فهارس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فهارس

فهارس

 

 

 

□ فهرست مطالب کتاب

□ فهرست آیات

□ فهرست روایات

□ فهرست منابع شرح اصطلاحات

□ فهرست منابع پاورقی‌ها


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 173


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 174

‎ ‎

 

فهرست مطالب کتاب

‏ ‏

‏خطبه کتاب‏‏...‏‎1‎

‏انگیزه تألیف کتاب‏‏...‏‎3‎

شرح «اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه...»... 5

‏انسان شامل همه عوالم‏‏...‏‎5‎‏ ‏

‏سرّ شروع بیشتر دعاها با «اللهم»‏‏...‏‎7‎

‏مخالفت «منیّت» با سؤال‏‏...‏‎8‎

‏استجابت دعای با زبان استعداد‏‏...‏‎9‎

‏دوری از خواستهای نفسانی و شهوانی‏‏...‏‎11‎

‏تدریج در سلوک‏‏...‏‎13‎

‏مراتب و درجات سالک‏‏...‏‎15‎

‏وجود خیر و زیبایی است‏‏...‏‎19‎

‏توضیحی درباره صفات بهاء و جمال‏‏...‏‎22‎

‏جمع صفات متقابل در عین وجود‏‏...‏‎23‎

شرح «اللهم انی اسئلک من جمالک باجمله...»... 25

‏وجود هر چه بسیطتر، احاطه آن بر کثرات بیشتر است‏‏...‏‎25‎

‏ملاک در صفات جمال و جلال‏‏...‏‎27‎

‏اختلاف قلوب اولیا در تجلیات‏‏...‏‎28‎


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 175

شرح «اللهم انی اسئلک من عظمتک...» 31...

‏بحثی پیرامون صفت عظمت‏‏...‏‎31‎

‏روز ظهور عظمت و مالکیت حق تعالی‏‏...‏‎31‎

‏بیان عظمت فعل حق تعالی‏‏...‏‎33‎

شرح «اللهم انی اسئلک من نورک بانوره...» 37...

‏وجود منازل و مراحل در کتاب الهی‏‏...‏‎37‎

‏بحثی در حقیقت نور‏‏...‏‎39‎

‏بحثی پیرامون اسم «نور»‏‏...‏‎40‎

شرح «اللهم انی اسئلک من رحمتک باوسعها...» 43...

‏بحث پیرامون رحمت رحمانی و رحمت رحیمی‏‏...‏‎43‎

‏رحمانیت و رحیمیت ذاتی و فعلی‏‏...‏‎44‎

‏بحثی پیرامون «الرحمن الرحیم» و مرتبة آن‏‏...‏‎46‎

‏مراد از رحمت در این بخش دعا‏‏...‏‎49‎

شرح «اللهم انی اسئلک من کلماتک...» 51...

‏بحث در اعتبارات وجود‏‏...‏‎51‎

‏کلمه و کلام و تمامیت آن‏‏...‏‎54‎

‏انسان کامل تمامترین کلمه الهی ‏‏...‏‎54‎

‏حقیقت کلام الهی ‏‏...‏‎56‎

‏بحثی در نزول کتاب تکوینی الهی‏‏...‏‎58‎

‏ظاهر و باطن و عدم وقوف بر ظاهر‏‏...‏‎60‎

شرح «اللهم انی اسئلک من کمالک...» 65...

‏ولایت علوی کمال دین و تمام نعمت است‏‏...‏‎65‎

‏همة کمالات ظهور کمال اسمای الهی‏‏...‏‎66‎

شرح «اللهم انی اسئلک من اسمائک باکبرها...» 69...

