احکام طهارت
غسلهای واجب
اقسام زنهای حائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اقسام زنهای حائض

مساله 478ـ‏ زنهای حائض بر شش قسمند:‏

‏اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنی است که دو ماه پشت سرهم در‏‎ ‎‏وقت معین خون حیض ببیند و شمارۀ روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه‏‎ ‎‏باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.‏

‏دوم: صاحب عادت وقتیه، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت‏‎ ‎‏معین، خون حیض ببیند ولی شمارۀ روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد،‏‎ ‎‏مثلاً دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم، و ماه دوم‏‎ ‎‏روز هشتم از خون پاک شود.‏

‏سوم: صاحب عادت عددیه، و آن زنی است که شمارۀ روزهای حیض او در دو‏‎ ‎‏ماهِ پشت سرهم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 70

‏که ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.‏

‏چهارم: مضطربه، و آن زنی است که چند ماه خون دیده، ولی عادت معینی پیدا‏‎ ‎‏نکرده یا عادتش بهم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است.‏

‏پنجم: مبتدئه، و آن زنی است که دفعۀ اول خون دیدن او است.‏

‏ششم: ناسیه، و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام‏‎ ‎‏اینها احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می شود.‏

‏ ‏

1ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه

‏ ‏

مساله 479ـ‏ زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند:‏

‏اول: زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معین، خون حیض ببیند و در وقت‏‎ ‎‏معین هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه، خون ببیند و روز هفتم‏‎ ‎‏پاک شود که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است.‏

‏دوم: زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معین مثلاً‏‎ ‎‏از اول ماه تا هشتم خونی که می بیند نشانه های حیض را دارد، یعنی غلیظ و سیاه و‏‎ ‎‏گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید. و بقیه خونهای او نشانه های استحاضه را‏‎ ‎‏دارد که عادت او از اول ماه تا هشتم می شود.‏

‏سوم: زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معین، خون حیض ببیند و بعد از آن‏‎ ‎‏که سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام‏‎ ‎‏روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و در‏‎ ‎‏هر دو ماه همۀ روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد‏‎ ‎‏که عادت او به اندازۀ تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است، و‏‎ ‎‏لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد، مثلاً اگر‏‎ ‎‏در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون‏‎ ‎‏ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید، سه روز یا کمتر یا بیشتر پاک شود و‏‎ ‎‏دوباره خون ببیند و روی هم از نه روز بیشتر نشود، همه حیض است و عادت این زن‏‎ ‎‏نه روز می شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 71

مساله 480ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت یا دو سه روز‏‎ ‎‏جلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، بطوری که بگویند حیض را جلو یا عقب‏‎ ‎‏انداخته اگر چه آن خون، نشانه های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای‏‎ ‎‏زن حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه‏‎ ‎‏روز پاک شود باید عبادتهایی را که به جا نیاورده قضا نماید.‏

مساله 481ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و‏‎ ‎‏همۀ روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر‏‎ ‎‏نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای‏‎ ‎‏عادت خود دیده، حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه‏‎ ‎‏می باشد، و باید عبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به جا‏‎ ‎‏نیاورده قضا نماید. و اگر همۀ روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند‏‎ ‎‏و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط‏‎ ‎‏روزهای عادت او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد و‏‎ ‎‏چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همۀ روزهای عادت را با‏‎ ‎‏چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است،‏‎ ‎‏و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است.‏

مساله 482ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را‏‎ ‎‏با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض‏‎ ‎‏است و اگر از ده روز بیشتر شود روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از‏‎ ‎‏آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض، و روزهای اول را استحاضه قرار‏‎ ‎‏می دهد. و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و‏‎ ‎‏روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود، باید روزهایی که‏‎ ‎‏در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض‏‎ ‎‏و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

مساله 483ـ‏ زنی که عادت دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک‏‎ ‎‏شود و دوباره خون ببیند و فاصلۀ بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همۀ روزهایی‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 72

‏که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد. مثل آن که پنج‏‎ ‎‏روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:‏

‏1ـ آن که تمام خونی که دفعۀ اول دیده یا مقداری از آن، در روزهای عادت باشد‏‎ ‎‏و خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد، که باید همۀ خون‏‎ ‎‏اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.‏

