فهرست منابع و مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع و مآخذ

‏ ‏

‏1ـ پاسدار اسلام، ش 92 (مرداد 1368) ص 31.‏

‏2ـ همان‏

‏3ـ همان‏

‏4ـ همان‏

‏5ـ همان، ش 93 (شهریور 1368) ص 28.‏

‏6ـ همان‏

‏7ـ ابراهیمی، عزیزاللّه ، تاریخ شهرستان خمین (انتشارات کالج اراک، 1373) ص 19.‏

‏8ـ پیام انقلاب، ش 96 (7 / 8 / 62) ص 27.‏

‏9ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏10ـ زن روز، ش 1267 (12 / 3 / 69) ص 49.‏

‏11ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏12ـ همان‏

‏13ـ الگار، حامد، ایران و انقلاب اسلامی (انتشارات سپاه پاسداران، بی تا) ص 53.‏

‏14ـ شاهد، ش 208 (بهمن 70) ص 34 و 35.‏

‏15ـ آرشیو واحد خاطرات‏

‏16ـ شاهد،پیشین‏

‏17ـ همان ص 35.‏

‏18ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏19ـ وجدانی، مصطفی، سرگذشت های ویژه از زندگانی امام خمینی (انتشارات پیام آزادی،1362)‏‎ ‎‏جلد6،ص 25.‏

‏20ـ روزنامه اطلاعات، ش 17064 (1 / 5 / 62) ص 3.‏

‏21ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏22ـ روزنامه رسالت، ش 2134 (9 / 3 / 72) ص 5.‏

‏23ـ همان‏

‏24ـ همان‏

‏25ـ همان‏

‏26ـ پیام انقلاب، ش 52 (اول اسفند 1360) ص 26.‏

‏27ـ همان‏

‏28ـ همان‏


‏29ـ همان، ص 25.‏

‏30ـ همان‏

‏31ـ همان‏

‏32ـ همان‏

‏33ـ همان، ص 26.‏

‏34ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏35ـ ستوده، امیررضا، پابه پای آفتاب (نشر پنجره، 1372) جلد 2، ص 286.‏

‏36ـ سروش، ش 476 (17 / 4 / 1368) ص 23.‏

‏37ـ همان‏

‏38ـ همان‏

‏39ـ همان‏

‏40ـ همان‏

‏41ـ عارفی، حسن، طبیب دلها (مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1376) ص 515.‏

‏42ـ امید انقلاب، ش 224 (خرداد 1369) ص 10.‏

‏43ـ همان‏

‏44ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏45ـ همان‏

‏46ـ همان‏

‏47ـ همان‏

‏48ـ همان‏

‏49ـ جمالِ آفتاب (ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی، به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام،‏‎ ‎‏خرداد 70)، ص 42.‏

‏50ـ همان‏

‏51ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏52ـ همان‏

‏53ـ همان‏

‏54ـ همان‏

‏55ـ همان‏

‏56ـ صحیفه دل (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377) ص 35.‏

‏57ـ همان، ص 34.‏

‏58ـ حوزه، ش 45 (مرداد و شهریور 1370) ص 52.‏


‏59ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد2، ص 24.‏

‏60ـ همان، ص 60.‏

‏61ـ حوزه، ش 45 (مرداد و شهریور 1370) ص 59.‏

‏62ـ همان، ص 60.‏

‏63ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏64ـ همان‏

‏65ـ همان‏

‏66ـ همان‏

‏67ـ همان‏

‏68ـ همان‏

‏69ـ همان‏

‏70ـ همان‏

‏71ـ همان‏

‏72ـ فصلنامه ندا، ش 12 (پاییز 1372) ص 17.‏

‏73ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏74ـ همان‏

‏75ـ صحیفه دل، ص 45.‏

‏76ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏77ـ همان‏

‏78ـ همان‏

‏79ـ همان‏

‏80ـ همان‏

‏81ـ همان‏

‏82ـ شاهد بانوان، ش 141 (15 / 8 / 66) ص 15.‏

‏83ـ اطلاعات، ش 16646 (18 / 11 / 60) ویژه نامه دهه فجر، ص 3.‏

‏84ـ همان‏

‏85ـ جمال آفتاب، ص 63.‏

‏86ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏87ـ همان‏

‏88ـ زن روز، ش 956 (29 / 11 / 62) ص 53.‏

‏89ـ همان‏


‏90ـ همان، ص 7.‏

‏91ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏92ـ همان‏

‏93ـ پاسدار اسلام، ش 17 (اردیبهشت 62) ص 26.‏

‏94ـ همان، ص 25.‏

‏95ـ همان‏

‏96ـ همان، ص 26.‏

‏97ـ در رثای نور، ویژه اربعین ارتحال امام خمینی (24 تیر ماه 1368) ص 65.‏

‏98ـ همان‏

‏99ـ روزنامه اطلاعات، ش 17032 (23 / 3 / 62) ص 2.‏

‏100ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏101ـ صحیفه دل، ص 63.‏

‏102ـ همان، ص 62.‏

‏103ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ش 3875 (27 / 7 / 71) ص 12.‏