‏اسماء و صفات حجابهای نوری ذات‏‏...‏‎69‎

‏عدم اسم و رسم برای ذات احدیت‏‏...‏‎71‎


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 176

‏تجلی اسمایی و صفاتی‏‏...‏‎72‎

‏گسترة اسمای الهی‏‏...‏‎74‎

‏اسم اعظم در مقام حقیقت غیبی‏‏...‏‎75‎

‏اسم اعظم در مقام الوهیت‏‏...‏‎76‎

‏اسم اعظم در مقام عینی‏‏...‏‎77‎

‏نقل و شرح حدیث خلقت اسماء‏‏...‏‎78‎

‏بحث در لفظ و حروف اسم اعظم‏‏...‏‎86‎

‏بحث پیرامون «بسم الله ...» اوایل سوره ها‏‏...‏‎88‎

‏بحث پیرامون متناهی و نامتناهی بودن اسمای حق‏‏...‏‎91‎

شرح «اللهم انی اسئلک من عزّتک باعزّها...» 93...

‏معانی مختلف «عزیز»‏‏...‏‎93‎

‏مراد از عزّت در این بخش دعا‏‏...‏‎96‎

شرح «اللهم انی أسئلک من مشیتک...» 97...

‏بحث در مشیت و صدور اشیاء‏‏...‏‎97‎

‏حقیقت محمدی و علوی دارای مقام مشیت‏‏...‏‎99‎

‏بحث در حقیقت مشیت‏‏...‏‎101‎

‏همه موجودات ظهور و تجلی حق هستند‏‏...‏‎103‎

‏بحثی پیرامون ارادة حق تعالی‏‏...‏‎105‎

 شرح «اللهم انی أسئلک من قدرتک...» 109...

‏معنای قدرت حق تعالی در کلام و فلسفه‏‏...‏‎109‎

‏بحث در اعیان موجودات خارجی‏‏...‏‎111‎

‏گستره سلطنت حق تعالی‏‏...‏‎112‎

شرح «اللهم انی أسئلک من علمک بانفذه...» 115...

‏بیان حقیقت مرتبة واجب‏‏...‏‎115‎

‏بحث در علم حق تعالی‏‏...‏‎117‎

شرح «اللهم انی أسئلک من قولک...» 123...

‏انسان مظهر اسم «کل یوم هو فی شان»‏‏...‏‎123‎


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 177

‏بحث در اختلاف تجلیات حق بر بنده‏‏...‏‎123‎

‏بحث در «ارضی الاقوال»‏‏...‏‎124‎

شرح «اللهم انی أسئلک من مسائلک باحبها...» ...127

‏بیان معنای سؤال ‏‏...‏‎127‎

‏ترتیب سؤالهای واقع شده در عالم وجود‏‏...‏‎127‎

‏دعاهای مستجاب و غیر مستجاب‏‏...‏‎128‎

‏بحث در محبت الهی‏‏...‏‎130‎

شرح «اللهم انی أسئلک من شرفک...» ...131

‏وجود منشأ خیر و عدم منشأ شر و نقصان‏‏...‏‎131‎

‏عدم توصیف ماهیت بذاته به خیر و شر‏‏...‏‎132‎

شرح «اللهم انی أسئلک من سلطانک...» ...135

‏بحث پیرامون سلطنت حق تعالی‏‏...‏‎135‎

شرح «اللهم انی أسئلک من ملک بافخره...» ...137

‏بیان فاخریت و افخریت‏‏...‏‎137‎

شرح «اللهم انی أسئلک من علوک...» ...139

‏تحقیق در معنای «علوّ»‏‏...‏‎139‎

شرح «اللهم انی أسئلک من منّک...» ...141

‏بحث در قدیم بودن فیض حق تعالی‏‏...‏‎141‎

شرح «اللهم انی أسئلک من آیاتک باکرمها...» ...143

‏بحث پیرامون آیت بودن همه موجودات‏‏...‏‎143‎

‏انسان کامل بزرگترین آیات حق‏‏...‏‎144‎

شرح «اللهم انی أسئلک بما انت فیه من الشأن...» ...147

‏موجودات مظهر اسمای حق‏‏...‏‎147‎

‏آخرین مرتبه سیر سالک‏‏...‏‎148‎

شرح «اللهم انی أسئلک بما تجیبنی به...» ...149

‏خاتمه‏‏...‏‎151‎


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 178

‏ ‏

فهرست آیات

 

