فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست

 مقدمه ناشر‏...5 ‏

 مقدمه در ذکر چند امر:

‏ امر اول: درذکر بعضی از روایات شریفه در فضیلت علم به فرائض...11‏

‏ امر دوم: در بیان آنکه رحم شامل چه مقدار از قرابت است...12‏

‏ امر سوم: در بیان حقوق به جا مانده از میّت...17‏

 فصل اول: در بیان درجه ارث نسبت به سایر مصارف ترکه میت‏...39‏

 فصل دوم: در بیان مقتضی و موانع ارث است: 

‏ مقتضی ارث...51‏

‏ موانع ارث بر دو نوعند: ‏

‏     نوع اول: در اموری که مانعند از اصل ارث...52‏

‏     نوع دوم: در اموری که مانعند از بعض ارث نه از کل...65‏

 فصل سوم: در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید: 

‏ اول: نصف ترکه...69‏

‏ دوم از فرائض: رُبع ترکه...69‏

‏ سوم از فرائض: ثُمن ترکه...70‏

‏ چهارم از فرائض: ثلثینِ ترکه...70‏


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 133

‏ پنجم از فرائض: ثلث ترکه...70‏

‏ ششم از فرائض: سُدس ترکه...71‏

 فصل چهارم: در کیفیت ارث بردن طبقه اول‏...81‏

 فصل پنجم: در کیفیت ارث بردن طبقه دوم‏...87‏

 فصل ششم: در کیفیت ارث بردن طبقه سوم‏...101‏

 فصل هفتم: در کیفیت توارث به اسباب در چهار عنوان:  

‏ عنوان اول: در کیفیت ارث بردن به سبب زوجیت...121‏

‏ عنوان دوم: در کیفیت ارث بردن به ولای عتق...125‏

‏ عنوان سوم: در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره...126‏

‏ عنوان چهارم: در ارث به ولای امامت است...127‏

  خاتمه ... ‏129‏

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 134