منکر است.(287)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

عدم مشروط بودن ناخوشایندی قلبی

‏ ‏

‏ ‏

‏حرمت رضایت و وجوب ناخوشایندی مشروط به شرطی نیست؛‏‎ ‎‏بلکه رضایت به منکر و ترک معروف در هر حال، حرام، و‏‎ ‎‏ناخوشایندی قلبی در هر حال، واجب است.(288)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

مبارزه منفی برای جشن شاهنشاهی

‏ ‏

‏ ‏

‏برای ملت ایران چه جشنی مانده؟ ملت ایران موظف است که با‏‎ ‎‏این جشن‏‎[1]‎‏ مبارزۀ منفی بکند ـ مثبت نه، لازم نیست. از خانه‏‎ ‎‏بیرون نیایند وقتی که این جشنها هست، شرکت نکنند در جشنها؛‏‎ ‎‏جایز نیست شرکت کردن در این جشنها. هر چه می توانند از زیر‏‎ ‎‏بار اینطور چیزها در بروند.(289)‏

1/4/50

*  *  *

‏ ‏

آشکار کردن قهر و تنفر

‏ ‏

‏ ‏

‏با این استعمارزدگان بی عاطفه با روی قهرآمیز و چهرۀ متنفر‏‎ ‎‏روبه رو شوید، و از احکام خلاف عدل و انصاف آنها هر قدر‏‎ ‎‏می توانید تخلف کنید. برادران خود را تواصی به حق و تواصی به‏‎ ‎‏صبر کنید، و احکام اسلام و کیفیت حکومت اسلامی را تحقیق و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

‏نصب العین خود قرار دهید، و ناآگاهان را آگاه نمایید.(290)‏

20/6/51

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با حزب رستاخیز

‏ ‏

‏ ‏

‏نظر به مخالفت این حزب‏‎[2]‎‏ با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران،‏‎ ‎‏شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال‏‎ ‎‏مسلمین است؛ و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهی از منکر‏‎ ‎‏است.(291)‏

21/12/53

*  *  *

‏ ‏

مقاومت منفی در برابر حزب رستاخیز

‏ ‏

‏ ‏

‏علمای اعلام و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب،‏2‏ مقدمۀ‏‎ ‎‏بدبختیهای بسیاری است که اثراتش بتدریج ظاهر می شود. بر‏‎ ‎‏مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند‏‎ ‎‏حقوق ملت مسلمان ایران پایمال شود. بر سایر طبقات خصوصاً‏‎ ‎‏خطبای محترم و محصلین و طبقۀ جوان دانشگاهی و طبقات کارگر‏‎ ‎‏و زارع و تجار و اصناف است که با مبارزات پیگیر و همه جانبه و‏‎ ‎‏مقاومت منفی خود، اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن‏‎ ‎‏باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آنهاست.(292)‏

21/12/53

*  *  *

‏ ‏

حرمت استفاده از تاریخ شاهنشاهی

‏ ‏

‏ ‏

‏کارشناسان که می خواهند مخازن ما را بی مانع به غارت ببرند،‏‎ ‎‏برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمۀ شوم تغییر مبدأ تاریخ را‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏ ‏

‏ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر‏‎ ‎‏به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با‏‎ ‎‏استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند؛ و چون این تغییر: هَتْک‏‎ ‎‏اسلام و مقدمۀ محو اسم آن است ـ خدای نخواسته ـ استعمال آن‏‎ ‎‏بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام‏‎ ‎‏عدالتخواه است.(293)‏

‏ ‏

‏ ‏

4/7/55

*  *  *

‏ ‏

دستور فرار سربازان از پادگانها

‏ ‏

‏ ‏

‏من از سربازان سراسر کشور خواستارم که از سربازخانه ها فرار‏‎ ‎‏کنند، این وظیفه ای است شرعی که در خدمت ستمکار نباید بود.‏‎ ‎‏من از پدرها و مادرها و عائلۀ صاحب منصبان تقاضا دارم که آنان را‏‎ ‎‏از کمک به شاه خائن و اطاعت از صاحب منصبان خدمتگزار به‏‎ ‎‏شاه و اجانب، باز دارند و از درجه داران خواستارم که به ملت خود‏‎ ‎‏بپیوندند و افتخار خدمت به مسلمین را احراز کنند.(294)‏

