احکام صلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام صلح

مساله 2160ـ‏ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا‏‎ ‎‏منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض‏‎ ‎‏باشد یا بدون عوض.‏

مساله 2161ـ‏ دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل‏‎ ‎‏باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم‏‎ ‎‏آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.‏

مساله 2162ـ‏ لازم نیست صیغۀ صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که‏‎ ‎‏بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.‏

مساله 2163ـ‏ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یکسال‏‎ ‎‏نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر‏‎ ‎‏گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر‏‎ ‎‏گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض،‏‎ ‎‏مقداری روغن بدهد اشکال دارد.‏

مساله 2164ـ‏ اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در‏‎ ‎‏صورتی صحیح است که او قبول نماید.‏

مساله 2165ـ‏ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه‏‎ ‎‏طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار‏‎ ‎‏باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 333

‏آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار‏‎ ‎‏طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.‏

مساله 2166ـ‏ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است‏‎ ‎‏به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد،‏‎ ‎‏ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری‏‎ ‎‏است صلح صحیح است.‏

مساله 2167ـ‏ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر‏‎ ‎‏طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از‏‎ ‎‏یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحۀ آنان‏‎ ‎‏صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج‏‎ ‎‏و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی‏‎ ‎‏باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانۀ آنها‏‎ ‎‏مساوی نباشد، مصالحۀ آنان باطل است.‏

مساله 2168ـ‏ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب‏‎ ‎‏خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود‏‎ ‎‏گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.‏

مساله 2169ـ‏ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر‏‎ ‎‏می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان،‏‎ ‎‏حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به‏‎ ‎‏هم بزند.‏

مساله 2170ـ‏ تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند‏‎ ‎‏می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم‏‎ ‎‏زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و‏‎ ‎‏جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را‏‎ ‎‏صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح راندارد و در هشت صورت‏‎ ‎‏دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 334

مساله 2171ـ‏ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به‏‎ ‎‏هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.‏

مساله 2172ـ‏ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد‏‎ ‎‏از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط‏‎ ‎‏را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 335