‏ألا انّه بکلّ شیء محیط‏‎, ‎‏122‏‎, ‎‏116‏

الهکم اله واحد لا اله الّا هو الرحمن الرحیم48

إن هی الّا اسماء سمّیتموها انتم و آبائکم. ... ,  894, 98135

أنتم الفقراء الی الله  ,

إنّه کان ظلوما جهولا ,13

أینما تولّوا فثمّ وجه الله ,17

تبارک اسم ربّک ذی‌الجلال والاکرام92

ثمّ دنی فتدلّی فکان قاب قوسین او ادنی52

دنی فتدلّی16

الرحمن. علّم القرآن. ...48

سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم145

فاینما تولوا فثم وجه الله83

فلمّا جنّ علیه اللیل رأی کوکبا,12

فما لهولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثاً134

قالوا ما انتم الّا بشر مثلنا61

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن4892

قل أعوذ بربّ الناس6

قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء 137

قل کلّ من عند الله134

قل کلّ یعمل علی شاکلته ,20

قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربّی لنفد البحر 35, 92

کلّ من علیها فان101 ,132

کلّ حزب بما لدیهم فرحون , 18 ,91

کل شیء هالک الّا وجهه, 20, 98132

کلّ یوم هو فی شأن123

کما بدأکم تعودون32

لا رطب ولا یابس الّا فی کتاب مبین53

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم55

لله الواحد القهار, 15, 3196,  135

لمن الملک الیوم, 14, 96, 135

لمن کان له قلب104


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 179

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل58

الله لا اله الا هو الحی القیوم87

الله لا اله الاّ هو الحیّ القیوم. نزّل علیک الکتاب  بالحقّ ...87

الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی87

الله لا اله الّا هو لیجمعنّکم الی یوم القیامة...87

الله لا اله الّا هو و علی الله فلیتوکّل المومنون 87

الله نور السموات والارض4183100

الله ولیّ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی  النور7

الم تر الی ربک کیف مدّ الظلّ ,20109

ما أصابک من حسنة فمن الله133134

ما من دابّة الّا هو آخذ بناصیتها9399100  ,138

ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدیّ27

مالک یوم الدین3296

ن والقلم وما یسطرون ,14

نحن أقرب الیه منکم ,17

و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت119

واذا مرضت فهو یشفین133

وان تعدّوا نعمت الله لاتحصوها92

وجعلنا من الماء کل شیء حی100

وجّهت وجهی للذی فطر السموات والارض  حنیفا وما أنا من المشرکین12

وعلّم آدم الأسماء کلّها 5

وعنده مفاتیح الغیب لایعلمها الّا هو82

ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها74

وما رمیت اذ رمیت ولکنّ الله رمی104

ومن آیاته ان خلقکم من تراب53

ونحن أقرب الیه من حبل الورید121

ونحن أقرب الیه منکم121

ونفخت فیه من روحی100

وهو معکم أینما کنتم ,7116

هو الاول والاخر والظاهر والباطن8392 116

هو الذی فی السماء اله وفی الارض اله82 100

یا ایّتها النّفس المطمئنّة32

یا ایها النّاس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی  الحمید93

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی 65

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب32

یهدی الله بنوره من یشاء41

 

 


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 180

فهرست روایات

 

الارادة من الخلق الضمیر...,6

إعلم أنّ الصورة الإنسانیة هی أکبر حجج الله  علی خلقه ... ,5 145

ان اسم الله الاعظم علی ثلاث وسبعین حرفا...,  75

ان الله تبارک و تعالی خلق اسماً بالحروف غیر متصوت وباللفظ غیر منطق...,79

ان الله خلق اسماء بالحروف غیر متصوت... ,74

ان الله کان اذ لا کان، فخلق الکان والمکان.  ...,40

أنّ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کان یقول:  طوبی لمن أخلص لله العبادة ...,11

