احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام طهارت (حیض)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (حیض)

‏حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می شود و‏‎ ‎‏زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می گویند.‏

مساله 434ـ‏ خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به‏‎ ‎‏سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.‏

مساله 435ـ‏ زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند یعنی‏‎ ‎‏خون حیض نمی بینند و زنهایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه‏‎ ‎‏می شوند.‏

مساله 436ـ‏ خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن‏‎ ‎‏می بیند حیض نیست.‏

مساله 437ـ‏ زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببیند.‏

مساله 438ـ‏ دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که‏‎ ‎‏نشانه های حیض را نداشته باشد حیض نیست. و اگر نشانه های حیض را داشته باشد‏‎ ‎‏و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است و معلوم می شود نه سال او تمام شده‏‎ ‎‏است.‏

مساله 439ـ‏ زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض‏‎ ‎‏است یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.‏

مساله 440ـ‏ مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود و اگر‏‎ ‎‏مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.‏

مساله 441ـ‏ باید سه روز اول حیض، پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز‏‎ ‎‏خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست.‏

مساله 442ـ‏ لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فرج‏‎ ‎‏خون باشد کافی است، و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک‏‎ ‎‏شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده، بازهم حیض‏‎ ‎‏است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 65

مساله 443ـ‏ لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب‏‎ ‎‏دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت‏‎ ‎‏سر هم خون بیاید، یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم‏‎ ‎‏قطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است.‏

مساله 444ـ‏ اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره‏‎ ‎‏خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر‏‎ ‎‏نشود روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است.‏

مساله 445ـ‏ اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند‏‎ ‎‏خون دمل است یا خون حیض، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف‏‎ ‎‏راست در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد پس اگر خون‏‎ ‎‏از طرف چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل‏‎ ‎‏است، و اگر ممکن نباشد که وارسی کند در صورتی که می داند خون سابق حیض‏‎ ‎‏بوده حیض قرار دهد و اگر دمل بوده خون دمل قرار دهد، و اگر نمی داند خون حیض‏‎ ‎‏بوده یا دمل باید همۀ چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی‏‎ ‎‏را که زن غیر حائض انجام می دهد به جا آورد.‏

مساله 446ـ‏ اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند‏‎ ‎‏خون حیض است یا زخم، اگر قبلاً حیض بوده حیض و اگر پاک بوده پاک قرار دهد، و‏‎ ‎‏چنانچه نمی داند پاک بوده یا حیض همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک‏‎ ‎‏کند و همۀ عبادتهایی که زن غیرحائض انجام می دهد به جا آورد.‏

مساله 447ـ‏ اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس، چنانچه‏‎ ‎‏شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.‏

مساله 448ـ‏ اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود را‏‎ ‎‏وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند، بعد بیرون آورد پس‏‎ ‎‏اگراطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است واگر به همه آن رسیده، حیض می باشد.‏

مساله 449ـ‏ اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد از سه روز خون‏‎ ‎‏ببیند خون دوم حیض است وخون اول اگرچه درروزهای عادتش باشد حیض نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 66