فهرست اسامی اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست اسامی اشخاص

‏ ‏

‎[[column]]‎

‏ ‏

‎[[column]]‎

‏آشتیانی، علی اکبر 43‏

‏ابراهیمی، عزیزاللّه 45‏

‏ابراهیمی، علیقلی 46‏

‏احسان بخش، صادق 46‏

‏ارباب، میرزامحمد 32، 33‏

‏اشراقی، سعید 47‏

‏اشراقی، شهاب الدین 47، 141، 186،‏‎ ‎‏192‏

‏اشراقی، عاطفه 47‏

‏اشراقی، محمدتقی 48‏

‏اصفهانی، سیدابوالحسن 154‏

‏اعتمادالشعرا 46‏

‏اعرابی، فرشته 48‏

‏الگار، حامد 49‏

‏امام جمارانی، مهدی 44، 45، 49، 57،‏‎ ‎‏71، 184، 185‏

‏امام علی(ع)، 36، 37، 110، 114، 117،‏‎ ‎‏137، 196‏

‏امام موسی بن جعفر(ع) 62، 145‏

‏امامی، سیدحسن 54‏

‏امامی کاشانی، محمد 54‏

‏امینی، ابراهیم 138‏

‏انصاری، شیخ مرتضی 32، 163‏

‏انصاری اراکی، محمدابراهیم 60‏

‏انصاری کرمانی، محمدعلی 55، 57، 64‏

‏ایروانی، سیدعبدالمجید 61‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏بافقی، ربابه 62‏

‏باهنر، محمدجواد 24‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏بجنوردی، سیدحسن 157، 158‏

‏بختیار، شاهپور 133‏

‏برقعی، سیدمحمد 32‏

‏برقعی، سیدهبة الدین 63‏

‏بروجردی، محمدحسین (آیت اللّه ) 107،‏‎ ‎‏109، 111، 182‏

‏بروجردی، محمود 63‏

‏بروجردی، مسیح 65‏

‏بنی صدر، ابوالحسن 58، 80، 105‏

‏بنی فضل، مرتضی 67‏

‏بهاءالدینی، سیداحمد 67‏

‏بیطرف، کبری 68‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏پسندیده، سیدمرتضی 45، 46، 126،‏‎ ‎‏177، 180، 181‏

‏پهلوی، رضا (شاه) 26، 27، 167‏

‏پهلوی، محمدرضا (شاه) 16، 26، 181‏

‏پیغمبر اکرم(ص) 15، 17، 153، 162‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏ترکمان، فؤاد 69‏

‏تقوی اشتهاردی، حسین 69‏

‏توسلی، محمدرضا 70‏

‏تیموری، احمد 71‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏ثقفی، حسن 73‏

‏ثقفی، خدیجه (همسر امام) 51، 73، 74،‏‎ ‎‏75، 77، 86، 123، 124، 125، 126،‏‎ ‎‏147، 148، 149، 152، 166، 176،‏‎ ‎‏177، 178، 190‏


‎[[column]]‎

‏ثقفی، رضا‏‏ 76‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏جعفری، عیسی 48، 77‏

‏جعفری، محمدتقی (علامه) 77‏

‏جماعتی، محمدعلی 78‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏حائری شیرازی، صدرالدین 80‏

‏حائری شیرازی، محی الدین 81‏

‏حائری یزدی، شیخ عبدالکریم (آیت اللّه )‏‎ ‎‏174‏

‏حاجی خان 152‏

‏حبیبی، حسن 82‏

‏حجّت، مهدی 64‏

‏حجّتی، سیدمحمدباقر 83‏

‏حدیده چی (دباغ)، مرضیه 84، 127‏

‏حسینی (بهشتی)، سیدمحمدحسین 90،‏‎ ‎‏102، 144‏

‏حکمی، شیخ مهدی 32، 33‏

‏حکیم، سیدمحسن (آیت اللّه ) 87، 164،‏‎ ‎‏171، 186‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏خاتم یزدی، سیدعباس 87‏

‏خادم، 89‏

‏خامنه ای، سیدعلی (آیت اللّه ) 53، 90‏

‏خرازّی، سیدکمال 89‏

‏خطابخش، غلامرضا 90‏

‏خلخالی، صادق 90‏

‏خلخالی، نصراللّه 81، 89، 91، 99، 100،‏‎ ‎‏136، 145، 146، 152، 156، 162، 192‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎

‏خمینی، سیداحمد 43، 45، 48، 51، 55،‏‎ ‎‏56، 82، 91، 92، 124، 125، 126،‏
‏144، 149، 159، 161، 167، 181،‏‎ ‎‏184، 185، 188، 189، 191، 195،‏‎ ‎‏198، 199‏

‏خمینی، سیدحسن 124‏

‏خمینی، سیدمصطفی 43، 77، 92، 100،‏‎ ‎‏101، 103، 109، 110، 112، 123،‏‎ ‎‏126، 142، 145، 149، 150، 151،‏‎ ‎‏155، 159، 160، 161، 162، 164،‏‎ ‎‏185، 194، 195‏

‏خوه، عزیز 92‏

‏خویی، ابوالقاسم (آیت اللّه ) 171‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏دعایی، سیدمحمود 93‏

‏دوانی، علی 94‏

‏دین پرور، سیدجمال الدین 94‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏رجایی، محمدعلی 19، 24، 119، 120‏