11/9/57

*  *  *

‏ ‏

لزوم پیوند جوانان ارتش به ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اما طبقۀ جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند، اینها را من تنبه به‏‎ ‎‏آنها می دهم که شما جوانید، شما باز وقت زندگی تان مانده است،‏‎ ‎‏وقت کارتان مانده است، وقت خدمتتان به ملت مانده است، شما‏‎ ‎‏برگردید به این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این‏‎ ‎‏دستگاهی که الآن شما می دانید که برخلاف قانون است، برخلاف‏‎ ‎‏اسلام است؛ دست از این دستگاه بردارید و به ملت بپیوندید.(295)‏

20/9/57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏ ‏

حرمت اعانت به دولت غاصب

‏ ‏

‏ ‏

‏کلیۀ کارهایی که برای دولتْ اعانتِ به دولت است، از باب اینکه‏‎ ‎‏این دولتْ دولتِ غاصب است و ظالم است، برای مردم جایز‏‎ ‎‏نیست که کمک کنند به این دولت. مالیاتها کمک است به دولت و‏‎ ‎‏جایز نیست که به اینها بدهند؛ حتی الامکان باید خودداری کنند از‏‎ ‎‏دادن مالیات. از اعانت کردن و هر چیزی که اعانت به این دولت‏‎ ‎‏است باید مردم از آن خودداری بکنند.(296)‏

1/10/57

*  *  *

‏ ‏

لزوم دوری از کمک به دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما که اعلام کردیم که دولت ایران غیر رسمی است و مخالف با قوانین‏‎ ‎‏است، هم مخالف با قانون شرع است و هم مخالف با قانون اساسی‏‎ ‎‏است، بنابراین کلیۀ چیزهایی که مربوط به دولت و برای اعانت دولت‏‎ ‎‏است، باید مردم از آن اجتناب کنند. و ما به سربازها گفتیم که ـ دستور‏‎ ‎‏دادیم که ـ فرار کنند برای اینکه خدمت در این دستگاه خدمت به ظلم‏‎ ‎‏است، و آنها هم بسیاری شان فرار کردند.‏‏(297)‏

1/10/57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با دستورات دولت یاغی

‏ ‏

‏ ‏

‏اعانت به حکومت یاغی و پرداخت مالیات، پول آب و برق و تلفن‏‎ ‎‏و سایر کمکها به دولتی که شاه سر کار آورد، خیانت به ملت و‏‎ ‎‏مخالفت با حکم خدا تبارک و تعالی است. و بر کارگران و کارمندان‏‎ ‎‏محترم و مبارز آب و برق و تلفن است که پیوند خود را با هموطنان‏‎ ‎‏شجاع و بی پناه خود مستحکم تر نموده و به هیچ وجه دستورات‏‎ ‎‏دولت یاغی را در مورد قطع آب و برق و تلفن اطاعت نکنند؛ و با‏‎ ‎‏همکاریهای بیدریغ با برادران و خواهران مظلوم خود دِین خود را‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏به اسلام و مسلمین ادا نمایند.(298)‏

12/10/57

*  *  *

‏ ‏

عدم اطاعت از وزرای فاسد 

‏ ‏

‏ ‏

‏کارمندان وزارتخانه ها، وزرای فاسد غیرقانونی را نپذیرند و از آنان‏‎ ‎‏اطاعت نکنند؛ و در صورت قدرت به وزارتخانه ها راه ندهند که‏‎ ‎‏این امرْ تکلیف شرعی آنان و خدمت به کشور و ملت است؛ و‏‎ ‎‏اطاعت از آنان مخالفت با ملت و اسلام است.(299)‏