‏104ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏105ـ پیام انقلاب، ش 60 (24 / 2 / 61) ص 24.‏

‏106ـ حضور، ش 14 (اسفند 1374) ص 9.‏

‏107ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏108ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ش 389 (14 / 7 / 59) ص 12.‏

‏109ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏110ـ همان‏

‏111ـ صحیفه دل، ص 67.‏

‏112ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏113ـ پاسدار اسلام، ش 96 (آذر ماه 1368) ص 30.‏

‏114ـ همان، ش 103 (تیر ماه 1369) ص 38.‏

‏115ـ همان‏

‏116ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏117ـ رحیمیان، محمدحسن، در سایۀ آفتاب (مؤسسه پاسدار اسلام،1370) ص 73.‏

‏118ـ همان، ص 74.‏

‏119ـ پاسدار اسلام، پیشین.‏

‏120ـ همان، ش 39 (اسفند 1363) ص 40.‏


‏121ـ در سایه آفتاب، ص 73.‏

‏122ـ پاسدار اسلام، ش 40 (فروردین 1364) ص 37.‏

‏123ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏124ـ پاسدار اسلام، ش 39 (اسفند ماه 1363) ص 39 و 40.‏

‏125ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏126ـ همان‏

‏127ـ همان‏

‏128ـ پاسدار انقلاب، ش 11 (فروردین 1360) ص 38.‏

‏129ـ حوزه، ش 37 و 38 (فروردین ـ تیر 1369) ص 65.‏

‏130ـ حضور، ش 3 (بهمن 70) ص 79.‏

‏131ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏132ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ش 2934 (26 / 4 / 68) ص 10.‏

‏133ـ پاسدار اسلام، ش 2 (بهمن 60) ص 41.‏

‏134ـ همان‏

‏135ـ ماهنامه 15خرداد، ش 5 و 6 (آذر ـ اسفند 1370) ص 60.‏

‏136ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏137ـ همان‏

‏138ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی(س)، جلد 5، ص 89.‏

‏139ـ همان، ص 90.‏

‏140ـ همان‏

‏141ـ پابه پای آفتاب، جلد 3، ص 213.‏

‏142ـ همان‏

‏143ـ همان‏

‏144ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏145ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 89.‏

‏146ـ همان‏

‏147ـ همان، ص 89‏

‏148ـ همان، ص 90.‏

‏149ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏150ـ همان‏

‏151ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید آیت اللّه سیدمحمدرضا سعیدی (مرکز بررسی اسناد‏

‏تاریخی وزارت اطلاعات، 1376) ص 121.‏

‏152ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏153ـ همان‏

‏154ـ همان‏

‏155ـ فصل صبر (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377) ص 221.‏

‏156ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏157ـ شاهد، ش 186 (15 / 5 / 68) ص 6.‏

‏158ـ پابه پای آفتاب، جلد 3، ص 270.‏

‏159ـ همان‏

‏160ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ش 4349 (18 / 3 / 73) ص 12.‏

‏161ـ همان‏

‏162ـ همان‏

‏163ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏164ـ همان‏

‏165ـ همان‏

‏166ـ همان‏

‏167ـ روزنامه اطلاعات، ش 15775 (6 / 11 / 57) ص 5.‏

‏168ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏169ـ امام و دفاع مقدس (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377) ص 29.‏

‏170ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏171ـ همان‏

‏172ـ همان‏

‏173ـ همان‏

‏174ـ همان‏

‏175ـ همان‏

‏176ـ همان‏

‏177ـ همان‏

‏178ـ همان‏

‏179ـ همان‏

‏180ـ همان‏

‏181ـ طبیب دلها، ص 240.‏


‏182ـ همان، ص 142.‏

‏183ـ همان‏

‏184ـ همان، ص 239.‏

‏185ـ همان‏

‏186ـ همان، ص 240.‏

‏187ـ همان‏

‏188ـ همان‏

‏189ـ همان، ص 51.‏

‏190ـ همان، ص 213.‏

‏191ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏192ـ همان‏

‏193ـ نامه ارسالی به حجة الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی (ره)، در تاریخ 14 / 11 / 70‏

‏194ـ جوانان امروز، ش 638 (خرداد 1358) ص 54 و 55.‏

‏195ـ حوزه، ش 37 و 38 (فروردین ـ تیر 1369) ص 106.‏

‏196ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏197ـ همان‏

‏198ـ صحیفه دل، ص 113.‏

‏199ـ همان‏

‏200ـ همان‏

‏201ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی(س)، جلد 5، ص 96.‏

‏202ـ حضور، ش 1 (خرداد 1370) ص 25.‏

‏203ـ جمال آفتاب، ص 25.‏

‏204ـ مصاحبه با صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه راه نور، 1 / 9 / 74.‏

‏205ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏206ـ همان‏

‏207ـ پاسدار اسلام، ش 28 (فروردین 63) ص 29.‏

‏208ـ فردوسی پور، اسماعیل، همگام با خورشید (انجمن فرهنگی ـ اجتماعی امام خمینی، فردوس،‏‎ ‎‏1372) ص 229.‏