انّ عیسی بن مریم اعطی حرفین کان یعمل بهما.  واعطی موسی اربعة احرف ...,76

انّ کلّ ما فی القرآن فی الفاتحة ...,88

إنّ للقرآن ظهرا وبطنا وحدّا ومطلعا ,38

إنّ لله تعالی مئة رحمة انزل منها واحدة...,47

انّ لنا مع الله حالات هو نحن و... ,103

انا اللوح. انا القلم. انا العرش...,78

انا النقطة ,52

انا وعلیّ من شجرة واحدة ,78

انا وعلی من نور واحد ,78

انما یقول لما اراد کونه: کن فیکون...,57

اولّنا محمد، اوسطنا محمد، ...,52

بالباء ظهر الوجود ...,23 ,52

بین الروح والجسد 16,

ثم نزلت الولایة وانّما اتاه ذلک فی یوم الجمعة  بعرفة. فانزل الله تعالی: الیوم اکملت لکم  دینکم ...,66

حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین ,10

خلق الله الأشیاء بالمشیئة وخلق المشیئة بنفسها ,  23

خلق الله المشیئة بنفسها ثمّ خلق الاشیاء بالمشیئة  ,98106


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 181

الدنیا مزرعة الاخرة ,63

سبحان من اتّسعت رحمته لاولیائه......,26

علمه بالاموات الماضین کعلمه بالأحیاء  الباقین...,121

فقاس بین النار والطین. ولو قاس نوریة  آدم...,61

قد علم اولوالالباب کلّ ما هناک...,144

قلتلم یزل الله تعالی مریداً؟ قال: انّ المرید  لایکون الّا المراد معه...,106

کان أخی موسی، علیه السلام، عینه الیمنی  عمیاء، و..., 8, 103

کان الله ولا شیء غیره ... ,118

کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت  الخلق لکن أعرف, 57, 130 

کنت نبیا وآدم بین الماء والطین ,16

لا تقس. فان اول من قاس ابلیس حین یقول:  خلقنی من نار وخلقته من طین ,61

لابینونة صفة لابینونة عزلة ,117

اللهم انی اسئلک برحمتک التی وسعت کل  شیء ,33

اللّهم إنّی أسئلک من مسائلک باحبّها الیک 14,

لو دلّیتم الی الارض السفلی لهبطتم علی الله  ,20

لودنوت انملة لاحترقت ,85

ما ادعی احد من الناس أنّه جمع القرآن کلّه کما  انزل الّا کذّاب ...,59

ما کان محتاجا الی ذلک، لاّنه لم یکن یسالها  ولایطلب منها...,139

ما یستطیع احد أن یدعی انّ عنده جمیع القرآن  کلّه...,59

المشیئة محدثة ,106

من أخلص لله اربعین صباحا ... ,10

من وجه خیراً فلیحمدالله و ...,132

نحن ـ والله ـ اسماء الحسنی ,74

نحن السابقون الآخرون ,53

والقابل لایکون الّا من فیضه الأقدس ,105

والله لمحمد(ص) ممّن ارتضاه ,77

وبعظمتک التی ملأت کلّ شیء ,33

وعندنا ـ والله ـ علم الکتاب کلّه ,59

ولقد تجلی الله لعباده فی کلامه ...,57

ولو دلیتم الی الارض السفلی لهبطتم علی الله 83

وما رایت شیئا الّا ورایت الله قبله و...,144

یا اباحنیفة، بلغنی انک تقیس ,60

یا مفضل، کنّا عند ربنا لیس عنده احد غیرنا فی  ظلّه الخضراء نسجد ...,17

یا من سبقت رحمته غضبه ,29

یا موسی، لایسعنی أرضی ولا سمائی ...28

یحشر بعض الناس علی صور یحسن عندها  القردة والخنازیر ,19


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 182

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع شرح اصطلاحات

‏ ‏

‏آشتیانی، سیدجلال الدین؛‏‏ شرح مقدمه قیصری‏‏؛ تهران: امیرکبیر، 1370 ش.‏

‏ابن فناری؛ ‏‏مصباح الانس‏‏؛ تهران: انتشارات فجر، 1363 ش.‏

‏خمینی، روح الله؛ ‏‏اربعین‏‏؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1371ش.‏