16/10/57

*  *  *

‏ ‏

حرمت اطاعت از شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏من به عموم ملت دلیر اعلام می کنم که رژیم سلطنتی، غیرقانونی و‏‎ ‎‏مجلسیْن،‏‎[3]‎‏ غیرملی و غیرقانونی و حکومت غاصب، غیرقانونی‏‎ ‎‏و یاغی است. اطاعت از این دستگاه، اطاعت از طاغوت و حرام‏‎ ‎‏است. اطاعت از شاه مخلوع و دولت یاغی، جرم است در قانون، و‏‎ ‎‏حرام است در شرع.(300)‏

16/10/57

*  *  *

‏ ‏

احتراز از اعانت به دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت از دادن مالیات ـ مطلقاً ـ و از دادن پول آب و برق و تلفن‏‎ ‎‏خودداری کنند و از آنچه اعانت به دولت‏‎[4]‎‏ است احتراز کنند که‏‎ ‎‏اعانت به دولت غاصب، حرام و موجب غضب خداوند است.‏‏(301)‏

16/10/57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

‏ ‏

خدمت به دولت و شاه، خدمت به کفر و شرک

‏ ‏

‏ ‏

‏اعلام می کنیم که خدمت کردن به این دولت طاغوتی خدمت به‏‎ ‎‏طاغوت است، خدمت به کفر و شرک است. نباید خدمت بکنید.‏‎ ‎‏خدمت به اجانب است. نباید خدمت به اینها بکنید.(302)‏

19/11/57

*  *  *

‏ ‏

دستور قطع رابطه با مصر

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه‏

‏     با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت‏‎ ‎‏بی چون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت‏‎ ‎‏مصر بنماید.(303)‏

10/2/58

*  *  *

‏ ‏

دعوت مسلمین به قطع رابطه با مصر

‏ ‏

‏ ‏

‏دولتهای اسلامی باید دولت مصر را در این خیانت بزرگ‏‎[5]‎‏ که به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین نموده است به جای خود بنشانند و با آن قطع‏‎ ‎‏رابطه کنند. ملت مصر باید دست این خیانتکار را از کشور خود‏‎ ‎‏قطع کند و ننگ سرسپردگی به امریکا و صهیونیزم را از ملت‏‎ ‎‏بزدایند. من به دولت دستور دادم که با مصر قطع رابطه نماید.(304)‏

10/2/58

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏ ‏

دستور فرار به سربازان عراقی

‏ ‏

‏ ‏

‏من از ردۀ بالای قوای انتظامی عراق مأیوس هستم؛ لکن از افسران‏‎ ‎‏و درجه داران و سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشمداشت آن‏‎ ‎‏دارم که یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند‏‎ ‎‏همان سان که در ایران واقع شد؛ و یا از پادگانهاو سربازخانه ها فرار‏‎ ‎‏کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند. من از کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان دولت غاصب بعث مأیوس نیستم؛ و امیدوارم که با ملت‏‎ ‎‏عراق دست به دست هم دهند و این لکۀ ننگ را از کشورعراق‏‎ ‎‏بزدایند.(305)‏

2/2/59

*  *  *

‏ ‏

حرمت استخدام در دولت باطل

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر دولت باطل باشد، استخدام در او جایز نیست، مگر اینکه برای‏‎ ‎‏یک احقاق حقی باشد.(306)‏

25/5/59

*  *  *

‏ ‏

لزوم قیام بر علیه صدام

‏ ‏

‏ ‏

‏شما هم همان کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق‏‎ ‎‏کردند؛ همان طوری که آنها رها کردند او را و متصل شدند به ملت‏‎ ‎‏و سربازها فرار کردند از پادگانها و متصل شدند به ملت. شما هم‏‎ ‎‏فرار کنید و قوای خودتان را صرف این کنید که این جرثومۀ فساد را‏‎ ‎‏از بین ببرید. خدا به شما تأیید می کند، اگر قیام کنید و این شخص‏‎ ‎‏را از بین ببرید و یکی را خودتان به جای او بگذارید. ما هم کمک‏‎ ‎‏شما هستیم در اینکه از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند‏‎ ‎‏حکومت عراق را. این آدمی‏‎[6]‎‏ ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برخلاف اسلام، و برخلاف‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین‏‎ ‎‏ببرید.(307)‏