‏2ـ آن که خون اول در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوم یا مقداری از آن‏‎ ‎‏در روزهای عادت باشد که باید همۀ خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار‏‎ ‎‏دهد.‏

‏3ـ آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در‏‎ ‎‏روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که‏‎ ‎‏آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همۀ آنها‏‎ ‎‏حیض است و مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون‏‎ ‎‏دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است، مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا‏‎ ‎‏دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد‏‎ ‎‏تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم‏‎ ‎‏تا پانزدهم استحاضه می باشد.‏

‏4ـ آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که‏‎ ‎‏در روزهای عادت بوده، از سه روز کمتر باشد، که باید در تمام دو خون و پاکی وسط‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است و سابقاً گفته شد ترک کند و کارهای استحاضه را‏‎ ‎‏به جا آورد، یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام‏‎ ‎‏دهد.‏

مساله 484ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و‏‎ ‎‏در غیر آن وقت به شمارۀ روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد،‏‎ ‎‏چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.‏

مساله 485ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون‏‎ ‎‏ببیند ولی شمارۀ روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 73

‏شدن، دوباره به شمارۀ روزهای عادتی که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را به جا آورد.‏

مساله 486ـ‏ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند،‏‎ ‎‏خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض‏‎ ‎‏است، و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه های حیض را داشته باشد‏‎ ‎‏استحاضه است. مثلاً زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا‏‎ ‎‏دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می باشد.‏

‏ ‏

2ـ صاحب عادت وقتیه

‏ ‏

مساله 487ـ‏ زنهایی که عادت وقتیه دارند سه دسته اند: اول: زنی که دو ماه پشت‏‎ ‎‏سرهم دروقت معین، خون حیض ببیند وبعد ازچندروز پاک شود ولی شمارۀ روزهای‏‎ ‎‏آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند‏‎ ‎‏ولی ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اول‏‎ ‎‏ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم: زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه‏‎ ‎‏پشت سرهم در وقت معین خون او نشانه های حیض را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم‏‎ ‎‏است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیۀ خونهای او نشانه استحاضه را دارد و‏‎ ‎‏شمارۀ روزهایی که خون او نشانۀ حیض دارد، در هر دو ماه یک اندازه نیست مثلاً در‏‎ ‎‏ماه اول، از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم، خون او نشانه های حیض‏‎ ‎‏وبقیه نشانۀ استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت‏‎ ‎‏حیض خود قرار دهد. سوم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین، سه روز یا‏‎ ‎‏بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که‏‎ ‎‏خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا‏‎ ‎‏بیشتر از ماه اول باشد، مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد که این زن‏‎ ‎‏هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.‏

مساله 488ـ‏ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز‏‎ ‎‏پیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت، خون ببیند بطوری که بگویند حیض را جلو‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 74

‏یا عقب انداخته، اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی‏‎ ‎‏که برای زنهای حائض گفته شد رفتار نماید و اگر بعد بفهمد حیض نبوده، مثل آن که‏‎ ‎‏پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که به جا نیاورده قضا نماید.‏

مساله 489ـ‏ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند‏‎ ‎‏حیض را به واسطۀ نشانه های آن تشخیص دهد، باید شمارۀ عادت خویشان خود را‏‎ ‎‏حیض قرار دهد، چه پدری باشند چه مادری، زنده باشند یا مرده. ولی در صورتی‏‎ ‎‏می تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شمارۀ روزهای حیض همۀ آنان یک‏‎ ‎‏اندازه باشد و اگر شمارۀ روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد، مثلاً عادت بعضی پنج‏‎ ‎‏روز و عادت بعضی دیگر هفت روز باشد نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار‏‎ ‎‏دهد. مگر کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل‏‎ ‎‏آنان هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار‏‎ ‎‏دهد.‏

مساله 490ـ‏ زنی که عادت وقتیه دارد و شمارۀ عادت خویشان خود را حیض‏‎ ‎‏قرار می دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار‏‎ ‎‏دهد، مثلاً زنی که هر ماه، روز اول ماه خون می دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز‏‎ ‎‏هشتم پاک می شده، چنانچه یک ماه، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش‏‎ ‎‏هفت روز باشد، باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد.‏