‏ــــــــــــ ؛ ‏‏تفسیر سوره حمد‏‏؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،  1375 ش.‏

‏ــــــــــــ ؛ ‏‏مصباح الهدایۀ الی الخلافة و الولایۀ‏‏؛ با مقدمه: سیدجلال‌الدین آشتیانی؛  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1372 ش.‏

‏جامی، عبدالرحمان؛ ‏‏نقدالنصوص‏‏؛ تصحیح: ویلیام چیتیک و مقدمه: سید جلال الدین  آشتیانی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370 ش.‏

‏جوادی آملی، عبدالله؛ ‏‏رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه‏‏؛ قم: مرکز نشر فرهنگی اسراء.‏

‏حسن زاده آملی، حسن؛ ‏‏هزار و یک نکته‏‏؛ چ دوم، تهران: مرکز فرهنگی رجاء، 1365ش.‏

‏دانش پژوه، منوچهر؛ ‏‏فرهنگ اصطلاحات عرفانی‏‏؛ تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  1379 ش.‏

‏زبیدی، محمدمرتضی حسینی؛ ‏‏تاج العروس من جواهرالقاموس‏‏؛ بیروت: نشر دارالهدایۀ.‏

‏سبزواری، حاج ملاهادی؛ ‏‏شرح منظومه حکمت‏‏؛ تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی؛  ‏

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 183

‏انتشارات ناب.‏

‏سجادی، سید جعفر؛ ‏‏فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی‏‏؛ چ دوم، تهران: کتابخانه  طهوری، 1373 ش.‏

‏شهرزوری، شمس الدین محمد؛ ‏‏شرح حکمۀالاشراق‏‏؛ تصحیح و تعلیق: دکتر حسین ضیایی؛  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380.‏

‏فرغانی، سعید الدین سعید؛ ‏‏مشارق الدراری‏‏ (شرح تائیه ابن فارض)؛ مقدمه و تعلیق: سید  جلال الدین آشتیانی؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379ش.‏

‏کاشانی، عبدالرزاق؛ ‏‏اصطلاحات الصوفیۀ‏‏؛ تصحیح و تعلیق: مجید هادی‌زاده، تهران:  انتشارات حکمت، 1381 ش.‏

‏ــــــــــــ ؛ ‏‏شرح منازل السائرین‏‏؛ قم: انتشارات بیدار.‏

‏ــــــــــــ ؛ ‏‏لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام‏‏؛ تصحیح و تعلیق: مجید هادی زاده؛  مرکز نشر میراث مکتوب، 1379 ش.‏

‏مصطفوی، حسن؛ ‏‏التحقیق فی کلمات القرآن‏‏؛ تهران: چاپخانه وزارت ارشاد.‏

‏مطهری، مرتضی؛ ‏‏آشنایی با علوم اسلامی (کلام ـ عرفان)‏‏؛ قم: انتشارات صدرا.‏

‏معین، محمد؛ ‏‏فرهنگ فارسی(معین)‏‏؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1364 ش.‏

‏المنجد‏‏؛ جمعی از محققین؛ بیروت: منشورات دارالمشرق، 1992 م.‏


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 184

 

 

 

 

 

فهرست منابع پاورقی ها

‏ ‏

‏آشتیانی، سیدجلال الدین؛ ‏‏شرح مقدمه قیصری‏‏؛ تهران: امیرکبیر، 1370 ش.‏

‏آملی، سید حیدر؛ ‏‏اسرارالشریعۀ و اطوار الطریقۀ و انوار الحقیقۀ‏‏؛ تهران: مؤسسه مطالعات و  تحقیقات فرهنگی، 1362 ش.‏

‏ابن ابی الحدید؛ ‏‏شرح نهج البلاغه‏‏؛ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ چ اول، مصر: 1378 ق.‏