‏رحمت، محمدرضا 95‏

‏رحیمیان، محمدحسن 95‏

‏رسولی محلاتی، سیدهاشم 59، 99، 191‏

‏رضوانی، غلامرضا 192، 193، 195‏

‏رضوی 133‏

‏رفیقدوست، محسن 102‏

‏رنجبر، حشمت اللّه 103‏

‏روحانی (زیارتی)، سیدحمید 103‏

‏رودباری، سیدمجتبی 104‏

‏رهنما، مصطّفی 105‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏زرگر، احمد 106‏

‏زمانی، مصطفی 106‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏


‎[[column]]‎

‏ساوه ای، عباس 91‏

‏سبحانی، جعفر 108‏

‏سجادی اصفهانی، سیدمحمد 109‏

‏سروش محلاتی 111‏

‏سروش محلاتی، احمد 110‏

‏سعیدی، محمدرضا (شهید) 111، 112‏

‏سلطانی طباطبایی، محمدباقر (آیت اللّه )‏‎ ‎‏66‏

‏سلیمانی، حسین 113‏

‏سهراب پور، 113‏

‏سیدمرتضی 190‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏شاهرودی، سیدمحمود (آیت اللّه ) 171‏

‏شریفی، محمد 114‏

‏شمسعلی، یداللّه 114‏

‏شهرزاد، حسین 115‏

‏شیخ عباس 148‏

‏شیخ محمد 90، 91‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏صابری همدانی، احمد 116‏

‏صاحب جواهر، 32‏

‏صانعی، شیخ حسن 59، 61، 117، 138،‏‎ ‎‏183‏

‏صدر، محمدباقر (آیت اللّه ) 147‏

‏صدرا، محمدرضا 118‏

‏صدرعاملی، رسول 119‏

‏صدیقی (رجایی)، عاتقه 119‏

‏صغری خانم 148‏

‏صفوی، رحیم 120‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏طالبی، غلامرضا 122، 123‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏طباطبایی، عماد 124‏

‏طباطبایی، فاطمه 124، 125‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏عارفی، حسن 128‏

‏عبادی 133‏

‏عراقی، مهدی 120‏

‏عزیززادگان، حسن 131‏

‏عسکری، امیرهوشنگ 131‏

‏عقیقی بخشایشی، 132‏

‏عمید زنجانی، عباسعلی 135‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏غمخوار، احمد 137‏

‏غیوری، سیدعلی 138‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏فاضل اشتهاردی، محمد 140‏

‏فاضل لنکرانی، محمد 140‏

‏فراهانی، رضا 142‏

‏فردوسی پور، اسمعیل 143، 151‏

‏فرقانی، محی الدین 104، 123، 145،‏‎ ‎‏148، 149، 158‏

‏فرمانفرما 26‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏قدیری، محمدحسن 153‏

‏قرهی، عبدالعلی 88، 105، 123، 126،‏‎ ‎‏150، 151، 164، 171، 187‏

‏قمی، ابوالقاسم 32‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏کرباسچی تهرانی، محمدصادق 163‏

‏کروبی، محمدتقی 164‏

‏کروبی، مهدی 165‏

‏کفاش زاده، مصطفی 165، 167، 188‏

‎[[column]]‎

‏199‏

‎[[column]]‎

‏کورش (هخامنشی) 144‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏گرامی، محمدعلی 169‏

‏گورباچف 48‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏لواسانی، سیدمحمدصادق 169‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏مالارد (فرانسوی)، 170‏

‏محتشمی، سیدعلی اکبر 170‏

‏مدرس، سیدحسن 26، 27‏

‏مدنی، سیداسداللّه 110، 156‏

‏مرتضوی لنگرودی، محمدحسن 173‏

‏مسعودی خمینی، علی اکبر 138، 173‏

‏مشهدی اکبر 190‏

‏مشهدی حسین 88، 97، 98، 150، 151،159‏

‏مشهدی علی 92‏

‏مصطفوی، زهرا 174‏

‏مصطفوی، فریده 176‏

‏مطهری، مرتضی 26، 183‏

‏مظفری، صُغری 177‏

‏معصوم زاده، 178‏

‏مل (پروفسور آلمانی) 164‏

‏منافی، محمد 129، 130‏

‏منافی، هادی 129‏

‏منتظری، حسینعلی 138‏

‏منیرخانم، 179‏

‏موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (آیت اللّه ) 180‏

‏موسوی اردبیلی ابرکوهی، مرتضی 181‏

‏موسوی بجنوردی، سیدمحمد 182‏

‏موسوی تبریزی، سیدحسین 182‏

‏موسوی خوئینی ها، سیدمحمد 184‏

‏مؤمن، محمد 186‏

‏مونتی (فرانسوی)، 187‏

‏مهری، سیدعباس 170، 187‏

‏مهری، سیدمحمدرضا 188‏

‏میریان، سیدرحیم 188‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏نادعلی، 192‏

‏ناصری، محمدرضا 192‏

‏نوربالا، احمدعلی 196‏

‏نوری، عبداللّه 189‏

‏نوری همدانی، حسین (آیت اللّه ) 197‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏والاس، مایک 131، 132‏

‏ولایتی، علی اکبر 48‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر 90، 198‏

‏هندی، سیدنورالدین 45، 46، 180‏

‏ــــــــــــــــــــــــــ‏

‏یزدی، محمد 119‏