31/6/59

*  *  *

‏ ‏

الحاق ارتش عراق به ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏بر همۀ شما و ما مسلمانان جهان لازم است از اسلام عزیز و‏‎ ‎‏قرآن کریم دفاع کنیم و این خیانتکاران را به جهنم بفرستیم. اکنون‏‎ ‎‏تکلیف شرعی، الهی، انسانی شما آن است که در هر محلی هستید‏‎ ‎‏به ضدیت و کارشکنی برآیید. ارتش عراق به ارتش ایران ملحق‏‎ ‎‏شود.(308)‏

2/7/59

*  *  *

‏ ‏

اعتصاب و خودداری از کمک به دولت عراق

‏ ‏

‏ ‏

‏باید به حسب تکلیف شرعی کارگران از هر طبقه که هستند و‏‎ ‎‏کارمندان در اداره که می باشند با اعتصابها و مخالفتها خدمت خود‏‎ ‎‏را به اسلام عزیز و قرآن کریم نشان دهند. ملت عراق از دادن‏‎ ‎‏مالیات و پول آب و برق به دولت کافر خودداری کند، که کمک به‏‎ ‎‏دولت غیرقانونی کافر است؛ کمک به مخالفین اسلام است که در‏‎ ‎‏حال جنگ با اسلام می باشند، و با راهپیماییهای میلیونی عمل‏‎ ‎‏جنایتکاران عراقی را محکوم نمایند.(309)‏

2/7/59

*  *  *

‏ ‏

دعوت ملت عراق به قیام

‏ ‏

‏ ‏

‏من می دانم که همه دل خون دارند از این حکومت، و هیچ مسلمی‏‎ ‎‏نمی تواند موافق باشد با او. لکن حالا که سرگرم جنگ با ایران‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏هستند، و قبل از اینکه ما آنها را اعدام کنیم، از بین ببریم، ملت قیام‏‎ ‎‏کند و نهضت کند، مثل قیامی که ملت ایران کرد. ملت ایران قیام‏‎ ‎‏کرد و یک قدرت صدچندانی قدرت صدام حسین را از بین برد.‏‎ ‎‏شماها هم قیام کنید. الآن این آدم مشغول است به ایران. شما از‏‎ ‎‏پشت خنجر به او بزنید. قیام کنید. اعتصاب کنید. راهپیمایی کنید‏‎ ‎‏برخلافش. مگر می تواند قتل عام بکند وقتی همۀ شهرهای عراق‏‎ ‎‏راهپیمایی کردند بر ضد او، و منطقشان هم این بود که تو داری با‏‎ ‎‏اسلام مخالفت می کنی. برای خدا، برای اسلام راهپیمایی کنید.‏‎ ‎‏اقتصادش را فلج کنید. ندهید مالیات به او. حرام است دادن مالیات‏‎ ‎‏به این. از گناهان کبیره است. برای اینکه، اعانت بر یک کسی است‏‎ ‎‏که برخلاف اسلام است. و پول آب و برق را ندهید. چیزهای دیگر‏‎ ‎‏را که می خواهند، ندهید. زیر بار نروید و تظاهرات بکنید و‏‎ ‎‏راهپیمایی بکنید. محکوم کنید او را. نمی تواند با یک ملت طرف‏‎ ‎‏بشود او.(310)‏

‏ ‏

‏ ‏

4/7/59

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

  • )) جشن 2 هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی.
  • و1 . مراد، حزب رستاخیز است.
  • )) مجلس سنا و مجلس شورای ملی.
  • )) مراد، دولت شاهنشاهی است.
  • )) مراد، قرارداد کمپ دیوید است که میان سادات، رئیس جمهور مصر، و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، در آغاز سال 1358 ه .ش. به امضا رسید.
  • )) مراد، صدّام حسین است.