فهرست موضوعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست موضوعی

‏ ‏

‏ ‏

ردیف

موضوع

شماره خاطره

1

اجتناب ازثروت اندوزی

28، 66، 118، 121، 138، 142، 143، 167، 266، 291

2

پرهیز از تجمل وتشریفات

9، 11، 14، 32، 41، 66، 67، 68 ،69، 80، 102، 103، 108،130، 159، 163، 164، 179، 182، 183، 194، 206، 207، 210، 211، 233، 240، 251، 263، 264، 265، 268، 332، 334، 336، 337

3

خودداری ازرفاه طلبی

7، 34، 76، 124، 134، 145، 147، 212، 219، 239، 241،255، 287، 292، 302

4

دقت در مصرفبیت المال و تقدیردر معیشت

1، 4، 18، 19، 23، 24، 35، 74، 77، 84، 90، 91، 92، 93،94، 95، 96، 107، 112، 114، 120، 126، 132، 138، 139، 140، 161، 171، 172، 173، 174، 177، 190، 195، 204، 214، 216، 217، 220، 221، 222، 223، 229، 234، 236، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 252، 253، 256، 259، 271، 277، 278، 283، 295، 306، 315، 316، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 329

5

دوری گزیدن ازجاه و مقام و تجلیلو تبلیغات شخصی

8، 48، 58، 79، 11، 133، 150، 198، 235، 237، 238،269، 270، 295، 300

6

زهد و بی اعتناییبه مادیات

49، 50، 51، 56، 64، 65، 73، 712، 108، 109، 117، 129،134، 141، 142، 154، 170، 194، 199، 201، 202، 205، 209، 213، 215، 216، 265، 266، 282، 287، 288، 289، 299

7

زی طلبگی

22، 33، 40، 66، 67، 68، 72، 77، 78، 81، 103، 113، 115،119، 134، 146، 148، 152، 161، 178، 182، 203، 227، 273، 274، 275، 280، 281، 293، 294، 298، 333

‏ ‏


‏8‏

ساده زیستی

6، 7، 12، 13، 16، 19، 21، 28، 29، 32، 33، 40، 41، 51،54، 61، 62، 63، 66، 69، 70، 74، 75، 81، 84، 86، 87، 102، 104، 106، 113، 134، 136، 148، 151، 152، 156، 163، 169، 175، 179، 182، 183، 189، 192، 193، 196، 200، 201، 206، 208، 218، 224، 230، 231، 240، 254، 267، 272، 278، 279، 287، 298، 301، 303، 304، 314، 317، 335، 336، 337، 338، 339

9

قناعت،صرفه جویی و پرهیز از اسراف

2، 3، 10، 15، 20، 25، 30، 31، 36، 37، 38، 39، 42، 43،44، 45، 46، 52، 53، 55، 59، 60، 70، 71، 73، 74، 77، 84، 88، 89، 97، 98، 99، 107، 112، 116، 122، 125، 131، 135، 153، 155، 160، 162، 165، 166، 171، 175، 176، 181، 184، 185، 186، 187، 188، 197، 217، 225، 226، 228، 232، 246، 250، 260، 261، 262، 264، 276، 277، 278، 284، 285، 286، 305، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 315، 316، 318، 319، 320، 321، 329، 330، 331

10

مردمی بودن

5، 14، 17، 19، 21، 57، 82، 83، 85، 100، 110، 127، 128،133، 137، 144، 149، 157، 158، 168، 170، 178، 180، 191، 201، 214، 233، 242، 258، 290، 296، 297، 328، 333

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