احکام طهارت
احکام آبها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام آبها

مساله 47ـ‏ آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی کند، وضو و‏‎ ‎‏غسل هم با آن باطل است.‏

مساله 48ـ‏ اگر ذره ای نجاست به آب مضاف برسد نجس می شود، ولی چنانچه‏‎ ‎‏از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس، و‏‎ ‎‏مقداری که بالاتر از آن است پاک می باشد. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست‏‎ ‎‏نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاک است، و نیز‏‎ ‎‏اگر مثل فواره با فشار از پائین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پائین نجس‏‎ ‎‏نمی شود.‏


مساله 49ـ‏ اگر آب مضاف نجس، طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که‏‎ ‎‏دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاک می شود.‏

مساله 50ـ‏ آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، مثل آب مطلق‏‎ ‎‏است، یعنی چیز نجس را پاک می کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبی که‏‎ ‎‏مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنی چیز نجس‏‎ ‎‏را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.‏

مساله 51ـ‏ آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبلاً‏‎ ‎‏مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل است. ولی‏‎ ‎‏اگر به اندازۀ کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 52ـ‏ آبی که عین نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ‏‎ ‎‏آن را تغییر دهد اگرچه کر یا جاری باشد نجس می شود. ولی اگر بو یا رنگ یا مزۀ آن‏‎ ‎‏بواسطۀ نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلاً مرداری که پهلوی آب است‏‎ ‎‏بوی آن را تغییر دهد نجس نمی شود.‏

مساله 53ـ‏ آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزۀ‏‎ ‎‏آن را تغییر داده، چنان که به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد، باران‏‎ ‎‏را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود، و تغییر آن از‏‎ ‎‏بین برود پاک می شود. ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.‏

مساله 54ـ‏ اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند، و در چیزهایی که قابل‏‎ ‎‏فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که‏‎ ‎‏آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی‏‎ ‎‏که بعد از بیرون آوردن، از آن می ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو‏‎ ‎‏مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد، پاک‏‎ ‎‏می باشد.‏

مساله 55ـ‏ آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است. و آبی که‏‎ ‎‏نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه نجس است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 10

مساله 56ـ‏ نیم خورده سگ و خوک و کافر، نجس و خوردن آن حرام است و نیم‏‎ ‎‏خوردۀ حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 11