مساله 491ـ ‏زنی که عادت وقتیه دارد و باید شمارۀ عادت خویشان خود را‏‎ ‎‏حیض قرار دهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شمارۀ عادت آنان مثل هم نباشد‏‎ ‎‏باید در هر ماه از روزی که خون می بیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار‏‎ ‎‏دهد.‏

‏ ‏

3ـ صاحب عادت عددیه

‏ ‏

مساله 492ـ‏ زنهایی که عادت عددیه دارند سه دسته اند:‏

‏اول: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد،‏‎ ‎‏ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 75

‏عادت او می شود. مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم‏‎ ‎‏خون ببیند، عادت او پنج روز می شود.‏

‏دوم: زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی‏‎ ‎‏که می بیند نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را دارد و شمارۀ روزهایی که خون‏‎ ‎‏نشانۀ حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، اما وقت آن یکی نیست، که در این‏‎ ‎‏صورت هر چند روزی که خون او نشانۀ حیض را دارد، عادت او می شود. مثلاً اگر‏‎ ‎‏یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، خون او نشانۀ حیض و بقیه‏‎ ‎‏نشانۀ استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود.‏

‏سوم: زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر‏‎ ‎‏پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته‏‎ ‎‏باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز‏‎ ‎‏بیشتر نشود و شمارۀ روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده‏‎ ‎‏با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می شود و لازم نیست روزهایی که در‏‎ ‎‏وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلاً اگر ماه اول، از روز اول ماه تا‏‎ ‎‏سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم، از یازدهم‏‎ ‎‏تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون بیند و روی‏‎ ‎‏هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز می شود.‏

مساله 493ـ‏ زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون‏‎ ‎‏ببیند و از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایی که دیده یک جور باشد باید از‏‎ ‎‏موقع دیدن خون به شمارۀ روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و‏‎ ‎‏اگر همه خونهایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن، نشانۀ حیض و چند‏‎ ‎‏روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد اگر روزهایی که خون، نشانۀ حیض را دارد‏‎ ‎‏با شماره روزهای عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایی که خون نشانۀ حیض دارد، از روزهای عادت او‏‎ ‎‏بیشتر است، فقط به اندازۀ روزهای عادت او حیض، و بقیه استحاضه است، و اگر‏‎ ‎‏روزهایی که خون نشانۀ حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 76

‏با چند روزدیگر که روی هم به اندازۀ روزهای عادتش شود، حیض وبقیه را استحاضه‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏ ‏

4ـ مُضطَرِبه

‏ ‏

مساله 494ـ‏ مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا‏‎ ‎‏نکرده اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خونهایی که دیده یک جور باشد چنانچه‏‎ ‎‏عادت خویشان او هفت روز است باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار‏‎ ‎‏دهد، و اگر کمتر است مثلاً پنج روز است باید همان را حیض قرار دهد. و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب، در تفاوت بین شمارۀ عادت آنان و هفت روز، که دو روز است،‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را به جا آورد،‏‎ ‎‏یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد و اگر‏‎ ‎‏عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلاً نه روز است، باید هفت روز را حیض قرار‏‎ ‎‏دهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان، که دو روز است،‏‎ ‎‏کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید.‏

مساله 495ـ‏ مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ‏‎ ‎‏حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد‏‎ ‎‏کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز نباشد، همۀ آن حیض است و اگر خونی که نشانۀ‏‎ ‎‏حیض را دارد کمتر از سه روز باشد باید همان را حیض قرار دهد و تا هفت روز بقیه‏‎ ‎‏به دستوری که در مساله قبل گفته شد رفتار نماید، و همچنین است اگر پیش از‏‎ ‎‏گذشتن ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانۀ‏‎ ‎‏حیض را داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج‏‎ ‎‏روز خون سیاه ببیند، باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیه آن را تا هفت روز به‏‎ ‎‏دستوری که در مساله قبل گفته شد رفتار نماید.‏

‏ ‏

5ـ مُبتَدِئه

‏ ‏

مساله 496ـ‏ مبتدئه یعنی زنی که دفعۀ اوّلِ خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده‏‎ ‎‏روز خون ببیند و همۀ خونهایی که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 77

