احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

آب مطلق و مضاف

مساله 15ـ‏ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی‏‎ ‎‏بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با‏‎ ‎‏گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است، و‏‎ ‎‏آن بر پنج قسم است: اول: آب کر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جاری. چهارم: آب باران.‏‎ ‎‏پنجم: آب چاه.‏

‏ ‏

1ـ آب کُر

‏ ‏

مساله 16ـ ‏آب کُر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر‏‎ ‎‏یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند. و وزن آن از صد و بیست و‏‎ ‎‏هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است و به حسب کیلوی متعارف بنابر اقرب‏‎ ‎‏419 / 377 کیلوگرم می شود.‏

مساله 17ـ‏ اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه بواسطۀ آن‏‎ ‎‏بو یا رنگ یا مزۀ آب تغییر کند آب نجس می شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی شود.‏

مساله 18ـ ‏اگر بوی آب کر بواسطۀ غیرنجاست تغییر کند، نجس نمی شود.‏

مساله 19ـ‏ اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا‏‎ ‎‏رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر‏

‏باشد تمام آب نجس می شود، و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا‏‎ ‎‏رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.‏

مساله 20ـ‏ آب فواره اگر متصل به کُر باشد آب نجس را پاک می کند در صورتی‏‎ ‎‏که مخلوط با آن شود، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی کند،‏‎ ‎‏مگر آن که چیزی روی فواره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس‏‎ ‎‏متصل شود و با آن مخلوط گردد.‏

مساله 21ـ‏ اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند آبی که از‏‎ ‎‏آن چیز می ریزد اگر متصل به کُر باشد و بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد پاک‏‎ ‎‏است.‏

مساله 22ـ‏ اگر مقداری از آب کُر یخ ببندد و باقی آن بقدر کُر نباشد چنانچه‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد نجس می شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.‏

مساله 23ـ‏ آبی که به اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه‏‎ ‎‏مثل آب کُر است، یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس‏‎ ‎‏نمی شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب‏‎ ‎‏کر ندارد.‏

مساله 24ـ‏ کر بودن آب به دو راه ثابت می شود:‏

‏اول: آن که خود انسان یقین کند.‏

‏دوم: آن که دو مردِ عادل خبر دهند.‏

‏ ‏

2ـ آب قلیل

‏ ‏

مساله 25ـ‏ آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.‏

مساله 26ـ‏ اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس‏‎ ‎‏می شود، ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می رسد‏‎ ‎‏نجس، و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد، و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به‏‎ ‎‏بالا رود در صورتی که نجاست به بالا برسد پائین نجس نمی شود و اگر نجاست به‏‎ ‎‏پایین برسد بالا نجس می شود.‏


مساله 27ـ‏ آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته‏‎ ‎‏شود و از آن جدا گردد، نجس است، و همچنین بنابر اقوی باید از آب قلیلی هم که‏‎ ‎‏بعد از برطرف شدن عین نجاست، برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و‏‎ ‎‏از آن جدا می شود، اجتناب کنند. ولی آبی که با آن مخرج بول و غائط را می شویند با‏‎ ‎‏پنج شرط پاک است:‏

‏اول: آن که بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستی از خارج به آن‏‎ ‎‏نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگری مثل خون با بول، یا غائط بیرون نیامده باشد.‏‎ ‎‏چهارم: ذرّه های غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به‏‎ ‎‏اطراف مخرج نرسیده باشد.‏

‏ ‏

3ـ آب جاری

‏ ‏

مساله 28ـ‏ آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند‏‎ ‎‏آب چشمه و قنات.‏

مساله 29ـ‏ آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا‏‎ ‎‏وقتی بو یا رنگ یا مزۀ آن بواسطۀ نجاست تغییر نکرده پاک است.‏

مساله 30ـ ‏اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا‏‎ ‎‏مزه اش بواسطۀ نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است‏‎ ‎‏اگرچه کمتر از کر باشد پاک است. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازه کر باشد یا بواسطۀ‏‎ ‎‏آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک، و گرنه نجس است.‏

مساله 31ـ‏ آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند‏‎ ‎‏باز می جوشد، حکم آب جاری دارد. یعنی اگر نجاست به آن رسد، تا وقتی بو یا رنگ‏‎ ‎‏یا مزۀ آن بواسطۀ نجاست تغییر نکرده پاک است.‏

مساله 32ـ‏ آبی که کنار نهر، ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب‏‎ ‎‏جاری دارد.‏

مساله 33ـ‏ چشمه ای که مثلاً در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش‏‎ ‎‏می افتد فقط وقتی که می جوشد حکم آب جاری دارد.‏


مساله 34ـ‏ آب حوض حمام اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه ای که آب‏‎ ‎‏آن به اندازۀ کر است متصل باشد، مثل آب جاری است.‏

مساله 35ـ‏ آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر متصل به کر‏‎ ‎‏باشد مثل آب جاری است، و آب لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم‏‎ ‎‏آب کر است.‏

مساله 36ـ‏ آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر‏‎ ‎‏از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد،‏‎ ‎‏چنانچه نجاست به پائین آن برسد بالای آن نجس نمی شود.‏

‏ ‏

4ـ آب باران

‏ ‏

مساله 37ـ‏ اگر به چیز نجسی که عین نجاست درآن نیست یک مرتبه باران ببارد‏‎ ‎‏جایی که باران به آن برسد پاک می شود. و درفرش ولباس ومانند اینها فشارلازم نیست‏‎ ‎‏ولی باریدن دو سه قطره فائده ندارد، بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید.‏

مساله 38ـ ‏اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین‏‎ ‎‏نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. پس اگر‏‎ ‎‏باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذره ای خون در آن باشد، یا آن که بو یا رنگ‏‎ ‎‏یا مزۀ خون گرفته باشد نجس می باشد.‏

مساله 39ـ‏ اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران‏‎ ‎‏به بام می بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد پاک است. و‏‎ ‎‏بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده است،‏‎ ‎‏نجس می باشد.‏

مساله 40ـ‏ زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود. و اگر باران بر زمین‏‎ ‎‏جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک می کند.‏

مساله 41ـ‏ خاک نجسی که به واسطۀ باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاک‏‎ ‎‏است، اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمی شود.‏

مساله 42ـ‏ هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه‏

‏موقعی که باران می آید، چیز نجسی را در آن بشویند و آب، بو یا رنگ یا مزۀ نجاست‏‎ ‎‏نگیرد، آن چیز نجس پاک می شود.‏

مساله 43ـ‏ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد، و بر زمین‏‎ ‎‏نجس جاری شود، فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد.‏

‏ ‏

5ـ آب چاه

‏ ‏

مساله 44ـ ‏آب چاهی که از زمین می جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزۀ آن بواسطۀ نجاست تغییر نکرده پاک‏‎ ‎‏است، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاستها، مقداری که در کتابهای‏‎ ‎‏مفصل گفته شده، از آب آن بکشند.‏

مساله 45ـ‏ اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزۀ آب آن را تغییر دهد،‏‎ ‎‏چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، موقعی پاک می شود که با آبی که از چاه می جوشد‏‎ ‎‏مخلوط گردد.‏

مساله 46ـ‏ اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد،‏‎ ‎‏چنانچه بعد از قطع شدن باران، نجاست به آن برسد، نجس می شود.‏

‎ ‎