‏ابن اثیر؛ ‏‏الکامل فی التاریخ‏‏؛ بیروت: دار صادر، 1402 ق.‏

‏ابن ترکه، صائن الدین علی بن محمد؛ ‏‏تمهید القواعد‏‏؛ تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی؛  تهران: 1369 ق.‏

‏ابن سعد؛ ‏‏الطبقات الکبری‏‏؛ بیروت: دار صادر.‏

‏ابن سوده، محمد بن عیسی؛ ‏‏الجامع الصحیح‏‏ (سنن ترمذی)؛ بیروت: دارالفکر.‏

‏ابن شهر آشوب، محمد بن علی؛ ‏‏مناقب آل ابی طالب‏‏؛ بیروت: دارالاضواء، 1412 ق.‏

‏ابن طاووس، سید علی؛ ‏‏اقبال الاعمال‏‏؛ ج دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، 1349 ش.‏

‏ابن عربی، محیی الدین؛ ‏‏انشاءالدوائر‏‏؛ چاپخانه بریل، 1339 ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏التجلیات الالهیۀ‏‏؛ محقق: عثمان یحیی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  1408ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏تفسیر القرآن الکریم‏‏ (همان تأویلات القرآن عبدالرزاق کاشانی)؛  ‏

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 185

‏دارالیقظۀ العربیۀ، 1387 ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏الفتوحات المکیۀ‏‏؛ تحقیق: عثمان یحیی؛ الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب،  1410 ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏فصوص الحکم‏‏؛ تعلیق: ابوالعلا عفیفی؛ تهران: مکتبۀ الزهراء،  1366ش.‏

‏ابن فناری؛ ‏‏مصباح الانس‏‏؛ تهران: انتشارات فجر، 1363 ش.‏

‏احسائی، ابن ابی جمهور؛ ‏‏عوالی اللئالی‏‏؛ قم: مطعبۀ سیدالشهداء، 1403 ق.‏

‏اردبیلی، محمد بن علی؛ ‏‏جامع الرواۀ‏‏؛ تهران: 1331 ش.‏

‏امین، سید محسن؛ ‏‏اعیان الشیعۀ‏‏؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.‏

‏بحرانی، سید هاشم؛ ‏‏البرهان فی تفسیر القرآن‏‏؛ قم: اسماعیلیان.‏

‏بخاری، محمد بن اسماعیل؛ ‏‏صحیح البخاری‏‏؛ دمشق: الیمامۀ للطباعۀ والنشر و التوزیع و دار  ابن کثیر، 1410 ق.‏

‏برسی، شیخ رجب؛ ‏‏مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین(ع)‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.‏

‏بغدادی، اسماعیل پاشا؛ ‏‏هدیۀ العارفین‏‏ (ضمن مجموعه کشف الظنون ج 5 و 6)؛ بیروت:  1410 ق.‏

‏بهایی، شیخ بهاءالدین محمد؛ ‏‏کلیات اشعار فارسی و موش و گربه‏‏؛ تصحیح: مهدی  توحیدی پور؛ تهران: کتابفروشی محمودی، 1366 ش.‏

‏تحقیق در مباحث ولایت کلیّة (همراه رسائل قیصری)‏‏؛ تعلیق و تصحیح: سید جلال الدین  آشتیانی، 1357 ش.‏

‏تهرانی، شیخ آقا بزرگ؛ ‏‏الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀ‏‏؛ بیروت: دارالاضواء.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏نقباء البشر‏‏؛ چ دوم، مشهد: دارالمرتضی، 1404 ق.‏

‏جندی، مؤیدالدین؛ ‏‏شرح فصوص الحکم‏‏؛ تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، منشورات  دانشگاه مشهد، 1361 ش.‏


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 186

‏حاجی خلیفه؛ ‏‏کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون‏‏؛ بیروت: دارالفکر.‏

‏دائرۀالمعارف الاسلامیۀ‏‏؛ بیروت: دارالمعرفة.‏

‏دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی‏‏؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ چ دوم، 1369 ش.‏