‏بطوری که در وقتیه گفته شد حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

مساله 497ـ‏ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض‏‎ ‎‏و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد‏‎ ‎‏کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همۀ آن حیض است ولی اگر پیش از گذشتن‏‎ ‎‏ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانۀ خون حیض‏‎ ‎‏داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون‏‎ ‎‏سیاه ببیند باید از اوّلِ خون اوّل، که نشانۀ حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد،‏‎ ‎‏رجوع به خویشاوندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

مساله 498ـ‏ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض‏‎ ‎‏و چند روز دیگر آن نشانۀ استحاضه داشته باشد، چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد‏‎ ‎‏از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید از اولی که خون نشانۀ حیض دارد،‏‎ ‎‏حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار‏‎ ‎‏دهد.‏

‏ ‏

6ـ ناسِیه

‏ ‏

مساله 499ـ‏ ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است اگر بیشتر از‏‎ ‎‏ده روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانۀ حیض را دارد تا ده روز، حیض قرار‏‎ ‎‏دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر نتواند حیض را به واسطۀ نشانه های آن‏‎ ‎‏تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏ ‏

مسائل متفرقه حیض

‏ ‏

مساله 500ـ‏ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی‏‎ ‎‏ببینند که نشانه های حیض داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می کشد، باید‏‎ ‎‏عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا‏‎ ‎‏نیاورده اند قضا نمایند ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می کشد و نشانه های‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 78

‏حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را به‏‎ ‎‏جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز‏‎ ‎‏پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند.‏

مساله 501ـ‏ زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته‏‎ ‎‏باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سرهم‏‎ ‎‏برخلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شمارۀ روزهای آن یا هم وقت و هم‏‎ ‎‏شمارۀ روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی گردد به آنچه در این دو ماه دیده است،‏‎ ‎‏مثلاً اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاک می شده چنانچه دو ماه از دهم تا‏‎ ‎‏هفدهم ماه، خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم، عادت او می شود.‏

مساله 502ـ‏ مقصود از یک ماه، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز، نه از روز‏‎ ‎‏اول ماه تا آخر ماه.‏

مساله 503ـ‏ زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می بیند، اگر در یک ماه دو‏‎ ‎‏مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایی که در‏‎ ‎‏وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.‏

مساله 504ـ‏ اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانۀ حیض را دارد، بعد ده روز‏‎ ‎‏یا بیشتر خونی ببیند که نشانۀ استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه های‏‎ ‎‏حیض ببیند باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه های حیض داشته، حیض قرار دهد.‏

مساله 505ـ‏ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست،‏‎ ‎‏باید برای عبادتهای خود غسل کند، اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده‏‎ ‎‏روز دوباره خون می بیند، ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز‏‎ ‎‏دوباره خون می بیند نباید غسل کند و نمی تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض‏‎ ‎‏رفتار نماید.‏

مساله 506ـ‏ اگر زن پیش از ده روز پاک شود، و احتمال دهد که در باطن خون‏‎ ‎‏هست، باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد. پس اگر پاک‏‎ ‎‏بود، غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد واگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگی‏‎ ‎‏هم آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر کند‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 79

‏که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند، و اگر سر ده روز پاک شد، یا خون او از ده‏‎ ‎‏گذشت، سرِ ده روز غسل نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است، در صورتی که‏‎ ‎‏بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می شود، نباید غسل کند و اگر‏‎ ‎‏احتمال دهد خون او از ده روز می گذرد احتیاط واجب آن است که تا یک روز عبادت‏‎ ‎‏را ترک کند و بعد از آن می تواند تا ده روز عبادت را ترک کند ولی بهتر است تا ده روز‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد پس‏‎ ‎‏اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد تمامش حیض است و اگر‏‎ ‎‏ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایی را‏‎ ‎‏که بعد از روزهای عادت به جا نیاورده قضا نماید.‏

مساله 507ـ‏ اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض‏‎ ‎‏نبوده است، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید. و اگر چند‏‎ ‎‏روز را به گمان این که حیض نیست عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن‏‎ ‎‏روزها را روزه گرفته باید قضا نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 80