خاطرات
آیت اللّه عباسعلی عمید زنجانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آیت اللّه عباسعلی عمید زنجانی

‏195ـ ‏‏تحریرالوسیله را حضرت امام در دوران تبعید در ترکیه تحریر‏

‏فرموده بودند. آقا شیخ نصراللّه خلخالی از امام خواستند که دستنویس‏‎ ‎‏تحریرالوسیله را لطف کنند تا ایشان آن را چاپ کنند. امام فرمودند: چرا‏‎ ‎‏می خواهید چاپ کنید؟ حاج شیخ نصراللّه گفت: «برای مقلدان عرب.» امام‏‎ ‎‏فرمودند: من مقلد عرب ندارم. حاج شیخ نصراللّه گفت: «اولاً عده ای از‏‎ ‎‏شیعیان عراق، مقلد شمایند. ثانیاً باید فتوای مرجع در اختیار باشد. عدم‏‎ ‎‏تقلید، شاید برای این است که فتوای شما در اختیارشان نیست. وقتی فتوای‏‎ ‎‏شما در اختیارشان باشد، تقلید خواهند کرد.» البته حرف شیخ نصراللّه درست‏‎ ‎‏بود. زیرا عربها، به خصوص عربهای عراق، دلبستگی عمیق به امام داشتند. در‏‎ ‎‏هر حال، امام نپذیرفتند و فرمودند: اگر من، این تعداد مقلد داشته باشم، به‏‎ ‎‏کتابفروشی مراجعه می کنند و کتابفروش، وقتی تقاضا را دید، در صدد چاپ‏‎ ‎‏رسالۀ من برمی آید. چرا با پول بیت المال چاپ شود؟ حاج شیخ نصراللّه گفت:‏‎ ‎‏شما قبول بفرمایید. من، به جای کتابفروشی، رساله را با خرج خودم چاپ‏‎ ‎‏می کنم.» امام نپذیرفتند. ولی اصرار حاج شیخ نصراللّه ادامه داشت، در نهایت،‏‎ ‎‏امام به ایشان فرمودند: اگر این که می گویید، صحت داشته باشد، همۀ‏‎ ‎‏تحریرالوسیله به درد عوام عرب نمی خورد. این را می دهیم تلخیص کنند.‏

‏***‏

‎ ‎