احکام نماز
احکام نماز (اجیر گرفتن برای نماز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (اجیر گرفتن برای نماز)

مساله 1533ـ‏ بعد از مرگ انسان، می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در‏‎ ‎‏زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را به جا آورد.‏‎ ‎‏و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 235

مساله 1534ـ‏ انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر‏‎ ‎‏پیغمبر و امامان ‏‏علیهم السلام‏‏، از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می تواند کار مستحبی را انجام‏‎ ‎‏دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.‏

مساله 1535ـ‏ کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا‏‎ ‎‏مسائل نماز را از روی تقلید صحیح بداند.‏

مساله 1536ـ‏ اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید. و لازم نیست اسم او را‏‎ ‎‏بداند. پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام کافی‏‎ ‎‏است.‏

مساله 1537ـ‏ اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادتهای او را قضا‏‎ ‎‏نماید و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست.‏

مساله 1538ـ‏ باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به‏‎ ‎‏صورت صحیح می خواند.‏

مساله 1539ـ‏ کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که‏‎ ‎‏عمل را به جا نیاورده، یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرد.‏

مساله 1540ـ‏ هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه اگرچه بگوید‏‎ ‎‏انجام داده ام، باید دوباره اجیر بگیرد. ولی اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه،‏‎ ‎‏گرفتن اجیر لازم نیست.‏

مساله 1541ـ‏ کسی را که عذری دارد و مثلاً نشسته نماز می خواند نمی شود‏‎ ‎‏برای نمازهای میت اجیر کرد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا‏‎ ‎‏جبیره نماز می خواند اجیر نکنند.‏

مساله 1542ـ‏ مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود و در بلند خواندن‏‎ ‎‏و آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید.‏

مساله 1543ـ‏ لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه‏‎ ‎‏بدانند که میت ترتیب نمازهای خود را می دانسته.‏

مساله 1544ـ‏ اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد،‏‎ ‎‏باید همان طور به جا آورد. و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 236

‏رفتار نماید، و احتیاط مستحب آن است که از وظیفۀ خودش و میت هر کدام که به‏‎ ‎‏احتیاط نزدیکتر است به آن عمل کند مثلاً اگر وظیفۀ میت گفتن سه مرتبه تسبیحات‏‎ ‎‏اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه بگوید.‏

مساله 1545ـ‏ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن‏‎ ‎‏بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به جا آورد.‏

مساله 1546ـ‏ اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می دانسته و انسان‏‎ ‎‏بخواهد برای آن نمازها اجیر بگیرد لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معین‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 1547ـ‏ اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را‏‎ ‎‏بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده‏‎ ‎‏دیگری را اجیر نمایند بلکه برای نمازهایی هم که احتمال می دهند به جا نیاورده باید‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند.‏

مساله 1548ـ‏ کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام‏‎ ‎‏کردن نمازها بمیرد و اجرت همۀ آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که‏‎ ‎‏تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولیّ‏‎ ‎‏میت بدهند، مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به‏‎ ‎‏ولیّ میت بدهند، و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه اش از مال او اجیر بگیرند، امّا‏‎ ‎‏اگر مال نداشته باشد بر ورثۀ او چیزی واجب نیست.‏

مساله 1549ـ‏ اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم‏‎ ‎‏نماز قضا داشته باشد، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر‏‎ ‎‏نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند‏‎ ‎‏برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز‏‎ ‎‏خودش برسانند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 237