‏209ـ همان، ص 401 و 402.‏

‏210ـ همان، ص 491.‏

‏211ـ آرشیو واحد خاطرات.‏


‏212ـ همان‏

‏213ـ همان‏

‏214ـ همان‏

‏215ـ همان‏

‏216ـ همان‏

‏217ـ همان‏

‏218ـ همان‏

‏219ـ همان‏

‏220ـ همان‏

‏221ـ همان‏

‏222ـ همان‏

‏223ـ پاسدار انقلاب، سال اول ش 10 (اسفند 1359) ص 47.‏

‏224ـ همان‏

‏225ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏226ـ همان‏

‏227ـ همان‏

‏228ـ همان‏

‏229ـ همان‏

‏230ـ همان‏

‏231ـ همان‏

‏232ـ جمال آفتاب، ص 72.‏

‏233ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 140.‏

‏234ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏235ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 138 و 139.‏

‏236ـ پاسدار انقلاب، سال اول، ش 9 (بهمن 1359) ص 35.‏

‏237ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 142.‏

‏238ـ همان‏

‏239ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏240ـ پاسدار انقلاب، سال اول، ش 10 (اسفند 59) ص 47.‏

‏241ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 141.‏

‏242ـ پاسدار انقلاب، سال اول، ش 8 (دی 1359) ص 41.‏


‏243ـ همان‏

‏244ـ همان، ش 10 (اسفند 1359) ص 47.‏

‏245ـ همان‏

‏246ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 151.‏

‏247ـ پاسدار انقلاب، سال اول، ش 9 (بهمن 1359) ص 35.‏

‏248ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏249ـ همان‏

‏250ـ همان‏

‏251ـ همان‏

‏252ـ همان‏

‏253ـ همان‏

‏254ـ همان‏

‏255ـ پابه پای آفتاب، جلد 4، ص 104.‏

‏256ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏257ـ همان‏

‏258ـ همان‏

‏259ـ همان‏

‏260ـ همان‏

‏261ـ همان‏

‏262ـ همان‏

‏263ـ همان‏

‏264ـ همان‏

‏265ـ روزنامه رسالت، ش 1013 (20 / 4 / 1368) ص 3.‏

‏266ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏267ـ همان‏

‏268ـ حوزه، ش 55 (فروردین و اردیبهشت 1372) ص 56.‏

‏269ـ پاسدار انقلاب، سال دوم، ش 14 (تیرماه 1360) ص 44.‏

‏270ـ خاطرات سیدعلی اکبر محتشمی (دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1376) ص 474.‏

‏271ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏272ـ پابه پای آفتاب، جلد 4، ص 157.‏

‏273ـ آرشیو واحد خاطرات.‏


‏274ـ همان‏

‏275ـ همان‏

‏276ـ همان‏

‏277ـ همان‏

‏278ـ همان‏

‏279ـ همان‏

‏280ـ همان‏

‏281ـ همان‏

‏282ـ همان‏

‏283ـ همان‏

‏284ـ همان‏

‏285ـ همان‏

‏286ـ همان‏

‏287ـ همان‏

‏288ـ همان‏

‏289ـ همان‏

‏290ـ همان‏

‏291ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ش 4348 (13 / 3 / 71) ص 12.‏

‏292ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏293ـ همان‏

‏294ـ همان‏

‏295ـ همان‏

‏296ـ همان‏

‏297ـ همان‏

‏298ـ همان‏

‏299ـ همان‏

‏300ـ صحیفه دل، ص 137، 138.‏

‏301ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏302ـ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 6، ص 158 و 159.‏

‏303ـ پاسدار اسلام، ش 10 (مهرماه 1361) ص 51.‏

‏304ـ آرشیو واحد خاطرات.‏


‏305ـ همان‏

‏306ـ همان‏

‏307ـ همان‏

‏308ـ همان‏

‏309ـ همان‏

‏310ـ همان‏

‏311ـ همان‏

‏312ـ همان‏

‏313ـ همان‏

‏314ـ همان‏

‏315ـ پیام انقلاب، ش 55 (14 / 1 / 61)، ص 37.‏

‏316ـ همان‏

‏317ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏318ـ پیام انقلاب، پیشین، ص 36.‏

‏319ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏320ـ در رثای نور (ویژه نامه پیام انقلاب) 24 / 4 / 68، ص 13.‏

‏321ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏322ـ پیام انقلاب،پیشین.‏

‏323ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏324ـ پیام انقلاب، پیشین.‏

‏325ـ همان‏

‏326ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏327ـ همان‏

‏328ـ طبیب دلها، ص 396.‏

‏329ـ آرشیو واحد خاطرات.‏

‏330ـ روزنامه اطلاعات، ش 16959 (14 / 12 / 61) ص 13.‏

‏331ـ همان‏

‏332ـ پابه پای آفتاب، جلد 4، ص 322.‏

‏333ـ صحیفه دل، ص 148.‏

‏334ـ پابه پای آفتاب، جلد 4، ص 230.‏


‎ ‎