‏دائرۀالمعارف فارسی‏‏؛ به سرپرستی غلامحسین مصاحب؛ تهران: مؤسسه انتشارات فرانکلین،  1345 ش.‏

‏دیوان ابی العتاهیۀ‏‏؛ تحقیق: دکتر شکری فیصل؛ دمشق: دار الملاح.‏

‏دیوان ابی نواس‏‏؛ تحقیق: احمد عبدالمجید غزالی؛ بیروت: دارالکتاب العربی.‏

‏دیوان حسین بن منصور حلاج‏‏؛ تحقیق: دکتر کامل مصطفی شیبی؛ بیروت: مکتبۀ النهضۀ،  1394 ق.‏

‏زرکلی، خیرالدین؛ ‏‏الاعلام‏‏؛ چ دوم، 1373 ق.‏

‏زمخشری، محمود بن عمر؛ ‏‏الکشاف فی تفسیرالقرآن‏‏؛ دارالفکر، 1397 ق.‏

‏سبزواری، حاج ملاهادی؛ ‏‏شرح الأسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر‏‏؛ تحقیق: دکتر نجفقلی  حبیبی؛ منشورات دانشگاه تهران: 1372 ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حکمت‏‏؛ تصحیح: مهدی  محقق و کوشی هیکو ایزوتسو؛ تهران: 1348 ش.‏

‏سید رضی؛ ‏‏نهج البلاغۀ‏‏؛ تحقیق: دکتر صبحی صالح.‏

‏سیوطی، عبدالرحمان؛ ‏‏بقیۀ الوعاۀ‏‏؛ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ چ اول، مصر: 1384 ق.‏

‏شاه آبادی، محمدعلی؛ ‏‏الانسان و الفطرۀ‏‏؛ ضمن مجموعه رشحات البحار؛ تهران: نهضت زنان  مسلمان.‏

‏شاه آبادی، محمدعلی؛ ‏‏رشحات البحار‏‏؛ تهران: نهضت زنان مسلمان.‏

‏شهرستانی، سید هبۀالدین؛ ‏‏الهیئۀ والاسلام‏‏؛ بغداد: مطبعۀ الآداب، 1328 ق.‏

‏شیرازی، صدرالدین محمد؛ ‏‏الاسفار الاربعۀ‏‏؛ قم: مکتبۀ المصطفوی.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏الشواهد الربوبیۀ‏‏؛ تعلیق و تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی؛ چ دوم،  ‏

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 187

‏مرکز نشر دانشگاهی، 1360 ش.‏

‏صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ ‏‏التوحید‏‏؛ تهران: مکتبۀ الصدوق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏معانی الاخبار‏‏؛ قم: انتشارات اسلامی، 1361 ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏من لایحضره الفقیه‏‏؛ بیروت: دار صعب و دارالتعارف، 1401 ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏عیون اخبارالرضا‏‏؛ تصحیح: سید مهدی حسینی؛ تهران: انتشارات  جهان.‏

‏صفا، ذبیح الله؛ ‏‏تاریخ ادبیات ایران‏‏؛ چاپ هفتم، تهران: انتشارات فردوسی، 1370 ش.‏

‏طبرسی، احمد بن علی؛ ‏‏الاحتجاج‏‏؛ قم: نشر المرتضی، 1403 ق.‏

‏طبرسی، فضل بن حسن؛ ‏‏مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏‏؛ قم: مکتبۀ آیت الله العظمی مرعشی،  1403 ق.‏

‏طوسی، خواجه نصیرالدین؛ ‏‏شرح الاشارات و التنبیهات‏‏؛ تحقیق: دکتر سلیمان دنیا؛ قاهره:  دارالمعارف.‏

‏طوسی، محمد بن حسن؛ ‏‏التهذیب‏‏؛ بیروت: دار صعب و دارالتعارف، 1401 ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏مصباح المتهجد و سلاح المتعبد‏‏؛ چاپ سنگی.‏

‏عسقلانی، ابن حجر؛ ‏‏الاصابۀ فی تمییز الصحابۀ‏‏؛ مصر: دار صادر، 1328 ق.‏

‏فیض کاشانی، ملامحسن؛ ‏‏الصافی‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏علم الیقین‏‏؛ قم: انتشارات بیدار، 1358 ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏کلمات مکنونه‏‏؛ تصحیح و تعلیق: عزیزالله عطاردی؛ تهران: فراهانی،  1360 ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏المحجۀ البیضاء فی تهذیب الاحیاء‏‏؛ تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری؛  تهران: مکتبۀ الصدوق، 1339 ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏الوافی‏‏؛ اصفهان: مکتبۀ امیرالمؤمنین(ع)، 1406 ق.‏

‏قمی، شیخ عباس؛ ‏‏کلیات مفاتیح الجنان‏‏؛ تهران: جاویدان.‏


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 188

‏قمی، قاضی سعید؛ ‏‏الفوائد الرضویۀ‏‏؛ نسخه خطی کتابخانه آیت الله العظمی نجفی مرعشی.‏

‏قندوزی، خواجه کلان؛ ‏‏ینابیع المودۀ‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.‏

‏قونوی، محمد بن اسحاق؛ ‏‏مفتاح غیب الجمع و الوجود‏‏؛ نسخه خطی کتابخانه مجلس  شورای اسلامی.‏

‏کاشانی، عبدالرزاق؛ ‏‏کشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدرر‏‏؛ تصحیح: اسماعیل گیلانی؛ چاپ  سنگی، 1319 ق.‏

‏کاشانی، عزالدین محمود بن علی؛ ‏‏مصباح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ‏‏؛ چ دوم، تهران: کتابخانه  سنایی.‏

‏کحالۀ، عمررضا؛ ‏‏معجم المؤلفین‏‏؛ بیروت: مکتبۀ المثنی و دار احیاء التراث العربی.‏

‏کشمیری، میرزا محمدعلی؛ ‏‏نجوم اسماء فی تراجم العلماء‏‏؛ قم: مکتبۀ بصیرتی.‏

‏کلینی، محمد بن یعقوب؛ ‏‏الاصول من الکافی‏‏؛ تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، 1388 ق.‏

‏مجلسی، محمدباقر؛ ‏‏بحارالانوار‏‏؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403 ق.‏

‏مجموعه ‏‏رسائل‏‏ فیلسوف کبیر حاج ملاهادی سبزواری؛ تصحیح: سیدجلال الدین آشتیانی؛  اداره اوقاف خراسان، 1348 ش.‏

‏مدنی، سید علی خان؛ ‏‏الدرجات الرفیعۀ فی طبقات الشیعۀ‏‏؛ نجف: المکتبۀ الحیدریۀ، 1381ق.‏

‏ملکی تبریزی، میرزا جواد؛ ‏‏اسرار الصلاۀ‏‏؛ تهران: انتشارات فرهومند، 1391ق.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏المراقبات‏‏؛ تهران: 1381 ق.‏

‏مولوی؛‏‏ فیه ما فیه‏‏؛ تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر؛ چ ششم، امیرکبیر، 1369ش.‏

‏ــــــــــــــــ ؛ ‏‏مثنوی معنوی‏‏؛ تصحیح: نیکلسون؛ نشر مولی.‏

‏میبدی، حسین بن معین الدین؛ ‏‏شرح الدیوان المنسوب الی الامام علی(ع)‏‏؛ چاپ سنگی،  1285 ق.‏

‏میدانی، ابوالفضل احمد؛ ‏‏مجمع الامثال‏‏؛ تهران: چاپ سنگی، 1290 ق.‏

‏میرداماد؛ ‏‏القبسات‏‏؛ اهتمام: مهدی محقق؛ تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل،  ‏

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 189

‏1356 ش.‏

‏نوری، میرزا حسین؛ ‏‏مستدرک الوسائل‏‏؛ قم: مؤسسۀ آل البیت(ع)، 1407 ق.‏

‏نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ ‏‏صحیح مسلم‏‏؛ بیروت: دارالفکر، 1412 ق.‏

‎ ‎

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 190